Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Peter Marstrand
Hold 2020 bi/b (1b bi, 1b bi øv)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Cellebiologi
Titel B Kost og energi
Titel C Forplantning og stamceller
Titel D Genetik og blodtyper
Titel E Kost, motion og sundhed

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Cellebiologi

Det forventes at eleven kan:

Redegøre for den grundlæggende opbygning af prokaryote og eukaryote celler herunder funktionen af:
Cellevæg, cellemembran, plasmider, ribosomer og organellerne; cellekerne, endoplasmatisk retikulum, mitokondrier, grønkorn og vakuoler.

Redegøre for væsentlige ligheder og forskelle mellem bakterier, planteceller, dyreceller og svampeceller.

Redegøre for cellemembranens opbygning og funktion herunder funktionen af transportproteiner og hvordan forskellige partikler herunder små uladede partikler, store uladede partikler samt ladede partikler passerer cellemembranen.

Redegøre for transportmekanismerne diffusion, faciliteret difussion og aktiv transport og give eksempler herpå.

Redegøre for fænomenet osmose og hvordan osmose kan påvirke levende organismer

Øvelser:

1. Mikroskopering af celler fra mundhulen, et løg, et blad fra planten vandpest, og gærceller
2. Forsøg med osmose i kartofler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Lytte
  • Læse
  • Formidling
Væsentligste arbejdsformer
  • Eksperimentelt arbejde
  • Forelæsninger
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde
Titel B Kost og energi

Klassifikation med BMI af overvægt og fedme blandt danskerne ift. køn og aldersgrupper og udviklingen heraf genne de seneste 20 år Perspektivering til USA

Komplikationer af fedme ift. udvikling af livsstilssygdomme og for tidlig død.

Kostens energigivende elementer med fokus på opbygningen af kulhydrater, fedtstoffer og proteiner (samt alkohol)
Typer af fedtsyrer herunder umættede, monoumættede og flerumættede fedtsyrer samt deres betydning for helbredet.
Typer af kulhydrater herunder glukose, fruktose, disakkarider og polysakkarider herunder stivelse.
Proteiners opbygning af aminosyrer

Fordøjelseskanalens opbygning og funktion under fordøjelsen af proteiner, fedtstoffer og kulhydrater. Desuden arbejdes der med funktionen af enzymer, mavesyre, galde samt væsentligheden af indtagelse af kostfibre.

Der arbejdes med kostrådene samt de gældende anbefalinger for fordelingen af protein, fedt og kulhydrat samt kostfibrenes betydning

Energi:
Der arbejdes med bestemmelse af energiindhold i forskellige fødevarer samt beregninger af en fødevares procentuelle indhold af fedt, protein og kulhydrat.

Basalstofskifte for mænd og kvinder samt kroppens energiforbrug ved forskellige aktiviteter.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgaver til energi og forbrænding 11-12-2020
Dagens undervisning 14-12-2020
Fordøjelsen 22-12-2020
Energifordeling i McDonalds 05-01-2021
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forplantning og stamceller

Kønnet og ukønnet formering eksemplificeret med bakterier, planter og dyr.
Formeringstrategier herunder organismer med stort afkom, kort levetid og lav overlevelse, og organismer med lille afkom, lang levetid, og stor overlevelse.

Mitose og meiose; herunder fordele og ulemper ved kønnet og ukønnet formering.

Seksuel tiltrækning og sexsignaler eksemplificeret ved dyr og mennesker. Primære og sekundære mandlige og kvindelige kønskarakterer. Placering og funktion af de mandlige og kvindelige kønsorganer.

Produktion af de overordnede kønshormoner og de specifikke kønshormoner hos manden og kvinden herunder hvor de produceres, hvordan de virker og hvordan de reguleres (positiv og negativ feedback).

Menstruationscyklus hos kvinden herunder begreberne folikler, ægløsning, menstruation, det gule legeme.

Befrugtning og implantation og den tidlige fosterudvikling herunder begreberne zygote, blastocyst, stamceller og perspektiverne af stamceller for den nutidige og fremtidige sygdomsbehandling.

Behandling af barnløshed herunder kunstig befrugtning.

Alderens og livsstilens betydning for fertiliteten. Kromosomsygdomme forårsaget af fejl i meiosen herunder Downs syndrom og Kleinefelders syndrom. Bestemmelse af risikofaktor for disse sygdomme (prænatal diagnostik)

Præventionsformer og deres virkemåde.

seksuelt overførte sygdomme og beskyttelse mod disse.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kostanalyse 01-02-2021
Kønshormoner 11-02-2021
Celledeling 01-03-2021
Projekt om stamceller 08-03-2021
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Genetik og blodtyper

Anvendt lærerbogsstof: Biologi til tiden s. 101-116, 150-157, 162

Det forventes, at eleven forstår og kan redegøre for:

Opbygningen og funktionen af DNA herunder opbygningen af nukleotider herunder fosfat, deoxyribose og baserne, Adenin, Guanin, Thymin og Cytosin og baseparringsprincippet

Opbygningen og funktionen af mRNA herunder basen Uracil

Grundbegreberne, genotype, fænotype, kromosom, gen, allel, allele gener, autosomer, kønskromosomer, homologe kromosomer, heterologe kromosomer, karyotype, homozygot, heterozygot, dominant allel, recessiv allel, codominans.

Karakteristika for dominante og recessive arvegange

Hvordan man lavet et krydsningsskema (udkrydsning) og hvad det kan bruges til

Det centrale dogme herunder begreberne transkription og translation

DNA-replikation herunder betydningen af enzymer

Proteinsyntesen herunder betydningen af tripletter, codons, tRNA, ribosomer og enzymer. Skabelonstrengen og den kodende streng

Sammenhængen mellem tripletter og aminosyrer

Typer af mutationer og hvordan mutationer kan opstå. Mutationers betydning for proteinsyntesen

Princippet i gensplejsning herunder funktionen af plasmider og enzymer og gensplejsningens anvendelsesmuligheder.

Øvelsen: Blodtypebestemmelse herunder antigener og antistoffer i AB0-systemet og Rhesus-systemet.
Begrebet agglutination (klumpning) i blodet, hvordan det opstår og konsekvensen heraf.
Alleler, fænotyper og genotyper i AB0- og rhesus-systemet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kost, motion og sundhed

Klassifikation med BMI af overvægt og fedme blandt danskerne ift. køn og aldersgrupper og udviklingen heraf genne de seneste 20 år Perspektivering til USA

Komplikationer af fedme ift. udvikling af livsstilssygdomme og for tidlig død.

Kostens energigivende elementer med fokus på opbygningen af kulhydrater, fedtstoffer og proteiner (samt alkohol)
Typer af fedtsyrer herunder umættede, monoumættede og flerumættede fedtsyrer samt deres betydning for helbredet.
Typer af kulhydrater herunder glukose, fruktose, disakkarider og polysakkarider herunder stivelse.
Proteiners opbygning af aminosyrer

Fordøjelseskanalens opbygning og funktion under fordøjelsen af proteiner, fedtstoffer og kulhydrater. Desuden arbejdes der med funktionen af enzymer, mavesyre, galde samt væsentligheden af indtagelse af kostfibre.

Der arbejdes med kostrådene samt de gældende anbefalinger for fordelingen af protein, fedt og kulhydrat samt kostfibrenes betydning

Energi:
Der arbejdes med bestemmelse af energiindhold i forskellige fødevarer samt beregninger af en fødevares procentuelle indhold af fedt, protein og kulhydrat.

Basalstofskifte for mænd og kvinder samt kroppens energiforbrug ved forskellige aktiviteter.

Kredsløbet:
Der arbejdes med kredsløbets opbygning herunder arterier, vener, veneklapper og kapillærer, lungernes opbygning og funktion herunder udveksling af ilt og kuldioxid samt hjertets opbygning og funktion, systolisk og diastolisk blodtryk i hvile og under fysisk aktivitet og under rygning samt helbredsmæssige konsekvenser af et forhøjet blodtryk.

Øvelse: Bestemmelse af blodtryk i hvile og under arbejde

Kondition:
Der arbejdes med bestemmelse af kondition herunder iltoptagelse og kondital, aerob og anaerob energiproduktion, iltoptagelse ved submaksimalt arbejde, muskelfibertyper samt doping (EPO og bloddoping)
Indhold
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer