Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Philip Ralhan Bidstrup
Hold 2018 Ma/z (1z MaB)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Repetition fra grundforløbet
Titel 2 Potensfunktioner
Titel 3 Trigonometri 1
Titel 4 Andengradsligninger
Titel 5 Vektorer i planen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Repetition fra grundforløbet

Repetition fra grundforløbet

Generelle regnefærdigheder:
  Regnearternes Hierarki
  At isolere en variabel
  Brøkregning
  Procentregning

Lineære funktioner:
  Forskriften og betydningen af koefficienterne
  Tegne lineære grafer
  Løse lineære ligninger for x og y
  Finde forskriften med topunktssætningen for lineære funktioner
  Bevise formlen for topunktssætningen for lineære funktioner
  Lave lineære matematiske modeller

Eksponentialfunktioner:
  Forskriften og betydningen af koefficienterne
  Tegne eksponentiel vækst
  Løse eksponentialligninger for x og y
  Finde forskriften med topunktssætningen for eksponentialfunktioner
  Bevise formlen for topunktssætningen for eksponentialfunktioner
  Lave eksponentielle matematiske modeller
  Finde halveringskonstant og fordoblingskonstant (både algebraisk og grafisk)
  Kapitalfremskrivning

Hjemmesidetræning: www.matx.dk
Bog: Auerbach, Mike "Funktioner", www.mathematicus.dk, Kap 1-4
Bog: Auerbach, Mike "Grundforløbet", www.mathematicus.dk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Potensfunktioner

Forskriften og variable/koefficienters betydning
Tegning af potensfunktioner
Typiske regneopgaver (isoler x)
Bestemmelse af a & b
Bevis for topunktssætningen
Skæring mellem potensfunktioner
Procentvis sammenhængen imellem ændringer på x og y-aksen

Bog: Auerbach, Mike "Funktioner", www.mathematicus.dk, Kap 5
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Trigonometri 1

Navngivning af vinkler og sider
Retvinklede trekanter
  vinkelsummen
  pythagoras læresætning (+bevis)
  sinus
  cosinus
  tangens
Vilkårlige trekanter
  spidsvinklede og stumpvinklede
  vinkelsummen
  sinusrelationen (+bevis)
  cosinusrelationerne (+bevis)
Bestemmelse af trekanters areal
Ligesidede, ligebenede og ensvinklede trekanter
Enhedscirklen

Bog: Auerbach, Mike "Funktioner", www.mathematicus.dk, Kap 7
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Andengradsligninger

Forskriften
Tegning af parabler (skitser og præcist)
Betydning af a,b,c
Diskriminanten og dens betydning
Bestemmelse af toppunkt
Bevis for bestemmelse af toppunkt
Bestemmelse af rødder
Bevis for bestemmelse af rødder
Faktorisering af andengradsligninger


Bog: Auerbach, Mike "Funktioner", www.mathematicus.dk, Kap 6
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Vektorer i planen

Stedvektorer
Vektorer mellem to punkter
Tegning af vektorer
Vektoraddition og -subtraktion
Produkt mellem skalar og vektor
Skalarproduktet
Ortogonale vektorer
Tværvektorer
At finde vinklen imellem to vektorer

Auerbach, Mike "Mathematicus AB1", www.matematicus.dk, Kap 2
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer