Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Jacob Mandal Hermansen
Hold 2019 Id/2 (3g IdB/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Rulleski & aerob træning
Titel 2 Floorball, teamudvikling & fysiologi
Titel 3 Fodbold, anaerob træning & anatomi
Titel 4 Dans & sportens dilemmaer
Titel 5 Tennis & OL
Titel 6 Rulleski & aerob træning II
Titel 7 Forløb#5

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Rulleski & aerob træning

Studieplan Rulleski & aerob træning

Der arbejdes i den praktiske del af forløbet med grundlæggende færdigheder i klassisk teknik og skøjteteknik. De tekniske øvelser øves dels på rulleski i Hørsholm og på langrendsski i Norge på en skitur (SKITUREN I UGE 12 BLEV AFLYST), og der laves en forløbsprøve i enten klassisk teknik eller skøjteteknik. Der vil i forløbet indgå konkurrencer i de forskellige tekniske discipliner, og konkurrencer der tester forskellige typer af fysisk kapacitet. Eleverne trænes desuden i at give feedback til hinanden bl.a. vha. videooptagelser.

I teori udarbejder eleverne individuelt et træningsprogram, der skal forberede eleverne på de fysiske udfordringer, som de vil møde på langrendsturen til Norge. Der er teoretisk særligt fokus på forbedring af den aerobe effekt og kapacitet.

Faglige mål
Eleverne skal:
- gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for og anvende centrale begreber inden for træning, idrættens discipliner og teoriområder
- beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for færdighedsområdet: klassiske og nye idrætter
- opnå kropsbevidsthed
- udarbejde, gennemføre og evaluere opvarmnings- og træningsprogrammer og i den forbindelse kunne anvende relevant fysiologisk teori samt kunne redegøre for den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
- kunne indsamle data om, analysere og vurdere egen fysisk aktivitet med henblik på forbedring af praksis
- kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af idrætslige problemstillinger
- opnå viden og kundskaber om centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof, træningslære samt udvalgte områder inden for den naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsteori og anvende denne viden til at analysere og vurdere fysisk aktivitet
- kunne analysere og reflektere over idrættens kulturelle værdier i Danmark og i andre lande
- demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder
Eleverne præsenteres desuden for muligheder for fysisk aktivitet uden for skoleregi.


Materiale:
• Skiteknik: https://www.youtube.com/watch?v=Afrz93viCRE
• Troels Wolf & Jørn Hansen (2009): B - for bedre idræt. Kapitel om aerobt arbejde.
• Jens Bangsbo & Lars Bojsen Michalsik (2018): Optimal træning. Udvalgte figurer og tabeller.
• Lars Michalsik & Jens Bangsbo (2002): Aerob og anaerob træning. Om træningsplanlægning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Floorball, teamudvikling & fysiologi

Studieplan Floorball, teamudvikling & fysiologi

I praksis arbejder eleverne med tekniske og taktiske færdigheder i floorball. I grupper udarbejder eleverne selv småspil på baggrund af spilhjulet samt en forløbsprøve, der indeholder elementerne boldkontrol, aflevering og skud på mål. Der er desuden fokus på dommerrollen.

Eleverne opdeles efter første praktiske modul i hold, som de følger resten af forløbet. Teori vedrørende teamudvikling kobles derved sammen med elevens egne erfaringer på holdet. Der indgår desuden teori om aktionspotentialer, muskelopbygning, muskelsammentrækning og muskeltræthed i forløbet.

Faglige mål
Eleverne skal:
- gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for og anvende centrale begreber inden for træning, idrættens discipliner og teoriområder
- beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for færdighedsområdet: boldspil
- opnå kropsbevidsthed
- indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
- kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af idrætslige problemstillinger
- opnå viden og kundskaber om centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof, træningslære samt udvalgte områder inden for den naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsteori og anvende denne viden til at analysere og vurdere fysisk aktivitet
- demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder

Materiale:
• Jesper Franch m.fl. (2009): Idræt B – idrætsteori. Om aktionspotentialer og muskelopbygning og -sammentrækning.
• De vigtigste spilleregler i floorball: https://www.helsingorfloorball.dk/klub/helsingor-floorball-team/sider/regler
• Spilhjulet fra boldbasis.
• Troels Wolf & Jørn Hansen (2009): B - for bedre idræt. Om teamudvikling og spændingskurver.
• Martin Krøyer Rasmussen og Michael Kristensen (2009): ”Muskeltræthedens velbevarede hemmelighed” i Aktuel Naturvidenskab. Nr. 2.
• Muskelsammentrækning: https://www.youtube.com/watch?v=ousflrOzQHc
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Fodbold, anaerob træning & anatomi

Fodbold, anaerob træning & anatomi

Eleverne opdeles efter første praktiske modul i hold, som de følger resten af modulet. Teorien vedrørende teamudvikling kobles derved sammen med elevens egne erfaringer på holdet. I mindre grupper udarbejder eleverne øvelser, der tilgodeser anaerobe processer, og eleverne står selv for instruktionen af disse øvelser.

Faglige mål i den praktiske del (fodbold):
– opnå god fysisk kapacitet
– beherske grundlæggende idrætslige færdigheder
– beherske idrætsdisciplinen (fodbold) og udvalgte aktiviteter
– udvikle kropsbevidsthed
– indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer

Faglige mål i den teoretiske del (anaerob træning og anatomi):
– have en grundlæggende viden om centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof
– kunne analysere og vurdere fysisk aktivitet i et trænings- og sundhedsmæssigt perspektiv
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Materiale:
• Troels Wolf & Jørn Hansen (2009): B - for bedre idræt.
• Jens Bangsbo & Lars Bojsen Michalsik (2018): Optimal træning. Om anaerobe processer og anaerob træning.
• Spilleregler 7-mandsrækker: https://www.dbujylland.dk/regioner/region-2/7-mands/spilleregler/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Dans & sportens dilemmaer

Dans & sportens dilemmaer

Forløbet opbygges omkring en flashmob, der skal vises for et stort og uforberedt publikum. Når opførelsen er overstået, arbejder eleverne videre i mindre grupper med at give den opførte dans et nyt udtryk vha. bl.a. ny musik, nye og forandrede trin og bevægelser. Der vurderes praktisk på elevernes rytme, bevægelseskvalitet og udtryk. Desuden knyttes der viden om nervesystemets opbygning og funktion samt motorisk indlæring til forløbet, så eleverne selv kan opnå forståelse for, hvilke motoriske stadier de befinder sig på ifm. indlæringen af forskellige dansetrin.

Undervejs genopfrisker eleverne jive, som de dansede i 1.g.

Projektarbejde i den teoretiske del: Opgave om sportens dilemma i små grupper

Fremlæggelse af en case omhandlende et dilemma i sportens verden
- en diskussion af en vanskellig situation i sportens verden, hvor forskellige valg hver for sig vil medføre vanskeligheder

Opgavens krav:
- En problemstilling der tager udgangspunkt i et dilemma (her er det modsat mange andre gange helt fint at opstille et spørgsmål med udgangspunkt i et ja/nej-svar, så længe konsekvenserne af et ja og et nej kan uddybes og problematiseres)
- En uddybende redegørelse for hvori casens dilemma består
- Inddragelse af forskellige kilder med forskellige syn på dilemmaet
- Inddragelse og analyse af mindst et billede eller tegning i relation til dilemmaet
- En vurdering af hvilke argumenter der pt står stærkest ift. dilemmaet
- En diskussion af hvordan dilemmaet vil påvirke sporten fremover
- Fremlæggelsen ledsages af en powerpoint (som uploades i dokumentmappen, så holdets andre elever kan bruge den som noter)
- Udvælgelse af en tekst, som giver holdet et indblik i dilemmaet inden fremlæggelsen (altså en tekst, der kan bruges som lektie)

Faglige mål
Eleverne skal:
- gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for og anvende centrale begreber inden for træning, idrættens discipliner og teoriområder
- beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for færdighedsområdet: musik og bevægelse
- opnå kropsbevidsthed
- indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
- kunne indsamle data om, analysere og vurdere egen fysisk aktivitet med henblik på forbedring af praksis
- kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af idrætslige problemstillinger
- opnå viden og kundskaber om centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof, træningslære samt udvalgte områder inden for den naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsteori og anvende denne viden til at analysere og vurdere fysisk aktivitet
- kunne analysere og reflektere over idrættens kulturelle værdier i Danmark og i andre lande
- demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.

Materiale:
• Rasmus Dalgaard: ”Sportens dilemma: Når snyd er i orden, men doping er forbudt”. DR. 17. september 2019. URL: https://www.dr.dk/sporten/oevrig/sportens-dilemma-naar-snyd-er-i-orden-men-doping-er-forbudt
• Morten Kiersgaard Espersen: ”Transcyklist vækker harme: - Uretfærdigt”. Ekstra Bladet. 23. oktober 2019. URL: https://ekstrabladet.dk/sport/cykling/transcyklist-vaekker-harme-uretfaerdigt/7844570
• Stanis Elsborg: ”Atleternes aktivisme: Et gode eller onde?”. Idrættens Analyseinstitut: 5. november 2019. URL: https://www.idan.dk/nyhedsoversigt/kommentarer/2019/155_atleternes-aktivisme-et-gode-eller-onde/
• DIF (2002). Sansemotorik og tekniktræning (pdf). Side 6-7.
• Bangsbo, Jens (2008) Træningsfysiologi. 1 udgave, 1. oplag, Frydenlund, København. Side 79-80.
• Troels Wolf & Jørn Hansen (2009): B - for bedre idræt. Side 112-113, 130-132.
• Dokument om grundelementerne i Labans bevægelseslære.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Tennis & OL

Tennis og OL

Forløbets teoretiske del tager udgangspunkt i OL. I forløbet vil der blive arbejdet med olympiske problemstillinger inden for emnerne: Olympisme, fairplay, kommercialisering og sammenblandingen af sport og politik. Eleverne skriver desuden sin egen hyldest til den olympiske sport.

Derudover skal eleverne udarbejde og besvare sin egen case pba. materiale fra årets forløb.

Faglige mål:
– have en grundlæggende viden om udvalgte områder inden for den humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsteori med hovedvægt på danske forhold inden for idrætshistorie og idrætssociologi
– kunne analysere og reflektere over idrættens kulturelle værdier
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Materiale:
• Johan Bender m.fl. (2000): På sporet af det olympiske. URL: http://www.emu.dk/gym/fag/id/forening/gisp/gisp104.pdf
• Jesper Franch m.fl. (2009): Idræt B – idrætsteori (2009)
• Newsweek cover 1980.
• Hans Bonde (2013): ”Idrætsdiplomatiet” (uddrag).


Der vil i forløbets praktiske del blive arbejdet med grundlæggende slagfærdigheder i tennis, herunder forhånd, baghånd, serv samt flugtning. I forløbsprøven demonstrerer den enkelte elev sine slagfærdigheder i serv, forhånd og baghånd i en sammenhængende serie slag af x antal slag. Den enkelte elev skal desuden lave en bevægelsesanalyse af sin serv mhp. at kunne vurdere, hvordan slaget kan forbedres.

Faglige mål:
- have en grundlæggende viden om centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof
- beherske grundlæggende idrætslige færdigheder i tennis
- kunne analysere og vurdere fysisk aktivitet i et træningsmæssigt perspektiv
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Materiale:
- Troels Wolf & Jørn Hansen (2009): B – for bedre idræt.
- ”The Rules of Tennis - EXPLAINED!” URL: https://www.youtube.com/watch?v=1P_Das6OjAk
- ”How to Play Tennis in 10 MINUTES - Forehand, Backhand, Serve Lesson” URL: https://www.youtube.com/watch?v=WgmzdLQ4hdQ
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Rulleski & aerob træning II

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#5

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer