Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Innovation C
Lærer(e) Margrete Martos
Hold 2019 in/3 (3g inC/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 1: Grundbegreber og bæredygtighed
Titel 2 2: Entreprenørskabs- og samarbejdskompetencer
Titel 3 3: Innovationsprocessen fra idé til marked
Titel 4 4: Innovationsstrategi, forretningsplan og økonomi
Titel 5 5: Innovation i samfundet / projekter

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 1: Grundbegreber og bæredygtighed

Til alle forløb bruger vi i-bogen fra Systime: Innovationsgrundbogen.

I forløb #1 er der fokus på det faglige mål: Eleven skal kunne anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller. I får en introduktion til faget, dets læreplansmål, den gode idé eksemplificeret ved Henrik Stiesdal og hans trevingede flydende vindmøller. I starter dagbøger, hvor hverdagsproblemer, der savner løsninger, dokumenteres.

Vi ser på hvorfor innovation er vigtigt. Vi arbejder med grundlæggende innovationsmodeller og innovationsbegreber, som vi skal bruge fremadrettet, fx. Pentathlon modellen, Schumpeters model, hvad forstås ved innovation, og forskellige former for innovation. Vi lærer, at innovationer skal være værdiskabende og bæredygtige. Økonomien skal hænge sammen, så innovationer skal altid være økonomisk bæredygtige. Men der er også stigende fokus på social- og miljømæssig bæredygtighed. Systime kapitlerne 1 – 3.

Casen on Endomondo - fra idé til international app - bruges til at opsummere innovationsbegreber og innovationsmodeller og som bro til entreprenørskab giver Mette Lykke gode råd til iværksættere. Vi har også set på nyligt afdøde Lars Larsen som en af Danmarks store iværksættere.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 2: Entreprenørskabs- og samarbejdskompetencer

I forløb #2 er der fokus på det faglige mål: Eleverne skal kunne kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen. Vi lærer om entreprenørskab, i profit og non-profit organisationer, i nye som etablerede virksomheder, motiver, der driver entreprenøren (de 7 arketyper), innovationskompetence, samt vigtigheden af netværk og samarbejde i teams. Systime kapitlerne 4 – 5.
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 3: Innovationsprocessen fra idé til marked

I forløb #3 gennemgår vi innovationsprocessen fra idé til marked. Vi arbejder med de faglige mål: Eleven skal kunne identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer. Eleven skal kunne ræsonnere over elementerne fra idé til værdiskabende handling. Eleven skal kunne gennemføre innovationsprocessen fra idé til værdiskabende handling.

I teori og praksis gennemgår vi de tre trin: 1. udvikling og sortering af idéer, divergent og konvergent tænkning; 2. konceptudvikling sammen med brugerne, brugerdreven innovation og innovationsprocesmodeller, causation, effectuation, mix, marked og kunder; 3. diffusion, hvordan markedet og kunderne tage imod produkterne / ydelserne og hvad entreprenøren kan gøre for at diffusionen eller spredningen på markedet bliver succesfuld. Systime kapitlerne 7 - 10.

Vi identificerer egne forretningsidéer, som anvendes i gennem innovationsprocessen, fra idé til marked.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 4: Innovationsstrategi, forretningsplan og økonomi

Vi ser nu på hvordan virksomheden arbejder strategisk med innovationskoncepter, herunder vision, mission, mål, SWOT-analysen og konkurrence strategier. Vi lærer desuden om forretningsplanen, herunder økonomi og de budgetter, der kræves for at gå på markedet med nye produkter og services. Fra læreplanen i innovation har vi fokus på det faglige mål: Eleven skal kunne gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til værdiskabende handling. Systime kapitel 11, 12 (delvist) og 14.

I dette forløb arbejder vi videre med jeres egne idéer, som bliver det projekt I tager med til den mundtlige eksamen: en mini forretningsplan for jeres egne idéer. Vi bygger på de idéer og den konceptudvikling (omverdensanalyse, pain, value proposition, prototype, personas, Rogers 5 faktorer for hurtig diffusion, produkttest med brugere), I har udarbejdet i forløb 3.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer