Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Anne Birgitte Vedersø, Preben Elkjær Jensen
Hold 2017 SA/i (1i SAA, 2i SAA, 3i SAA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Sociologi 1: SoMe
Titel 2 Politik 1
Titel 3 Sociologi 2: Fattigdom i DK??
Titel 4 Kriminalitet
Titel 5 dansk politik (Folkemødet 2018)
Titel 6 Økonomisk politik
Titel 7 USA´s udfordringer
Titel 8 Ulighed - SRO
Titel 9 International politik 1
Titel 10 Internationalpolitik 2: EU
Titel 11 inernational politik 3
Titel 12 Økonomi: Køn og arbejdsmarked
Titel 13 Politik 2

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Sociologi 1: SoMe

Efter forløbet kan du:
- redegøre for identitetsdannelse og socialisering
- undersøge unges forbrug af medier
- diskutere fordele og ulemper for sociale mediers påvirkning af unges identitetsdannelse

Du skal kunne:
- anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
- Bruge teori og begreber til at forklare og perspektivere problemstillinger og udviklingstendenser i samfundet
- sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfunds forandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
- indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier

Skrivning: Vi skal arbejde med argumentation og så skal vi arbejde med undersøgelser.


Kernestof:
- identitetsdannelse og socialisation
- social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring
social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Politik 1

Efter forløbet kan du

- forklare hvad ideologier er og bruges
- Redegøre for hvordan politiske strømme har udviklet sig gennem tiden.
- Undersøge politikeres/partiers adfærd
- Undersøge partiers brug af idelogier i dag
- Diskutere på baggrund af ideologierne
- Diskutere ud fra partiernes holdninger, samarbejder og ideologier

- skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
Bruge Strøms og Molins modeller til at forklare og diskutere de politiske partiers adfærd
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Sociologi 2: Fattigdom i DK??

Når forløbet er slut kan i:
Forklare forskelle og ligheder i social status, kulturelle mønstre, social mobilitet
Forstå og bruge sociologi og politik og økonomi til at forklare fattigdom i DK.
Forstå og bruge teorier og begreber: social arv,mønsterbrydere, livsstil, livsform, habitus, kapital, felt, gini-koeffiecient, ulighed, eksklusion, inklusion, levevilkår, velfærd, identitetsdannelse, socialisation, Marx, Weber og Bourdieu.

Sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.
Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier


Skriveøvelser:  Argumenter og Diskussion
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Kriminalitet

Efter forløbet kan du:
- Ved hjælp af faglige forklaringer, begreber og teorier om identitetsdannelse, socialisering, integation og krimanlitet undersøge udviklingen i ungdomskriminalitet i DK og diskutere løsninger herpå.
- Sammenligne og forklare sammenhænge i kriminalitetsmønstre gennem tiden og ved hjælp af begreber og teorier om sociale og kulturelle mønstre
- Bruge begreber, som, identitetsdannelse, socialisation,
- Diskutere ved hjælp af forskellige typer argumenter, udsagn, forklaringer og teorier om kriminalitet
- Diskutere forskellige magt- og demokratiopfattelser nationalt.
- Redegøre for betydningen af rets-systemet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 dansk politik (Folkemødet 2018)

Efter dette forløb kan du:
- undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger bla. vha. teorier.
- argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
- Undersøge og dokumentere et politikområde,
- skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
- Bruge samfundsfags metoder (Kvalitative, kvantitative, komparative)
- Formulere præcise faglige problemstillinger
- Opstille brugbare hypoteser
- Indsamle, vurdere og bearbejde statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.


Efter forløbet har du styr på:
- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd, massemedier og politisk
meningsdannelse, komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Økonomisk politik

I forløbet har vi arbejdet med:
- Prismekanismer - udbud og efterspørgsel
- Det økonomiske kredsløb
- Økonomiske konkunkturer
- Økonomiske mål (Vækst, Arbejdsløshed, inflation, Betalingsbalancen, det offentlige budget, bæredygtighed)
-Økonomiske politikker (Finans-, penge-, Valuta-, Strukturpolitik)
- Multiplikator og acceleratoreffekt
- De økonomiske skoler (Keynesianisme og monetarisme)
- Komparativ metode


Kernestof jvf bekendtgørelsen
– økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling
– makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.Faglige mål jvf bekendtgørelsen
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier
– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt
– forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
– formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 USA´s udfordringer

Efter dette forløb kan du:
Overordnet
- undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger bla. vha. teorier.
- argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.

USA´s udfordringer
- Undersøge og dokumentere et politikområde/økonomiske område/ socialt område
- Forstå og bruge sociologi og politik og økonomi til at forklare ulighed i USA.
- Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger
- Sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.
- Undersøge og diskutere vælgeradfærd og partiadfærd i USA
- Sammenligne det danske og den amerikanske politiske og retslige konstitution.

Arbejdsformer
- Formulere præcise faglige problemstillinger
- Bruge samfundsfags metoder (Kvalitative, kvantitative, komparative)
- Indsamle, vurdere og bearbejde statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.
- Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og
modeller.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Ulighed - SRO

Efter dette forløb kan du:
- undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger bla. vha. teorier.
- argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
- Undersøge og dokumentere et politikområde,
- skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
- Bruge samfundsfags metoder (Kvalitative, kvantitative, komparative)
- Formulere præcise faglige problemstillinger
- Undersøge Ulighed i det danske samfund.
- Undersøge social, økonomisk, etnisk, kønsmæssig ulighed
- Indsamle, vurdere og bearbejde statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.
- diskutere mulige teoretiske og politiske løsninger forskellige former for ulighed


Efter forløbet har du styr på:
- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer