Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Britt Sylvest Hansen
Hold 2019 ps/3 (3g psC/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Paradigmatisk introforløb
Titel 2 Identitet og køn
Titel 3 de klassiske socialpsykologiske eksperimenter
Titel 4 Ondskab - socialpsykologisk set
Titel 5 Den livslange psykiske udvikling
Titel 6 Omsorg vs omsorgssvigt og tilknyningsforstyrrelser
Titel 7 Kognitionspsykologiske temaer

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Paradigmatisk introforløb

Hvad er psykologi?
commonsense psykologi vs videnskabelig psykologi

Hvad er psykologi på c-niv i gymnasiet
Det psykologiske landkort
Bekendtgørelsen om psyk c

Hvad er psykologiske problemstillinger?
Hvordan undersøger man en psykologisk problemstilling?
Hvordan undersøger man videnskabeligt i psykologien?
kvalitative og kvantitative undersøgelser

Hvordan undersøger man en konkret psykologisk sag ?
Eksemplificeret med sagen om "Anders og Kenneth og alkoholen"
På baggrund af sagen opstilles psykologiske problemstillinger,
som belyses ved hjælp af psykologisk viden hentet fra:
- psykoanalyse
- behaviorisme
- evolutionspsykologi
- eksistentiel og humanistisk psykologi
- kognitiv psykologi
- neuropsykologi
- socialpsykologi

Spørgsmålet om Arv og Miljø diskuteres i relation til de psykologiske problemstillinger.

De tre videnskabelige pardigmer - naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab - introduceres kort med deres forskellige videnskabs- og menneskesyn.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Identitet og køn

Køn og identitet - psykologisk set.

Kønnet - biologisk set med:
- evolutionær psykologi
- neuropsykologi

Kønnet - kulturelt set med:
- behaviorisme + social indlæringsteori
- kognitiv psykologi
- psykoanalyse
- socialpsykologi
- socialkonstruktivisme + dekonstruktivisme

Køn, kønsroller og socialisering:
Kønsstereotypier.
Primær, sekundær og tertiær socialisering i forhold til identitet og køn
Sociale arenaer, social roller, sociale normer, social konformitet i grupper.

Køn, identitet og senmodernitet
Identitet i hht. Erikson, Giddens og Gergen.

To eller flere køn - psykologisk set?
fra Den binære kønsopfattelse hos Freud
til Den nonbinære kønsopfattelse hos Judith Butler
Kønsstereotyper og sociale normer om køn indkodet i den heteronormative matrice

Kønsidentitet i relation til personlighed:
Big 5
Den forstigtige og den risikovillige personlighed

Køn og kønssocialisering til debat - med udgangspunkt i aktuelle avisartikler, netsider fra LGBTQ+ og forskningsartikler fra videnskab.dk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 de klassiske socialpsykologiske eksperimenter

De klassiske socialpsykologiske eksperimenter:

Solomon Asch: Social Konformitet
Kurt Lewin: ledelsestyper
- herunder filmen "Metoder", som omhandler et ungarnsk eksperiment med de tre ledelsestyper udført på børnehavebørn.
Stanley Milgram: Autoritet og lydighed
- herunder sammenligning af det amerikanske standardforsøg (1962) og det danske forsøg fra 1980'erne (DR).
Philip Zimbardo: Stanford Fængselseksperiment
- herunder en sammenligning af det virkelige eksperiment (BBC dokumentar) og spillefilmen "Das Eksperiment"

Diskussion og Vurdering af eksperimenternes fejlkilder og usikkerheder samt etiske dilemmaer forbundet med at lave eksperimenter med mennesker.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Ondskab - socialpsykologisk set

Hvad er ondskab?
Medfødt eller tillært?
Kan alle mennesker begå onde gerninger?
Hvad er ondskab - socialpsykologisk set?
Hvorfor gør mennesker onde gerninger?
Albert Bandura: kognitiv omstrukturering - 5 typer.
Eksterne (kultur, samfund, gruppe) og interne (individets tanker, holdninger, følelser) faktorer undersøges.
Moralpsykologiske aspekter af ondskab belyses i hht. Lawrence Kohlbergs stadieteori over moralsk tænkning og James Rests teori om evnen til moralsk handling.

Vi læser:
Uddrag af Rolf Kuschels "ondskabens psykologi" - herunder:
Miller's Normalitetshypotese
Påvirkningsstrategier, der fremmer ondskab (Rolf Kuschel)
A. Bandura: Kognitiv omstrukturering og Empatiens "pauseknap"
Lars Svendsen: de 4 typer ondskab
Vi repeterer:
Stanley Milgrams autoritet og lydighed/stødforsøget
Zimbardo's fængselseksperiment (Standford prison experiment)

Dokumentar:
Ondskabens Anatomi - DR2 dokumentar af Ove Nyholm

Bilagsanalyse: "ingen vil tro os i dag, men vi vidste ingenting" (om Brunhilde Pomsel, sekretær for Göebels under 2. verdenskrig).

Forløbet danner bro mellem de socialpsykologiske klassiske eksperimenter, moralpsykologi og temaet ondskab.
Hvordan kan de socialpsykologiske teorier, eksperimenter samt moralpsykologien (L. Kohlberg og J. Rest) bidrage til forståelse af den menneskelige ondskab?

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Den livslange psykiske udvikling

Den livslange psykiske udvikling

Sigmund Freud: De psykoseksuelle udviklingsfaser, personlighedsmodellen, forsvarsmekanismerne, isbjergmodellen (bevidst/førbevidst/ubevidst)
Erik Erikson: De psykosociale udviklingsfaser, udviklingsopgaverne, udviklingskriser.
Margareth Mahler: Barnets psykiske fødsel, Symbiose, mor-barn-dyaden, Seperations-Individuations processen(udviklingsfaserne).
Donald D. Winnicott: The good enough mother, holding, holding environment, falsk selv.
Daniel Stern: De livslange Udviklingsdomæner: gryende selv + relatering, kerneselv + relatering, intersubjektivt selv + relatering, verbalt selv + relatering, narrativt selv + relatering. Stimuli og nonverbal kommunikation.
John Bowlby: Tilknytning, tilknytningsadfærd og undersøgelsesadfærd. Barnets reaktioner ved adskillelse.
Mary Ainsworth: The strange situation test (fremmedsituationstesten), tilknytningsmønstrene.

Maslows behovshierarki +
De vigtigste psykologiske behov
Diskussion af Børns legekultur og sund psykisk udvikling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Omsorg vs omsorgssvigt og tilknyningsforstyrrelser

John Bowlby: Seperationsreaktioner
Harry Harlows forsøg med abeunger
René Spitz om de 2 tilknytningsforstyrrelser: spædbarnsdepression og hospitalisme
De rumænske børehjemsbørn
Kari Killén: Omsorg og Omsorgssvigt
herunder:
De 4 omsorgssvigttyper
De 7 forældrefunktioner
De 3 sampsilstyper og Care index
Børns reaktioner på omsorgssvigt
Sårbarhed og resiliens
stress og copingstrategi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Kognitionspsykologiske temaer

Kognitionspsykologiske temaer

Menneskets kognitive udvikling

Den menneskelige hjerne
Præsentation af forskellige hjernemodeller:
McLean den tredelte hjerne
A. Luria: det kognitive hierarki
Hæmisfærespecialisering
LeDoux: Den emotionelle hjerne og amygdala
spejlneuroner og empati

Den plastiske hjerne

Menneskets informationsprocesser, opmærksomhed, Perception, hukommelse, læring, kognitive skemaer og indre repræsentationer (læringskanaler: visuel, auditiv, logisk, kinæstetisk).

Læring og hukommelse: Hvordan får man information over i langtidshukommelsen?

Tænkningens udvikling (Jean Piaget)
Kritik af Piaget v. A. Luria og L. Vygotsky

Repetition af:
Den moralske tænknings udvikling (Lawrence Kohlberg og James Rest)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer