Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Kirsten Marie Wacher Hovendal
Hold 2018 sa/x (1x sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb 2: Velfærdsstaten og dens udfordringer
Titel 2 Forløb 3: Identitet i det senmoderne samfund
Titel 3 Forløb 4: Det politiske system

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb 2: Velfærdsstaten og dens udfordringer

Vi har i forløbet arbejdet med følgende:
- Behovsopfyldelse: Maslows behovspyramide
- Arenaer for behovsopfyldelse: stat, marked og civilsamfund
- Forskellige økonomiske systemer: markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi
- Økonomiske mål: vækst, lav arbejdsløshed, lav inflation, betalingsbalance-ligevægt, bæredygtig økonomi, balance på statsbudgettet
- Det økonomiske kredsløb
- Konjunktursvingninger
- Økonomisk politik: finanspolitik (kontraktiv og ekspansiv) samt kort om pengepolitik
- Velfærdsmodeller: den universelle, den residuale og den korporative
- Velfærdsstatens interne udfordringer: forsørgerbyrden, forventningspresset og den øgede individualisering
- Velfærdsstatens eksterne udfordringer: økonomisk globalisering og immigration
- Potentielle løsninger på udfordringerne
- Konkurrencestaten

Kernestof:
Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: ”Luk samfundet op!”, 3. udgave, Columbus 2017, side 174-198 og 201-220 ( 45 sider)

Supplerende materiale:
Video: https://www.cbsnews.com/news/welcome-to-the-happiest-country-on-earth/ (ca 2 sider)

Video: https://www.today.com/video/why-denmark-is-considered-one-of-the-happiest-places-in-the-world-1074138179835 (ca 2 sider)

Statistikker om økonomi fra ”Samfundsstatistik 2018”, Columbus 2019 (tabel 14.3, figur 18.1, 18.2, 18.7 og 18.8) (ca 3 sider)

Artikel: ”Økonomer frygter politisk gaveregn op til valget”, Berlingske Tidende, 27. august 2018 (2 sider)

Debatindlæg: ”Løkke gambler med vores lykke”, Altinget.dk, 6. september 2018 (2 sider), https://www.altinget.dk/artikel/dan-joergensen-loekke-gambler-med-vores-lykke

”Reformer skaber vækst i den private velfærd” (uddrag), Berlingske Tidendes hjemmeside, 29. januar 2017, (2 sider) https://www.b.dk/nationalt/reformer-skaber-vaekst-i-den-private-velfaerd

Debatindlæg: ”Konkurrencestaten er kommet for at blive”, Berlingske Tidendes hjemmeside, 15. december 2013 (3 sider) https://www.berlingske.dk/kommentatorer/konkurrencestaten-er-kommet-for-at-blive

Debatindlæg: ”Unge skal opdrages til at modstå presset fra konkurrencestaten”, Information.dk, 13. oktober 2014 (4 sider), https://www.information.dk/debat/2014/10/unge-opdrages-modstaa-presset-konkurrencestaten


I alt: 65 sider
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb 3: Identitet i det senmoderne samfund

Vi har i forløbet beskæftiget os med følgende:
- Socialisation: primær socialisation, sekundær socialisation, dobbeltsocialisation
- Identitet og identitetsdannelse
- Kulturelle forskelle, herunder integrationsbegreber samt Hylland Eriksens identitetsbegreber
- Roller: Mead og Goffmann
- De tre samfundstyper: det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund
- Kort om socialkarakterer i de tre samfundstyper (David Riesmann)
- Anthony Giddens: aftraditionalisering, individualisering, adskillelse af tid og rum, udlejring af sociale relationer, den øgede refleksivitet
- Thomas Ziehe: kulturel frisættelse, formbarhed, subjektivisering, ontologisering, potensering
- Ulrich Beck: risikosamfundet
- Livsstil: herunder Pierre Bourdieu: habitus og kapitaler + segmentanalyse (minervamodellen)
- Levevilkår: sociale klasser
- Social arv og social mobilitet
- Fattigdom og ulighed
- Køn og (u)ligestilling
- Samfundsvidenskabelig metode


Kernestof:
Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: ”Luk samfundet op!”, 3. udgave, Columbus 2017, side 30-49, 53-60, 63-80 og 93-107 (61 sider)

Maria Brøndum mfl.: ”Samf c”, Systime, 2017, side 68-75 (om køn og ligestilling – udleveret som pdf) samt side 9-10 (om samfundsvidenskabelig metode – også udleveret som pdf)  (i alt 10 sider)Supplerende materiale:
Artikel: ”Her er kernefamiliens 37 afløsere”, Politiken.dk, 29. december 2009, (2 sider) http://politiken.dk/indland/fakta_indland/ECE869800/her-er-kernefamiliens-37-afloesere/

Artikel: ”Hvad skal jeg svare, når jeg bliver spurgt, om jeg føler mig dansk?”, Viborg Folkeblad, 22. oktober 2017 (2 sider)

Kronik: ”Unges liv er styret af Facebook”, Politiken.dk, 20. april 2013 (2 sider)

Debatindlæg: Artikel: ”Lad os gå glip af noget mere i 2016”,Politiken, 1. januar 2016 (4 sider) https://politiken.dk/debat/profiler/svendbrinkmann/art5631190/Lad-os-g%C3%A5-glip-af-noget-mere-i-2016


Artikel: ”Diffus frygt ved køledisken”, Politiken, 6. december 2009 (2 sider)

TV-udsendelse: ”Kender du typen? Med gadgets og hindbærbrus”, sendt på DR1 15. januar 2019, (10 sider) https://www.dr.dk/tv/se/kender-du-typen-2014-saeson-2/kender-du-typen-dr1/kender-du-typen-med-gadgets-og-hindbaerbrus

Restudy-udsendelse: Lorenzkurven og ginikoefficienten (ca 4 sider)
https://portal.restudy.dk/video/lorentzkurven-og-gini-koefficienten/id/1573

Artikel: ”Nye tal fra Danmarks Statistik: De rige er blevet rigere og de fattige fattigere”, Politikens hjemmeside, 13. november 2018 (2 sider) https://politiken.dk/oekonomi/art6837072/De-rige-er-blevet-rigere-og-de-fattige-fattigere

Artikel: ”Forskere: Integrationsydelsen har skabt en ny fattigdom i Danmark”, Information, 16. februar 2019 (3 sider) https://www.information.dk/indland/2019/02/forskere-integrationsydelsen-skabt-ny-fattigdom-danmark

I alt: 102 sider
Indhold
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb 4: Det politiske system

Vi har i forløbet beskæftiget os med følgende:
- Eastons model over det politiske system
- Empiriske demokratiformer: repræsentativt demokrati og direkte demokrati
- Normative demokratiformer: konkurrencedemokrati og deltagelsesdemokrati
- Demokratiteoretikere: Hal Koch og Alf Ross
- Magt
- Hvem har magten? (Berlingskes magtanalyse + om Folketingets sammensætning)
- Den parlamentariske styringskæde
- Valgmetoder: forholdstalsvalg og flertalsvalg i enkeltmandskredse
- Partier, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser
- Magtens tredeling
- Lovgivningsprocessen
- Korporatisme og pluralisme
- Rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder bl.a. om statsborgerskab og indfødsretsprøve
- Demokratiske udfordringer, herunder Folketingets sammensætning, borgere uden stemmeret, manglende tillid til politikerne mm.

Kernestof:
Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: ”Luk samfundet op!”, 3. udgave, Columbus 2017, side 125-158 og side 171-173 (37 sider)

Tekst: ”Hal Koch og Alf Ross”, fra undervisningsministeriets publikation ”Demokratikanon”, 2008 (2 sider)

Supplerende stof:
Tekst: ”Demokratiets udfordringer”, http://kvinfo.dk/2015/demokratiets-udfordringer-koen-klasse-etnicitet-og-alder (2 sider)

Artikel: ”Thulesen har erobret nyt land i 2018”, Berlingske Tidende, 17. juni 2018 (4 sider)


Berlingske Tidendes magtanalyse 2018: https://www.b.dk/upload/zoto/magtanalyse/index.html (2 sider)

Tekst: ”Korporatisme og pluralisme”, uddrag fra: Goul Andersen, Jørgen, mfl.: PolitikNU, Systime, https://politiknu.systime.dk/index.php?id=233 (2 sider)

Artikel: ”Bekymret ekspert i statsborgerskab advarer nu: ”Mange indvandrere lever under tyranni””, Berlingske Tidendes hjemmeside, 18. januar 2018, https://www.b.dk/politiko/bekymret-ekspert-advarer-nu-mange-indvandrere-lever-under-tyranni-i-danmark (2 sider)

Artikel: ”Detroniserede medier truer demokratiet”, Berlingske Tidende, 14. maj 2017 (4 sider)

I alt: 55 sider
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer