Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Kristian Bonne Wulff
Hold 2019 ng/a (2a ngC, 2a ngCx)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Geofoto - opstart
Titel 2 Geologiske naturkatastrofer
Titel 3 Energiproblematikker -  DK's energi i fremtiden

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Geofoto - opstart

Titel:
Geofoto

Niveau C

Faglige mål:
- benytte korrekt fagsprog
- Klimazoner og plantebælter, hydrotermfigur

Problemstilling:
- Hvordan kan klimazoner og plantebælter muligvis ændre sig i fremtiden pga. global opvarmning?

Bedømmelse:
Fagligt mundtligt/skriftligt niveau på Onenote i Geofoto.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Geologiske naturkatastrofer

Titel:
Geologiske naturkatastrofer

Niveau C:

Problemstilling:
Hvorfor kan det være farligt at bo nær jordens pladegrænser, og hvorfor bor store dele af verdens befolkning alligevel tæt ved disse farlige grænser?

Faglige mål:
- Kunne forstå og anvende relevante fagbegreber
- Udføre eksperimentelt arbejde
- Udvælge og anvende digitale kort
- Give beskrivelse af udviklingsforløb og processer i naturen og menneskets omgivelser baseret på empiriske data og observation
- Indkredse problemstillinger og anvende problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser

Kernestof:
- Jordens udvikling - pladetektonik, jordskælv og vulkaner
- Geologiske processer og kredsløb
- Menneskets brug af ressourcer
- Naturskabte landskabers dannelse, udvikling og betydning for produktion og samfund
- Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold

Eksperiementelt arbejde:
- Densitetsbestemmelse - pladetektonik - Vulkanisme og jordskælv
- Slinky - Jordskælv
- Tsunamiforsøg
- Jordskælvstriangulering
- Google Earth - Pladegrænser


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Energiproblematikker - DK's energi i fremtiden

Studieplan
Titel:
Energiproblematikker og Danmarks energiforsyning i fremtiden
 
Skole: STX – Rungsted Gymnasium    Fag: Naturgeografi            
 
Klasse: 2d             Niveau: C
 
Lærer: KW            Moduler: 12

Forløbet kort fortalt:
Med udgangspunkt i elevernes forforståelse af kernestofområdet omkring energi vil der arbejdes med særligt fokus på dannelsesprocesserne ifbm. Kul, olie og gasdannelse. Dette gøres for at give eleverne en forståelse af, hvor den fossile energi kommer fra og hvordan eleverne får opvarmet deres huse og kan køre i deres biler. Der vil til denne forståelse arbejdes med et forsøg omkring olieindvinding og migration. Der arbejdes endvidere med at give et indblik i kulstofkredsløbet og konsekvenserne ved forbrænding af fossile brændsler. Efterfølgende arbejdes der med vedvarende energikilder for at give eleverne en forståelse for fremtidens energiforsyning.


Problemformulering:
Redegør kort for olie- og gasdannelsesprocessen og for hvordan forbruget af disse fossile brændsler påvirker drivhuseffekten og klimaet.
(Inddrag resultaterne fra CO2-forsøget)
 
Analyser Al Gores dokumentar "En ubekvem sandhed" med særligt fokus på virkemidler og med henblik på at se dokumentaren som en strategi for at involvere seerne til at tage stilling (og handling?) til klimaproblematikken.
 
Diskuter og vurder et innovativt løsningsforslag for hvordan man (med særligt fokus på virkemidler) kan få flere mennesker (gymnasieelever?) til at tage endnu mere stilling til klimaproblematikken.

Fremlæggelse af innovativ produkt i forbindelse med SRP3-forløb

Omfang:
Max 3,5 sider (3,5 x 2400 antal anslag/side) 
Faglige mål:
· Eleverne skal kunne redegøre for dannelsen af ikkevedvarende energikilder
· Eleverne skal kunne redegøre for udnyttelsen af vedvarende energikilder
· Eleverne skal kunne redegøre for forureningen fra fossile brændstoffer.
· Eleverne skal kunne diskutere, hvorledes forskellige energikilder kan prioriteres ift. forskellige geografiske lokaliteter.
· Eleverne skal kunne diskutere og argumentere for fremtidens energiforsyning
 
Fagligt indhold:
Der vil arbejdes med følgende emner:
Dannelse af ikke vedvarende energikilder:
· Kul
· Olie
· Gas
Energiforbrug
Vedvarende energikilder:
· Solenergi
· Vandkraft
· Vindenergi
· Bølgeenergi
· Geotermisk energi og jordvarme
· Bioenergi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer