Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Maria Ahmed
Hold 2019 ps/1 (3g psC/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til psykologi som fag
Titel 2 Gruppeprocesser og digital mobning
Titel 3 Klassiske socialpsykologiske eksperimenter
Titel 4 Ondskab - socialpsykologisk mini-tema
Titel 5 Udviklingspsykologi, tilknytningsteori og omsorg
Titel 6 Kognitionspsykologiske temaer
Titel 7 Identitet, personlighed og karrierelæring

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Gruppeprocesser og digital mobning

Kernestof fra læreplanen i psykologi, C-niveau:

Socialpsykologi
– social adfærd, gruppepsykologiske processer, inklusion og eksklusion samt social indflydelse
– kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale medier
– social kognition

Udviklingspsykologi
– menneskets udvikling – fokus på ungdommen, køn

Kognition og læring
– digitale forholds betydning for læring og hukommelse  
– perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv og omverdenen

Personlighed og identitet
– Identitet

Materiale:
Christensen, Jørgen: Mobning som en form for individuel agression s.12-15 i: Mobning, klassiske og nyere teorier. Specialpædagogik 1, 2011
Foss: Piger mobber mere på nettet. Videnskab.dk, 15.10.13.
http://videnskab.dk/kultur-samfund/piger-mobber-mere-pa-nettet

Fugl, Marie: Buksevand for øjnene af hele verdenen. Asterisk 46, april, 2009

Jørgensen, Emil: Den digitale skolegård har ingen gårdvagt. Fyens.dk, 15.09.16

Larsen, Ole Schultz: Standford fængselseksperiment. Lokaliseret på https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1553 d. 22.10.17

Larsen, Ole Schultz (https://psykologiensveje.systime.dk/), i-bog, 2017): Psykologiens veje: c12430 (Aschs konformitetsforsøg), p5534 (roller), c10539 (køn, kønnet som biologi – evolutionspsykologi), c10538 (køn, kønnet som biologi, neuropsykologi), c10534 (køn, kønnet som kultur – kognitiv psykologi), c10531 (køn, kønnet som kultur – postmoderne psykologi). c13230 (Giddens, identitet som refleksivt projekt, kulturel frisættelse), p5649 (interview), c11565 (Social perception), c13265 (Ambady, førstehåndsindtryk), c13266 (Thorndike, haloeffekten)

Larsen, Schultz, i-bog: Moralsk frakobling, Bandura. Lokaliseret på https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1554 d. 22.10.17
Lund, Mette: Mobbere ignorerer moralske standarder. Videnskab.dk, 10.03.11
Madsen: Internettet ændrer din hjerne. Videnskab.dk, 07.05.11
Madsen, Monica: Teorien bag det nye socialdynamiske mobbesyn. 14.09.14, Center for rummelighed
Mehlsen, Camilla m.fl: Nye øjne på mobning. Asterisk 46, 01.05.09
Myklebust: Skolens ledelse kan sætte en stopper for mobning. Videnskab.dk. 10.07.14
http://videnskab.dk/kultur-samfund/skolens-ledelse-kan-saette-en-stopper-mobning
Kureer m.fl: Samfundsfag C, Gofmann (backstage og frontstage). Lokaliseret på https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=640 d. 22.10.17
Scientology. Kristelig Dagblad. 16.03.11

Film/filmklip:
Rabøl Helle: Hvad driver mobningen Longing for belonging. Lokaliseret d. 24.10.17 på: http://rummelighed.org/l-longing-belonging/
Rabøl Helle om mobning. Lokaliseret d. 24.10.17 på: https://www.youtube.com/watch?v=WenvnZs8kYk
Hængt ud på nettet. Cfu.dk
Tedtalk, Zimbardo: The Psykologi of evil.  https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil/transcript
Udvalgte videoer, sikker chat, Red barnet
https://www.youtube.com/channel/UCzBNM6T0cCOwumeItxL3rcgIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Klassiske socialpsykologiske eksperimenter

Solomon Asch: Konformitet i grupper

Kurt Lewin: Ledelsesteori afprøvet på børnehavebørn i Ungarn - Filmen "Metoder"

Stanley Milgram: Autoritet og lydighed

Sherif and Sherif : Robber's Cave - the summercamp experiment

Zimbardo: Stanford FængselseksperimentIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Ondskab - socialpsykologisk mini-tema

Om ondskab - socialpsykologisk set.
Fokus på:
- hvad er ondskab?
- er ondskab medfødt eller tillært?
- de forskellige typer af ondskab
- socialpsykologiens tilgang til ondskab

Med inddragelse af de klassiske socialpsykologiske eksperimenter:
solomon Ash: social konformitet
stanley Milgram: autoritet og lydighed
Philip Zimbardo: stanford fængselseksperiment
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Udviklingspsykologi, tilknytningsteori og omsorg

Den psykiske udvikling og fejludvikling:

Den psykiske udvikling
- Fra Freud til Stern

Sigmund Freud: De psykoseksuelle udviklingsfaser, personlighedsmodellen, forsvarsmekanismerne, isbjergmodellen (bevidst/førbevidst/ubevidst)
Erik Erikson: De psykosociale udviklingsfaser, udviklingsopgaverne, udviklingskriser.
Margareth Mahler: Barnets psykiske fødsel, Symbiose, mor-barn-dyaden, Seperations-Individuations processen(udviklingsfaserne).
Donald D. Winnicott: The good enough mother, holding, holding environment, falsk selv.
Daniel Stern: De livslange Udviklingsdomæner: gryende selv + relatering, kerneselv + relatering, intersubjektivt selv + relatering, verbalt selv + relatering, narrativt selv + relatering.
John Bowlby: Tilknytning, tilknytningsadfærd og undersøgelsesadfærd. Barnets reaktioner ved adskillelse.
Mary Ainsworth: The strange situation test (fremmedsituationstesten), tilknytningsmønstrene.

Fejludvikling:
Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt:
Harlow's abeforsøg.
René Spitz: Depriverede børn, hospitalisme og spædbarnsdepression
John Bowlby: Seperationsreaktioner
Kari Killén: de 4 typer Omsorgssvigt, de 7 forældrefunktioner, de 3 samspilstyper (care index), samspilsmodellen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kognitionspsykologiske temaer

Kognitionspsykologiske temaer

Menneskets kognitive udvikling

Den menneskelige hjerne
Præsentation af forskellige hjernemodeller:
McLean den tredelte hjerne
A. Luria: det kognitive hierarki
Hæmisfærespecialisering
LeDoux: Den emotionelle hjerne og amygdala
Den plastiske hjerne

- Tænkningens udvikling (Jean Piaget)
Kritik af Piaget v. A. Luria og L. Vygotsky

- Motivation og læring

- Den moralske tænknings udvikling (Lawrence Kohlberg og James Rest)

Menneskets informationsprocesser, opmærksomhed, perception, hukommelse, læring, kognitive skemaer og indre repræsentationer (læringskanaler: visuel, auditiv, logisk, kinæstetisk).


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Identitet, personlighed og karrierelæring

Formålet med forløbet er at gøre dig klogere på dig selv, din personlighed og dine fremtidsønsker og -muligheder. I forløbet ser vi på, hvad det vil sige at være ung i dag, vi undersøger, hvad begreberne identitet og personlighed dækker over, og stiller nogle af de store eksistentialistiske spørgsmål. Du kommer også til at interviewe dine forældre og læse om andres karriereveje.

Materialet består af primært af tekster og lydfiler fra iBøger og internetsider.

Du kommer til at;

få viden om dig selv, dine fremtidsdrømme og -muligheder.
få viden om det at være ung i det senmoderne og konkurrencemindede samfund.
få kendskab til personlighedsteori og ikke mindst et indblik i din egen personlighed.
få et indblik i jobmarkedet og i andres karrierevalg og tanker om uddannelse og arbejde, som du selv kan spejle dig i.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer