Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Sara Ravnkilde Nielsen
Hold 2018 sa/y (1y sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Velfærdsstaten og dens udfordringer
Titel 2 Identitetsdannelse i det senmoderne samfund
Titel 3 Demokrati og magt

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Velfærdsstaten og dens udfordringer

Fokus for forløbet er den danske velfærdsmodel og de udfordringer, den står overfor. Vi skal beskæftige os med følgende emner:
- Maslows behovspyramide
- Arenaer for behovsopfyldelse: stat, marked og civilsamfund
- Forskellige former for økonomi: markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi
- Økonomiske mål: vækst, lav arbejdsløshed, lav inflation, betalingsbalance-ligevægt, bæredygtig økonomi, balance på statsbudgettet
- Det økonomiske kredsløb
- Konjunktursvingninger
- Økonomisk politik, herunder finanspolitik (kontraktiv og ekspansiv)
- Velfærdsmodeller: den universelle, den residuale og den korporative
- Velfærdsstatens interne og eksterne udfordringer
- Potentielle løsninger på udfordringerne
- Konkurrencestaten

Kernestof:
- Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
- Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter

Supplerende stof:
- Udvalgt statistik fra Samfundsstatistik 2018
- Artikel: "Økonomer frygter gaveregn op til valget"

Omfang: ca. 60 sider (44 sider i Luksamfundet op 3. udgave samt 3 sider i Luksamfundet op 2. udgave samt supplererende materiale i form af artikler, statistikker og videoklip)

Forløbet er evalueret med en mundtlig undervisningsevaluering
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

Fokus for forløbet er socialisation og identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Vi skal beskæftige os med:
- Socialisering og socialisationsarenaer (primær-, sekundær-, dobbelt- og multisocialisering)
- Familietyper (generationsfamilien, kernefamilie, teamfamilien, svingdørsfamilien, den patriakalske familie og socialt akvarium)
- Normer (formelle og uformelle), social kontrol, sociale roller og sociale grupper
- Identitet, herunder de fire niveauer (jeg-identitet, personlig, social og kollektiv identitet)
- Kultur og kulturelle forskelle, herunder Hofsteds løgmodel, national identitet, sammenhængskraft, Jeg- og vi-kultur, indvandrere og efterkommeres valg af identitet (den rene identitet, bindestregsidentitet og den kreolske identitet), integrationstyper (assimilation, segregation og pluralistisk integration), Axel Honneths anerkendelsesbehov (kærligheds-, retslig og solidarisk anerkendelse) og subkulturer.
- Identitetsdannelse på nettet, herunder sociale medier, branding og image samt Erving Goffmans begreber face, setting, frontstage og backstage
- Samfundstyper (traditionelt, moderne og senmoderne) og socialkarakterer (David Riesmans traditionsstyret, indrestyret, gruppestyret og Dominique Bouchets myren, sneglen, kamæleonen)
- Kendetegn ved det senmoderne samfund, herunder Giddens (aftraditionalisering, individualisering, adskillelse af tid og rum, øget refleksivitet og udlejring af de sociale relationer) og Ziehe (kulturel frisættelse og formbarhed samt reaktionsmønstrene subjektivisering, ontologisering og potensering)
- Sociale forskelle, herunder livsstile (segmentering, Minervamodellen og Bourdieus begreber kapital, felt og habitus) og levevilkår (social stratificering, sociale klasser, social mobilitet, social arv, mønsterbryder, ulighed og fattigdom)

Kernestof:
- Identitetsdannelse og socialisering
- Sociale og kulturelle forskelle
- Kvantitativ og kvalitativ metode

Supplerende stof:
- Artikel: "Hvad skal jeg svare, når jeg bliver spurgt, om jeg føler mig dansk?", viborgfolkeblad.dk
- Artikel: "Selfiekulturen truer unges selv", k.dk
- Udvalgt statistik: Figur 8.7, figur 8.8, tabel 8.2 og tabel 8.4 fra Samfundsstatistik 2018

Omfang: ca. 60 sider (Luk samfundet op 3. udgave s. 30-60 + 63-77 + 81 + 93-107 samt supplerende materiale)

Forløbet er evalueret med en mundtlig undervisningsevaluering
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Demokrati og magt

Fokus for forløbet er demokrati og magt. Vi skal beskæftige os med følgende emner:

- Demokratiformer, herunder empiriske demokratiformer (direkte og repræsentativt demokrati) og normative demokratiformer (konkurrencedemokrati og deltagelsesdemokrati)
- Magtbegreber (direkte og indirekte magt) og magtens tredeling (lovgivende, udøvende og dømmende magt)
- Parlamentarisme og regeringsdannelse (positivt og negativ parlamentarisme)
- Den parlamentariske styringskæde (formel og reel styringskæde)
- Politiske systemer (parlamentarisk vs. præsidentielt) og Eastons model af det politiske system
- Vælgere (marginalvælgere og kernevælgere), valgmåder (flertalsvalg i enkeltmandskredse vs. forholdstalsvalg) og partisystemer (topartisystemer og flerpartisystemer)
- Lovgivningsprocessen i Danmark, herunder de centrale aktører Folketinget, regeringen, ministerier og interesseorganisationer samt de fire faser initiativfasen, lovforberedelsesfasen, beslutningsfasen og implementeringsfasen
- Ydre påvirkninger på danske beslutningsprocesser, herunder særligt EU (forordninger og direktiver og danske forbehold) og også kort om internationale organisationer (FN og menneskerettighederne) og multinationale selskaber
- Retssystemet (to-instansprincippet)
- Politisk deltagelsesmuligheder, herunder politiske partier, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser
- Rettigheder og pligter, herunder statsborger, medborger og modborger samt T.H. Marshalls medborgerskabsbegreb (civile, politiske og sociale rettigheder)
- Ligestilling mellem kønnene (ud fra sociologisk, økonomisk og politisk perspektiv)

Kernestof:
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
- politisk deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene

Supplerende stof:
- Udvalgt statistik fra publikationen "Kvinder og mænd i 100 år", Danmarks Statistik 2015
- Uddrag: "Hal Kock og Alf Ross" fra publikationen Demokratikanon, Undervisningsministeriet 2008
- Artikel: "Bekymret ekspert i statsborgerskab advarer nu: Mange indvandrere lever under tyranni i Danmark", 8. januar 2018, b.dk
- Meningsmåling 11. april 2019, link: https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger?displaytype=m&embed=&historyfrom=0&overloadedblocks=

Omfang: ca. 50 sider (Luk samfundet op 3. udgave s. 13-25 + 125-154 samt supplerende materiale)

Forløbet er evalueret med en anonym skriftlig evaluering
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer