Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Anne Amtrup Sprogøe, Anne Birgitte Vedersø
Hold 2017 SA/a (1a SAA, 2a SAA, 3a SAA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 SoMe
Titel 2 Politik 1
Titel 3 Ideologier, politik og partier
Titel 4 Politisk kommunikation
Titel 5 Kriminologi
Titel 6 Folkemødet
Titel 7 Økonomi
Titel 8 EU - politik, økonomi & befolkning
Titel 9 Soldatens krig: SRO forløb
Titel 10 Køn og ligestilling
Titel 11 IP & Ø
Titel 12 Klimapolitik
Titel 13 Forløb#5
Titel 14 EU - politik, økonomi & befolkningerne

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 SoMe

Efter forløbet kan du:
- redegøre for identitetsdannelse og socialisering
- definere den tid, vi lever i (det senmoderne samfund)
- undersøge unges forbrug af medier
- diskutere fordele og ulemper for sociale mediers påvirkning af unges identitetsdannelse

Du skal kunne:
- anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
- Bruge teori og begreber til at forklare og perspektivere problemstillinger og udviklingstendenser i samfundet
- sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfunds forandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
- indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier

Skrivning: Vi skal arbejde med argumentation og så skal vi arbejde med undersøgelser.


Kernestof:
- identitetsdannelse og socialisation
- social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring
social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Politik 1

Efter forløbet kan du

- forklare hvad ideologier er og bruges
- Redegøre for hvordan politiske strømme har udviklet sig gennem tiden.
- Undersøge politikeres/partiers adfærd
- Undersøge partiers brug af idelogier i dag
- Diskutere på baggrund af ideologierne
- Diskutere ud fra partiernes holdninger, samarbejder og ideologier

- skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
Bruge Strøms og Molins modeller til at forklare og diskutere de politiske partiers adfærd
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Ideologier, politik og partier

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Politisk kommunikation


Læringsmål:
Politik
̶  politiske skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd.
Mediernes magt
Politisk kommunikation
Påvirkning, priming, framing.
- Fake news
- spin
̶  magt- og demokratiopfattelser.I skal gennem forløbet kunne:
Analysere og formidle - skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi.
På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Desuden skal i ifølge bekendtgørelsen kunne følgende:

-anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger (aktuel problemstilling er OK18, overenskomstforhandlingerne 2018 [red. ]) og løsninger herpå.
- forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier.

Desuden skal i kunne identificere politiske skillelinjer og vælgeradfærd - hvilket ift. Politisk kommunikation betyder at i skal kunne forstå og forklare betydningen af mediernes betydning for vælgeradfærd og mediernes påvirkning af den politiske dagsorden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kriminologi


Kriminologi:
Kriminologi er videnskaben om kriminalitetsforhold og beslægtede tematikker. Kriminologi omhandler studiet af kriminalitetsforhold og relaterede problemstillinger i samfundet, så som bandeproblemer, misbrugsproblemer, afvigelse, normbrud, ungdomskultur, social kontrol mv.

I får gennem forløbet indsigt i:
Sociologi
Politik
Økonomi

Metode (til brug i årsprøvee og skriftlige opgaver):  
Hypotese
Undersøgelse
Hvad kan udledes af....(en tabel, figur eller andet materiale)
notat
diskussion

Hvorfor bliver man kriminel? Hvad er straf? Hvad er retsfølelse? Hvorfor er retssikkerhed vigtig? Hvilke faktorer kan være med til at få kriminaliteten til at falde og omvendt? Push og pull faktorer.

Teoretikere:
Vi vil bla. møde teorier af:
Merton
Sutherland
Hirchi
Bourdieu

Vi vil beskæftige os med den danske politiske debat omkring spørgsmålet om strengere straf versus blødere, præventive virkemidler og vi vil undersøge årsag, virkning og effekten af kriminalitet.

Nogle af begreberne i forløbet:
-Socialisation
-Imitation
-Socialsfærer
-Internalisering
-Primær socialisation
-Sekundær socialisation
-dobbelt socialisation
-social indlæring
-livsstilskriminelle
-engangslovovertrædere
-afvigermentalitet
-inklusion
-eksklusion
-latent dysfunktionalitet
-legitime midler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Folkemødet

FAGLIGE MÅL:
Efter FOLKEMØDET kan du:
- undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger bla. vha. teorier.
- argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
- Undersøge og dokumentere et politikområde,
- skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
- Bruge samfundsfags metoder (Kvalitative, kvantitative, komparative)
- Formulere præcise faglige problemstillinger
- Indsamle, vurdere og bearbejde materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.


Efter forløbet har du styr på:
- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd, massemedier og politisk meningsdannelse, komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Økonomi

Velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf

Makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

Globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold


Teorier og begreber:
Smith (liberalismen og ’den usynlige hånd’
Keynes (regulering af markedet)
Arbejdsdeling
Markedsøkonomi
Marked eller stat
Planøkonomi
Blandingsøkonomi

Det økonomiske kredsløb

Brugerbetaling
Livsindkomst
Omfordeling
Forsøgerbyrde


indkomstfordeling
Bruttoindkomst
Disponibel indkomst
Rådighedsbeløb
Relativ fattigdom
Absolut fattigdom
Median og gennemsnit
Standardbudget
Velfærd
Omfordeling
Velfærdsstat
Skattesystemet
Progressiv skat
Proportional skat
Marginal skat
Skattetryk

Globalisering:
Politisk globalisering Økonomi globalisering
Finanskrisen


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 EU - politik, økonomi & befolkning

Forløbet dækker kernestof på A-niveau:
Politik: ”Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.”
Økonomi: ”Globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold.”

Desuden vil forløbet inddrage 5 moduler til at gå i dybden med den aktuelle case om EU's flygtningekrise i 2015 og eftervirkningerne idag. Her vil eleverne få et komparativt syn på Italiens og Tysklands håndtering af flygtningekrisen
Desuden vil elever blive i stand til selvstændigt at nuancere migrations-/flygtningeproblemstillinger, som Danmark må stå over for i fremtidens flygtningehåndtering.

Eleverne vil metodisk arbejde med skriftlighed og synopsistræning for at styrke deres faglighed.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Køn og ligestilling


Forløb:
FORLØB: KØN OG LIGESTILLING, 3.A Rungsted Gymnasium

Omfang: 10 moduler a 90 min., efterår 2019

Kernestof: sociologi, økonomi og politik (samt metode: relavante beregninger m.m.)

Beskrivelse: Forløbet undersøger på tværs af disciplinerne sociologi, økonomi og politik, hvilken rolle køn spiller i familien, i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i velfærdsstaten og i det politiske liv. Kernestof: identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering, samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur, politiske ideologier, skillelinjer, magt - og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene, velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, arbejdsmarkedsforhold, kvantitativ og komparativ metode.

Faglige mål: Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle problemstillinger i forhold til køn i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå. Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere problemstillinger og udviklingstendenser vedrørende køn. Undersøge og dokumentere et politikområde. forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre demonstrere viden om fagets identitet og metoder Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret må de på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Materiale: Grundbøger i forløbet er Anna Storr-Hansen, Kia Ditlevsen og Tine Studstrup: Køn og ligestilling, Columbus 2017 + Sociologi ABC
Artikler fra landsdækkende aviser, dokumentarer og medieklip indgår også i undervisningen.Køn og ligestilling. Vigtige begreber:
Teorier om køn: Beauvoir om biologisk og socialt køn, patriarkatsteori, diskursivt køn, intersektionalitet, det valgfrie køn, mande- og maskulinitetsforskning.
Ligestilling, feminisme, sexualitet, normer og kønsroller, forskelsdilemmaet.
Social eksklusion
Seksualitet
Homofobi
Heteronormativ kultur
Seksuel dobbeltmoral
Digitalisering
Seksuelle grænser
Objektgørelse

Struktur-aktør

Socialisering ude og hjemme.
Primær og sekundær socialisering
Dobbeltsocialisering
Sommerfuglemodellen.
Kønsnormer
Kønssocialisering.

Social reproduktion
Habitus
Symbolsk vold
Uddannelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 IP & Ø

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Klimapolitik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Forløb#5

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 EU - politik, økonomi & befolkningerne

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer