Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Kåre Bertelsen, Mikkel Jønsson
Hold 2018 Ke/z (1z KeB, 1z KeBx, 2z KeB, 2z KeBx)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kemi intro
Titel 2 ioner og salte
Titel 3 Kemisk binding
Titel 4 Mængdeberegning i blodet
Titel 5 opløste stoffer
Titel 6 Carbonhydrider
Titel 7 Hydroxyforbindelser
Titel 8 Jern i hverdagen
Titel 9 hvor hurtigt går det?
Titel 10 Ligevægt
Titel 11 syre og base intro
Titel 12 Øl brygning
Titel 13 Tekstilfarvning
Titel 14 lægemiddelkemi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kemi intro

Atomer, grundstoffer, massebevarelse, mængdebevarelse, isotoper, protoner, elektroner, neutroner, kemiske forbindelser, tilstandsformer (s,l,g,aq), reaktionsligning/skema, oktetregel, periodisk system (perioder og grupper), atommasse, elektronstruktur, skalmodellen.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 ioner og salte

Vi starter med metaller og ikkemetallers egenskaber. Dannelse af simpleioner og videre til saltes og deres egenskaber.

simple og sammensatte ioner, salte, navngivning, elektronafgivelse / optagelse, ion ladning, kationer/ anioner, formelenhed, fældningsreaktion, opløselighed, P og H sætninger, sikkerhed, magnetomrører, inddampning, ledningsevne, fordampning, smeltning,dekomponering,  iongitre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kemisk binding

kovalent binding, upolær/ polær, elektronegativitets forskel (delta EN), vandopløselighed, molekyler, sammensatteioner, elektronprikformel,  smeltning, kogning, sublimation, kondensering, diamanter / kul, valencelektroner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Mængdeberegning i blodet

densitet, stofmængde, molarmasse/ molekyle masse / formelmasse, mol, Advogados tal, absolut temperatur, gasser, idealgasloven, Tryk, volumen, , enheden "mol", teoretisk udbytte, stofmængdeforhold,
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
MÆNGDEBEREGNING I BLOD 22-03-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 opløste stoffer

stofmængde koncentration, aktuel koncentration, fortyndings loven, titrering (titrant, titrator, indikator, burette), bestemmelse af saltindhold i øjnskylleflaske. inddampning, ækivalenspunkt,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Carbonhydrider

carbonhydrider, alkaner, alkener, alkyner, aromatiske ringe, rumlig opbygning, isimeri, Cis/trans, nomoklatur, radikalgrupper, formeltyper: molekyleformel, strukturformel, stregformel, zigzak formel, konfiguration formel.

Reaktionstyper: forbrænding (fuldstændig og ufuldstændig), addition, substitution, elimination

Forsøg:
Carbonhydriders reaktioner, lightergas (udført i 1.g), alkohol gæring
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
reaktioner med carbonhydrifder 20-08-2019
Marvin 26-08-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Hydroxyforbindelser

Med udgangspunkt i basiskemi B:
skal I kende forskel på alkoholer (primære, sekundære og tertiære) , phenoler, ethere.
Navngivning, fremstilling,  fysiske egenskaber, hydrogenbindinger (doner og acceptor), kemiske egenskaber (forbrænding, substitution, oxidation, elemination, kondensation.

Oxo forbindelser: Aldehyder, ketoner, navngivning af disse, fysiske egenskaber, påvisning af oxoforbindelser, Tollens reagens, Fehlins reaktion, reaktion med 2,4 dinitrophenylhydrazin

Forsøg:
Destillering til bestemmelse af alkoholindhold; Primære, sekundær og tertiære alkoholer; Organisk identifikation
Demoforsøg: Aldehyder og ketoner
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rapport om alkohol 02-10-2019
Journal syntese af acetyl salisylsyre 23-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Jern i hverdagen

Hvordan laver vi jern?
Hvad bruger vi jern?
Hvordan beskytter vi vores jern fra nedbrydning?
Hvordan bruger kroppen jern?

Kærnefaglige emner: spændingsrækken, reduktion, oxidation, elektronoverførsel, afstemme redox reaktion, jern fremstilling, korrosion, offer elektrode, uorganisk syntese Jern(2)sulfat, Redox titrering, vurdering af mulige fejl, Coenzymer, hæmoglobinkompleksbindinger,
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Arbejd selv redox 25-10-2019
syntese af jern(2)sulfat 30-10-2019
Jernindhold i ståluld 29-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 hvor hurtigt går det?

Reaktionshastighed (gennemsnitlig, øjebliklig), hastighedsudtryk, enheden( M/s), hastighedskonstant, reaktions mekanisme, elementrareaktion, uni-/ bi-molekylær reaktion, energi profil, aktiveringsenergi, katalyse,

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Ligevægt

Kemisk ligevægt, forskellige reaktionspile, dynamisk/ statisk ligevægt, homogen, heterogen ligevægt, fordelinges ligevægt, ligevægtsloven, ligevægts konstant, indgreb i ligevægt, Le Chataliers princip, (temperatur, katalyse, volumen, koncentration, opløsningsmidel) stofmængdebrøk,
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Teori afsnit Fordelings ligevægt i et tofasesystem 07-01-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 syre og base intro

En introduktion til syre og base kemi.

Hydronafgivelse / optagelse, oxoniumion, pH-skala, før/efter skema, pOH, aktuel koncentration, formel koncentration, fortyndingsloven, baser, syrerest, ledigt elektronpar, titrering, stærke og svage syrer, ionprodukt, sur/neutral/basisk væske, indikator, pH elektrode, burette, ækvivalencepunkt, amfolyt, korresponderende syre/base par,

Titrering gav et problem med svage syrer og baser: Vi må lærer noget mere kemi før vi kan løse dette beregning af pH.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Øl brygning

alkoholer, carboxylsyrer, estre, buffer, sukkerstoffer, kiralitet, optisk drejning, R/S, enzymer, amylase, intermolekylærer bindinger,  kondensations reaktion, oxidation, hydrolyse, phenoler, substitutions reaktion, navngivning af alkoholer og carboxylsyrer
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
polarimeter sukkervand 31-03-2020
SRO 03-04-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Tekstilfarvning

pigmenter vs farvestoffer naturlige vs kunstige farver. lys og bølger, bølgelængde, absorption, forklar forskellen på absorptions farver og refleksion farve, Exiteret tilstand spectrofotometer, Lambert Beers lov, chromofore grupper, auxochrome grupper, oxtal på organiske stoffer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer