Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Kristian Mørch Rasmussen
Hold 2017 id/a (1a idC, 2a idC, 3a idC)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Opvarmning og jive
Titel 2 Badminton
Titel 3 Fodbold
Titel 4 Disco - Vild med dans
Titel 5 Rulleski
Titel 6 Flag Football
Titel 7 Freestyle - Vild Med Dans
Titel 8 Træningsprojektet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Opvarmning og jive

Til dette forløb kombineres opvarmning med stilarten jive.
Indledende præsenteres opvarmningsteori samt forevises opvarmning til musik (1 modul).
Dernæst arbejder eleverne med at udarbejde opvarmningsprogrammer i mindre grupper (1 modul), som senere anvendes som opvarming til jive.
Herefter udføres en række moduler (7 moduler), hvor indholdet er jive, og som bygger frem mod en klasse performance til skolens fælles Vild med dans dag (2 moduler), der afslutter forløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Badminton

Genre: klassiske og nye idrætter
Disciplin: Badminton
Fag: Idræt C

Faglige mål
Elever skal:
̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for genren "klassiske og nye idrætter"
̶ opnå kropsbevidsthed
̶ indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
̶ kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden

Modulplan
Introduktion
Videooptagelse og feedback
Træning af færdigheder
Træning af færdigheder sat teori om bevægelsesanalyse
Træning af færdigheder
Videooptagelse og analyse
Forløbsprøve og drejebog

Beskrivelse
Eleverne arbejder i forløbet med spillets regler og opbygning, samt med teknikken og udførelsen af clearslaget. Dertil perspektiveres til drop og smash.
Eleverne anvender videoptagelser til at analysere egen udvikling. Den afsluttende videooptagelse samt analyse fungerer som forløbsprøve.

Arbejdsformer
Individuelt arbejde
Arbejde med makker som coach
Videooptagelse

Evaluering
Forløbsprøve
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Fodbold

Titel
Fodbold

Genre:
Boldspil

Niveau:
Idræt C

Forløbet kort
Der arbejdes i forløbet videre på forståelsen for boldspil, som blev påbegyndt med ultimate.
Der arbejdes især med begreberne bredde/dybde og spilbarhed. Dette kobles til offensive og defensive taktiske elementer.

Der arbejdes kønsdifferentieret og integreret.

Faglige mål
Eleverne skal:
• gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for boldspil
• opnå kropsbevidsthed
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
• kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
• kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af idrætslige problemstillinger
-       demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.


Formål:
Der arbejdes med følgende elementer
• Bredde og dybde.
• Spilbarhed.
• Spillets mest basale tekniske elementer (dribling, første berøring samt indersideafleveringer).
• Forsvar - zone/mand.
• At gå til forløbsprøve - herunder at designe egen prøve.
-       Intervalarbejde/kontinuert arbejde

Bedømmelse:
Eleverne bedømmes efter opfyldelse af de faglige mål.
Til slut i forløbet opstiller og udfører eleverne en forløbsprøve, som de selv har designet.
Indhold
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Disco - Vild med dans

Disco
Idræt C
Musik og bevægelse

Som en del af det fælles 3-årige skoleprojekt, Vild med Dans, skal klassen på baggrund af en fælles opvarmningsdans, koreografere og fremvise en 2 minutter lang dans, inspireret af disco. Klassen står selv for at bestemme tema, historie og musik der danner rammen for deres koreografi. Undervejs arbejdes især med kvaliteten af bevægelser, samt med forståelsen for, hvordan en koreografi kan opbygges. Den samlede koreografi laves først i mindre bidder i grupper, og sættes dernæst sammen. Til slut skal eleverne i grupper fremvise en del af dansen, hvor de har ændret væsentligt på udtrykket. Dertil skal hele klassen fremvise den fælles koreografi for hele årgangen.

Faglige mål
• gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for musik og bevægelse
• opnå kropsbevidsthed
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
• kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
• kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af idrætslige problemstillinger
-       demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.


Formål
At kunne udforme og udføre en fælles koreografi
At kunne ændre en koreografi ud fra begreberne tempo, planer, former, energi og retning
At kunne danse i takt til musikken
At kunne udvise god bevægelseskvalitet

Fokuspunkter og teori
Samarbejde i mindre og større grupper
Kvalitet i udtryk
Danse i takt til musikken
Labans bevægelseslære
Æstetik

Evaluering
Eleverne evalueres løbende og med en afsluttende forløbsprøve i form af optræden til Vild med dans, samt i et modul, hvor de i grupper skal kunne ændre udtrykket i dansen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Rulleski

Rulleski
Idræt C
Nye og klassiske idrætter

Indledende undervises i balancens betydning for at kunne holde et effektivt glid, samt bremseteknik. Dernæst afprøves både klassisk og skøjt, hvorefter eleverne vælger en retning, som de vil arbejde videre med. I de efterfølgende moduler er der en høj grad af selvstændighed, hvorunder eleverne har mulighed for at køre ture i området som en del af deres tekniktræning.
Der varieres med skiskydningskonkurrencer, herunder en aktivitet med skydning med laserrifler.


Faglige mål
Eleverne skal
• gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for klassiske og nye idrætter
• opnå kropsbevidsthed
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
• kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
• kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af idrætslige problemstillinger
• behandle problemstillinger i samspil med andre fag
• demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.

Evaluering
Eleverne afleverer i slutningen af forløbet en video der viser 2 udvalgte teknikker. Der kan vælges mellem:
Klassisk:
- dobbelt stavtag
- dobbelt stavtag med fraspark
- diagonalgang

Skøjt:
- 1 takt
- 2 takt
- hoppende padling

Der afsluttes med en "skiskydningskonkurrence" med laser rifler samt med at lave en drejebog og filme egen teknik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Flag Football

Idræt C

Faglige mål
– gennem alsidig idrætsundervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning
– opnå færdigheder inden for udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter, der tilgodeser færdighedsområderne i boldspil (flag football).
– udvikle kropsbevidsthed
– indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer og opnå forståelse for såvel egne som andres roller og etiske forhold
– kende til mulighederne for fysisk aktivitet uden for skoleregi

Målsætning og indhold
At opnå forståelse for de taktiske elementer af spillet.
At kunne kaste bolden og modtage den i løb og med retningsskift (fly, hook og in 'n' out).
At kunne udarbejde en playbook.
Derudover bedømmes eleven på sin fysiske kapacitet.

Forløbet bygges op med et indledende fokus på de offensive elementer, hvorefter defensiven bygges på.
Undervejs fokuseres der på forståelsen for den enkeltes bidrag til holdet, og hvorledes dette kan styrkes.
Derudover fokuseres der på den fysiske kapacitets indflydelse på spillets muligheder.
Eleverne skal slutteligt udarbejde en playbook som er gældende for de enkelte hold, og skal løbende assistere som dommere.
Afslutningsvis udføres en forløbsprøve.

Fokuspunkter
Kastebevægelsen.
Kontrolleret modtagning.
Effektivt retningsskift.
Kropsposition ift modstander.
Temposkift og eksplosivitet.
Indbyrdes kommunikation.
Teamspirit.
Spilforståelse.

Evaluering
Der udføres en forløbsprøve i både de tekniske og taktiske egenskaber.
Eleverne bedømmes efter de faglige mål.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Freestyle - Vild Med Dans

Forløbet kort fortalt:
Med udgangspunkt i det fælles skoleprojekt, Vild med dans, skal klassen udarbejde en koreografi i genren Free Performance.
Klassen får introduceret en HIPHOP-inspireret koreografi, som fungerer som opvarmning til hvert modul. Denne koreografi er fælles for hele årgangen. HIPHOP-koreografien skal integreres i deres Free Performance på et vilkårligt tidpunkt i dansen.
Herudover skal klassen selv vælge et tematisk ord, og skabe indholdet i resten af koreografien. Rammerne gives af underviseren, som også laver benspænd inspireret af Labans bevægelseslære.

Faglige mål:
- at kunne udføre dansens grundtrin med kvalitet.
- at kunne danse i takt til musikken.
- at kunne sammensætte en koreografi ud fra et tematisk ord.
- at kunne beskrive en koreografi ud fra Labans bevægelseslære.
- at kunne indgå i forskellige samarbejdsrelationer

Evaluering
Forløbet afsluttes med en performance der filmes og der vurderes på elevernes rytme, bevægelseskvalitet, og genreudtryk.
Dertil afholdes et modul, hvor eleverne i mindre grupper skal ændre udtrykket i en mindre del af koreografien.

Materiale:
- Labans bevægelseslære - udleverede dokumenter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Træningsprojektet

Idræt C

Træningsprojektet forløber over foråret 2020, og er det sidste forløb for denne gruppe elever.
Der introduceres i god tid til forløbets indhold og formål. Ved første modul gennemgås forløbet som helhed, hvorefter der udføres en starttest. Kort herefter gennemgås det teoretiske grundlag. Undervejs tilbydes sparring om den enkeltes træningsprojekt, men træningen er som sådan selvstændig.
Der kan vælges mellem følgende test:
12 min coopers test
YoYo test

Grundet COVID-19 ændres gen-test til kun at bestå af 12 min coopers test.

Sideløbende med træningsprojektet undervises i discgolf. Modulerne er bygges op således, at der er 45 minutter til at afvikle træning ift træningsprojektet, og efterfølgende undervises i discgolf i 30 minutter.

Discgolf udgår som konsekvens af COVID-19.


Faglige mål:
Eleverne skal
– gennem alsidig idrætsundervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning
– opnå færdigheder inden for udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter, der tilgodeser færdighedsområdet nye og klassiske idrætter
– udvikle kropsbevidsthed
– udforme og udføre grundtræningsprogrammer samt gennemføre enkle fysiologiske test og i forbindelse hermed kunne redegøre for relevant fysiologisk viden
– udfærdige, gennemføre og evaluere eget fysisk træningsprogram og kunne redegøre for den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
– indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer og opnå forståelse for såvel egne som andres roller og etiske forhold
– kende til mulighederne for fysisk aktivitet uden for skoleregi
– kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

I Discgolf fokuseres der på følgende tekniske færdigheder
- stabilt forhåndskast (flat)
- stabilt baghåndskast (flat)
- putteteknik
- at kunne variere hældningsgraden (hyzer - flat - anhyzer)

Materiale
Fysiologi fra Idræt C bog, uploaded via OneNote

Evaluering
Der afsluttes med en gentest, som sammen med rapporten danner det primære bedømmelsesgrundlag.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer