Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Tine Brondbjerg
Hold 2018 sa/m (1m sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvem er jeg? Identitet i det senmoderne samfund
Titel 2 velfærdsstatens fremtid
Titel 3 demokrati og magt i DK

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hvem er jeg? Identitet i det senmoderne samfund

Hovedformålet med forløbet er, at eleverne får et indgående kendskab til de mekanismer som præger det enkelte individs socialisation og identitetsdannelse. Forløbet er naturligt knyttet til det af fagets kernestof som omhandler identitetsdannelse og socialisation. Socialisationsprocessen vil blive introduceret, og eleverne vil arbejde med de elementer, der har afgørende betydning for at forstå, hvordan vi mennesker socialiseres. I den forbindelse introduceres til centrale begreber som formelle og uformelle normer, sanktioner, rolle(er), sociale grupper, sociale struktur, position osv. Desuden introduceres eleverne til teorien om identitetsdannelse dels ud fra identitetens 4 niveauer dels ud fra filosoffen og socialpsykologen George Herbert Meads teori om identitetens dannelse gennem imitation og rolleovertagelse. Begreberne og teorierne er det centrale kernestof igennem forløbet, men de knyttes hele tiden til elevernes hverdag og levede liv

Faglige mål:
 Eleven skal arbejde med at anvende og kombinere viden om sociologi til at redegøre for aktuelle samfunds-mæssige problemer og løsninger herpå
 Eleven skal arbejde med, at kunne argumentere på et fagligt grundlag for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling
 Eleven skal arbejde med at kunne skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder forskellen på beskrivelse og vurdering
 Eleven skal arbejde med at kunne tilegne sig og demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 Eleven skal arbejde med at formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materiale-typer til at dokumentere faglige sammenhænge
 Eleven skal arbejde med at kunne formidle indholdet i enkle modeller
 Eleven skal formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
 Eleven skal arbejde med at formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 velfærdsstatens fremtid

Formålet med forløbet er at give eleverne kendskab til forskellige samfundstyper og velfærdsmodeller, deres ideologiske tilhørsforhold samt økonomiske grundprincipper og styringsinstrumenter.
Kernestoffet i forløbet er det økonomiske kredsløb, de økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter. Undervejs i undervisningsforløbet introduceres eleverne for en række centrale økonomiske begreber som vækst, inflation, betalingsbalance, markedsligevægt, markedsmekanisme, finanspolitik, konjunkturer osv. desuden introduceres til det økonomiske kredsløb (teorien om hvordan samfundsøkonomiens enkeltdele er sammenhængende) og konjunkturforløb.
Kernestof:
 Velfærdsprincipper herunder stat, marked og civilt samfund
 Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring og bæredygtig udvikling


Faglige mål:

Skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering

o Formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
o Formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
o På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig
        problemstilling.
 Eleven skal arbejde med at kunne formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer
 Eleven skal formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 demokrati og magt i DK

Fokus i forløbet vil være på det politiske system i DK. Vi vil kigge dels på den politiske styreform (demokrati) som er valgt i Danmark, hvad et politisk system er, hvordan det danske politiske system er opbygget og fungerer, hvordan politiske systemer ser ud i andre lande (USA og EU) og hvordan magten er fordelt i det politiske system. I forløbet vil vi som nævnt belyse det danske demokrati og diskuterer dels hvordan det fungerer, dels hvilke muligheder den enkelte borger i Danmark har for at påvirke det. Vi vil derfor også beskæftige os med de to demokratiteoretikere Hal Koch og Alf Ross.
Vi vil også kigge på, hvordan de forskellige statsmagter regeringen, Folketinget og Domstolene fungerer og hvordan magtadskillelsen er vigtig for demokratiet. I forløbet bruger vi den parlamentariske styringskæde til dels at forklare hvilke forskellige funktioner de nævnte aktører har, dels som en operationel model som den enkelte elev systematisk kan anvende i arbejdet at kunne formidle og analysere på fagets taksonomiske niveau med anvendelse af fagets terminologi (begreber og teorier).

Faglige mål:
o Anvende viden om politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
o Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
o Skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering
o Formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
o Formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
o Formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
o På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling.

Kernestof:
• Politiske beslutningsprocesser i Danmark
• Demokrati og menneskerettigheder i en globaliseret verden, herunder betydningen af retssystemet
• Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold på et fagligt grundlag
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer