Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Biologi A
Lærer(e) Maj Daa Funder
Hold 2016 BI/y (1y BI, 1y BI-o, 2y BI, 2y BI-o, 3y BI, 3y BI-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 NV Tema 1: Livet i vand
Titel 2 NV Tema 2: Sundhed og ernæring
Titel 3 NV Tema 3: Energi og energiressourcer
Titel 4 Tema 1: Celler og arv
Titel 5 Tema 2: Sexologi og fosterdiagnostik
Titel 6 Tema 3: Kost, krop og sundhed
Titel 7 Tema 4: Vandløb og søer
Titel 8 Tema 5: Naturen i grundtræk
Titel 9 Tema 6: Evolution og populationsgenetik
Titel 10 AT 4 - Pesten i middelalderen
Titel 11 Tema 7:Kulhydraters stofskifte og muskelaktivitet
Titel 12 Tema 8:Celler, kommunikation og neurologisk reg.
Titel 13 AT 6 - Grænser
Titel 14 Tema 9: Åndedræt og kredsløb
Titel 15 Tema 10: Moderne genteknologi
Titel 16 Tema 11: Fotosyntese og anabolisme
Titel 17 Tema 12: Økotoksikologi og hormonforstyrrende stof
Titel 18 Tema 13: Genetiske tests
Titel 19 Tema 14:Genregulering, stamceller og bioinformatik
Titel 20 Tema 15: Immunforsvaret
Titel 21 Repetition/opsamling
Titel 22 Forløb#15

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 NV Tema 1: Livet i vand

I dette tema skal du indsamle og arbejde med dafnier.
Forløbet vil være centreret omkring praktiske arbejdsmetoder i felten og i laboratoriet, og der vil være særlig fokus på:

• Naturvidenskabelig metode
• Indsamling af data
• Analysemetoder
• Laboratoriearbejde
• Databehandling og tegning af grafer og tabeller
• Journalskrivning
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal - Undersøgelse af hjerterytme hos Dafnier 12-09-2016
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 NV Tema 2: Sundhed og ernæring

I dette tema skal du arbejde med kostens bestanddele samt lave nogle sundhedsmålinger. Forløbet vil være centreret omkring praktiske arbejdsmetoder i laboratorierne, og der vil være særlig fokus på:

• Indsamling af kvalitative og kvantitative data
• Databehandling og tegning af grafer og tabeller
• Computermodeller
• Analysemetoder
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Motion og sundhed 24-10-2016
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 NV Tema 3: Energi og energiressourcer

I dette tema skal vi ud fra en biologisk og en kemisk synsvinkel se på energiproduktion.

I forløbet kommer vi bl.a. til at arbejde med:
- Hvad bruger vi energi til, og hvor kommer det fra?
- Planters energioptag fra sollyset
- Afbrænding af fossile brændstoffer
- Alternativer til fossilt brændstof:
- Hydrogenproduktion
- Biobrændsel fra biologiske organismer
- Forsøg med observationer
- Energiproduktion ved afbrænding
- Hydrogendannelse ved elektrolyse
- Lysintensitetens betydning for fotosyntesen
- Gæringsprocesser

Faglige mål:
I forløbet er der fokus særligt på:
- Viden om energi: Traditionelle og alternative kilder til energi, samt anvendelse af energi.
- Hypotesedannelse indenfor naturvidenskabelig metode, hvor du ud fra iagttagelser og teori kommer med et kvalificeret bud på forsøgets resultater(hypotesedannelse).
- Naturvidenskabelig metode og anvendelse af kontrolforsøg.
- Anvendelse af teknologi til samfundsmæssig udvikling.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fotosyntese og lysintensitet 14-11-2016
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Tema 1: Celler og arv

Eleverne introduceres til den cellen samt grundlæggende genetik. Der skal arbejdes med cellen (organeller, deling og permeabilitet). Begreber som gener, alleler, kromosomer, dna, hetero/homozygot skal kunne beherskes. Eleverne arbejder med Mendels 1. og 2. lov.
Eleverne skal arbejde med nedarvning af dominante, recessive og kønsbundne sygdomme. Til slut skal eleverne bestemme deres blodtype samt arvegang.


Eleverne arbejder med et opgavehæfte løbende som supplerer deres grundbog.

Artikler:
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/store-opdagelser-arv-mendel-og-arvelighedslovene.
http://videnskab.dk/krop-sundhed/store-opdagelser-cellelaeren-alt-levende-bestar-af-celler.

Eksperimentelt arbejde:
Osmose (demoforsøg)
Blodtypebestemmelse (rapport)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Gregor Mendel 30-11-2016
NV årsprøve rapport - Osmose i kartofler. 01-12-2016
Produkt - studieretningsdag d. 13.1 13-01-2017
Blodtypebestemmelse 27-01-2017
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Tema 2: Sexologi og fosterdiagnostik

Eleverne skal arbejde med befrugtning, fosterdiagsnostik, kønssygdomme og hormonel regulering.

Film:
http://cfuuclweb.dantekdrift.dk/libraryWeb/DantekSilverlightPlayer.aspx?copyDanNumber=220805112000. - Den fantastiske rejse i livmoderen.

Artikler:
Fisk på p-piller. Aktuelt naturvidenskab

Ekstern undervisning:
Der kommer et oplæg fra Jordemoder Julie Gråbøl. Fokus er på kønssygdomme og prævention.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Eksamensspørgsmål - Hormonforhold hos kvinden 30-01-2017
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Tema 3: Kost, krop og sundhed

Fysiologi med fokus på:

Fordøjelsessystemets opbygning med fokus på de forskellige enzymers rolle. Dernæst fokuseres på næringsstofferne i maden, hvor fedt, protein og kulhydrats biologiske betydning og deres kemiske opbygning er i fokus. Når kulhydratet nedbrydes og medfører en blodsukkerstigning arbejdes der med den hormonelle regulering af blodsukkeret. Det føres over i et kort forløb omkring livsstilsygdomme især centreret omkring Diabetes og hjertekarsygdomme.
Lunge- og hjertekredsløbet behandles kort med fokus på blodets rolle.


Eksperimentelt arbejde:
Spytamylase - et fordøjelsesenzym
Måling af blodsukker
Måling af hæmatokritværdi

Artikler/ekstra materiale:
Undervisningshæfte fra Novozymes, 2008: Diabetes og insulin.
'Enzymer - naturens værktøj' - Biotech Academy
'Hæmatokritværdi - hvad er det?' - Bengt Saltin

Film:
Vort daglige brød, DR
Enzymer - http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Grundskoleprojekter/Enzymerfolkeskolen/teori/enzymer
Diabetes - http://cfuuclweb.dantekdrift.dk/libraryWeb/DantekSilverlightPlayer.aspx?copyDanNumber=031211141310
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Spytamylase - et fordøjelsesenzym 20-03-2017
Blodglukoseregulering 03-04-2017
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Tema 4: Vandløb og søer

Eleverne skal arbejde med grundbegereber indenfor økologien:

Økosystemer
Abiotiske og biotiske faktorer
Fødekæder/fødenet
Fotosyntese og respiration (også gennemgået i NV).
Vandløb som økosystem
Forureningsfaktorer
Kvælstofkredsløb

Eksperimentelt arbejde:
Makroindexundersøgelse
BI-5 måling

Artikler:
'Bakterier og vira' - Biotech Academy (materiale til studieretningsdagen med temaet 'Smittespredning'.

NB: 3 moduler afsat til årsprøverepetition.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Beskrivelse af et økosystem 03-04-2017
Vands kredsløb og livet i vand 19-04-2017
Økologiprøve 03-05-2017
Makroindeksundersøgelse + BI-5 måling 07-05-2017
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Tema 5: Naturen i grundtræk

Eleverne skal i dette forløb arbejde videre med de økologiske grundbegreber, som vi påbegyndte arbejdet med i forløb 4 (Vandløb og søer). Denne gang skal vi arbejde med:

Økosystemer, energi og produktion
Arts- og populationsøkologi
Succesion
Energistrømme og stofomsætninger i udvalgte økosystemer (søen)
  - herunder C- og N-kredsløbet.

Artikler:
https://faktalink.dk/titelliste/arv-og-miljo
Aktuelt Naturvidenskab: God miljøkvalitet i søer og vandløb, nr. 1, 2005, s. 17-20.
http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/tema/an1vrd.pdf
Aktuelt Naturvidenskab: Mangfoldigheden på spil, nr. 5, 2009, s.30-32.
Uddrag af: 'Tæt på' - oplæg og øvelser til feltarbejde i biologiundervisningen, Signe Søndergaard m.fl., Systime, siderne 40-57.

Eksperimentelt arbejde:
Undersøgelse af et økosystem - Davinde Sø

Opgaver;
Blågrå Pil
Eksamensopgave 25.5 2010 - Sørestaurering
Eksamensopgave 16.8 2011 - Dyreplankton i søer
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Blågrå pil 22-08-2017
Arv eller miljø? Studieretningsdag 25-08-2017
Dyreplankton i søer 14-09-2017
Sørestaurering 15-09-2017
Den økologiske vandkvalitet i Davinde Sø 22-09-2017
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Tema 6: Evolution og populationsgenetik

Eleverne skal opsummere de genetiske grundbegreber samt de Mendelske arvelove og celledelingsprocesserne mitose og meiose. Herefter arbejder vi med evolutionsteorien, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø. Derefter går vi videre til populationsbiologi og populationsgenetik, herunder Hardy-Weinberg-loven


Artikler:
https://www.information.dk/kultur/2009/02/videnskab-sandhed-punktum
Videnskab er ikke en sandhed med et punktum bagefter, Information, 2009
http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/tema/an6-2006neander.pdf
Peter K.A. Jensen: Neanderthalerne - istidens hårdføre menneskeart, Aktuelt Naturvidenskab, nr. 6, 20016, side 10-15.

Eksperimentelt arbejde:
Morfologisk undersøgelse af kranier

Opgaver:
Kønsbunden nedarvning og meiose
Opgave fra Genetikbogen a+b:
Kapitel 1: opgave 4 + 6
Kapitel 2: opgave 8
Kapitel 3: opgave 3 +4
Kapitel 4: opgave 7
Kapitel 5: opgave 2 + 3

Eksamensopgave 3.6 2014 - Pelsfarve hos Rock Pocket mus
Eksamensopgave 4.5 2013 - Talassæmi

Ekskursion til Odense Zoo:
Beskrivelse af indhold - 'Udviklingen gennem tiden med start ved dinosaurerne, inden vi til sidst ser fremad og overvejer, om vi mennesker stadig udvikler os. Hvorfor begyndte dyr at være varmblodede – og hvad er fordelen og ulemperne ved dette? Undervisningen kommer ind på, hvordan vi mennesker tilpasser os til ændringer i naturen i forhold til, hvordan dyrene gør".

Film/dokumentarer:
Med Gud mod Darwin, DR dokumentar 2005, 1:2.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kønsbundennedarvning og meiose 05-10-2017
Pelsfarve hos Rock pocket mus 31-10-2017
Talassæmi 24-11-2017
Morfologisk undersøgelse - Evolution 03-12-2017
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 AT 4 - Pesten i middelalderen

Pesten i middelalderen

AT4 handler om Den Sorte Død, som var en pestepidemi, der kom til Europa i midten af det 14.århundrede. I løbet af blot hundrede år, kostede denne pandemi op mod halvdelen af Europas befolkning livet, og mange i datiden troede derfor, at der var tale om verdens undergang.

”Himlene flængedes (og) det flød med blod” som krønikeskriverne berettede.

Formålet med AT 4 er at forstå det overordnede emne ud fra fagene biologi og histories metoder. I skal derfor i løbet af ugen prøve at anvende disse metoder til en konkret skriftlig besvarelse af en problemformulering samt nogle underliggende problemstillinger. Ved at anvende disse metoder og særfaglig viden, skal I skrive en AT-synopsis og i et mundtligt oplæg, skal I præsentere jeres produkt.
AT4 ugen koncentrerer sig altså i høj grad om fagenes metoder, og er også en træning i at skrive samt præsentere en AT-synopsis.

Problemformulering:
Hvordan påvirkede pestepidemien i 13-1400-tallet udvalgte samfund i Europa, og hvordan ændredes tilgangen til en epidemi efterfølgende?
Problemstillinger:
- Redegør kort for pesten som sygdom, dens ankomst til Europa og forklar (med udgangspunkt i eksperimentelt arbejde), hvordan en bakterie kan smitte.
- Forklar hvordan immunsystemet reagerer på bakterien Y. Pestis.
- Undersøg hvordan tilgangen til pestepidemier ændrede sig over tid, samt hvilke konsekvenser pesten fik.
- Uddyb med udgangspunkt i fagenes metoder, hvorfor man måske skal omskrive pestens historie.

Faglige mål
- Særfaglige viden indenfor begge fag

- I biologi:
Bakterier >< virus
Immunrespons
Smittespredning
- I historie:
Analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiden
Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
Forståelse for og kritisk tilgang til de metoder der anvendes indenfor fagene biologi og historie

Kendskab til synposisformen som et skriftligt produkt

Produkt: Synopsis
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Pesten i middelalderen - synopsis 13-10-2017
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Tema 7:Kulhydraters stofskifte og muskelaktivitet

Eleverne skal i dette forløb arbejde med opbygning og biologisk betydning af kulhydrater, fedtstoffer og proteiner. Her bygger vi ovenpå forløb 3 (Krop, kost og sundhed). Efter dette går vi i dybden med kulhydraters intermediære stofskifte. Slutteligt arbejder vi med kulhydraters betydning for muskelarbejdet, og kigger som en udvalgt del af menneskets fysiologi på musklers opbygning og funktion.
Vi vil også i forløbet arbejde mere i dybden med enzymers opbygning, navngivning og funktion - især under katabolismen.

Supplerende kernestof:
- gennemføre observationer og undersøgelser, samt tilrettelægge eksperimenter i laboratoriet. herunder vurdere risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier.
- analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde, samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser.
- eksempler på undersøgelses- og analysemetoder indenfor fysiologi

Artikler:
Uddrag af 'Anaerob præstationsevne' af Lars Bojsen Michalsik, DIF, 2007 (siderne 3-9).

Eksperimentelt arbejde:
Alkoholgæring og enzymaktivitet
Muskelkontration og ATP-pulver

Opgaver:
Eksamensopgave 27.8 2014 - Glykolyseenzymer
Eksamensopgave 28.5 2010 - Gæring
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Begyndende teoriafsnit til rapport omkring gæring 12-12-2017
Alkoholgæring og enzymaktivitet 19-01-2018
Glykolyseenzymer 09-02-2018
Muskeltræthed og energibidrag 20-03-2018
Gæring 21-03-2018
Muskelkontraktion og ATP-pulver 23-03-2018
Omfang Estimeret: 27,50 moduler
Dækker over: 27,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Tema 8:Celler, kommunikation og neurologisk reg.

Kernstof til dette forløb:

Eleverne skal i dette forløb arbejde med nervesystemet, nervecellen samt ledning af et aktionspotentiale. Vi vil gå gå i dybden med neurologiske reguleringssystemer (og ubalance i denne forbindelse) og det nociceptive smertesystem. Også rusmidler bliver kort berørt.  
Som indledning til forløbet arbejder vi kort med en repetition af celler (eukaryote) og kommunikation.

Derudover har vi en studieretningsdag, hvor biologi og psykologi samarbejder omkring hukommelse, indlæring og stress.  

Supplerende kernestof:
- gennemføre observationer og undersøgelser, samt tilrettelægge eksperimenter i laboratoriet. herunder vurdere risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier.
- analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde, samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser.
- eksempler på undersøgelses- og analysemetoder indenfor fysiologi

Artikler:
http://illvid.dk/medicin/genterapi/stresshormon-genterapi-tager-stress-i-oploebet
https://www.sundhedsguiden.dk/temaer/alle-temaer/stress/stress-naar-kroppen-gaar-i-alarmberedskab/
https://news.stanford.edu/news/2001/february21/aaassapolsky-221.html

Eksperimentelt arbejde:
Det autonome nervesystem (nerveledning, arousal og stress)

Opgaver:
Eksamensopgave 14.5 2009 - Rusmidler

NB: 4 moduler afsat til årsprøverepetition
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Sammenlignende undersøgelse (studietur) 06-04-2018
AT6 16-04-2018
Rusmidler 01-05-2018
Studieretningsdag- det autonome nervesystem 15-05-2018
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 AT 6 - Grænser

Synopsisårsprøve på baggrund af nedestående opgaveformulering.

AT6 - Årsprøve 2g: Grænser
Fag: Biologi (A) og matematik (B)

Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. I din undersøgelse af sagen skal du anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven.
Indhold
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Tema 9: Åndedræt og kredsløb

Kort fysiologi forløb med fokus på åndedræt og kredsløb. Vi bygger videre på c-niveaustof omkring åndedræt og kredsløbs opbygning og funktion, og går mere i dybden med, hvordan det virker under fx fysisk udfoldelse, dykning og i højden. Vi skal også se på, hvordan det varierer i opbygning mellem forskellig dyrearter.

Eksperimentelt arbejde:
Lungekapacitet i hvile og i arbejde

Opgaver:
Sæler og dykning

Artikler:
http://scitech.au.dk/roemer/hoejtflyvende-fugle-bruger-flere-gear/ (om iltbinding i højre luftlag)
https://ing.dk/artikel/atleter-kommer-sovende-til-bedre-kondi-88915 (live high train low)

Eksamensopgave: Iltoptagelseshastighed.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Sæler og dykning 21-08-2018
Lungekapacitet i hvile og arbejde 27-08-2018
Iltoptagelseshastighed 28-08-2018
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Tema 10: Moderne genteknologi

Kort forløb omkring genteknologiske værktøjer. Vi starter forløbet med kort at repetere DNA's struktur og vejen fra DNA til protein.

Artikler:
https://videnskab.dk/naturvidenskab/bioteknologi-fra-oel-og-gaerkulturer-til-gensplejsning
Planter og gensplejsning, af Anna Haldrup, Aktuelt Naturvidenskab 3/1999.

Opgaver:
Opg. 2,3,6 og 7 fra Genetikbogen b+a.

Eksperimentelt arbejde
Enzymer i vaskemiddel (vlab - Biotech Academy)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Enzymer i vaskemiddel 05-10-2018
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Tema 11: Fotosyntese og anabolisme

Vi starter dette forløb med kort at gennemgå fosforkredsløbet (som vi ikke nåede i 2.g).
Derefter arbejder vi med Fotosyntesens processer samt glukoneogenesen.
Vi slutter af med en ekskursion til Gyldensteen naturskole.

Artikler:
"Når naturen vender tilbage", Aktuelt Naturvidenskab, Forskning, 1, 2016 s. 20-24.  
"Gyldensteen strand - fra agerland til kystlagune", Erik Kristensen m.fl., Vand & jord, 23. årgang, nr. 1, 2016 s. 36-40.

Eksperimentelt arbejde:
Klorofyl-ekstraktion
Nitrat og fosfatmålnger
Sedimentundersøgelse
Shannons biodiversitetsindex
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Tema 12: Økotoksikologi og hormonforstyrrende stof

I dette forløb skal vi arbejde med de økotoksikologiske grundbegreber og gå i dybden med pesticider samt tungmetaller. Her vil vi særligt fokusere på Hg og i den forbindelse tage på ekskursion til SDU og dissekere laks mhp. at bestemme Hg-koncentrationen i fedtvævet. Vi vil også arbejde med hormonforstyrrende stoffer og høre et oplæg herom på SDU.

Artikler:
'Fedtstoffer i føde fra havet', 'Fisk, spisevaner og kvivsølv' og 'En under fisk' - Undervisningsmateriale fra SDU.
'Kønsforvirring', Aktuelt Naturvidenskab, 3, 2013, s. 38-43.

Opgaver:
Eksamensopgave - Udvikling af cadmium tolerance
Dokumentar:
'De ufødte børn, DR, 2014.

Eksperimentelt arbejde:
Kviksølvbestemmelse i laks
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Udvikling af cadmium tolerance 22-10-2018
Hg-bestemmelse 30-10-2018
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Tema 13: Genetiske tests

I dette forløb skal vi arbejde med det humane genom, genernes evolution og hvordan genomet 'aflæses'. Vi skal kigge på grundlæggende metoder til at undersøge arvematerialet og i den forbindelse nærmere med PCR og gelektroforese.

Artikler:

Opgaver:
Eksamensopgave - Hovedlus

Eksperimentelt arbejde:
DNA Fingerprinting
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Eksamensopgave - Hovedlus 05-11-2018
DNA-fingerprinting 26-11-2018
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Tema 14:Genregulering, stamceller og bioinformatik

I dette forløb skal eleverne arbejde med hvordan vores gener kan reguleres og hvordan kontrollen med denne regulering kan komme ud af funktion og resultere i fx kræft. I forbindelse med sygdommen kræft skal vi også arbejde med, hvordan epigenetik har en rolle ifm. om en sygdom udvikles. Vi skal til slut i dette forløb også arbejde med stamceller deres anvendelsespotentialer (fx ifm. enkelte typer af kræftsygdomme).
Som afrunding på vores genetikemne skal eleverne arbejde med bioinformatik. Vi bygger videre på elevernes kendskab omkring slægtskab og evolution fra 2.g og inddrager bioinformatikkens værktøjer til at bestemme slægtskab, lave stamtræer og identificere genetisk materiale af ukendt oprindelse.  

Artikler:
- 'Kræft, stamceller og epigenetik' af Kristian Helin, Carslbergfondet, Årskriftet 2013

- https://videnskab.dk/krop-sundhed/gener-reguleres-af-mikro-rna-svampe

- Behandling af kronisk myeloid leukæmi | Kræftens Bekæmpelse
https://www.cancer.dk/kronisk-myeloid-leukaemi-cml/behandling-kronisk-myeloid-leukaemi/

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1373634/

- https://videnskab.dk/krop-sundhed/stamceller-kan-snart-skabe-smaa-mirakler

Film/dokumentar:
Viden om - Fremtidens superkur, Dr2, 2009.

Opgaver:
Opg. 1 + 2 kapitel 10, Genetikbogen b + a.  

Eksamensopgaver:
kronisk myeloid leukæmi
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kronisk Myeloid Leukæmi 06-12-2018
Slægtskabsanalyse 28-01-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 Tema 15: Immunforsvaret

I dette forløb skal vi arbejde med immunforsvaret opbygning, dets specifikke celler samt de ikke-cellulære faktorer der deltager i det uspecifikke forsvar. Vi vil gå i dybden med antistoffer og antigener og deres funktion eksemplificeret ved øvelsen ELISA.
Eleverne arbejder i øvelsen med selv at udforme deres egen øvelsesvejledning samt forsøgsgang.

Artikler:
https://videnskab.dk/krop-sundhed/sadan-fungerer-immunforsvarets-hukommelse-ikke-faerdig
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3441177/

Oplæg:
Videopræsentation i grupper

Eksperimentelt arbejde:
Påvisning af leukocytter i blod
ELISA-test

Eksamensopgaver:
Vaccine mod lymfekræft
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Videopræsentation - noter 21-02-2019
Vaccine mod lymfekræft 07-03-2019
Terminsprøve 2019 15-03-2019
ELISA 20-03-2019
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 Repetition/opsamling

Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 22 Forløb#15

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer