Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Ditte Bach Couzy
Hold 2016 da/a (1a da, 1a da-o, 2a da, 2a da-o, 3a da, 3a da-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 AP
Titel 2 Introduktion til litteraturlæsning
Titel 3 Mundtlighedsforløb I
Titel 4 Skriftlighedsforløb
Titel 5 Kronologiforløb
Titel 6 Mundtlighedsforløb II
Titel 7 Diskursanalyse
Titel 8 Vikingetid og middelalder
Titel 9 Oplysningstid
Titel 10 Kortfilm
Titel 11 Romantikken
Titel 12 Romantikken II
Titel 13 Avisen som (nyheds-)medie
Titel 14 Det moderne gennembrud
Titel 15 Det folkelige gennembrud
Titel 16 Dokumentar
Titel 17 modernisme og realisme : 1900-2000
Titel 18 Nyeste tid
Titel 19 Eksamensorientering : mdt. og skr. eksamen i dansk

Oversigt over gennemførte AT-forløb
Titel A AT 1 Hører du, hvad jeg siger ?
Titel B 3. DE DANSKE KVINDER HISTORIE FRA CA. 1850
Titel C AT4 - Protestsange
Titel D AT5: Romantikken

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 AP

Vi arbejder med sproglig bevidsthed:
emner: Semantiske skemaer, denotation og konnotation, sproghandlinger, genrer, fremstillingsformer, billedsprog, sociolingvistik herunder rigsmål, norm, tiltaleformer, gruppesprog, multietnolekter, slang, gruppesprog
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Mundtlighedsforløb I

Fokus på mundtlighed : retorik og argumentation
Begreber: kommunikationssituationen, det retoriske pentagram, appelformer, Toulmins argumentationsmodel, retoriske  virkemidler, ordvalgargumenter, denotation, konnotation
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Skriftlighedsforløb

Forløb med fokus på den analyserende artikel:
Indhold Blooms taksonomi, dokumentationsprincippet, citatteknik, den analyserende artikel
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Mundtlighedsforløb II

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Diskursanalyse

Vi bygger videre på mundtlighedsforløbet med diskursanalyse.
fokus: nodalpunkt, ækvivalenskæde, flydende betegnere, konnotationer, antagonistiske diskurser, hegemonisk diskurs, antagonismepar
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Oplysningstid

forløbet fokuserer på analyse, fortolkning og perspektivering af primært fiktive tekster.
Der er fokus på samspillet mellem tekst, kultur og samfund
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Kortfilm

Fokus: Richard Raskins syv parametre for en kortfilm og filmiske virkemidler
Eleverne analyserer og fortolker i grupper forskellige svenske/norske kortfilm
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Romantikken

Fokus på periodelæsning  - at tilegne sig viden og redskaber, der åbner for læsning af historiske tekster.
nøglebegreber: universalromantik, monistisk livssyn, panteisme, nyplatonisme, dualistisk livssyn, splittelse, digterens rolle i samfundet, idéernes verden, fænomenernes verden, nationalromantikken, guldaldertanken, biedermeier
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Romantikken II

Fortsættelse af romantikforløbet: romantisme, 'det interessante', dobbeltgængermotivet, splittelse
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Det moderne gennembrud

Et forløb om Det moderne gennembruds litteratur med særligt fokus på impressionisme, realisme og naturalisme. Nøgleord: determinisme, stille eksistenser, religionskritik, fattigdom, kønsroller, problemer under debat.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Det folkelige gennembrud

fokus på den danske litteraturs historie og på samspillet mellem tekst, kultur og samfund
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Nyeste tid

Vi kigger på cli-fi-litteraturen og diskuterer litteratursynet
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Beskrivelse af de enkelte AT-forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A AT 1 Hører du, hvad jeg siger ?

På tværs af det samfundsvidenskabelige og det humanistiske fakultet med fagene samfundsfag, dansk og drama arbejdes der i forløbet med politisk kommunikation, argumentation og retoriske virkemidler.

Med afsæt i en indføring i de respektive fags begreber og metoder, arbejdes der således med empiri, som rummer forskellige retoriske virkemidler og argumentationsformer. Det er således formålet med forløbet, at eleverne opnår en metodisk indsigt i, hvordan de tre fag sammen og hver for sig kan bidrage til elevernes vurdering af mdt. kommunikation  - såvel andres, men også elevens egen.
Indhold
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 3. DE DANSKE KVINDER HISTORIE FRA CA. 1850

Formål:
Formålet med forløbet er, at eleverne får et indblik i den moderne danske kvindekamps historie fra Grundlovens indførelse (1849) og Dansk kvindesamfunds stiftelse (1871) til i dag. Eleverne vil opnå et overblik over udvalgte dele af den moderne danmarkshistorie, samt stifte bekendtskab med kildemateriale om dansk kvindekamp fra Grundlovens indførelse til i dag. I forbindelse med forløbet vil eleverne stifte bekendtskab med centrale begreber som demokrati, personlig frihed, rets- og ligestilling, samt få et indblik i skiftende familiemønstre gennem de seneste små 200 år.

Kernestof i historie:
Dansk demokrati

Faglige må i historiel:
- redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie - herunder sammenhænge mellem den
   nationale og den globale udvikling
– dokumentere viden om forskellige samfundsformer
– analysere samspillet mellem mennesker og samfund gennem tiderne
– indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden
– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Faglige mål i dansk:
- Indblik i moderne dansk kvindekamps historie fra Grundloven (1849) til i dag
- Kendskab til især realistiske genrer i moderne dansk litteratur
- Overblik over den moderne danmarkshistorie

Tværfaglige mål:
-Sammenhæng mellem dansk og historie
- Træning i opgaveskrivning
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk 7 20-04-2017
Projekt "Aargang 0" - gruppernes oversigter 02-05-2017
Omfang Estimeret: 28,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C AT4 - Protestsange

Forløbets faglige fokus er på danske protestsange i 1960erne og 1970erne, og en undersøgelse af deres tendens/diskurs. Den nye venstreorienterede bølge kom blandt andet til udtryk gennem sange, og samtidig var der stor modvilje mod den amerikanske krigsindsats i Vietnam. Men var anti-Vietnamkrigssangene dermed socialistiske og anti-imperialistiske?
I forløbet bliver eleverne trænet i at forholde sig metodisk (både historie- og danskfagligt) til et udvalg af sange fra 1960erne og 1970erne. Der er særlig fokus på synopsen - dens formål og anvendelse i forhold til de faglige mål for AT-faget.

Materialer til historie
Marx, Karl og Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest. Forlaget Oktober, 2008 (gengivelse af udgaven fra Forlaget Tiden 1976, marxismens klassikere 1). Side 13-28 (kapitel 1 - Bourgeoisi og proletariat)
AT (i-bog). Systime. Fagenes metoder > historie. https://at.systime.dk/index.php?id=724
Danmarkshistorien.dk: Det nye venstre 1959-. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-nye-venstre-1959/
Danmarkshistorien.dk: Ungdomsoprør og kulturliv i 1960’erne. http://danmarkshistorien.dk/perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/ungdomsoproer-og-kulturliv-i-1960erne/
Danmarkshistorien.dk: Gallup 1966: Danskerne er kritiske over for Vietnamkrigen. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/gallup-1966-danskerne-er-kritiske-over-for-vietnamkrigen/
Benny Holst: Sangen om merværdi
Jomfru Ane Band: Plutonium

Materialer til dansk:
Det etablerede og protestbevægelserne in Mogensen, Ryg Olsen og Ravn, Nyeste tid, Systime 1995 pp. 81-85
Ebbe Reich Kløvedal, 1. maj-tale, 1971
Erik Knudsen, Vor arv, 1967
Benny Andersen, Kæmperne, 1967
AT (i-bog). Systime. Fagenes metoder > dansk > https://at.systime.dk/?id=p719
Nykritisk metode in Nyborg og Hammer, Faglige forbindelser i dansk - Teori og metode, DLF 2011 pp. 69-70
Ideologikritisk metode in Nyborg og Hammer, Faglige forbindelser i dansk - Teori og metode, DLF 2011 pp. 101-104
Indhold
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D AT5: Romantikken

Forløbets faglige fokus er på lyrik fra begyndelsen af Romantikken. Elevernes fokus er på periodens tidlige verdenssyn.
Eleverne trænes i at forholde sig metodisk til lyrik, der er knyttet til en særlig periode. Der er særligt fokus på synopsis-formen, hvor de selv skal formulere problemstillinger/underspørgsmål, og selv skal sørge for den taksonomiske progression.
Materialer til dansk:
Platon, Hulelignelsen
Schack von Staffeldt, Indvielsen, 1804
Schack von Staffeldt, Liljen og dugdråben, 1802
Schack von Staffeldt, Kunstnerlængsel, 1804
Indhold
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer