Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Psykologi B
Lærer(e) Janne Toftgaard
Hold 2016 Ps/y (2y Ps, 3y Ps)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvad er psykologi? Introduktionsforløb
Titel 2 Flokmennesket
Titel 3 Den gode barndom?
Titel 4 Menneskets udfordringer
Titel 5 Hører du hvad jeg skriver? Kommunikation.
Titel 6 Den lærende hjerne
Titel 7 Det andet køn. Alternativer - AT7
Titel 8 Diagnosedanmark
Titel 9 Nudging
Titel 10 Repetition

Oversigt over gennemførte AT-forløb
Titel A AT7 Alternativer - køn

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hvad er psykologi? Introduktionsforløb

En introduktion til fagets indhold og psykologiens arbejdsmetoder.
Formålet er
- at eleverne lærer at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig psykologi.
- at eleverne introduceres til fagets undersøgelsesmetoder og etiskeproblemstillinger

Der stilles ikke eksamensspørgsmål direkte i dette forløb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Flokmennesket

Vi undersøger, hvordan mennesket opfører sig i grupper. Centrale begreber i forløbet er grupper, roller, konformitet, gruppetænkning, autoritet og lydighed, hverdagens helte, stereotyper og fordomme, holdninger, ondskab, radikalisering, kollektiv narcissisme.

Spørgsmål, vi arbejder med
- Hvordan tilpasser det enkelte menneske sig til gruppens holdning?
- Hvordan påvirker roller individets grænser?
- Hvordan påvirker autoriteter individets grænser?
- Hvem kan sige nej gruppen?
- Hvad betyder stereotyper og fordomme for vores opfattelse af og adfærd over for andre mennesker?
- Er mennesker født onde?
- Hvad er radikalisering og hvordan foregår radikaliseringsprocessen?

Faglige mål:
– redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst

Kernestof:
- gruppepsykologiske processer og social indflydelse
– social kognition, herunder stereotyper, fordomme og diskriminering
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Projekt: Radikalisering 01-11-2017
Evaluering Flokmennesket 27-11-2017
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Den gode barndom?

I dette forløb arbejder vi med, hvordan der etableres en god tilknytning mellem barn og omsorgsperson, og hvilke risici, der kan være for fejludvikling, hvis ikke barnets behov for omsorg tilgodeses. Vi ser på forholdet mellem barnets sårbarheder og resiliens ud fra biologiske og psykologiske perspektiver. Afslutningsvist perspektiverer vi i forbindelse med SRO-arbejdet (flerfagligt forløb med biologi) til begrebet Føtalt alkoholsyndrom, og vi diskuterer, hvilket særlige opvækstbetingelser disse børn har.

Nogle vigtige begreber i forløbet: omsorg, tilknytning, tilknytningsstil, The Still Face-experiment, fremmedangstsituationen, affektiv afstemning, RIG'er, ansigtsduetter, sårbarhedsmodellen, resiliens, FAS

Udvikling, omsorg og resiliens
– menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur
– omsorg, sårbarhed og resiliens.

Vi beskæftiger os med følgende probelmstillinger
- Hvad er den gode nok omsorg (følelsesmæssigt samspil, tilknytning og tilknytningsstile)
- Omsorgssvigtets konsekvenser (sårbarhed, belastningsfaktorer)
- Hvorfor klarer nogle børn sig på trods (resiliens, beskyttelsesfaktorer)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Er du mors lille dreng - problemstillinger 18-12-2017
Evaluering, Den gode barndom 05-03-2018
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Menneskets udfordringer

Vi har i forløbet haft fokus på, hvordan mennesket i den digitale tidsalder oplever stressorer fra mange sider, både indre og ydre, og hvordan man som menneske kan håndtere disse udfordringer.

Nogle centrale begreber
Personlighedstræk (OCEAN), personlighedstyper, OSN, risikoadfærd, sociale arenaer, multipelt selv, refleksivt selv, Facework, stress, coping, arousal, krav/kontrolmodellen, forklaringsstile, OAS

Kernestof
Personlighed og identitet
– selv, identitet og personlighed
– individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping.

Vi undersøger menneskets personlighed og diskuterer undervejs
- Er personlighedstræk medfødte eller tillærte?
- Kan man måle en personlighed?
- Hvorfor reagerer mennesker forskelligt på samme situation?
- Hvad er arousal og har vi et optimalt stimulationsniveau?
- Hvilke særlige betingelser gør sig gældende for ungdommen i det postmoderne samfund og hvordan kan disse betingelser føre til mistrivsel?
- Hvad er stress og kan man tale om det som en 'folkesygdom'?
- Hvordan kan man håndtere stress (coping)?
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Hører du hvad jeg skriver? Kommunikation.

I forløbet har vi fokuseret på den interpersonelle kommunikation og hvilke hindringer, der kan være for en god kommunikation hhv. face to face og i den digitale verden. Vi undersøger to situationer, konflikt og mobning, hvor kommunikationen ikke er hensigtsmæssig.

Centrale begreber: Spejlneuroner, power poses, mikroudtryk, kommunikationsmodellen (afsender, budskab og modtager), konflikter, konflikttrappe, mobbeforståelser (face-face mobning og digital mobning), mobbebobler, tilskuereffekten,

Vi har inddraget følgende teori:
Spejlneuroner
Amy Cuddys teori om mikroudtryk
Johari-vinduet omm synlige ikke-synlige sider af vores kommunikation
Konflikttrappen med optrappende og nedtrappende sprogbrug
Kendetegn ved digital mobning
Vincent Hendricks teori om mobbebobler

Problemstillinger, vi har arbejdet med (elevbud):
Hvordan opstår konflikter?
* Hvilken betydning har den non-verbale kommunikation på relationen mellem mennesker?* Hvordan har mobningen udviklet sig efter vi har fået digitale medier
* Hvordan kan man forebygge knegativ kommunikation/konflikt?
* Hvilken effekt har Power Poses på selvopfattelsen?
* Hvilken betydening har spejlneuroner for kommunikationen?
* Hvordan har mobbeforståelsen ændret sig?
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kommunikation, synopsis 10-09-2018
Nabokrig 01-10-2018
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Den lærende hjerne

I forløbet undersøger vi indledningsvist, hvordan hukommelsen fungerer, hvad vi husker og hvordan vi husker. Vi ser derefter på, hvordan vores indlæring påvirkes af vores hukommelse, motivation, arv & miljø, kognitive udvikling, livsstil og intelligens.

Centrale begreber og teorier: hukommelsens lagre, kognitive skemaer, perception (bottom-up & top-down), social perception, neuropsykologi, epigenitik, intelligens og intelligensopfattelser, Piagets udviklingsteori, Vygotsky, motivationsprocesser, Bandura og den sociale indlæringsteori.

Problemstillinger i forløbet:
- Kan vi stole på vores hukommelse?
- Hvad betyder hjernens plasticitet for vores indlæring?
- Er intelligens arveligt?
- Hvordan kan vi hhv. hæmme eller fremme indlæring?
- Hvordan kan vi styrke motivationen?
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Falske erindringer 11-10-2018
Hukommelse, synopsis 22-11-2018
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Det andet køn. Alternativer - AT7

Tværfagligt forløb med dansk (AT)

I dette forløb har vi undersøgt forskellige opfattelser af køn, og vi har brugt forskellige psykologiske perspektiver til at forklare kønsidentitetens udvikling, ex. evolutionspsykologi, neuropsykologi, social indlæringsteori, kognitiv psykologi og socialpsykologi. Vi har arbejdet med psykologiske undersøgelser, der har undersøgt kønsforskelle. Dernæst har eleverne i grupper valgt selvstændige sager ud fra overskriften "Alternativer", hvor der bl.a. er blevet arbejdet med transkønnethed, opdragelse og kønsforskelle. Som afslutning på forløbet har vi arbejdet med kønsstereotyper.

Vigtige begreber: kønsidentitet, kønsroller, kønsforskelle, kønsstereotyper

Eksempler på problemstillinger:
- Hvad er køn?
- Hvorvidt kan man påvise kønsforskelle, og er disse kønsforskelle i så fald medfødte eller miljøbestemte?
- Hvad betyder opdragelsen for udviklingen af kønsidentitet?
- Hvordan påvirker kønsstereotyper kønsidentiteten?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Diagnosedanmark

Vi undersøger synet på psykiske forstyrrelser og diagnosticeringen af disse ud fra det nye diagnosesystem ICD 11. Vi diskuterer desuden, hvorfor der stilles flere og flere psykiatriske diagnoser i Danmark i dag og hvilke udfordringer det giver for den enkelte og for samfundet, og hvordan man kan behandle psykiske forstyrrelser.
I gruppearbejde undersøger eleverne følgende diagnoser: ADHD, depression, PTSD, Anorexi, angst, spilafhængighed og personlighedsforstyrrelser. Eleverne fremlægger resultatet af deres arbejde for de øvrige elever.
Afslutningsvist inddrager vi kulturelle aspekter og undersøger, hvordan man diagnosticerer i ex. Japan.

Eleverne forventes at kunne:
* Gøre rede for diagnosticering af psykiske forstyrrelser
* Forklare, hvordan den enkelte oplever at leve med en psykisk forstyrrelse og vurdere behandlingsmuligheder
* Diskutere diagnosebegrebet, herunder perspektivere til diagnosticering i andre lande
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Diagnosedanmark 18-03-2019
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Nudging

I dette korte forløb har vi undersøgt, hvorfor mennesker ikke altid handler logisk og rationelt, som vi har en forestilling om at vi gør, men i stedet ofte handler følelsesbaseret og intuitivt. Vi har bl.a. undersøgt, hvilke kognitive bias og heuristikker, der ligger bag, når vi lader os forføre af netbutikkernes gode tilbud om fri fragt og fri returret i op til 1 år? Vi har desuden set, hvordan bl.a. man i den politiske debat kan bruge priming til at påvirke folks holdninger til et emne. Afslutningsvist har eleverne i et projektarbejde designet små nudges, som kan ændre elevernes uvaner på Odense Katedralskole.

Centrale begreber: Nudging, system 1 & 2-tænkning, heuristikker, kognitiv bias, priming

Eksempler på problemstillinger:
- Hvorfor handler mennesker ikke altid rationelt?
- Kan man ved hjælp af nudges skabe en varig adfærdsændring?
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Priming 21-03-2019
Nudging, Red OK 04-04-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Beskrivelse af de enkelte AT-forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A AT7 Alternativer - køn

Dansk A og Psykologi B

Vi tager udgangspunkt i et tidligere eksamensemne, Alternativer og fokuserer på køn og seksualitet. Fælles ser vi på forskellige kønsopfattelser, blandt andet den binære, biologiske forståelse kontrasteret til den postmoderne konstruktivistiske forståelse. Vi retter desuden fokus mod fagenes metoder til at undersøge en sag og ser på eksempler på egnet materiale.
Indhold
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer