Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Ole Lynggaard
Hold 2016 SA/f (1f SA, 2f SA, 3f SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 De danske politiske partier og ideologierne
Titel 2 Det politiske system - intro
Titel 3 Politiske systemer - og valget i USA
Titel 4 Identitet og socialisation
Titel 5 Kulturmøde
Titel 6 Klassesamfund?
Titel 7 Hvordan er mediernes politiske indflydelse?
Titel 8 Demokratiet i kommunerne og et projekt
Titel 9 Dansk økonomi
Titel 10 USA og verden
Titel 11 Den Europæiske Union
Titel 12 Dansk udenrigspolitik
Titel 13 Moderne og senmoderne sociologi
Titel 14 Politik før valget
Titel 15 Repetition

Oversigt over gennemførte AT-forløb
Titel A At-1 Retorik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 De danske politiske partier og ideologierne

Forløbet har til formål at give eleverne en introduktion til de politiske ideologiers tankeunivers. Vi vil arbejde med de klassiske tre ideologier: konservatisme, liberalisme og socialisme.Desuden skal eleverne kende de forskellige forgreninger: socialkonservatisme, socialliberalisme samt socialdemokratisme. Desuden vil arbejde med de danske politiske partier og søge at placere dem på den traditionelle højre-venstre akse, samt placere dem på den værdipolitiske akse.

Kernestof:
Peter Brøndum og Thor Banke Hansen. Luk samfundet op. Columbus 2013. Side 127 - 138.

Supplerende materiale:
Søren Krarups årsmødetale.
Kristendemokraternes principprogram.
Udvalgte dele af samtlige partiers principprogrammer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 2 Det politiske system - intro

Forløbet vil give en introduktion til det danske politiske systems karakteristika. Vi vil først arbejde med David Eastons model over det politiske system. Dernæst vil vi arbejde med begrebet om demokrati: eleverne skal kende de to demokratiidealer: deltagelsesdemokratiet og konkurrencedemokratiet. Derudover skal eleverne kende begreber som det repræsentative demokrati og direkte demokrati. Endelig vil vi arbejde med magtbegrebet og eleverne skal kende begreber som direkte magt, indirekte magt, bevidsthedskontrollerende magt, diskursiv magt og institutionel magt.

Kernestof:
Luk samfundet op. Side 104-112.

Supplerende materiale:
Børsen. Fra betalingsringen fra vugge til grav.
Dr.dk. Derfor døde betalingsringen. Den perfekte tabersag.
Politiken. Er demokrati den værste af alle styreformer?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 3 Politiske systemer - og valget i USA

I forløbet kombineres det danske politiske system med det amerikanske præsidentvalg og forskellene mellem det præsidentielle og det parlamentariske system tydeliggøres.

I det amerikanske politiske system arbejdes med begreber som en føderation, det præsidentielle system og magtdelingslæren. Desuden anlyseres de to politiske poartiers ideologier og Downs og Molins modeller anvendes til at analysere deres adfærd. Desuden ser vi på den amerikanske valgkamp fra primærvalg til præsidentvalg - og endelig ser vi på det valgsystem (flertalsvalg i enkeltmandskredse)

I  det danske politiske system vil vi analysere valgadfærden blandt danske vælgere: marginal- og kernevælgere. Igen vil vi anvende Molins og Downs modeller til at analysere de politiske partiers adfærd, og vi vil anvende begreberne klassepartier og catch all partier. Vi vil grundigt analysere lovgivningsprocessen, og vi vil illustrere den ved at analysere Lømmelpakkens vej gennem lovgivningsprocessen (Folketingets hjemmeside). Endelig vil vi analysere demokratiets tilstand primært vurderet ud fra den folkelige deltagelse i demokratiet.

Kernestof:
USA efter 9/11. Columbus 2007. Side 8-17, 29-33, 38-42, 46-51.
Luk samfundet op. Side 112 - 126.

Supplerende materiale:
Kryptisk valgsystem hjælper republikanerne.
DR 10.11.2016. Det vil Trump gøre de første 100 dage.
Information, 09.11.16. Hvis Trump lever op til egne løfter, er det et paradigmeskift i international politik.
Politiken, 10.11.2016. Vredens triumf.
Politiken, 10.11.2016. Trump og de hvide arbejdere vælter Obamas Amerika.
Hvad er det for en politisk bevægelse?
Information, 28.11.2016. DF mangler at underskrive regeringsgrundlaget.
Berlingske. Lømmelpakken truer grundloven.
Retspolitisk forenings opfordring til at deltage i demonstration mod lømmelpakken.
Folketingets hjemmeside: Lømmelpakken.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 4 Identitet og socialisation

Forløbet vil give en grundig indføring i socialisationen og i identitetsdannelse. Først vil vi arbejde med grundbegreberne i socialisationen: socialisation, dobbeltsocialisation, roller, grupper, sociale sanktioner, sociale behov. Mead vil blive introduceret.

Dernæst vil vi se på identitetsdannelsen. Eriksons faser og Bouchets begreber om socialkarakterer: myre, snegl og kamæleon. Vi vil søge at karakterisere identitetsdannelsen i det senmoderne samfund. I denne forbindelse udarbejder eleverne en analyse af unddomsidentiteter på baggrund af den norske TV-serie: Skam.

Dernæst vil vi arbejde med sociologerne Anthony Giddens samt Ulrick Beck. Endelig vil vi fokusere på familien som institution i dag - samt analysere køn og kønsidentitet i dag.

Kernestof:
Maria Bruun Bundgaard m.fl. Sociologisk set. Systime. Side 35 - 51.
Benny Jacobsen. Sociologi og modernitet. Columbus1998. Side 46 - 58; 98 - 105; 110 - 115.

Supplerende materiale:
Politiken, 04.11.2012. Perkerne mod white trash.
Information, 17.07.2015. Min generation mangler et "vi".
TV-serien Skam
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 5 Kulturmøde

Forløbet vil give en indføring i forskellige sider af problemstillingen omkring integration af udlændinge i Danmark. Vi vil dels se på politiske holdninger til integration, de sociologiske forhold omkring socialisation og endelige de økonomiske spørgmål omkring udlændinge i Danmark.
Først vil vi arbejde med grundbegreberne kultur, indvandrere, flygtninge, efterkommere. Desuden vil vi fastlægge integrationsbegreberne pluralistisk integration, smeltedigel integration assimilation samt segregation.
I den politiske debat om udlændinge vil vi igen inddrage Molins model og det todimensionelle politik-billede, og diskurs begrebet vil blive anvendt til analyse af DF.
I den sociologiske integration vil vi fokusere på udlændinges dobbelltsocilaisation i DK, og de tre identitetsvalg vil blive præsenteret (den rene identitet, bindestrgsidentiteten samt den kreolske identitet)
Mht. den økonomiske integration vil vi fokusere på beskæftigelse og uddannelse og ionvandrenes og efterkommernes stilling på disse områder.

Kernestof:
Maria Bruun Bundgaard m.fl. Sociologisk set. Systime. Side 130 - 135.
Morten Hansen Thorndal. Ærkedanske perkerdansker. Columbus. Side 18 - 27, 68 - 82, 116 - 131.

Supplerende materiale:
Information, 07.09.2016. Hvordan løser man problemet med ghetto-gymnasier?
Samfundsstatistik 2016, side 11-14.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 6 Klassesamfund?

Formålet med forløbet er at foretage en grundig analyse af den sociale differentiering i Danmark og belyse disse forhold teoretisk.
Vi vil tage udgangspunkt i Arbejderbevægelsens Erhvervsråds beskrivelse af det danske klassesamfund, de sociale klassers udseende i dag, indtægtsforskelle, uddannelsesforskelle, geografiske forskelle  - og den sociale arv. Vi vil inddrage andre segmenteringsmetoder, herunder soallaforskningsinstituttets 5 socialgrupper. Begreberne absolut og relativ fattigdom belyses. Denæst tager vi grundig fat i Bourdieus begrebsapperat. I forbindelse med en studieretningsdag med engelsk om Charlottesville urolighederne arbejdes der med populisme og højreradikalisme.

Kernestof:
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Klassesamfund.dk. Side 5-24.
Luk samfundet op. 1. udg. Side 94-103.
Marie Fugl og Bent Laursen. Politisk Smag. Forlaget Coolumbus, 2008. Side 16-25, 27-32, 37-41.
Kjeld Mazanti Sørensen. Ideologier og diskurser. Side 87-97.

Supplerende materiale:
DR dokumentar: Den usynlige arv.
Fyens Stiftstidende, 08.10.16. Uligheden vil vokse.
TV-2 Nyheder. 06.10.16. Joachim B Olsen. Den gode ulighed.
JP 14.09.15. Regeringen skrotter den officielle fattigdomsgrænse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 7 Hvordan er mediernes politiske indflydelse?

Formålet med forløbet er at analysere mediernes politiske indflydelse samt borgernes meningsdannelse.
Vi starter op med medieteorierne (kanyleteori, kakerlakteori, to-trinshypotesen, meningsdannelse gennem socilaisation). Vi arbejder med begreberne priming og framing - og arbejder med diskursanalysens begreber. Så ser på mediernes rolle i forhold til demokratiet (medierne som den 4. statsmagt, medialiseringen, mediernes rolle i forhold til den politiske dagsorden, påvirkningen af borgernes holdninger og de politiske beslutninger).

Kernestof.
PolitikNU. Systime, 2012. Side 298-317.

Supplerende materiale:
Film: Kongekabale

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 8 Demokratiet i kommunerne og et projekt

Formålet med forløbet er at give en introduktion til kommunalpolitik samt at udarbejde et projekt i forbindelse med kommunalvalget efteråret 2017.
Vi starter op med hvordan et kommunalvalg foregår og hvilken vælgeradfærd der kan forventes. Dernæst ser vi på det særligt lokale ved kommunalpolitik og vi analyserer forholdene ved konstitueringen. Sluttelig vil vi analysere magtfordelingen i en kommune. Eleverne udarbejder en kvantitativ undersøgelse af vælgeradfærden i Odense.
Eleverne udarbejder i grupper et projekt om kommunalvalget i Odense. De analyserer valgets temaer.


Kernestof.
Byrådet - magt og politik i baghaven. Columbus 2017. Side 5-47.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Projektarbejde
 • Formidling
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel 9 Dansk økonomi

Forløbet har til formål at give en grundig indføring i centrale nationaløkonomiske forhold og teori. De emner vi vil arbejde med er: økonomiens grundvilkår, de tre økonomiske systemer, udbud og efterspørgsel, markedsfejl, det økonomiske kredsløb, nationalregnskabet, løbende og faste priser, de økonomiske mål (vækst, lav arbejdsløshed, lav inflation, balance på betalingsbalancen, balance på statens budget, økonomisk omfordeling), de økonomiske politikker og deres virkninger, de to økonomiske teorier og skoler, konkurrenceevnen, velfærdsstatens økonomiske betydning, international handel.

Kernestof.
Økonomi bogen. Lene Niburg Andersen og Jakob Sinding Skøtt. Columbus 2016. Side 14-20, 29-35, 58-62, 76-90, 92-97, 100-118, 124-137, 140-151, 155-156, 161-164, 167-190, 194-207, 209-220.

Supplerende materiale:
Berlingske, 09.10.2017. Er de vise mænd også glade mænd?
Nationalregnskabsbegreber - terningen.
Ræson, 12.09.2013. Konkurrencestaten.
J.P. 13.04.2018. Kronik. EU skal være et fyrtårn for frihandel.
Information 23.01.2018. Hvis der er én ting, Trump tror på dybt i sit hjerte, er det, at USA bliver snydt og bedraget.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Regeringsmagten 24-11-2017
Regeringsmagten 3 11-12-2017
Udfordringer - fælles del 22-01-2018
Vismandsspillet 26-01-2018
Vækst i Danmark 11-03-2018
Skr. årsprøve 29-05-2018
Omfang Estimeret: 28,00 moduler
Dækker over: 40,5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • IT
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel 10 USA og verden

Forløbet vil søge at give en bred indføring i de grundlæggende elementer i faget international politik, eksemplificeret ved nogle aktuelle problemstillinger omkring USA´s aktuelle position og udenrigspolitik. I forløbet vil vi arbejde med: magt og magtressourcer, det internationale systems udseende, teorier i IP idealismen og realismen, truslerne i dag, sikkerhedsbegrebet, NATO og FN, globaliseringen, FN´s verdensmål, USA´s udenrigspolitik, Mellemøsten.

Kernestof:
Hans Branner. Global politik. 3 udgave. Columbus 2015. Side 16-29, 34-41, 50-56, 59-63, 66-68, 84-93, 97-101, 110-117, 149-171, 174-175.

Supplerende materiale:
Politiken, 23.0217. Vores lande har kulturelle bånd.
Politiken, 14.05.18. De Forenede Arabiske Emirater mere end guld og luksushoteller.
Information, 2.09.16. Skal teknologi fra Danmark bruges til masseovervågning i diktatur?
Politiken, 26.08.13. Optøjer sætter byggeri af arabiske Louvre i stå.
Berlingske, 26.09.17. Arla vil være Mellemøstens økologiske mejerisheik.
Jyllands-Posten, 30.11.15. Emirates vil gøre Dubai til danskernes nye Gran Canaria.
Berlingske, 11.08.18. Derfor ligner Yemen dommedag.
Politiken, 17.06.18. Tragedien i Yemen.
Jyllands-Posten, 19.04.18. Nedtælling til topmøde.
Information, 13.06.18. Toneangivende amerikanske politikere.
Politiken, 13.06.18. Bet betaler sig at true USA med atomvåben.
Politiken, 16.06.18. Topmøde. Nordkorea fortsætter som atomvåbenmagt
Forsvarets efterretningsvæsen. Risikovurdering 2017.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20,5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 11 Den Europæiske Union

I forløbet skal eleverne opnå en grundig indføring i formålene med og indholdet i EU-samarbejdet.  Vi vil arbejde med et kort historisk rids over samarbejdets udvikling, organisationernes opbygning og det konkrete politiske indhold i samarbejdet. Ligeledes vil vi arbejde med centrale begreber som mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde, formel og reel suverænitet. Integrationsteorierne skal vi ligeledes arbejde med. I forløbet skal eleverne i grupper skrive et projekt om et selvvalgt EU-emne. Emnerne blev:
1. Det økonomiske samarbejde i EU.
2. Den økonomiske og monetære union.
3. Den højrenationalistiske bølge i EU-landene.
4. EU´s fremtid?
5. Flygtningekrisen og EU.
6. De danske EU-forbehold.

Kernestof:
Hans Branner. Det politiske Europa. 3 udgave. Columbus 2017. Side 9-50, 157-165, 170-176

Supplerende materiale.
Diverse materiale anvendt i forbindelse med elevernes egne projekter
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel 12 Dansk udenrigspolitik

Forløbet har til formål at give eleverne en viden om dansk udenrigspolitik, dens mål og midler. Vi vil diskutere den danske udenrigspolitiske aktivisme. Centrale begreber: Mål og midler, determinanter, kapabiliteter, instrumenter, indflydelsesevne og stressmodtagelighed, dansk krigsdeltagelse, den danske småstatstradition, aktivismebegrebet, blød og hård aktivisme

Kernestof:
Hans Branner. Global politik. Columbus 2015. Side 220-249.
Supplerende materiale:
Ræson, vinter 2018. Hvad vil Danmark betale for sit venskab med USA?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 13 Moderne og senmoderne sociologi

Forløbet har til formål at præsentere grundlaget for de aktuelle sociologiske analyser, de klassiske moderne sociologer, samt præsentere de aktuelle. Vi vil arbejde med Marx, Durkheim, Weber, Simmel og Habermas. Og derefter sammenligne med Giddens, Beck, Ziehe, Goffmann og Honneth.

Kernestof:
Benny Jacobsen m.fl. Sociologi og modernitet. Columbus 1998. Side: 31-45.
Victor Bjørnstrup m.fl. Netværkssamfundet. Columbus. 2. udg. Side 47-57, 58-60
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 14 Politik før valget

Forløbet har til formål at repetere samt at opgradere teori og viden omkring de politiske partier og deres adfærd samt vælgeradfærd. Vi vil arbejde med de politiske skillelinjer (den fordelingspolitiske, den værdipolitiske, den magtpolitiske, erhverv, indkomst, køn, sektor m.fl.), Molins model, Downs model, Kaare Strøms teori, klassepartier, catch all partier, markedspartier, kerne- og marginalvælgere, sociologiske teorier om vælgeradfærd, Michigan-modellen, rational choice teorien, issue-voting samt class voting.

Kernestof:
Politikbogen. Jakob Glenstrup Jensby m.fl. Columbus 2017. Side 78-94, 99-117, 120-135, 206-216

Supplerende materiale
Samfundsstatistik 2017.
Valgets 7 fronter.
Løkke er ved at blve en lame duck.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning

Beskrivelse af de enkelte AT-forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A At-1 Retorik

Forløbet er et samarbejde mellem dansk og samfundsfag og drama. I samfundsfag fokuserer vi på den politiske kommunikation og på mediernes centrale placering heri, med medialisering af politik som et vigtigt resultat. Desuden arbejder vi med ordenes vigtige funktion som middel til at definere virkeligheden - som middel til at søge at udbrede en bestemt diskurs.

Dansk har arbejdet med kommunikationsanalyse og retorisk analyse. Derudover har eleverne stiftet bekendtskab med argumentationsanalyse.

Samfundsfag - kernestof:
Benny Jacobsen. Den politiske dansker. Columbus 2002. Side 100 - 111, 114 - 116.
Kjeld Mazanti Sørensen. Ideologier og diskurser. Columbus 2014. Side 146 - 149.

Supplerende materiale:
Avisen, 25.01.2007. Politikernes ord styrer dine tanker.
Statsministerens nytårstale, 01.01.2016.
Indhold
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning