Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Charlotte Skotte Møller, Preben Elkjær Jensen
Hold 2017 SA/d (1d SAA, 2d SAA, 3d SAA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kommunalvalg i Danmark
Titel 2 Dansk politik - herunder Kommunalvalget 2017
Titel 3 Mediernes rolle
Titel 4 Identitetsdan. - hvordan er jeg blevet den jeg er?
Titel 5 Økonomi klassik
Titel 6 Brexit & studietur til London
Titel 7 Økonomi - udvikling og den gode økonomi
Titel 8 Forløb#8:International politik
Titel 9 Økonomi: Køn og arbejdsmarked

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kommunalvalg i Danmark

Se undervisningsbeskrivelsen i næste forløb...
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Dansk politik - herunder Kommunalvalget 2017

Materiale:
Rasmussen, J. H. (2013): Politik – kultur, konflikt & konsensus. Forlaget Columbus. Side 10-118.
Sørensen, A. B. & Broholm, A. (2017): Byrådet – magt og politik i baghaven. Forlaget Columbus. Side 5-14, 18-27 & 74-78.
Jensen, O. H. (2012): Politisk kommunikation, medier og diskurser. I: Grundbog i dansk og international politik. Systime. Side 96-113-

Artikler:
Din klasse afgør hvad du stemmer. Information 13. december 2008 af Julie Hjerl Hansen.
Værdipolitik tager over når ideologierne dør. Berlingske Tidende 22. maj 2013 af Michael Böss.
Stor vækst i antal af spindoktorer. Radioavisen 8. marts 2008 kl. 23.13.
Spin er kommet for at blive. Kristeligt Dagblad 19. oktober 2006 af Bo Bredsgaard Lund & Mads Christian Esbensen.
Har forbrugerne et ansvar for tøjproduktion? Kristeligt Dagblad / Etik 17. maj 2013 af Marianne Luna Røndal.
Den nye politiske skillelinje går mellem de højtuddannede og de lavtuddannede. Ugebrevet A4 3. april 2006 af Peter G. H. Madsen.
Frygten sætter dagsordenen i EU-debatten. Europa Forum 23. april 2017 af Ina Jakobine Madsen & Matilde Rytter Bockhahn.
Statsministerens Nytårstale 2018

Klar til kommunevalg 2017 – valgdeltagelsen. Det nationale institut for Kommuners og Regioners Analyse of Forskning af Yosef Bhatti.

Debatmøde med lokalpolitikere forud for Kommunal- & regionsvalget.

Til optagelse i talkshowet:
Vi ses hos Clement.

Faglige mål:
I dette forløb har klassen arbejdet med følgende faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- undersøge og dokumentere et politikområde
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
- analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog

Kernestof:
Politik
- politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
- magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark

Særlige fokuspunkter:
Demokrati (herunder direkte & repræsentativt), Dahls demokratikriterier, magt (herunder magt som resurse, magt som relation: direkte & indirekte samt strukturel magt: symbolsk & institutionel magt), pluralisme (deltagelsesdemokrati), elitisme (konkurrencedemokrati) & korporatisme, deliberativt demokrati (Jürgen Habermas), det politiske system (parlamentarisk & præsidentielt), valgmetoder (flertalsvalg i enkeltmandskredse og forholdstalsvalg), den parlamentariske styringskæde, lovgivningsprocessen, Eastons model, vælgeradfærd (herunder partiidentifikationsmodellen, den sociologiske model, rational-choice-modellen & den dominerende ideologi-model), interesseorganisationer, partityper (elitepartier, massepartier, klassepartier, catch-all-partier & kartelpartier), partiers placering (herunder fordelingspolitisk og værdipolitisk placering) partiers adfærd (herunder Anthony Downs medianvælger model, Kaare Strøms teori & Molins model), Eastons definition på politik, skillelinjer i politik, ideologier, Ronald Inglehart (materialisme og postmaterialisme), Anthony Giddens (livspolitik), Ulrich Beck (subpolitik) & Pierre Bourdieu (livsstil), Rune Stubager (uddannelse).

Byråds- & regionsvalget: opstilling af kandidater, valgkampen, fordeling af mandater, vælgeradfærd (herunder kernevælger, marginalvælger, split-voting, partivælger, kandidatvælger, landspolitisk valgvind, borgmestereffekt, ratinal-choice-modellen, issue-voting, livsstil – Minervamodellen, nabo-effekt, gruppemodel / opinionsleder).
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Mediernes rolle

Materiale:
Rasmussen, J. H. (2013): Politik – kultur, konflikt & konsensus. Forlaget Columbus. Side 119-138.
Thorndal, M. H.: Sociologi ABC. Forlaget Columbus. Side 138-167.

Artikler:
Løkke er kongen af new-speak. altinget.dk 6. oktober 2016 af Kasper Fogh Hansen.
Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene? Information 1. februar 2008 af Lasse Lavrsen.
En lille håndfuld organisationer trækker i trådene i dansk politik. Information 10. marts 2014
Steffen McGhie.
Politikere langer ud efter naturforening. Landbrugsavisen.dk 22. marts 2018 af Frederik Thalbitzer.

Set interview med Stig Hjarvad: https://www.tv2lorry.dk/perspektiv/perspektiv-journalistisk-trovaerdighed-under-pres-17

Folkemødet på Bornholm i samarbejde med dansk.

Faglige mål:
I dette forløb har klassen arbejdet med følgende faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- undersøge og dokumentere et politikområde
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
- analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog

Kernestof:
Politik
- politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
- magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark

Særlige fokuspunkter:
Mediernes betydning for politik (herunder kanyleteorien, totrinshypotesen, referencemodellen & Zaller og RAS-modellen), mediernes betydning på den politiske dagsorden, nyhedskriterierne, priming, framing, medierne som den fjerde statsmagt, gate-keepers, spindoktorer, kulturelle frigørelse & Thomas Ziehe, narcissime & Christopher Lasch, kommunikations- og kampagnestrategi (Philip Gould), Stig Hjarvad & mediernes logik, tavshedsspiral, mediernes adfærd: Pierre Bourdieu (social konstruktivistisk perspektiv), Jürgen Habermas (den borgerlige offentlighed).
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Identitetsdan. - hvordan er jeg blevet den jeg er?

Identitetsdannelse – hvordan er jeg blevet den jeg er…?

Materiale:
Thorndal, M. H. (2008): Sociologi ABC. Forlaget Columbus. Side 10-135 og 170-190.

Artikler:
Små børns leg kan blive lovpligtig. Videnskab.dk 22 november 2017 af Anne Ringgaard
Så anerkend mig dog! Kristeligt Dagblad 15. september 2006 af Morten Rasmussen
Selvrealisering skal bygge på solide værdier. Politiken faglitteratur 20. marts 2004 af Carsten René Jørgensen
"Skam" lærer os, at vi ikke skal klare alting selv. Kristeligt Dagblad 29. august 2016 af Mia Schmidt-Mikkelsen
Vi skifter oftere bolig, kæreste, job og telefon end før. Ikke så mærkeligt, du er forpustet. Zetland.dk 1. september 2017 af Maja Rimer
Arbejde, kærlighed og anerkendelse. Information 29. august 2009 af Jürgen Habermas
Marx havde (ikke kun) ret 28. juni 2011 Aarhus Universitet af Bjørg Tulinius
Samfundet som organisme Information 9. marts 2000 af Klaus Rasborg
I rationalitetens jernbur 11. september 2013 Jyllands-Posten Sektion 1 Side 24 (Debat) af Palle Weis

Tekster:
Kulturel kode og livsstil. Link: https://basissamf.systime.dk/index.php?id=124
Anerkendelse og subkulturer. Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=677
Autenticitet og kritisk sprog-fællesskab hos Charles Taylor. Link: https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/viewFile/433/460
Stigende forskelle i danskernes levevilkår. Link: https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2016/2016-08-18-Stigende-forskelle-i-danskernes-levevilkaar

Dokumentar:
Min barndom i helvede (2012) om Lisbeth Zornig. Instruktør: Mette Korsgaard.

Faglige mål:
I dette forløb har klassen arbejdet med følgende faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
- analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
Sociologi:
- identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
- samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Særlige fokuspunkter:
Normer, roller, socialisering (primær, sekundær, dobbeltsocialisering), social kontrol, status, Mead (Me & I og rolleovertagning, fra den bestemte anden til den generaliserede anden), Giddens (aftraditionaliseing, selvrefleksivitet, rene forhold, adskillelse af tid og rum, udlejring af sociale relationer og tillid til ekspertsystemer), samfundstyper (traditionelle, moderne, senmoderne), struktur og aktør, Berger & Luckmann, Foucault (disciplinering, selvdiciplinering, normalisering), social kategori, stereotyper, Goffman (fronstage & backstage), Honneth (anerkendelse), Charles Taylor (autencitetens etik), Habermas (system & livsverden), Richard Sennett (det fleksible menneske), Ulrick Beck (risikosamfundet), levevilkår, levekår, leveforhold, social grupper, Johannes Andersen (projektmager, tilskuer, nørd, stammekriger & usynlig), livsformer (lønarbejder, karriere, selvstændig), social arv, ulighed og opdragelse, mønsterbrydere, push- og pullfaktorer, generationsmobilitet, fattigdom (absolut & relativ), subkulturer, neostammer, HDI, Bordieu (social, økonomisk og kulturel kapital samt habitus), Marx, Durkheim, Weber og Luhmann.


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 39 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Økonomi klassik

Materiale:
Henriksen P. (2013): Økonomi ABC. Forlaget Columbus.

Artikler:
Privatisering – er det vejen? Information 31. januar 2009 (Kronik) af Niels Kølle
Nu er der igen en målestok for fattigdom i Danmark. DR 15. juli 2018.
Berlingske nuancerer: Er uligheden steget i Danmark? 4. april 2019 Berlingske Tidende af Chris Kjær Jessen
Danskerne gemmer i madrassen: 900 milliarder kroner står bare i banken DR 2. maj 2019 kl. 11.08 af Nikoline Vestergaard

Tekster:
Indkomstforskellene vokser fortsat. Link:  https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29483
Ulighedsmål: Gini-koefficient. Link:
www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/Gini_2--pdf

Dokumentar:
Overklassen på udebane (1) og De røde på udebane (1). Sendt på DR marts 2016.

SRO i samarbejde med engelsk.

Faglige mål:
I dette forløb har klassen arbejdet med følgende faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
- analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
Økonomi:
- velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf

Særlige fokuspunkter:
Marked, prisdannelse, markedsmekanismer, udbud og efterspørgsel, signalsystem, monopol, konkurrence, profit, priselasticitet, krydspriselasticitet, indkomstelasticitet, Engels lov, normalt og inferiørt gode, komplementære og substituerende varer, markedsøkonom, planøkonomi, blandingsøkonomi, efficiens, Pareto-optimalt, Forbruger- og producentoverskud, dødvægtstab, brugerbetaling, privatisering markedssvigt, velfærdsmodeller, bruttoindkomst, disponibel indkomst, rådighedsbeløb, forbrugskvote, Maslow behovspyramide og ulighed.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Brexit & studietur til London

Materiale:
Branner, H. (2017) 3. udgave: Det politiske Europa. Forlaget Columbus. Side 9-57 og 133-169.

Artikler:
Migrapolis 25. januar 2019 Weekendavisen oversat af Claus Bech
+ eleverne har fundet aktuelle artikler om Brexit

Debatprogram:
Debatten: Brexit – skal vi følge briterne? DR2 22. november 2018 KL. 20:00

Studietur til London med dansk.

Faglige mål:
I dette forløb har klassen arbejdet med følgende faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
- forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
- analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
Politik:
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.

Metode:
- kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data
- komparativ metode og casestudier

Særlige fokuspunkter:
EU’s institutioner, suverænitet, mellemstats og overstatslig integration, integrationsteorier (føderalisme, funktionalisme, neofunktionalisme, transaktionsanalyse, intergovernmentalisme, liberal intergovernmentalisme og multi-level governance ), EU’s fire kriser (suverænitetskrise, demokratikrise, solidaritetskrise og eurokrise), om Brexit generelt og valget til Europa-Parlamentet maj 2019.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Økonomi - udvikling og den gode økonomi

Økonomiforløb

Fokus på to hovedspørgsmål. For det første, hvorfor er nogle lande rigere end andre lande? For det andet, hvordan opretholdes en god økonomi.

Ift. det første spørgsmål arbejdede vi med:
• Havde vi fokus på Kinas udvikling samt vækst, BNP, Porters diamant, Rostows faseteori, catching-up, marginalprodukt, kokurrenceevne (løn, strukturel og institutionel)
Ift. det andet spørgsmål arbejdede vi med:
• Parametrene for den gode økonomi(fokus på målkonflikter), det økonomiske kredsløb, de økonomiske konjunkturer, økonomisk politik(finans, penge og struktur), økonomiske skoler (klassikere og Keynesianere), lidt om politik/ideologi og økonomi, multiplikatoren og acceleratoren, Phillipskurven samt Nationalbankens seneste kvartalsrapport (Q3 2019)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Samfundsfag 1.3 22-09-2019
Samfundsfag 2.3 22-10-2019
130-timers dag 01-11-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#8:International politik

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 4: EU 06-12-2019
opg. 5: Integration(Notat) 28-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer