Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Allan Bie Kjær, Casper Christoffersen, Helge Riis Jørgensen, Martin Høyby Antvorskov, Sebastian Kraft-Nielsen
Hold 2016 id/ex (1ex id, 2ex id, 3ex id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Boldbasis
Titel 2 Volleyball og Redskabsaktiviteter
Titel 3 Opvarmning og dans
Titel 4 Atletik
Titel 5 Basketball
Titel 6 Grundtræning
Titel 7 Pardans
Titel 8 Kaosspil - Ultimate og fodbold
Titel 9 Performance
Titel 10 Træningsprojekt
Titel 11 Les Lanciers
Titel 12 Forløb#8

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Boldbasis

Der introduceres til boldbasis, holdet deles i 3 hold og alle arbejder med de basale boldfærdigheder som gribe-kaste-skyde-aflevering-modtagning. Der arbejdes indvidere med justering af banestørrelse og antal 'mål', og eleverne introduceres for forskellige discipliner indenfor kaos-spil.

Målsætningen: Øget kompetencer i kaosspillet med elementerne: kaste, gribe, spilbarhed, angreb, forsvar og løbebaner.

Bedømmelse: der ses på grundlæggende tekniske færdigheder (gribe, skyde, kaste, sparke), bevægelse på banen og evnen til at modtage, samarbejde og omsætte instruks.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Volleyball og Redskabsaktiviteter

I volleyball forløbet er der fokus på udvikling af de basale tekniske færdigheder fingerslag, baggerslag, underhåndsserv, og smash. Desuden skal eleverne opnå og udvise basal taktisk forståelse i form af kendskab til rollefordelingen i en W-opstilling - både i modtagningssituation og angrebssituation, hvor fokus er på at spille sammen (bolden spilles helst 3 gange). Endelig fokuseres meget på, at eleverne skal være aktive deltagere i spillet (herunder udgangsstilling, vilje til modtagning og bevægelsen hen til bolden) samt kommunikation ("Jeg har!")  

Målsætning: at eleven opnår en forståelse for spillet og udvikler sine tekniske og taktiske færdigheder i løbet af forløbet.

I redskabsaktiviteter er der fokus på kroppens behændighed og styrke på redskaber. Konkret vil der blive arbejdet med parkourmæssige færdigheder, hvor det gælder om at flytte egen krop over/under/igennem forskellige forhindringer. Produktkrav: I grupper upload'es i Google-drev videosekvenser med færdigheder.

Målsætning: At eleven udvikles på kroppens balance, koordination og styrke/spændstighed.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Opvarmning og dans

Opvarmning: Eleverne skal udarbejde og udføre et generelt opvarmnings-program på ca. 15 min, og inddeles i grupper af max. 4 personer, hvor alle deltager og foreviser.
Der introduceres til basal fysiologi (hvad sker der når vi varmer op og hvorfor), musiklære (at tælle musik og lave øvelser i takt til musikken) og formidling (hvordan formidler man opvarmning til en målgruppe, hvordan placerer man sig i rummet mm.).
Der vægtes om alle væsentlige elementer er inddraget (de store muskelgrupper, passer musikken til øvelserne, er forevisningen klar og tydelig mm.).

Dans; Fællesdans/folkedans: Eleverne præsenteres for og arbjeder med rytmiske og sociale færdigheder indenfor genren fællesdans og folkedans. Eleverne udfordres på bevægelser, rytmik og det 'at kunne huske sekvenser'. Der arbejdes med følgende konkrete danse:
"Oh Susanne"
"Stik mig en øl"
"Jiffy mixer"
"Trojka"
"Totur til Vejle"
"Hamburg sekstur"
"Bitte mand i knibe"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Atletik

Forløbet har til formål at introducere eleverne til udvalgte atletikdiscipliner indenfor løb, spring og kast. Mere specifikt er der udvalgt følgende konkrete discipliner; 100m sprint, stafet, højdespring og spydkast.

Specifikke læringsmål i de enkelte discipliner:

100m og stafet:
- indstilling af startblok og positioner i blokken (på pladserne, færdige, løb).
- starten og de første 30m; kropspænding, reaktion, kropspositioner og løbeteknik
- gennemløb af hele 100 m
- stafet: samarbejde og korrekt skift (under- og overhånd)

højdespring:
-Der er fokus på korrekt indløb, afsætposition, og svævefase. Eleverne præsenteres for teknisk opvarmning og evt. brugen af videofeedback.

Spydkast:
-Der arbejdes med korrekt kasteteknik samt tilløb. Fokus vil være på, at koordinere hele kastet fra tilløb til aflevering af spyd

Struktur:
- Der arbejdes i gennemgående grupper af 3 stk. Den pågældende gruppe har en gennemgående ansvarlig lærer i alle discipliner. Forløbet vil blive afsluttet med en atletikturnering over to moduler. Alle deltagere vil blive inddelt i "Lande" og hver elev deltager i alle disciplinerne , 100 meter sprint, højdespring, spydkast og 4 * 100 meter stafet. Hver deltager høster point til sit land på de forskellige discipliner, og et samlet vinderland findes.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Basketball

I starten fokus på:
Eleverne skal arbejde med grundlæggende tekniske færdigheder i basketball (Fundamentals):
    • Afleveringer; to hånds-bryst, studs og over hovedet
    • Skud; Stående, hop og layup
    • Ballhandling og fodarbejde (pivotering og jumpstop)
Senere:
    • V-cut og at gøre sig spilbar
    • Spacing, ABC-zoner og ‘HI-LO’-balance (angreb).
    • Rebound
        Forsvarsbevægelser

    
    • Personligt forsvar (stance, slide og secure).
(Forbehold for løbende redigering!):
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Grundtræning

Målsætningen med grundtræningsforløbet er, at eleverne:
1) opnår viden om hvad grundtræning er både i teori og praksis.
2) prøver forskellige mere eller mindre specifikke former for grundtræning
3) selv kan planlægge og gennemføre et grundtræningsprogram for deres klassekammerater
Grundtræningsformer kan mere eller mindre ligge vægt på muskeltræning, konditionstræning, bevægelighedstræning og/eller træning af balance og koordination. Der vil i dette forløb dog primært blive lagt vægt på konditions- og muskeltræning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Pardans

I dette danseforløb arbejdes der med 3 typer af pardans; Engelsk vals, cha-cha-cha og, jive.
Der er fokus på musikforståelse (rytme/takter), forskelle i dansenes udtryk, føre/blive ført, og oparbejdelse af tekniske færdigheder.

Vals (grundtrin, højredrejning, venstredrejning. Husk kropsholdning).

Cha-cha (grundtrin, New Yorker, Spot turn, Dame under arm, hand-to-hand, "3 chasseer gå stå". Husk hoftebevægelser og strakte knæ).

Jive.... (grundtrin, dame under arm, american spin, ...?)

Grundtrin og variationer skal demonstreres i sammensatte koreografier for at vise opfyldelse af de faglige mål.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Kaosspil - Ultimate og fodbold

Fodbold:
Der arbejdes med udvalgte tekniske fodboldfærdigheder med fokus på afleveringer, modtagninger og i særdeleshed samspil. Herunder forflytning uden bold. Specifikt arbejdes med indersideafleveringer, driblinger som træning i at holde bolden tæt til sig og småspil med hurtige afleveringer.
Færdigheder i kaosspillet:
- aflevereringer
- modtagninger
- afleveringer i bevægelse
- modtagning i bevægelse
- bevægelse uden bold
- læse spillet

Ultimate - Faglige mål:

Taktiske færdigheder:

• At eleven får forståelse for bevægelse uden disc, og evner at anvende denne forståelse gennem et antal hensigtsmæssige løbemønstre (fx v-cut og stack).

• At eleven kan anvende ovenstående til at gøre sig spilbar samt løbe fri af opdækning.

• At eleven kan følge med en modstander og lave temposkift ved mandsopdækning.

• At eleven får forståelse for vigtigheden af kommunikation på banen og benytter denne i forskellige småspil/kampsituationer (løbemønstre).

Tekniske færdigheder:

• At aflevere/modtage en disc:
• I afleveringen er der fokus på:

• korrekt afvikling ift. svirp i håndleddet
• grebet på discen
• armens bevægelse fra start til slut
• korrekt udgangsposition (benstilling) – afhænger af typen af kast

• I modtagningen er der fokus på:

• Den korrekte brug af to hænder både ift. sandwichgreb og greb af disc i højt og lavt leje (tommelfingre hhv. under og over disc)


• At kunne anvende følgende typer af kast:

• Baghåndskast
• Forhåndskast
• Hammerkast

• At eleven får forståelse for relationelle færdigheder ift. afleveringer. Dvs. at kunne udvise præcision i det enkelte kast ift. den person, som modtager discen i løb.
• At eleven kan modtage discen sikkert med begge hænder i en kampsituation mhp. at holde discen på eget hold.


Samarbejdskompetencer:
• At eleven kan samarbejde på eget hold ift. discbesiddelse, taktiske oplæg og scoringsforsøg.

• Dette samarbejde sker (udover de tekniske færdigheder) gennem kommunikation, hensigtsmæssige løbemønstre og evne til at gøre sig spilbar (se ovenfor).
• Følge en taktik og komme med forslag/justeringer.
• At eleven har en forståelse for spillet, dets regler og de fairplay-dimensioner, der er i ultimate.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Performance

Performance-forløbet:
I grupper laves en site-specifik performance, hvor tema og site (lokalitet) på forhånd er udstukket. Den enkelte gruppe skal forholde sig og udnytte disse rammer på bedste vis.

Faglige mål:
- At kunne bevæge kroppen til rytmer, stemninger og sekvenser i musik
- At kunne udvise bevidsthed og koordination af kropsdele
- At kunne udføre bevægelsens grundkvaliteter (svingende, førende og markerede bevægelser)
- At kunne bruge kroppen og rummet kreativt
- At kunne indgå i samarbejdsrelationer med musikken og det ekspressive(udtryksfulde) som omdrejningspunkt

Kort sagt: Du skal kunne bevæge din krop udtryksfuldt, kreativt, rytmisk, individuelt og sammen med andre.

Fagtermer:
Bodystorm, Timing, hastighed, Fokus, Flow, Cuè, Niveauer, Kontraster, Bevægelseskvalitet og Koreografiske principper.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Træningsprojekt

Indhold:
Under forløbet 'træningsprojekt' skal eleverne over 2 månedet træne målrettet på et afgrænset fysiologisk område. Denne kan enten være indenfor området kredsløbstræning eller styrketræning. Eleven vælger selv hvilket område. Der er altså ikke tale om tekniske eller taktiske idrætsfærdigheder, men udelukkende på hvordan kroppens fysiske ydeevne bedst optimeres over en afgrænset tidsperiode. Relevante før- og eftertests vil blive udført for at måle eventuelle forbedringer.
Forløbet vil som afsluttende forløb i idræt B og i 3.g blive tillagt større selvstændighed fra elevens side. Dette gælder med hensyn til valg af mål, træningsmetoder, tests med mere, men dog med løbende teoriindput fra underviser, samt mulighed for konsultation i de praktiske moduler.

Faglige mål:
- Eleven skal selvstændig kunne motivere til egen træning, samt vise vedholdenhed i træningen.
- Eleven skal opnå indsigt i værdien af målrettet og struktureret træning - herunder kunne udarbejde en træningsdagbog.
- Eleven skal kunne indhente og udvælge relevant faglig litteratur, der kan underbygge elevens træningsmål og metoder.
- Endvidere skal eleven under forløbet kunne udvælge og bruge relevante fysiologiske testmetoder, samt kende til disse testmetoders styrke og svagheder.

Produkt:
- Træningsdagbog (udarbejdes løbende)
- Videoprodukt, der blandt andet indeholder præsentation af mål, testmetoder, træningsmetoder, resultater og diskussion af resultater.

Litteratur:
- 'Se det er Idræt' side 32-65
- diverse relevante dokumenter præsenteret af læren.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Les Lanciers

Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Forløb#8

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer