Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Kirsten Algreen-Ussing
Hold 2019 ps/2 (3g psC/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 metoder og undersøgelser
Titel 2 Hvordan forstår vi verden?
Titel 3 Ungdom og identitet
Titel 4 Den tidlige barndoms betydning
Titel 5 kommunikation
Titel 6 eksamenstræning og repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 metoder og undersøgelser

Intro til faget og dets metoder. Forskelle på hverdagspsykologi og forskningsbaseret viden. Forskellige metoder; induktiv og deduktiv, kvantitative og kvalitative, deres styrker og svagheder. Begreberne empiri, evidens, validitet, reliabilitet, korrelation og kausalitet. Eleverne skitserer et forskningsprojekt, der skal skaffe evidens for, om "Godnat og sov godt"-metoden til at få små børn til at sove, er skadelig. Centralt læringsmål: at kunne forholde sig kritisk til psykologiske undersøgelser på et fagligt grundlag
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Hvordan forstår vi verden?

Kognitionspsykologiske begreber: Perception, opmærksomhed, hukommelse, læring, motivation. Kognitive skemaer, gestaltlove, perceptionens sammenhæng med opmærksomhed, top-down og bottom-up-processer. Korttids- og langtidshukommelse, eksplicit og implicit hukommelse, hukommelsens sammenhæng med perception og kognitive skemaer, falske og genfundne erindringer. DR-dokumentaren: "Kan du stole på din hukommelse?"
Social perception, stereotyper og fordomme, social identitetsteori, attribution. Kulturens betydning for kognitive processer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Ungdom og identitet

Identitetsbegrebets kulturafhængighed, Eriksons definition af identitet. Hvorfor er netop ungdomsperioden vigtig for identitetsskabelse. Socialpsykologiske forhold og deres indflydelse på identitetsskabelsen: grupper, gruppepres, Asch's konformitetsforsøg, gruppetænkning, filterbobler, holdninger, kognitiv dissonans, gruppetænkning og sociale medier samt roller: rolleforventninger, rollekonflikter, tilskrevne, opnåede og skabte roller mm.
Sociologiske og socialpsykologiske perspektiver på identitet og forhold der påvirker den: Bourdieu, Giddens, Gergen, Ziehe og Riesmann, samt Butlers forståelse af kønsidentitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Den tidlige barndoms betydning

De første leveårs betydning for livsmulighederne. Helt kortfattet om neuropsykologiske konsekvenser af omsorgssvigt, epigenetik og toxisk stress. Forskningen i konsekvenser af omsorgssvigt: de rumænske børnehjemsbørn, Kauai-undersøgelsen og Teichers forskning, herunder diskussion og vurdering af forskningsmetoderne. Resiliensbegrebet.
Daniel Sterns teori om spædbørnspsykologi og selvets udvikling. Tilknytningsteori og tilknytningsmønstre. Empati og spejlneuroner. Dokumentaren "Mød dit urmenneske: Forældre og børn". Større gruppearbejde med fremlæggelser om
barndommens betydning i voksenlivet: om tilknytningsmønstre hos voksne (AAI), tilknytning og parforhold, Hazan & Shavers undersøgelse, stressudvikling og Antonovskys teori om OAS, aggressiv adfærd: Carl Goldbergs begreber og Baron-Cohens teori, legens betydning for udvikling af sociale evner samt mentalisering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 eksamenstræning og repetition

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer