Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Anne Birgitte Vedersø, Inge Berg Madsen
Hold 2017 SA/f (1f SAA, 2f SAA, 3f SAA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ideologier og partier
Titel 2 Velfærd og ulighed
Titel 3 Økonomisk politik
Titel 4 UdkantsDanmark
Titel 5 Kriminalitet
Titel 6 Kriminalitet
Titel 7 USA´s udfordringer
Titel 8 FTV 2019
Titel 9 Ulighed -SRO
Titel 10 Arktis - en storpoitisk spil
Titel 11 Syrienskrigen - projekt
Titel 12 Handelskrig USA-Kina
Titel 13 Uligheder i Verden
Titel 14 EU´s udfordringer
Titel 15 Ulighed
Titel 16 Velfærdsstatens fremtid

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ideologier og partier

Kernestof:
- Politiske ideologier og skillelinjer
- Politiske beslutningsprocesser og politiske systemer i Danmark

Faglige mål:
På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Bearbejdet teori

Politisk skillelinje
Fordelingspolitik
Værdipolitik
Liberalisme
Socialisme
Konservatisme
Social demokratisme
Social liberalisme
Fasicme/Nazisme
Partierne i folketingets holdninger til aktuelle temaer
Den politiske beslutningsproces
kommunalpolitikIndhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skriveøvelse 1 - ideologisk argumentation 03-12-2017
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Velfærd og ulighed

Faglige mål

Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt og diskutere løsninger herpå

Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller.

Anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser

Kernestof
- Velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked,
- Social differentiering

Bearbejdet teori
- Velfærdsmodeller
- Velfærdstatens klemmer
- Velfærdstrekanten
- Absolut vs Relativ Fattigdom
- Økonomisk ulighed
- Social ulighed
- Geografisk ulighed
- Social differentiering
- Socialklasser
- Marginalisering
- Bourdius (Habitus, kapitaler, felt)
- Livsformer
- Social arvIndhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Film - velfærdsklemmer 21-01-2018
#2 Velfærd - hvad kan der udledes 28-01-2018
#3 Hypoteser om fattigdom i DK 09-02-2018
Ulighed - undersøgelse 23-03-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Økonomisk politik

I forløbet har vi arbejdet med:
- Prismekanismer - udbud og efterspørgsel
- Det økonomiske kredsløb
- Økonomiske konkunkturer
- Økonomiske mål (Vækst, Arbejdsløshed, inflation, Betalingsbalancen, det offentlige budget, bæredygtighed)
-Økonomiske politikker (Finans-, penge-, Valuta-, Strukturpolitik)
- Multiplikator og acceleratoreffekt
- De økonomiske skoler (Keynesianisme og monetarisme)
- Komparativ metode


Kernestof jvf bekendtgørelsen
– økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling
– makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.Faglige mål jvf bekendtgørelsen
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier
– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt
– forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
– formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 UdkantsDanmark

Efter forløbet kan du:
- Ved hjælp af faglige forklaringer, begreber og teorier om identitetsdannelse, socialisering, differentiering og kulturelle mønstre i DK, vækst, økonomisk omfordeling, politiske skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd undersøge udviklingen og udfordringerne i Udkanten i DK og diskutere løsninger herpå.
- Sammenligne og forklare sammenhænge i samfundsudviklingen gennem tiden og ved hjælp af begreber og teorier om sociale og kulturelle mønstre

- Diskutere ved hjælp af forskellige typer argumenter, udsagn, forklaringer og teorier om kriminalitet
- Diskutere forskellige magt- og demokratiopfattelser nationalt.
- Redegøre for betydningen af rets-systemet
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Arbejde selv 1 28-08-2018
opgave 1 - UdkantsDK 02-09-2018
Opg 1 - b 09-09-2018
Billund 03-10-2018
opg 3 07-10-2018
opg 3 - b 21-10-2018
arbejde selv - eu 23-10-2018
opgave 4 26-10-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kriminalitet

Efter forløbet kan du:
- Ved hjælp af faglige forklaringer, begreber og teorier om identitetsdannelse, socialisering, integation og krimanlitet undersøge udviklingen i ungdomskriminalitet i DK og diskutere løsninger herpå.
- Sammenligne og forklare sammenhænge i kriminalitetsmønstre gennem tiden og ved hjælp af begreber og teorier om sociale og kulturelle mønstre
- Bruge begreber, som, identitetsdannelse, socialisation,
- Diskutere ved hjælp af forskellige typer argumenter, udsagn, forklaringer og teorier om kriminalitet
- Diskutere forskellige magt- og demokratiopfattelser nationalt.
- Redegøre for betydningen af rets-systemet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kriminalitet

Efter forløbet kan du:
- Ved hjælp af faglige forklaringer, begreber og teorier om identitetsdannelse, socialisering, integation og krimanlitet undersøge udviklingen i ungdomskriminalitet i DK og diskutere løsninger herpå.
- Sammenligne og forklare sammenhænge i kriminalitetsmønstre gennem tiden og ved hjælp af begreber og teorier om sociale og kulturelle mønstre
- Bruge begreber, som, identitetsdannelse, socialisation,
- Diskutere ved hjælp af forskellige typer argumenter, udsagn, forklaringer og teorier om kriminalitet
- Diskutere forskellige magt- og demokratiopfattelser nationalt.
- Redegøre for betydningen af rets-systemet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 USA´s udfordringer

Efter dette forløb kan du:
Overordnet
- undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger bla. vha. teorier.
- argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.

USA´s udfordringer
- Undersøge og dokumentere et politikområde/økonomiske område/ socialt område
- Forstå og bruge sociologi og politik og økonomi til at forklare ulighed i USA.
- Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger
- Sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.
- Undersøge og diskutere vælgeradfærd og partiadfærd i USA
- Sammenligne det danske og den amerikanske politiske og retslige konstitution.

Arbejdsformer
- Formulere præcise faglige problemstillinger
- Bruge samfundsfags metoder (Kvalitative, kvantitative, komparative)
- Indsamle, vurdere og bearbejde statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.
- Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og
modeller.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 FTV 2019

Efter dette forløb kan du:
- undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger bla. vha. teorier.
- argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
- Undersøge og dokumentere et politikområde,
- skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
- Bruge samfundsfags metoder (Kvalitative, kvantitative, komparative)
- Formulere præcise faglige problemstillinger
- Opstille brugbare hypoteser
- Indsamle, vurdere og bearbejde statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.


Efter forløbet har du styr på:
- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd, massemedier og politisk
meningsdannelse, komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Ulighed -SRO

Efter dette forløb kan du:
- undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger bla. vha. teorier.
- argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
- Undersøge og dokumentere et politikområde,
- skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
- Bruge samfundsfags metoder (Kvalitative, kvantitative, komparative)
- Formulere præcise faglige problemstillinger
- Undersøge Ulighed i det danske samfund.
- Undersøge social, økonomisk, etnisk, kønsmæssig ulighed
- Indsamle, vurdere og bearbejde statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.
- diskutere mulige teoretiske og politiske løsninger forskellige former for ulighed

Efter forløbet har du styr på:
- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Arktis - en storpoitisk spil

Efter forløbet kan du:
Undersøge hvilke aktører, magtforhold, sikkerhed og konflikter, der spiller ind i kampen om Arktis

Sammenligne og undersøge USA, Kina, Rusland og DK´s globale forhold
i Arktis

Kunne diskutere hvordan og hvorfor Danmark agere, som det gør omkring uro i Arktis herunder inddragelse af FN og NATO

Vi skal arbejde med beregninger, tabeller, diagrammer og modeller.

Faglige mål:
Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
Og forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier

Undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold

Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed

Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser
ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og
modeller.

Danmarks suverænitet og handlemuligheder

Aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt globalisering og samfundsudvikling magt
og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemer

Forskellige typer politiske systemer


Undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Syrienskrigen - projekt

Efter forløbet kan du:
Sammenligne og undersøge krigen i Syrien. Med fokus på Rusland, USA og DK

Kunne diskutere hvordan og hvorfor Danmark agere, som det gør omkring uro i Syrien, FN og NATO

Vi skal arbejde med beregninger, tabeller, diagrammer og modeller, der fortæller noget om udviklingen i Syrien

Undersøge hvilke aktører, magtforhold, sikkerhed og konflikter, der spiller ind i Syrienskrigen

Diskutere demokratiopfattelser og politiske systemer i Afghanistan, Syrien

Faglige mål:
Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
Og forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier

Undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold

Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed

Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser
ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og
modeller.

Danmarks suverænitet og handlemuligheder

Aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt globalisering og samfundsudvikling magt
og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemer

Forskellige typer politiske systemer


Undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
synopsis - Arktis 21-10-2019
Helt sæt - IP på RG 01-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Uligheder i Verden

Faglige mål:
Efter forløbet kan du;
- forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier.
- sammenligne samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger
- undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold
Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller

Kernestof:
Økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling
Globalisering og samfundsudvikling
Statistiske mål,herunder lineær regression og mål for signifikant forskel.

Der er i undervisningen arbejdet med følgende materialer:
http://www.stm.dk/_p_13631.html
http://udviklingstal.um.dk/da/lande-og-landegrupper/
Darwins nightmare - film (http://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/darwins-nightmare#.VVD0zpP-XVI)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 EU´s udfordringer

Efter forløbet kan du:
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier
– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
– anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
– formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
– argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ulande og udvikling 12-01-2020
Brexit 03-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Ulighed

Når forløbet er slut kan i:
Forklare forskelle og ligheder i social status, kulturelle mønstre, social mobilitet
Forstå og bruge sociologi og politik og økonomi til at forklare fattigdom i DK.
Forstå og bruge teorier og begreber: social arv,mønsterbrydere, livsstil, livsform, habitus, kapital, felt, gini-koeffiecient, ulighed, eksklusion, inklusion, levevilkår, velfærd, identitetsdannelse, socialisation, Marx, Weber og Bourdieu.

Sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.
Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier


Skriveøvelser:  Argumenter og Diskussion
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Velfærdsstatens fremtid

Faglige mål:
-anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige pro-blemstillinger og løsninger herpå
-forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier
-sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
Kernestof
-velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund

Materiale brugt i undervisingen:
Links:
http://www.detdanskearbejdsmarked.dk/den-danske-model/portraet-af-den-danske-model/loenningerne-i-danmark-er-blandt-verdens-hoejeste/

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer