Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Tina Redana Olesen
Hold 2020 ng/2a (2a ng)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Klimaforandringer
Titel B FF3 Klimaforandringer
Titel C En ny energistrategi?
Titel D Hvorfor er det farligt at bo ved pladegrænser?
Titel E Bæredygtig fødevareproduktion
Titel F Er det danske grundvand truet?

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Klimaforandringer

Forløbet begynder med fokus på indstrålingsvinkel, zenit, albedo, termiske tryk og nedbørs dannelse, luftens mætningskurve samt Vahls klimaklassifikation. Derefter fokus på naturlig og forøget drivhuseffekt samt kulstofs kredsløb og deres påvirkning af den globale temperatur. Globalopvarmning i Danmark og en ekskursion til Enghave Parken for at dokumentere klimasikring. FF3 med engelsk om klimaforandringer og innovation indgår desuden. Der indgår et forsøg i konvektionskammersamt samt et feltarbejde medalbedomålinger. FN's verdensmål 13 om klima indgår i forløbet.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Konvektionskammer 03-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B FF3 Klimaforandringer

Innovationsforløb med fagene engelsk og naturgeografi. Fokus på den innovative metode i form af identifikation af et problem, målgruppe samt produkt samt problemformulering og fagenes metoder. Fremlæggelse for opponentgrupper og mundtlig feedback.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C En ny energistrategi?

Udgangspunkt i modellen for olie og gas' dannelse og med Nordsøen som case. Undersøgelse af forbrug og resurser i Danmark og diskussion af hvorfor udviklingen har forløbet som den har. Vi har desuden arbejdet med kulstofs kredsløb og forklaringer på ubalancen og mulige løsninger herpå. Eleverne laver et lille feltarbejde med vindmåling i en dataserie på et par udvalgte lokaliteter på Christianshavn. Eleverne arbejder afsluttende med hver deres vedvarende energiform og case i grupper. FN's verdensmål 7 om bæredygtig energi indgår i forløbet.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
vinddata 19-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Hvorfor er det farligt at bo ved pladegrænser?

Omfatter jordens opbygning, pladegrænser, konvektionsstrømme og fokus på vulkanisme. Eleverne undersøger vha Google Earth destruktiv pladerand ved Tonga. Dernæst undersøger eleverne en selvvalgt vulkan, som de typebestemmer og karakteriserer fagligt.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tonga 18-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Bæredygtig fødevareproduktion

Den historiske udvikling bag og definition af begrebet "bæredygtighed" og fokus på udfordringer med fødevareproduktion globalt.Konkrete cases inddrages; Regnskoven i Brasilien og dens problemer især med fokus på soyaproduktionen. dansk landbrugs udvikling, stordrift og miljøpåvirkninger.Fokus på økologisk landbrug som en løsningsmodel på de mange udfordringer i det konventionelle danske landbrug. Eleverne laver en analyse i Google Earth af opdyrkningen af regnskoven i Rondonia i Brasilien og Santa Cruz i Bolivia..
FN's verdensmål 12 ansvarlig forbrug og produktion indgår i forløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Er det danske grundvand truet?

Forløb der har fokus på det danske grundvands dannelse, infiltration, naturlig rensning og forureningskilder. Fokus på jordbundstyper i Danmark og deres dannelse, i denne forbindelse tegner elevene et tværprofil hen over den jyske højderyg i Google Earth. En lille øvelse med infiltrationen gennem hhv leret og sandet jord gennemføres og der skrives en lille journal.Vi diskuterer behovet for at spare på det rene drikkevand samt at begrænse forureningen med især nitrat og pesticider fra landbruget. FN's verdensmål 6 om rent vand indgår i forløbet.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
vand nedsivningshastighed 21-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer