Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Peter Hjørlund
Hold 2019 re/m (2m reC)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til religion
Titel 2 Islam
Titel 3 Kristendommen
Titel 4 Hinduismen
Titel 5 Religionskritik og ateisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til religion

Mål og kompetencer:

- Få viden om fagets identitet og metoder
- Få forståelse for religion som fag og fænomen
- Refleksion over og diskussion af religions indhold og betydning
- Få viden om basal religionssociologi og centrale religionssociologiske begreber
- FÅ viden om basal religionsfænomenologi og tilknyttede begreber
- Indsigt i religionsfaglig analyse og metode
- Demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund og kultur
- analysere, fortolke og perspektivere fagets dokumentariske materiale, herunder vurdere hvorvidt et givet materiale anskuer en religion indefra eller udefra
- karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og udefraperspektiver


Emner og indhold:

Religions kendetegn og betydning:

- Definition
- Elementer
- Betydning

Introduktion til religions sociologi og generelle tendenser i nutidig, senmoderne religionsudøvelse

Centrale begreber i forhold til religion og særdeles senmoderne religion:
- Sekularisering/afsekularisering
- Affortryllelse/Genfortryllekse
- Pluralisme
- Synkretisme
- Institutionaliseret/ikke-institutionaliseret religion
- Maksimalisme/minimalisme

Intro til undersøgelse af religion:
- Religionssociologi over for religionsfænomenologi
- Indefra/udefra-perspektiv

Intro til religion
Intro til dualistiske begreber i religion:
- det hellige/det profane
- denne verden/den anden verden
- rent/urent
- kosmos/kaos
- indefra/udefra-perspektiv

Intro til religionsfaglige begreber - myte:
- Kosmogoni
- Antropogoni
- Eskatologi
- Teogoni

Ritualer, overgangsritualer og analyse her af ud fra van Gennep og Podeman Sørensens tilgang


Materiale:
Kernestof/Grundbogstof:
- Ahle, Allan, m. fl. (red.): Horisont – grundbog I religion, Gyldendal 2013, s. 18-28 + 33-38
- Madsen, Lene, m.fl.: Grundbog til Religion C. Systime 2012, s. 13-15

Enkelttekster og andet materiale:
- Ninian Smarts model over religions 7 dimensioner, Religion og kultur - en grundbog, Esben Andreasen m.fl. Systime 2005
- ”Det Flyvende Spaghetti Monsters Kirke vil godkendes som religion i Danmark”, Michael Ørtz Christiansen, 22. januar 2016, www.dr.dk – fundet 18-07-2018, kl. 20:34
- ”Folkekirkens dåbsritual”, Allan Ahle m.fl.: Horisont - grundbog i religion. Gyldendal 2012
- ”Hvordan betyder dåben” fra www.folkekirken.dk
- Mini-video om dåbens betydning, http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/hvad-betyder-daaben/

Tekststykker fra Det Nye Testamente, Biblen, www.bibelselsskabet.dk :
- Markusevangeliet, kapitel 1, v. 9-13
- Markusevangeliet, kapitel 10, v. 13-16


Omfang: Ca. 30 siderIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 2 Islam

Faglige mål med forløbet:
– Disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi.
– Analysere, fortolke og perspektivere fagets dokumentariske materiale, herunder vurdere hvorvidt et givet materiale anskuer en religion indefra eller udefra, dvs. fra en deltagersynsvinkel eller et eksternt, eventuelt religionskritisk synspunkt.
– Særligt vægt på at redegøre for væsentlige sider ved islam, herunder formative og nutidige skikkelser
– Redegøre for centrale religiøse fænomener
– Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning
– Demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund og kultur
–  Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
̶   Karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og udefraperspektiver
̶   Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter

Mere konkrete læringsmål for lektioner:
- Indsigt i Islams trosforestillinger
- Grundig religionsfaglig karakteristik og analyse af religionsfagligt materiale med henblik på at sætte det ind i relevant sammenhæng
- Religions faglige analyse i kobling mellem tekst og billede og forholdet mellem myte og ritual
- Diskussion af religion som nødvendighed eller problem i et moderne samfund, her i forhold til den muslimske faste
- Anvendelse af religionsfaglige teori og begreber til fænomenologisk analyse, her af den muslimske pilgrimsfærd til Mekka
- Indsigt i syn på det gode muslimske samfund og livet som muslim
- Refleksion over samspillet mellem, men også modsætningerne mellem religion og kultur
- Indlevelse som vej til forståelse for forskellige holdninger vedrørende aktuelle religionsrelaterede emner
- Analyse af årsager til og betydning af religions indflydelse på kultur og sociale relationer, her i forhold til kvinder i islam


Emner og indhold:

Fakta om islam:
- Udbredelse
- Hovedretninger
- Helligskrifter

Islams oprindelse og ophav:
- Profeten Muhammad
- Skabelsen af umma-en
- Bogens folk og Hanifbegrebet
- Kalifattet og den første splittelse

Islams trosforestillinger:
- Allahs udelelighed og almægtighed
- Englene
- Profeterne
- Bøgerne
- Dommedag
- Forudbestemmelse

Centrale ritualer – de 5 søjler (1. del):
- Trosbekendelsen/vidnesbyrdet
- Bønnen og dens baggrund

Centrale ritualer – de 5 søjler (2. del):
- Almisse
- Faste – herunder særlig belysning af dens formål og om den er et problem i et dansk samfund (i forhold til
Støjbergs kritik)

Centrale ritualer – de 5 søjler (3. del):
- Hajj: med fokus på det som overgangsritual og forholdet mellem myte og ritual

Mekka som Axis Mundi

Etik og samfundssyn i islam:
- Livet som god muslim
- Samfundssyn
- Sharia og dets grundlag
- Sharias spredning og legitimitet i Europa i dag

Islam i Danmark:
- Ophav og antal
- Tilgange til islam i Danmark: Traditionalisme, fundamentalisme, modernisme og sekularisme

Islamdebat i Danmark:
- Udbredte negative syn på islam blandt danskere (eks. fra DF)
- Diskussion: Islam en trussel mod danskhed, dansk identitet og det danske samfund?
- Effekter heraf: muslimsk følelse af udelukkelse og særkrav – udfordringer for integration?

Islam i en senmoderne kontekst med fokus på kvinders rolle i islam:
- Tørklæde- og burkadebat
- Kønsroller og flerkoneri
- Kvindelige imamer – argumenter for og imod


Materiale:
Grundbogsstof:
- Ahle, Allan, mfl. (red.), Horisont – grundbog i religion. Gyldendal 2013, s. 146-149, 153-158, 160-169 & 175-176
- Madsen, Lene, mfl.: Grundbog til Religion C, Systime 2018 (i-bog), kapitlerne ”Fakta om islam”, ”Det islamiske samfundssyn” & ”Religionen i spil: Kan man være muslim i det danske samfund?”
- Thelander Motzfeldt, Dorte: Religion og etik, Systime 2018 (i-bog). Kapitlet ”Hvordan lever man det gode liv som muslim?”
- Kitir, Deniz: Klassisk og moderne islam, Systime 2010, s. 110-113 (Kapitlet ”Feminisme, kønsroller og tørklæder”)

Andet materiale i brug/supplerende materiale:
- ”Sura 4, 155-165, 171: Om Jesus og de andre profeter”, Ahle, Allan, mfl. (red.), Horisont – grundbog i religion. Gyldendal 2013, s. 182-183
- ”Profetens nat- og himmelrejse”. Jens Forman: Islam og muslimerne. Systime 2011, s. 98-100
- Flere videoklip om søjlerne fra DR’s undervisningsside til gymnasiet, http://www.dr.dk/Gymnasium/Religion/verdens_religioner/artikler/islam.htm
- ”Fastens betydning”, Jens Forman: Islam og muslimerne. Systime 2011, s. 118
- ”Hajj – pilgrimsrejse til Mekka”, BBC 2003 (60 min)
- Model: ”Religions indhold og religions funktion i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv”, Allan Ahle m.fl. (red.): Horisont - grundbog i religion. Gyldendal 2013, s. 180
- ”Muslimsk ægteskab og arveret: Sharia banker på døren til det officielle Europa”. Debatindlæg af Steffen Wernberg-Moller, 8. januar 2018, www.denkorteavis.dk
- ”Sherin Khankan: Sharia er foreneligt med europæiske samfund”, Sherin Khankan, 26. april 2011, www.religion.dk
- ”Jo flere der er i Danmark med muslimsk baggrund, jo større er truslen mod den danske identitet”, Af Cathrine Bloch, Berlingske, 10. FEBRUAR 2017
- ”Ny undersøgelse blandt danske muslimer: En tredjedel føler sig set ned på”, Jonas H. R. Moestrup & Peter Vesterlund Sanne Lau Pedersen, Razan Bahaa El-Nakieb, 6. marts 2017, tv2.dk,  http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-03-06-ny-undersoegelse-blandt-danske-muslimer-en-tredjedel-foeler-sig-set-ned-paa
- Film: ”Pigen med tørklædet”, DR2 2008
- ”Af Sura 4: Kvinderne”, Steffensen, Jens M.: Islam – fra beduinkult til verdensreligion. Systime 2005 (2. udgave), s. 108
- ”Må kvinder være imamer?”, Kassem Rachid og Aminah Tønnsen, 3. august 2016, www.religion.dk


Omfang: Ca. 50 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 3 Kristendommen

Overordnede Vidensområder:
- Kristen forhistorie og den jødiske oprindelse
- Det kristne verdenssyn
- Kristne dogmer
- Kristendom i dag med fokus på Danmark og USA


Mål og kompetencer:
– Disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi
– Gennemføre og formidle en mindre empirisk undersøgelse af et religionsfagligt emne eller et religionsfagligt feltarbejde
– Redegøre for væsentlige sider af kristendom i dens nutidige, historiske og formative skikkelse med hovedvægt på nutiden
-  Behandle problemstillinger i samspil med andre fag, her engelsk og samfundsfag
- Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
̶  Karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og udefra-perspektiver.
̶  Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter

Mere konkrete lektionsfokus:
- Viden om kristne grundbegreber og grundforestillinger
- Viden om kristendommens historiske udvikling
- Kristen etik i fortolkning, perspektiv og anvendelse
- Grundig religionsfaglige analyse – her af tekst
- Forståelse for de kristne trosforestillinger
- Grundig religionsfaglige analyse – her af film
- Grundig religionsfaglige analyse – her af film
- Grundig religionsfaglige analyse – her af tekst
- Indsigt i de kristne trosforetillinger og deres betydning for kristnes verdenssyn og syn på frelse
- Forståelse for de tre forskellige kristne hovedretninger
- Analyse af og perspektivering af brud i kristendommen og dens indvirkning på individ og samfund
- Vurdering og diskussion af religions indflydelse på kultur og samfund, her i forhold til kristendom og kvindesyn
- Indsigt i og overblik over religiøsitet og kristne grupper i USA
- Forståelse for kristendommens betydning for verdens- og videnskabssyn
- Diskussion af sekulariseringstesen og spørgsmålet om sekularisering i USA
- Øvelse med informationssøgning og brug af kvantitativ metode i faglige samspil med samfundsfag
- Indsigt i status på kristendommen i et vesteuropæisk og dansk perspektiv
- Analyse og debat af indgange til kristendommen i forhold til moderniteten


Faglige fokuspunkter (begreber, emner, temaer osv.):

Fakta om kristendommen:
- Udbredelse og opståen
- Hovedretninger
- Helligskrifter

De to mest centrale ritualer i kristendommen:
- Dåb
- Nadveren og forskellige tolkninger af den

Den kristne grundmyte: Skabelses-, syndefalds-, åbenbarings- og forløsningstid

Den gammel testamentelige gud

Kristendommens historiske udvikling:
- Jesusbevægelsen
- Paulus og hans rolle
- Grundlæggelsen af den kristne kirke
- Fastlæggelsen af biblen
- Forgrening af kristendommen: katolicisme, protestantisme og græsk ortodoks kristendom

Centrale forestillinger/dogmer i kristendommen:
- Jesus som frelser + hans dobbelte natur
- Synd
- Næstekærlighed
- Treenigheden
- Synd og frelse

Kristen etik og levevis:
- Det dobbelte kærlighedsbud
- Den gyldne regel
- Næstekærlighed
- Bjergprædiken
- Næstekærlighed som forstået ud fra lignelsen om den barmhjertige samaritaner
- Næstekærlighed i nutiden
- Søren Krarups fortolkning af næstekærlighed

Lidelseshistorien: Jesu død og opstandelse og betydningen heraf

Kristne trosforestillinger:
- Treenigheden
- Betydningen af Jesu død og opstandelse
- Frelse
- Den apostolske trosbekendelse

Det kristne menneskesyn: positivt eller negativt?

Fortolkningen af lidelseshistorien med fokus på symbolikken og betydning i Jesu virke og modstandere

Frelse og synd i Kristendommen + Troens betydning (Paulus’ fortolkning)

De kristne dogmer:
- Treenigheden
- Jesu frelsende betydning

Kristendommens hovedretninger (generelt):
- Den katolske kirke
- Den ortodokse kirke
- De protestantiske kirker med suveræn vægt på den lutheranske


Personen Martin Luther
Luthers opgør med den katolske kirke

Martin Luthers opgør med den katolske kirke:
- Angrebet på afladshandlen
- Opgør med gerningsretfærdighed
- Biblen alene

Konsekvenser af Luthers tanker (generelt):
- Den personlige kristendom
- To-regimente-læren
- Reformationen i Danmark
- Stat og kirke og forholdet demokrati og kristendom i Danmark

Kvindesynet i kristendommen:
- Den underlagte kvinde
- Paulus dobbelte syn på kvinder
- Moderne flertydige syn på kvinder i kristendommen: Flertal af kvindelige præster vs. modstand mod kvindelige præster

Nutidigt kristendom i nationalt og vestligt perspektiv:
- Kristen pluralisme i et multireligiøst globaliseret samfund
- Kristendom præget af individualisme og spiritualitet
- Kristendom og politik, særligt i forhold til DK

Kristendommen i spil i nutidens Danmark:
- Danskernes som kristne, men sjældne kirkebrugere
- De ”sporvogns-kristne” danskere”
- Kulturkristne vs. kristne unge i Indre Mission

Danskerne og Folkekirken:
- Minimalistisk kristendom
- Den rummelige Folkekirke
- Opbakning og tillid til Folkekirken til debat

Materiale:

Kernestof og grundbogsmateriale:
- Ahle, Allan, mfl. (red.), Horisont – grundbog i religion. Gyldendal 2013, s. 72-76, 77-80, 84-93 og 103-107
- Haaning, Katrine & Søren Korshøj Laursen: Kristendom – tro og praksis, Systime 2018 (i-bog), kapitlerne ”Paulus som kirkens grundlægger” & ”Aktørperspektivet: Danskerne og kirken”

Tekststykker fra Biblen, www.bibelselskabet.dk:
- ”Adam og Eva og Syndefaldet”, Det gamle testamente, 1. Mosebog, Kap. 2,5-3,20
- ”De 10 bud”
- ”Lignelsen om den fortabte søn”, Det Nye Testamente, Lukasevangeliet, Kap. 1-1,11
- ”Helbredelsen af den blinde i Betsajda, Peters bekendelse, Jesus forudsiger sin skæbne og taler om efterfølgelse”, Det Nye Testamente, Markusevangeliet, Kap. 8,22.9,1
- ”Lidelseshistorien”, Det nye Testamente, Markusevangeliet, kap. 14-16
- ”Retfærdiggørelse ved tro”, Det nye Testamente, Romerbrevet, kap- 3.21-3.26

Tekster fra Ahle, Allan, mfl. (red.), Horisont – grundbog i religion. Gyldendal 2013:
- ”Folkekirkens nadverritual”
- ”Troens betydning”, Romerbrevet kap. 3, 21-31 og kap 5, 1-21, NT
- ”Menigheden ønsker en mere meditativ kirke”

Andet materiale:
- ”Eat-n-Meet Jesus”, Madsen, Lene, M.fl., Grundbogen til religion C, Systime 2018 (i-bog)
- ”Den kristne grundmyte”, Hanne Følner m.fl.: Kuplen, Muren, Graven. Gyldendal 2002, s. 161-162’
- ”Model for den kristne grundfortælling”, Poul Storgaard Mikkelsen: Kristendommen og en moderne dansk virkelighed. Systime 2009, s. 9
- ”Skabelsen” (som Lego-video), Historie fra Bibelen, https://www.youtube.com/watch?v=oV-wHReecAI&t=92s
- ”Historien om de 10 bud” fra Standup-showet Biblen, https://www.youtube.com/watch?v=deNxv2OuCaU
- Video: ”5 skarpe om Jesus”, http://www.dr.dk/Gymnasium/Religion/Udsendelser/Artikler/20140514101129.htm
- ”Den apostolske trosbekendelse”, www.folkekirken.dk
- ”Etik og levevis - næstekærlighed”, Hanne Følner m.fl.: Religion og kultur - en grundbog. Systime 2009, s. 168-169
- ”Kristendoms-kryds-og-tværs”, fra religion.systime.dk
- ”Den barmhjertige samaritaner” (fri fortolkning som lege-film), Historier fra Bibelen, https://www.youtube.com/watch?v=70F8yrjKE-o
- ”Søren Krarup: Næstekærlighed og kristendom”, Uddrag af bogen Den kristne tro. Katekismus for voksne, 1995 (Her gengivet fra Kristendom i nutid, Munksgaard, 1997.)
- ”Passion of the Christ”, instruction: Mel Gibson, Icon Productions 2004, (124 min)
- ”Opgør med Gerningsretfærdighed”, Martin Luther
- ”Mandlig præst: Jeg kan ikke stå og være med til at give kvinder et embede”, Mathias Hobolth Østerlund, 27. december 2017, tv2.dk,  http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-12-27-mandlig-praest-jeg-kan-ikke-staa-og-vaere-med-til-at-give-kvinder-et-embede
- ”Kvindesynet i kristendommen”, Michael Lerche Nygaard, 5. juni 2006, religion.dk, https://www.religion.dk/kristendom/2006-06-05/kvindesynet-i-kristendommen
- ”Religion i Grundloven”, www.grundloven.dk
- ”5 skarpe om Luther”, http://www.dr.dk/Gymnasium/Religion/Udsendelser/Artikler/20140514101129.htm
- Udvalgt statistik fra ”Being Christian in Western Europe”, Undersøgelse fra Pew Research Center 2018,
http://www.pewforum.org/2018/05/29/being-christian-in-western-europe/
- ”10 key findings about religion in Western Europe”, Neha Sahgal, Pew Research Center 2018, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/05/29/10-key-findings-about-religion-in-western-europe/
- ”Danske kristne går sjældent i kirke og er kritiske over for islam”, Per Thiemann, Politiken, 30. maj 2018
- ”Jesu unge soldater”, afsnit 1, DR3 2018


Omfang: Ca. 60 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige) - Med engelsk (kristendom i USA)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 4 Hinduismen

Mål og kompetencer:
- disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi
- redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion med en længere historie og global betydning og udbredelse
- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
- karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og udefraperspektiver
- karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Mere konkrete læringsmål for enkelte lektioner:
- Kendskab til hinduistisk livssyn og forestillingsverden
- At kunne redegøre for centrale begreber inden for hinduismen
- Karakterisering og analyse af religiøse og ikke-religiøse syn på hinduismen og dens rolle i samfundet ud fra indefra-og udefrasyn – her i forhold til kastesystemet.
- Forbedret forståelse for koblingen og sammenblandingen mellem religion og socio-kulturelle forhold.
- Analyse og karakteristik for ved religionsfaglig tilgang at analysere aktuelle problemstillinger; her voldtægtskultur i Indien.
- Disponering af en mundtlig religionsfaglig fremstilling
- Redegøre for centrale guddomme i hinduismen med henblik på sammenligning med antikke religioner
- Demonstration af viden om fagets identitet og metoder – her med anvendelse af såvel religionsfænomenologisk som religionssociologisk vinkel på analyse af hinduistiske ritualer.
- Anvendelse af religionsfaglig teori i analyse af religiøs case – her et individs konversion til hare krishna
- Diskussion og analyse af væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund ved at anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter


Emner og indhold:

Induktiv introduktion til hinduismen: dens mange udtryk i forestillinger, guder og ritualer

Deduktivt fokus på samlende begreber:
- Brahma
- Samsara
- Kastesystemet
- Karma
- Moksha
- Kastesystemet
- Yoga
- Krishna

Fakta om Hinduisme:
- Udbredelse og opståen
- Helligskrifter: Vedaerne, Upanishaderne, Bhagavad Gita, Purana

Centrale forestillinger
- Moksha, atman og brahman
- Dharma: klasse og livsstadier
- De tre veje til frelse
- Lære og fælles forestillinger
- Guder, avatarer og trimurti
- Kastesystemet: mytisk baggrund (Purusha-hymnen) og status i Indien i dag

Levevis i hinduismen:
- De fire livsstadier
- Kønsroller og familiekonstellation
- Etik i hinduismen

Hinduismens guder og gudefamilier:
- Brahma + familie
- Vishnu + familie
- Shiva + familie
- Devi/gudinden

Centrale ritualer
- Puja
- Samskaras (overgangsritualer)
- Religiøse fester: Holi, Divali
- Udførelse af yoga

Hinduisme i Danmark – de konverterede:
- Hare krishna som hinduistisk bevægelse
- At gå ind i Hare Krishna set i forhold til Rambos model for konversion

Hinduisme i Danmark – danske hinduer med baggrund i Indien eller Sri Lanka:
- Ægteskab
- Integration eller disintegration? Hinduer i Danmark set ud fra de tre integrationsformer (assimilation, pluralistisk integration, segregation)


Materiale:

Grundbogsstof:
- Lene Madsen mfl.: Grundbog til Religion C. Systime 2012, s. 122 (Fakta om Hinduisme)
- Allan Poulsen: Hinduismen. Systime 2012, s. 40-49 + 94-97
- Allan Ahle m.fl. (red.): Horisont - grundbog i religion. Gyldendal 2013, s. 206-219 + 221-224

Andet brugt materiale/supplerende materiale:
- ”Billedserie: Hinduismen – mangfoldighedens religion”, https://www.religion.dk/hinduisme/billedserie-hinduismen-mangfoldighedens-religion
- ”De ti vigtigste ting om hinduisme”, Henning Nørhøj , 25. maj 2005 17:12, www.religion.dk
- ”Om ofring” Rig Veda 125, 4-6, Lene Madsen mfl.: Grundbog til Religion C. Systime 2012

- ”Indien kæmper stadig med det forbudte kastesystem”, Josephine Wiesener, Kristeligt Dagblad, 23. februar 2016, https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/indien-kaemper-stadig-med-det-forbudte-kastesystem
- ”Hinduer strømmer til Ganges”. Fra: Madsen, Lene, m.fl.: Grundbog til Religion C, Systime (2018)(i-bog)
- ”Udførelse af puja”, https://religion.systime.dk/index.php?id=554
- ”5 skarpe om hinduismen”, www.dr.dk/undervisning
- ”Spørg mig om alt - Hare Krishna Munk” (30 min), DR3, 2018
- ”Integration – eller hvad det nu hedder”. Fra: Malling, Søren, m.fl.: SamfNU B (Læreplan 2017), Systime 2018 (i-bog)
- Dokumentar: ”Teenageren og gudinden”, http://www.dr.dk/Gymnasium/Religion/verdens_religioner/artikler/hinduisme.htm
- Analyse af hjemmesiden www.krishna.dk  


Tekster fra Allan Ahle m.fl. (red.): Horisont - grundbog i religion. Gyldendal 2013:
1. ”Purushahymnen, Rigveda 10, 90”, s. 20
2. ”Brihadaranyaka Upanishad: Fyrsten som søgte Gud”
3. ”Kvindens stilling (fra Manus lovbog)”, s. 231
4. ”Ægteskabsmønstre blandt unge tamilere i Danmark”, s. 241-242


Omfang: Ca. 50 siderIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 5 Religionskritik og ateisme

Mål for forløbet:

– Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning
– Demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund og kultur
– Karakterisere og behandle forskelligartet materiale og problemstillinger med tilknytning til religions rolle i samfund og kultur
- At kunne redegøre for væsentlige sider et veldefineret religionsfagligt emne, her religionskritik og ateisme
- Diskussion af religionskritiske og eksistentialistiske grundholdninger i forhold til aktuelle dilemmaer og problemstillinger
- Kritisk stillingstagning til fænomener (her særligt religion og tro), men også forskelligartet materiale, herunder hjemmesider

Emner og indhold:

Premoderne og moderne religionskritik (generelt):
- Kristnes kritik af jøder, muslimer og andre kristne
- Luthers kritik af katolicismen
- Muslimers kritik af kristne og af andre muslimer
- Videnskabens udfordring af kristendom: Darwinisme vs. kreationisme og intelligent design
Ateisme:
- Opståen od udbredelse
- Historiske udvikling
- Tilhængere (geografisk set)

Klassisk religionskritik:
- Ludwig Feuerbach
- Karl Marx
- Sigmund Freud
- Friedrich Nietzsche

Nutidig ateisme og religionskritik og konsekvenser heraf:
- Nyateisme
- Fundamentalisme
- The Bright Movement

Nutidig ateisme i Danmark:
- Ateistiske "dogmer"
- Antal i Danmark
- Ateistisk Selskab

Materiale:

Grundbogsstof/kernestof:
- Enger, Dorthe, Religionskritik, Systime 2013, s. 24-25, 58-59, 50-52, 65-68, 84-87 + 95-104
- Madsen, Lene, m.fl.: Grundbogen til Religion C. Systime (i-bog), kapitlet ”Ateismens historiske udvikling” og ”Fundamentalisme og nyateisme”

Kildestof/supplerende materiale:
- TV-dokumentaren ”Illusionen om Gud”, udgivet af DR2, 2009
- ”John Grays kritik af Richard Dawkins”, Dorthe Enger: Religionskritik. Systime 2013
- ”Richard Dawkins: Illusionen om Gud: Om memer”, Dorthe Enger: Religionskritik. Systime 2013
- ”Hvor mange ateister er der i Danmark?”, Brian Arly Jacobsen, 12. april 2019, religion.dk, https://www.religion.dk/hvor-mange-ateister-bor-i-danmark?_ga=2.141247477.634376934.1556527489-1027606036.1534401094
- ”Pressemeddelelse: Kun 43 procent af danskerne er frivillige medlemmer af folkekirken”, Alexander Hall Kristensen, 21. marts 2019, ateist.dk, http://ateist.dk/pressemeddelelse-kun-43-procent-af-danskerne-er-frivillige-medlemmer-af-folkekirken/
- ”Ateistisk Selskabs buskampagne”, Nana Prentø, 24. august 2016, ateist.dk, http://ateist.dk/ateistisk-selskabs-buskampagne/

Omfang: Ca. 45 sider


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde