Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Ann-Louise Ljungcrantz
Hold 2020 re/2c (2c re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktionsforløb: Tidens religiøsitet
Titel B Islam
Titel C Buddhisme
Titel D Kristendom
Titel E Opsamlingog eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktionsforløb: Tidens religiøsitet


Formål:
Introduktion til religionsfagets metoder og begreber og religionsfaglige problemstillinger ang. religionsdefinitioner og religions opståen (religionsmorfologi).
Vi skal i introduktionsforløbet desuden arbejde med tidens religiøsitet (ud fra begreberne officiel og ikke-officiel religion, levet religion, sekularisering og religiøs revitalisering). Vi skal undersøge, hvilken rolle populærkulturen har i forhold til religionsfremstillingen i det offentlige rum (medialisering). Hvad er det for en form for religiøsitet, vi ser i medierne, og hvad fortæller det om religion i dag? Vi inddrager især tidens fascination af østens religioner.
Alle begreber, der introduceres i dette indledende forløb, gentages og anvendes resten af året i arbejdet med de valgte religioner.

De faglige mål for forløbet:
Eleverne skal kunne:
* diskutere, hvad religion er og forholde sig til problemstillingen omkring religionsdefinitioner.
* have religionsmorfologisk indsigt og se på religionshistorie ud fra et evolutionært perspektiv (Bellah, Lundager Jensen).
* forklare centrale kendetegn ved religion i dag ud fra begreberne officiel og ikke-officiel religion, levet religion, eklekticisme, sekularisering og religiøs revitalisering (den subjektive vending) og medialisering.
* anvende elementær religionsfaglig terminologi, herunder kunne redegøre for religiøse fænomener som myte og ritual (overgangsrite og kultdrama).

Pensum 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Islam

Pensum ca. 60 sider

De faglige mål for forløbet:
I skal kunne:
● karakterisere, analysere og fortolke klassiske og repræsentative kilder.
● redegøre for islams oprindelse og udbredelse og den historiske kontekst som danner grundlag for islam, herunder relationen til Quraysh, jødedom og kristendom.
● redegøre for væsentlige sider af islam, herunder de 6 trosartikler (især dommedag, bøgerne og profeterne) og de fem søjler.
● karakterisere og redegøre for de 5 søjler og de islamiske ritualer, herunder i særdeleshed hajj. I den forbindelse skal I kunne anvende begreber som overgangsrite og kultdrama.
● nuancere sharia og figh.
● diskutere islams virkningshistorie i relation til europæisk kultur og tænkning – Muslimer som minoritetsgruppe, islam og sekularisme, euroislam, og globaliseret islam. Fokus på konflikt og berigelse i mødet med vesten.

Oversigt:
Islamdebat: Hvem har retten til at definere islam?
Islam i tværfeltet mellem essentialisme og socialkontruktivisme.

Islams oprindelse
Fokus på islams opståen, de historiske forudsætninger og Arabien på Muhammeds tid. Derudover skal I kende de historiske fakta omkring Muhammeds liv, herunder forholdet til jødedom og kristendom i den formative periode.

Islams kilder
Fokus på islams helligskrifter, både den skriftlige tradition (Koranen) og den mundtlige tradition (hadith).

De 6 trosartikler
Fokus på den islamiske tro (iman), herunder i særdeleshed Koranens betydning, gudsopfattelse, eskatologi og dommedag.

Islams fem søjler
Fokus på de rituelle forpligtelser; bekendelse, bøn, almisse, faste og valfart.

Sharia og etik
Fokus på islamisk lovgivning, synet på mennesket og etik i islam.

Afsluttende projekt om islam i vesten. Flerfagligt forløb med matematik: Islam i Danmark – med særligt fokus på integration. I skal i forløbet kunne reflektere over og formidle jeres viden om islam i Danmark. Og I skal gennem en innovativ proces arbejde med følgende problem :
→ Hvordan skaber vi bedre integration i Danmark – med særligt henblik på integration af muslimer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Buddhisme

Pensum ca 50 sider
Faglige mål for forløbet
* Kendskab til buddhismens oprindelse og overblik over de tre hovedretninger; Hinayana, Mahayana og Vajrayana.
* Kendskab til Buddha-legenden.
* En fyldestgørende forståelse for buddhistiske begreber som karma, samsara og nirvana.
* En forståelse for den buddhistiske lære om den 12-leddede årsagskæde, de fire ædle sandheder og livshjulet .
* En indsigt i det buddhistiske menneskesyn med de 5 skandhaer og forestillingen om intet-jeg.
* En forståelse for forestillingen om levende boddhisattva’er, herunder tulku’er og lamaer.
* En indsigt i Dalai Lamas forestillinger om politik, religion og ansvarlighed.
* Kendskab til buddhisme i vesten, herunder senmoderne religiøsitet.


Oversigt:
1. Øjenåbner: Buddhisme i øst og vest
Fokus på buddhismens oprindelse og buddhisme i vesten. Overblik over de tre hovedretninger: Hinayana, Mahayana og Vajrayana.
Se ”Fem skarpe om buddhisme”:

2. Den legendariske og den historiske Buddha
Fokus på Buddha-legenden.

3. Buddhismens livssyn (Dharma) I
Fokus på buddhistiske begreber som Karma, samsara, den 12-leddede årsagskæde og livshjulet.

4. Buddhismens livssyn (Dharma) II
Fokus på buddhistiske forestillinger som lidelsen, de 4 ædle sandheder, den otteleddede vej og nirvana.

5. Buddhismens menneskesyn
Fokus på det buddhistiske menneskesyn, de 5 skandhaer og forestillingen om ikke-sjæl.

6. Levende boddhisattva’er
Fokus på forestillingen om levende boddhisattva’er.

7. . Levende boddhisattva’er
Fokus på forestillingen om levende boddhisattva’er.
Vi ser dokumentarfilmen "Det udvalgte barn"
8.  Dalai Lama
Fokus på Dalai Lamas forestillinger om politik, religion og ansvarlighed.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kristendom

Pensum ca 80 sider

De faglige mål for forløbet:
* I skal kunne karakterisere, analysere og fortolke klassiske og repræsentative kilder i kristendommen.
* I skal have et indblik i de centrale jødiske forestillinger (pagt og messiasforventning) og forstå, hvordan kristendommen genfortolker disse forestillinger.
* I skal kunne redegøre for kristendommens frelseshistorie, herunder problem- og løsningsmyte.
* I skal kunne redegøre for Jesus om historisk person og Kristus som mytisk person
* I skal have kendskab til centrale aspekter af Jesu forkyndelse med hovedvægt på følgende områder; Jesu etik, Jesu stridssamtaler og Jesu undergerninger.
* I skal kunne analysere ritualer som nadver gennem det religionsfænomenologiske begreb kultdrama.
* I skal kunne redegøre for, hvordan kristendommen fortolkes på nutidige og senmoderne præmisser i Danmark og globalt set.

Hele kristendomsforløbet er foregået virtuelt i Teams


Oversigt:
Kristendom i en individualiseret og psykologiseret tidsalder
Fokus på kristendom i dag ud begreberne socialacceleration, individualisering, psykologisering.

Fokus på kristendommens centrale dogmer
Fokus på kristendommens trosbekendelse, herunder dogmer som arvesynd, tonaturlære, treenighed.

Den bibelske fortælling / Den frelsehistoriske linje
Fokus på den frelsehistoriske linje, herunder den kristne grundmyte: skabelse, syndefald, frelse

De jødiske forestillinger genfortolkes
Fokus på det jødiske folk som pagtsfolk dvs. Guds udvalgte folk. Fokus på de gammeltestamentlige profetier om den kommende messias

Jesu virke og forkyndelse (Projekt)

Jesu lidelseshistorie
Fokus på den kristne løsningsmyte. Jesu død og opstandelse.

Ritualer og gudstjeneste
Fokus på de kristne ritualer i særdeleshed nadveren som kultdrama


Kristendom i folkekirken
Fokus på moderne forståelse af kristendom ud fra debatten omkring homoseksuelle vielser i folkekirken.

Pentekostal kristendom
Fokus på pentekostal kristendom  ud fra begreberne subjective turn, displacement of theology, power from above to power from below (Linda Woodhead)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Opsamlingog eksamensforberedelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer