Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi B
Lærer(e) Kristian Bonne Wulff
Hold 2019 Ng/1 (3g NgB/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Geofoto - opstart
Titel 2 Mad til milliarder
Titel 3 CSI - The death of the dinosaurs
Titel 4 Lithium være vejen ud af fattigdom for Bolivia?
Titel 5 Indlandsisens hemmeligheder
Titel 6 Ekskursion - Vejrhøjbuerne og Lammefjorden
Titel 7 Grøn energi til Bæredygtig udvikling

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Geofoto - opstart

Titel:
Geofoto

Niveau B

Faglige mål:
- benytte korrekt fagsprog
- Klimazoner og plantebælter, hydrotermfigur

Problemstilling:
- Hvordan kan klimazoner og plantebælter muligvis ændre sig i fremtiden pga. global opvarmning?

Bedømmelse:
Fagligt mundtligt/skriftligt niveau på Onenote i Geofoto.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Mad til milliarder

Titel:
Mad til milliarder

Niveau:
B

Forløbet kort fortalt:
Med udgangspunkt i de fremtidige dystre prognoser omkring den kraftige befolkningsvækst og konsekvenserne deraf nærstuderes problemstillinger vedrørende fødevareproduktion, fødevarekrise og landbrugsstrategier, hvilket giver et nuanceret billede, hvordan situationen muligvis kan tackles i fremtiden.

Der arbejdes bl.a. med følgende problemstillinger:
Hvad spiller ind på fødevareproduktion?  Skyldes problemerne klimaændringer? Hvilke landbrugsstrategier har været benyttet og benyttes i DK? Hvad gør vi med regnskoven? Troperne? Kan Afrikas jord dyrkes bedre?

Det er målet at opnå en bredere indsigt i fødevareproduktion generelt (hvordan dyrker man korn) og sætte denne i relation til klimaændringer, verdens befolkningsudvikling, bæredygtighed, miljøkonsekvenser, menneskets livsvilkår, den grønne revolution m.v.

Forløbet tager sit udgangspunkt i den demografiske transitionsmodel som medvirker til at beskrive at vi bliver flere og flere mennesker på jorden. Særligt den voldsomme befolkningsvækst i Afrika tages i betragtning.
Ved gennemarbejde af bogen "Mad til Milliarder" arbejdes der med at beskrive problematikken og mod at finde løsningsforslag.
Der arbejdes også med Danmark og den seneste istid med fokus på vores landbrugsjord, som sammenholdes med en udpint jord fra troperne.
Der arbejdes med Liebigs minimumslov og Mitcherligs regel.
Elever udfører et planteforsøg, hvor de skal undersøge forskellige jordbundstypers frugtbarhed.

Øvelse:
Planteforsøg
Jordbundsanalyse i lab
Sigteanalyse - sand og moræne
Feltarbejde i skoven
Feltarbejde i Fakta - Produkter med palmeolie
Google Earth - udskiftningen undersøges ved at finde forskellige byer efter udskiftningen

Produkt:
- Aflevering - sammenligning mellem troperne og dansk jord.
- Felt + Lab Journal/rapport
- PPT om problemstilling
- Journal/Rapport om Korndyrkning i forskellige jordbundstyper

Fagbegreber:
- Ioner - positivt og negativt ladede
- Jordkolloider
- Weichsel istiden
- Moræne - leret jord
- Smeltevandsslette - sandet jord
- Udpint jord
- Fosfor og Nitrat
- GØDNING - NPK
- Liebigs minimumslov
- Mitcherlichs Regel
- Jordtyper: Phaeozem, Podzol, plintit
- Landbrugsstrategier - Agroforestry, svedjebrug, trevangsbrug,
- By-udskiftninger: Stjerne, Blok og Kam
- Naturgrundlag
- Humus
- Ler
- Muld
- Kolloider
- Regnskov
- Kilmaændringer i forbindelse med skovrydning
- Ørkenspredning
- Den grønne revolution
- Befolkningsvækst
- Bæredygtighed

Faglige mål - elevens skal kunne:
- indkredse væsentlige geofaglige problemstillinger og anvende problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser
-  planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde herunder systematiske feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener
- analysere og vurdere geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og udnytte geofaglig viden sammen med viden og kompetencer opnået i andre fag.  
- formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, argumentere logisk, mundtligt og skriftligt henvendt til forskellige målgrupper samt deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner


Materiale:
Mad til Milliard, KU

Arbejdsformer:
Igennem forløbet arbejdes der med lærerstyret tavleundervisning, arbejdsspørgsmål individuelt, par- og gruppevis.

Evaluering:
Eleven bedømmes på opnåelse af de faglige mål.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 CSI - The death of the dinosaurs

Titel:
CSI – The death of the Dinosaurs

Niveau:
3g NgB

Forløbet kort fortalt:
Med udgangspunkt i et oplæg om geologisk tid, hvor jordens forskellige tidsperioder blev præsenteret og hvor livets 5 store masseuddøen og genopståen blev gennemgået, dykkede vi ned i grænsen mellem kridt og palæogen for at se nærmere på dinosaurenes uddøen.
Denne grænse undersøges endnu mere med en ekskursion til Stevns Klint og Fakse Kalkbrud.

Faglige mål:
• indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer

• formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, argumentere logisk, mundtligt og skriftligt henvendt til forskellige målgrupper samt deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner

• planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde herunder systematiske
feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener

Kernestoffet er følgende:
Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie i lyset af aktuelle resurse- og miljøforhold
• Jordens og livets udvikling i et langt tidsperspektiv

Ekskursion:
Undervejs i forløbet blev der afviklet en feltekskursion til Stevns Klint og Fakse Kalkbrud.
Ved Stevns Klint blev der indsamlet prøver af:
- Skrivekridt
- Gråkridt
- Fiskeler
- Ceritiumkalk
- Bryozokalk
- Flint

Ved Fakse:
Koralkalk og Bryozokalk

Eksperimentelt arbejde:
Fagets metode – den naturvidenskabelig metode – blev gennemarbejdet via af kalkanalyse af de indsamlede prøver fra Stevns Klint og Fakse.

Fagbegreber:
Geologisk tid
Livets udvikling og katastrofer
Pladetektonik
K/T-grænsen
Vulkanudbrud
Bjergarter

Materialer:

http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Geologi_og_kartografi/Geologiske_perioder/Kridt-Tertiær-grænsen

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/de-store-dyrs-udryddelse-kometbrag-lava-eller-oversvommelse

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/populaer-teori-masseuddoen-holder-ikke-vand

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/nye-beviser-pa-asteroider-draebte-dinosaurerne

http://videnskab.dk/kort-nyt/ny-teori-indisk-vulkan-draebte-dinoerne

https://da.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-krateret

https://www.youtube.com/watch?v=5qJPTjMnwNk

https://da.wikipedia.org/wiki/Masseuddøen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Lithium være vejen ud af fattigdom for Bolivia?

Titel:
Er lithium vejen ud af fattigdommen for Bolivia?

Niveau:
3g NG-B

Forløbet kort fortalt:
Bolivia er Sydamerikas fattigste land, men samtidig rigt på naturressourcer. Med udgangspunkt i en række bilag skal der laves en redegørelse for dannelsen af lithiumforekomsten. Der skal analyseres landets udviklingsgrad og vurderes hvorvidt lithiumforekomsten er en potentiel ressource for Bolivia, herunder komme med bud på, hvad der skal til, for at Bolivias ulighed kan mindskes og økonomiske vækst kan øges.  

Du kan ved besvarelsen af opgaven inddrage følgende geofaglige begreber: Ressourceforbandelse, udviklingsteori, ressourcer og reserver, evaporitter, pladetektonik og konvektionsstrømme, klima, bjergartsdannelse, højslette, forvitring-erosion-transport-aflejring (FETA-modellen), samfundsmæssig opgradering (institutionel, teknologisk og organisatorisk)

Produktkrav:
En gruppeaflevering

Mundtlig fremlæggelse på baggrund af skriftlig opgave.

Et forsvar af ens opgave - som SRP-træning

Fagbegreber:
Evaporitter
Pladetektonik - bjergkædedannelse (orogenese)
Klima
Nedbørsforhold
FETA-modellen
Ressourcer og reserver
Samfundsmæssige forhold i Bolivia


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Indlandsisens hemmeligheder

Titel:
Indlandsisens hemmeligheder


Kort fortal:
Jordens klima ændrer sig og det globale samfund står overfor store udfordringer. Nøglen til at forstå disse udfordringer ligger bl.a. i fortidens klima. For snart 30 millioner år siden begyndte Jordens klima gradvist at blive koldere, og afkølingen endte i en række af istider. Under disse istider spredte store isskjolde sig både på den nordlige og sydlige halvkugle, og Danmark blev næsten helt dækket af is. Isen forandrede verden for altid. Den skabte nye landskaber og den ændrede betingelserne for livets udvikling.

Under forløbet afholder Mads Faurschou et foredrag, der beskriver de voldsomme klimaforandringer fra kolde istider til varme mellemistider, og forbinder fortidens naturlige forandringer til de nutidige klimaforandringer som drives af en ny kraft – nemlig mennesket. Denne tidsrejse viser tydeligt, at selvom mennesket nu er den dominerende drivkraft bag den globale opvarmning, så er mekanismen den samme som altid – Jordens klima reguleres hovedsageligt af atmosfærens indhold af CO2.

Spørgsmålet er så, hvad vi kan lære af fortidens dramatiske historie.
Er fremtidens istider nu aflyst?
Vil isen på Grønland og Antarktis smelte bort?
Bliver Jorden ubeboelig som Venus som følge af havniveaustigninger, ekstreme orkaner og lange tørkeperioder?  

Eksperimentelt arbejde med data fra Grønland
- Beregninger as massetab
- Arktis og Antarktis, der smelter
        - Grønlandspumpen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Ekskursion - Vejrhøjbuerne og Lammefjorden

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Grøn energi til Bæredygtig udvikling

Titel
GEBU - Grøn Udvikling til Bæredygtig Udvikling

Niveau:
Naturgeografi B-niveau

Forløbet kort fortalt:
Over alt i verden tænker de fleste regeringsledere og befolkninger over de løsninger, der kan understøtte de klimamål, verden har sat sig. GEBU-materialet tilbyder en konstruktiv, konkret og fremadrettet vinkel på udfordringerne i at skabe bæredygtig økonomisk udvikling i ulandene. Og det viser, hvordan grøn vækst skaber arbejdspladser og indtægter, både i Kenya og i Danmark.

Faglige mål:

– indkredse væsentlige geofaglige problemstillinger og anvende problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser


Kernestof:
Energi, energistrømme, energiressourcer og energiteknologi
– det globale kulstof-kredsløb
– vedvarende og ikke-vedvarende energiressourcer
– energiteknologiernes udvikling og samfundsmæssige betydning
– energivalg og energiplanlægning.

Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
– produktionen og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressourcegrundlag, økonomi, kultur- og befolkningsforhold
– betydning for menneskets livsvilkår, forbrug, handel og global arbejdsdeling
– produktionens miljøkonsekvenser og bæredygtighed.
– planlægning, regulering og udformning af menneskets omgivelser.

Analyse og tolkning af kort og andre rumlige mønstre
– anvendelse og analyse af kort
– tolkning af billedmateriale
– analyse af fly- og satellitbilleder og anvendelse af GIS (Geografiske InformationsSystemer).

Skriftlig opgave:
Om Kenyas muligheder og problemer

Fagbegreber:
- Grøn energi - vedvarende energi
- Bæredygtighed
- Tunneleffekt
- Energiforbrug


Bedømmelseskriterier:
Opnåelse af de faglige mål
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer