Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Gitte Krogsgaard Andersen
Hold 2020v ps/1 (3g ps/1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Udvikling og omsorg
Titel B Forløb#2 Aggression og empati
Titel C Læring og motivation

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Udvikling og omsorg

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb#2 Aggression og empati

I dette forløb undersøger vi, hvad der får nogle mennesker til at være aggressive eller ondskabsfulde, mens andre er mere empatiske og altruistiske. Vi starter ud med et fokus på neurologiske forklaringer og ser dokumentaren "Vold på hjernen". Vi læser om Simon Baron-Cohens teori om empati eller mangel på samme for at kunne være ond. Gennem et uddrag af Lone Franks dokumentar "Genetic me", får vi et indblik i psykopati og psykologen, James H. Fallons arbejde med og personlige historie om dyssocial personlighedsforstyrrelse. I den forbindelse taler vi om arv og miljø, herunder epigenetik.

Vi ser også på aggression som indlært gennem Bobo Doll eksperimentet (social indlæringsteori) og  vi arbejder med selvkontrol og mangel på selvkontrol (Hirschi & Gottfredsons teori ogThe Dunedin Study - fem personlighedstyper). Endelig bliver eleverne introduceret til Svendsens fire former for ondskab og får således et eksistentialistisk perspektiv på emnet med Svendsens fokus på moralsk ansvar.
Vi kigger på, om alle mennesker under særlige omstændigheder kan være onde. Til det socialpsykologiske perspektiv bliver eleverne introduceret til klassiske forsøg som Solomon Aschs konformitetsforsøg, Stanley Milgrams lydighedsforsøg, Muzafer Sherifs Robbers Cave. Vi taler desuden om gruppetænkning og gruppepolarisering (Sunstein), herunder undersøger eleverne forskning på nettet i forhold til ekkokamres rolle i forbindelse med radikalisering. I forlængelse heraf ser vi dokumentaren Krigerne fra Nord og arbejder med at identificere psykologiske problemstillinger og øve psykologifaglig analyse.
Vi læser desuden om Tajfel og Turners minimalgruppeeksperiment og social identitetsteori.

Rolf Kuschel: Neurologiske forklaringer s. s.38-41  i Ondskabens psykologi
Psykologiens veje s. 347-348 + Psykologiens veje s. 350-358
Lydighedens dilemma, Ole schultz Larsen Psykologiens veje, iBog
Gælder Milgram også i dag, Undersøgelser i psykologi
Hisrchi & Gottfredson Fravær af selvkontrol i Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, iBog
Fravær af empati (Simon Baron-Cohen) i Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, iBog
Imiterer du andres voldelige handlinger (Banduras bobob doll eksperiment)  Undersøgelser i psykologi
Minimalgruppe – er din egen klasse bedre end parrallel klassen ? Undersøgelser i psykologi
Det onde som frihed, Svendsen Ole Schultz Larsen

Krigerne fra Nord, 2014
Genetic Me / Min indre kode (Lone Frank) fra 31 min. inde i filmen og frem.
DR Hjernevask – Flokdyr eller egotripper, 2013
DR Hjernevask – Hvornår vil du skade et andet menneske
DR Dokumentar Vold på hjernen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Læring og motivation

Vi arbejder med menneskets kognitive processer under overskriften "Læring og motivation". Med afsæt i gestaltpsykologi og kognitiv psykologi undersøger vi, hvordan mennesket oplever verdenen og sig selv i verdenen.  Vi arbejder med perception, opmærksomhed, indre, ydre faktorer, automatiske og kontrollerede processer. Vi  kommer ind på gestaltpsykologien; at tænke i helheder og altid søge mening.
I forbindelse med hukommelse har vi fokus på, at hukommelse er noget, der ændres og løbende konstrueres. Vi taler desuden om, hvordan man kan træne sin hukommelse og ser TED Talk, hvor der bl.a. argumenteres for, at det er vigtigt at repetere for at kunne lære.
Endelig arbejder vi med Carol Dwecks forskning i Fixed og Growth Mindset og taler om, hvordan perception påvirker oplevelse og adfærd og som konsekvens heraf, hvad og hvor meget vi lærer.
Vi arbejder med social perception, herunder Rosenthal- og halo effekten, stereotyper samt fordomme som faktorer, der også har betydning for læring (bl.a. stereotypiboost). Vi ser i den forbindelse Jane Eliott dokumentaren A class divided (Blue Eyes, Brown Eyes).

Faglige mål

Eleverne skal kunne:
– demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske
– redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske teorier, begreber og undersøgelser
– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den anvendte viden på et fagligt grundlag
– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
– demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden
– vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers tænkning og handlinger
– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  

Kernestof
– stereotyper, fordomme og diskrimination
– psykologiske, sociale, digitale og kulturelle forholds betydning for læring, motivation og hukommelse
– perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv og omverdenen


Materiale:
Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje (1. udg.) s. 155-161 (gennemgået i undervisningen) + s. 165-168 (social perception og stereotyper) + s. 168-177 (hukommelse)
Magnus Riisager (2021): PsykC - Grundbog til psykologi på C-niveau, s.101-107 (opmærksomhed) + s. 124-127 (motivation)
Charlotte Tieka Jensen & Katrine Quorning: "Er blondiner dummere end brunetter" i Undersøgelser i psykologi
TED Talk: Peter Doolittle - How your working memory makes sense of the world
Carol Dweck / Fixed og growth mindset:
https://www.youtube.com/watch?v=TTXrV0_3UjY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=QGvR_0mNpWM&t=752s (fra 9:50-12:40)
A class divided
DR Kan du stole på din hukommelse? https://www.dr.dk/drtv/episode/hjernevask_-kan-du-stole-paa-din-hukommelse_49032
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer