Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Rikke Homar
Hold 2016 da/z (1z da, 1z da-o, 2z da, 2z da-o, 3z da, 3z da-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro og almen sprogforståelse (AP)
Titel 2 Analysemetoder i dansk
Titel 3 Dansk-historie-forløb
Titel 4 Romantik og romantisme
Titel 5 Medie- og kommunikationsforløb
Titel 6 Journalistiske genrer og virkemidler
Titel 7 Det moderne gennembrud
Titel 8 Tendenser og -ismer i dansk litteratur
Titel 9 Normer og normbrud i nyere medier og litteratur
Titel 10 Romantik og romantisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro og almen sprogforståelse (AP)

Almen sprogforståelse styrker elevernes teoretiske sprogforståelse, samspillet mellem sprogene og studiekompetencen. Eleverne opnår gennem forløbet færdigheder i sproglig analyse af tekster med præcis brug af den relevante terminologi, dvs. grammatiske, pragmatiske, stilistiske og genremæssige termer. Stoffet perspektiveres historisk gennem kendskab til overordnede træk af latinsk ordforråd og grammatik, europæisk sproghistorie og et elementært kendskab til sociolingvistik. Eleverne skal endvidere have kendskab til sproglige læringsstrategier.
Forløbet er afsluttet med en skriftlig anonym evaluering via Socrative med fokus på forløbets tilrettelæggelse og elevens egen indsats efterfulgt af en mundtlig evaluering i grupper, som opsummeres skriftligt i grupperne.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ansøgning om dansk på OK 28-08-2016
Historie om truede ord 21-09-2016
Filmet oplæg om dialekt 28-10-2016
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Almene (tværfaglige) - Sprogforståelse
 • Sociale
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel 2 Analysemetoder i dansk

Genreintroduktion og analysemetoder er et tema, som bl.a. dækker over en overordnet skelnen mellem lyrik og epik. Eleverne præsenteres for forskellige lyriske tekster og forskellige analysemetoder og foretager en freudiansk, biografisk, ideologikritisk, strukturalistisk og ny-kritisk læsning af et hertil egnet digt.
De skriver et digt og analyserer en novelle fra en novellesamling. Til slut introduceres eleverne for eksamensgenren 'den litterære artikel', hvorefter de selv skriver en tilsvarende modtagerorienteret analyse- og fortolkningsopgave.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Lyrisk tekst (digt eller sangtekst) 06-11-2016
Analyse af lyrisk tekst (digt eller sangtekst) 15-11-2016
Skriv et digt 08-12-2016
Analyse af novelle fra novellesamlingen 06-02-2017
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel 3 Dansk-historie-forløb

Formålet med forløbet er at give eleverne en opfattelse af, hvordan dansk og historie kan behandle de samme perioder og nogle gange det samme materiale med fagenes forskellige tilgange og metoder. Spændet er på 1000 år med nedslag i vikingetiden, middelalderen, oplysningstiden, slutningen af 1800-tallet, kvindernes kamp for demokratisk ligestilling omkring år 1900 og familieliv i Danmark efter 1960.
Overordnet er der fokus på individet i samfundet – hvem bestemte over individet? Hvordan individets muligheder har ændret sig over tid? Og ikke mindst, hvordan denne udvikling er kommet til udtryk litterært? Derudover dækker forløbet også over kravet i læreplanen om et forløb før 1914 i Danmark for historie. Yderligere fungerer forløbet også som en slags optakt til dansk-historieopgaven i 1g.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Oplæg om En kongelig affære 18-04-2017
DHO 01-09-2017
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Overskue og strukturere
 • IT
 • Præsentationsgrafik
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel 4 Romantik og romantisme

I skal bl.a. arbejde indgående med kanonforfatterne Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen og Steen St. Blicher, som alle kendetegner den romantiske periode i Danmark. I skal herigennem opnå indgående kendskab til romantikken som den danske guldalder og kunne genkende romantiske træk. I forløbet vil være fokus på jeres tilegnelse af danskfaglige begreber.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 5 Medie- og kommunikationsforløb

Dette medieforløb har til formål at ruste eleverne til analyser af diverse medier med henblik på fagbegreber og blik for filmiske virkemidler. Eleverne skal definere og diskutere fakta- og fiktionskoder i forskellige dokumentarprogrammer, og de bliver præsenteret for film og tv-programmer, som kan give stof til eftertanke og sætte deres forståelse af omverdenens daglige mediebombardement i perspektiv.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel 6 Journalistiske genrer og virkemidler

Dette journalistik-forløb har til formål at ruste eleverne til analyser af diverse journalistiske medier med henblik på fag- og genrebegreber, modeller og målgruppe-segmentering. Eleverne bliver præsenteret for journalistik, som kan give stof til eftertanke og sætte deres forståelse af sproget i det daglige mediebillede i perspektiv. Forløbet skal supplere elevernes naturlige interesse for visuelle medier, så de lærer at koble elementer fra den sproglige fortælling med ligestillede visuelle filmiske virkemidler.
Mediegenrer, uddrag fra Krydsfelt: Grundbog i dansk
Herman Bang: Af ”Branden” (1884)
Jon Franklin: ”Edna Kellys Monster” (1978)
Mads Brügger: ”Bowling for Pyong-Yang” (2006), Euroman
Morten Sabroe: ”Don Ø - the Movie” (2006), Politiken
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Feature-opgave 09-04-2018
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Kreativitet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel 7 Det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud er en af de væsentligste perioder i dansk litteraturhistorie, da litteraturen i denne tid tager livtag med "moderne" problemstillinger ang. kirke/religion pga. Darwinismens indtog i DK med J.P. Jacobsens oversættelse, ang. køn, da kvindernes position i samfundet ændrer sig og klasseforskelle, da bønderne ikke længere lader sig undertrykke men får en mere kraftfuld stemme bl.a. i kraft af Andelsbevægelsen og Folkehøjskolerne. Vi læser tekster af bannerføreren for det moderne Georg Brandes, naturalisterne Henrik Ibsen og J.P. Jacobsen, impressionisten Herman Bang, ateisten og samfundsrevseren Henrik Pontoppidan og de emanciperede kvinder Adda Ravnkilde og Amalie Skram.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvtillid
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 8 Tendenser og -ismer i dansk litteratur

I dette forløb skal eleverne opnå kendskab til den vekselvirkning, der sker i dansk litteratur mellem form-tendensen (primært med fokus på åndelig bevidsthed) og realisme-tendensen (primært med fokus på politisk bevidsthed). Dette vil ske gennem arbejde med og analyser af en række tekster, som er udvalgt for at repræsentere de forskellige tendenser og -ismer i dansk litteratur i 1900-tallet. Eleverne udarbejder video-oplæg forud for hver tendens eller -isme, som skal vises i klassen som introduktion til emnet. Det er væsentligt her, at eleverne arbejder selvstændigt med informationssøgning i produktionsfasen, og at de bliver i stand til at udvælge de relevante informationer, da det skal fungere som eksamenstræning.
Symbolismen, ca. 1890-1900, bl.a. Sophus Claussen og Johannes Jørgensen
Det folkelige gennembrud, ca. 1900-1920, bl.a. Jeppe Aakjær, Johannes V. Jensen og Martin Andersen Nexø
Modernisme-digtning bl.a. Johannes V. Jensen Digte (1906)
Herudover skriver eleverne en opgave om enten Johannes V. Jensens digt "Det røde Træ", myten "Fru Danmark" eller et essay om modernitet og modernisme.
Ekspressionismen ca. 1920-1930, bl.a. Tom Kristensen og Rudolf Broby- Johansen
Herudover skriver eleverne en opgave om enten Tom Kristensens digt "Landet Atlantis", to uddrag af Hærværk eller et essay om ekspressionismen.
Socialrealisme ca. 1935-1944, bl.a. Mogens Klitgaard, Knud Sønderby og Kjel Abell
Modernisme-kortprosa og romaner bl.a Karen Blixen Den afrikanske farm (1937)
Heretica-modernisme, ca. 1944-1950, bl.a. Ole Sarvig og Martin A. Hansen
Nyrealisme ca. 1960-1970, bl.a. Christian Kampmann
Konfrontationsmodernisme, 1960-1965, bl.a. Klaus Rifbjerg og Peter Seeberg
Psykologisk realisme ca. 1970-1980, bl.a. Vita Andersen og Lola Baidel
Krops-modernisme ca. 1980-1990, bl.a. Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen og Michael Strunge
Grotesk realisme, ca. 1990-2010, bl.a. Naja Marie Aidt og Jan Sonnergaard, (og Helle Helle og Jens Blendstrup, som eleverne har læst flere tekster af i 1.g)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Eksamensopgave 2 21-10-2018
PP til oplæg om tendenser og ismer i litteraturen 04-11-2018
Eksamensopgave 3 13-01-2019
Synopsis 24-01-2019
Omfang Estimeret: 27,00 moduler
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Normer og normbrud i nyere medier og litteratur

Hvad vil det sige at være normal? Hvilke normer og normalitetsforventninger hersker i vores kultur og samfund? Fuck normen. Et tema i ny litteratur undersøger disse grundlæggende mellemmenneskelige spørgsmål gennem arbejdet med ny litteratur og litteraturteori. Med normkritikken som udgangspunkt behandler bogen fire tematiske felter i ny litteratur: hudfarve, køn, seksualitet og handikap. Ud over korte teoretiske introduktioner og eksemplariske læsninger indeholder bogen også en bred vifte af elevaktiverende øvelser og arbejdspapirer, der forankrer den litterære analyse i elevernes egne forforståelser, førstehåndsindtryk og erfaringsverdner.

Vi arbejder med bogen Fuck normen af Helle Juhl Lassen med normer, normbrud og normkritik som tema i ny litteratur.
I forløbet indgår skønlitterære tekster af Kirsten Hammann, Kristian Bang Foss, Stine Pilgaard, Sidsel Falsig Pedersen, Christina Hagen, Stephanie Caruana, Mette Moestrup, Sylvia Plath, Morti Vizki, Michael Strunge, Jens Rosendal, Niviaq Korneliussen, Julia Butschkow, Caspar Eric, Asta Olivia Nordenhof og Nis-Christian Bredholt.

Desuden vil vi arbejde konstruktivt med elevernes skriftlighed som forberedelse til skriftlig danskeksamen. Eleverne fører løbende skrivelogbøger for hver eksamensgenre, som skal støtte læringsprocessen. Vi vil repetere en række danskfaglige emner som forberedelse til mundtlig danskeksamen.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Eksamensopgave 4 03-03-2019
Terminsprøve 2018 21-03-2019
Øvelse med humoristiske tekster-hvid-sort 26-03-2019
Eksamensopgave 5 22-04-2019
Omfang Estimeret: 27,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Romantik og romantisme

I skal bl.a. arbejde indgående med kanonforfatterne Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen og Steen St. Blicher, som alle kendetegner den romantiske periode i Danmark. I skal herigennem opnå indgående kendskab til romantikken som den danske guldalder og kunne genkende romantiske træk. I forløbet vil være fokus på jeres tilegnelse af danskfaglige begreber.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Romantisk digt 21-08-2017
Litterær artikel om romantisk tekst 12-11-2017
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
 • Projektarbejde