Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Allan Bie Kjær, Jens Robert Willumsen, Kristoffer Lilsig, Martin Høyby Antvorskov, Sebastian Kraft-Nielsen
Hold 2016 id/ad (1ad id, 2ad id, 3ad id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Boldbasis og 'skolernes motionsløb'
Titel 2 Volley og Redskabsaktivitet
Titel 3 Opvarmningsprogrammer
Titel 4 'Blandet Bolcher'
Titel 5 Atletik
Titel 6 B&B - Basket og Bordtennis
Titel 7 Grundtræning
Titel 8 Performance
Titel 9 Kaosbold - fodbold og ultimate
Titel 10 Pardans
Titel 11 Træningsprojekt
Titel 12 Les Lanciers

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Boldbasis og 'skolernes motionsløb'

Boldbassis:
Der introduceres til boldbasis, holdet deles i 3 hold og alle arbejder med de basale boldfærdigheder som gribe-kaste-skyde-aflevering-modtagning. Der arbejdes indvidere med justering af rammerne for spillet, og eleverne introduceres for enkelte discipliner indenfor kaos-spil.

Målsætningen: Øget kompetencer i kaosspillet med elementerne: kaste, gribe, spilbarhed, angreb, forsvar og løbebaner.

Bedømmelse: der ses på grundlæggende tekniske færdigheder (gribe, skyde, kaste, sparke), bevægelse på banen og evnen til at modtage, samarbejde og omsætte instruks

'Skolernes motionsløb': Med inspiration fra fordomstideres klassiker 'Skolernes motionsløb' afvikles et motionsløb lige op til efterårsferien. Elevernes presses og testes på kondition og løbefærdigheder.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Volley og Redskabsaktivitet

Redskabsaktivitet:
Der arbejdes med grundlæggende parkourøvelser, primært precision (hop) og vault (passage af mur). Der er fokus på teknisk korrekt udførte øvelser, men også på styrke, spændstighed og koordination. Éleverne arbejder endvidere med videofilm af specifikke øvelser med henblik på fejlretning, samt "show off".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Opvarmningsprogrammer

Opvarmning til musik.

Indhold og metode
I grupper af 3-4 personer skal I varetage opvarmningen af en tredjedel af holdet i forbindelse med et modul. Opvarmningen skal foregå til musik og have en varighed på ca. 15-20 (max) minutter.
Ved gennemførsel:
I modulet hvor I skal varetage opvarmningen skal den pågældende gruppe aflevere en beskrivelse af opvarmningsprogrammet. Af denne skal det fremgå, hvor lang tid de enkelte sekvenser af opvarmningen er planlagt til at vare og hvem, der varetager de forskellige sekvenser. Alle i gruppen skal naturligvis varetage minimum én af sekvenserne i opvarmningen, man må dog gerne være flere om at varetage en sekvens. De af gruppens medlemmer, som ikke varetager den enkelte sekvens, forventes at deltage i opvarmningen på lige fod med de øvrige elever. Det er en god ide evt. at lave playliste til jeres opvarmningsprogram i den rigtige rækkefølge, så der ikke fumles for meget med musikken undervejs.

Når man opbygger et opvarmningsprogram, er det vigtigt, at man får aktiveret kroppens store muskelgrupper og at man får bevæget kroppen på alle mulige måder. Det vil med andre ord sige, at man skal have aktiveret muskulaturen omkring arme, ben, bryst og ryg, at man får bevæget så mange led som muligt, og at man både arbejder hoppende, stående og liggende. Det er desuden vigtigt, at man starter blødt ud og langsomt øger tempoet til et forholdsvist højt leje, for igen til sidst at sænke det i forbindelse med udstrækning. Det er centralt at musik og øvelser passer sammen.
Inspirationen:
På nedenstående to link findes videoklip med inspiration til øvelser, links til musik til de forskellige sekvenser og eksempler på, hvordan et opvarmningsprogram laves.
1. http://www.emu.dk/gym/fag/id/inspiration/opvarmning.html
2. http://ibog.idraetc.systime.dk/index.php?id=107
3. https://idraetsmusik.dk/
4. http://www.motion-online.dk/konditionstraening/kondition_-_artikler/opvarmning_-_en_forsoemt_fornoejelse/

Evalueringen
Hvert opvarmningsprogram vil blive efterfulgt af en kort fælles evaluering. I vil blive evalueret og vurderet på de fokuspunkter, som optræder på efterfølgende bilag. Der gives ikke karakter for det enkelte program, men det har selvfølgelig en betydning for standpunktskarakteren.
Fokuspunkter til evaluering af opvarmningsprogram

fokuspunkter i evalueringen:
 Opfylder opvarmningsprogrammet tidskravet +/- 15-20 min?
 Er de væsentlige elementer inddraget (gang, hop/løb, sving, styrke, udstrækning)?
 Er de store muskelgrupper inddraget?
 Er progression af tempo/belastning gennem programmet passende?
 Musikvalg
• Passer øvelserne til den valgte musik?
• Er musikken motiverende for øvelserne?
 Hvorledes formidler gruppen opvarmningsprogrammet?
• Er det tydeligt, hvem der står for det enkelte element?
• Er forevisning/forklaring af øvelserne tydelig og klar?
 Andre bemærkninger:
• Hvad var godt? - Nye, spændende kreative elementer
• Hvad var mindre godt? - Noget, du kunne have undværet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 'Blandet Bolcher'

Under forløbet "Blandet bolcher" præsenteres eleverne for tre idrætsgrene, der fordeler sig på i alt to hovedområder. Det primære formål er at eleverne oplever alsidigheden ved idræt. Der roteres mellem de tre discipliner, således at hver elev igennem forløbet kommer omkring alle tre. De tre discipliner er:

Floorball (boldspil)

Badminton (Klassisk)

Orienteringsløb (Klassisk)
Kompetencer i fokus: Aerob kapacitet (kondition), løbekapacitet, orientering og kortlæsning, samt samarbejde. (orienteringsløb i par). Metode: "Kæledyrs-smartsphone-billede-orientering på havnen" og "City-billede-orientering".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Atletik

Forløbet har til formål at introducere eleverne til udvalgte atletikdiscipliner indenfor løb, spring og kast/stød. Forløbet vil blive afsluttet med en  turnering, hvor den enkelte elev eventuelt har mulighed for at gå lidt mere i dybden med enkelte favorit-discipliner.

Læringsmål:

100m:
- indstilling af startblok og positioner i blokken (på pladserne, færdige, løb).
- starten og de første 30m; kropspænding, reaktion, kropspositioner og løbeteknik
- gennemløb af helt 100 m

højdespring og/eller længdespring:
-Der er fokus på korrekt indløb, afsætposition, og svævefase. Eleverne præsenteres for teknisk opvarmning og evt. brugen af videofeedback.

Spydkast og/eller kuglestød:
-Der arbejdes med korrekt kaste-/stødteknik samt tilløb. Fokus vil være på, at koordinere hele kastet/stødet fra tilløb til aflevering af spyd/kugle

Eleverne har i størstedelen af forløbet været inddelt i tre grupper, som har rotereret mellem disciplinerne. I disse grupper har der været forholdsvis høj lærerstyring. I den afsluttende turnering (over 2 moduler), har den enkelte elev kunne stille op og fordybe sig i en eller flere af de gennemgået discipliner. Her har der været større fokus på elevstyring. Alle elever konkurrerer i 4*100 meter stafet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 B&B - Basket og Bordtennis

Basket med fokus ballhandling og forsvarsspil. Angrebsspil og layups, pivotering og de vigtigste regler.

Bordtennis: Forhånd, baghånd, overskru underskru spilmønstre og serveformer. Double og singlespil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Grundtræning

Målsætning:
At eleverne opnår kendskab til grundtræningsprincipper indenfor kategorierne aerob træning, muskeludholdenhed og tungere styrketræning, samt kendskabt til hvilke trænignsformer, der favoriserer de forskellige fysiologiske kvaliteter.

Det vægtes, at eleven i praksis kan differentiere mellem de forskellige træningsformer, og deres formål, samt viser god grundform indenfor de nævnte kategorier.

Plan:
1.gang: Fælles cirkeltræning med begge klasser.
Derefter deles holdet i 3.
Et modul aerob træning
Et modul muskel udholdenhedstræning.
Et modul med styrketræning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Performance

Performance-forløbet:
I grupper laves en site-specifik performance, hvor tema og site (lokalitet) på forhånd er udstukket. Den enkelte gruppe skal forholde sig og udnytte disse rammer på bedste vis.

Faglige mål:
- At kunne bevæge kroppen til rytmer, stemninger og sekvenser i musik
- At kunne udvise bevidsthed og koordination af kropsdele
- At kunne udføre bevægelsens grundkvaliteter (svingende, førende og markerede bevægelser)
- At kunne bruge kroppen kreativt
- At kunne indgå i samarbejdsrelationer med musikken og det ekspressive(udtryksfulde) som omdrejningspunkt

Kort sagt: Du skal kunne bevæge din krop udtryksfuldt, kreativt, rytmisk, individuelt og sammen med andre.

Fokus punkter:
Bodystorm, Timing, hastighed, Fokus, Flow, Cuè, Niveauer, Kontraster, Bevægelseskvalitet og Koreografiske principper.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Kaosbold - fodbold og ultimate

Fodbold:
Der arbejdes med udvalgte tekniske fodboldfærdigheder med fokus på afleveringer, modtagninger og i særdeleshed samspil. Herunder forflytning uden bold. Specifikt arbejdes med indersideafleveringer, driblinger som træning i at holde bolden tæt til sig og småspil med hurtige afleveringer.
Færdigheder i kaosspillet:
- aflevereringer
- modtagninger
- afleveringer i bevægelse
- modtagning i bevægelse
- bevægelse uden bold
- læse spillet

Ultimate - Faglige mål:

Taktiske færdigheder:

• At eleven får forståelse for bevægelse uden disc, og evner at anvende denne forståelse gennem et antal hensigtsmæssige løbemønstre (fx v-cut og stack).

• At eleven kan anvende ovenstående til at gøre sig spilbar samt løbe fri af opdækning.

• At eleven kan følge med en modstander og lave temposkift ved mandsopdækning.

• At eleven får forståelse for vigtigheden af kommunikation på banen og benytter denne i forskellige småspil/kampsituationer (løbemønstre).

Tekniske færdigheder:

• At aflevere/modtage en disc:
• I afleveringen er der fokus på:

• korrekt afvikling ift. svirp i håndleddet
• grebet på discen
• armens bevægelse fra start til slut
• korrekt udgangsposition (benstilling) – afhænger af typen af kast

• I modtagningen er der fokus på:

• Den korrekte brug af to hænder både ift. sandwichgreb og greb af disc i højt og lavt leje (tommelfingre hhv. under og over disc)


• At kunne anvende følgende typer af kast:

• Baghåndskast
• Forhåndskast
• Hammerkast

• At eleven får forståelse for relationelle færdigheder ift. afleveringer. Dvs. at kunne udvise præcision i det enkelte kast ift. den person, som modtager discen i løb.
• At eleven kan modtage discen sikkert med begge hænder i en kampsituation mhp. at holde discen på eget hold.


Samarbejdskompetencer:
• At eleven kan samarbejde på eget hold ift. discbesiddelse, taktiske oplæg og scoringsforsøg.

• Dette samarbejde sker (udover de tekniske færdigheder) gennem kommunikation, hensigtsmæssige løbemønstre og evne til at gøre sig spilbar (se ovenfor).
• Følge en taktik og komme med forslag/justeringer.
• At eleven har en forståelse for spillet, dets regler og de fairplay-dimensioner, der er i ultimate.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Pardans

Indhold:
Arbejde med udvalgte pardanse:
- Engelsk vals (standarddans)
- Lindyhop (Swingdans)

Faglige mål:
- beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og indenfor færdighedsområdet musik og bevægelse
- opnå kropsbevidsthed
- indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer

Færdighedsmålene:
Lindyhop:
- At eleverne kender til og kan vise de forskellige dansefatninger: ’open position’, ’closed position’
- At eleverne kan viser hvordan man ’fører og bliver ført’.
- At eleverne kan udføre grundtrin (6-count) og herunder demonstrere dansens karakteristika: ’bounce’ = den hoppende op-ned-bevægelse.
- At eleverne kan udføre udvalgte figurer: Lindyhop: Follow under armen, Pass by, Cross the bridge, Evt. (‘tuck turn’ og sugarpush’).
- At eleverne kan udføre nedenstående autentiske jazztrin: Skating, Mess around, Tackie Annie, step-touch

Engelsk vals:
- At eleverne kender til og kan vise dansefatningen.
- At eleverne kan viser hvordan man ’fører og bliver ført’.
- At eleverne kan udføre grundtrin og herunder demonstrere dansens karakteristiska: Den gliden ’op-ned’- bevægelse.
- At eleverne kan udføre højredrejning og evt. venstredrejning (differentiering).

Musikalitet:
- At eleverne kan følge rytmen i musikken – herunder begynde på 1-slaget.

Viden:
- At eleverne kender til swingdansens og den engelske vals historiske oprindelse.
- At eleverne kan anvende udvalgte dele af Rudolf Labans BESS-koncept i en karakteristik og sammenligning af lindyhop og engelske med fokus på dansenes bevægelsesudtryk.

Kompetencer:
- At eleverne ud fra ovenstående viden og færdigheder kan danse sammen og både improvisere samt lave koreograferede sekvenser.
Herunder at eleverne kan lave deres egen showcase (koreograferet dans).
- At eleverne ud fra ovenstående viden og færdigheder kan føre og lade sig føre af forskellige partnere.

Kernestof:
- aktivitet, der fremmer kropsbeherskelse
- aktiviteter, der fokuserer på samarbejde
- grundlæggende principper for træning
- basale naturvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet
- de for undervisningen relevante digitale redskaber (videofeedback)
- de for undervisningen relevante videnskabelige metoder (videofeedback)
- se mulighederne for fysisk aktivitet uden for skoleregi.

Materiale:
- Udvalgte tekster og videomaterialer.... tilgår!
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Træningsprojekt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Les Lanciers

Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer