Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Kristoffer Lilsig
Hold 2018 sa/a (1a sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Identitet
Titel 2 Velfærdsstat
Titel 3 Kriminalitet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Identitet

Forløbet har handlet om: primær og sekundær socialisation. Dobbeltsocialisation. Roller og normer. Social kontrol. Familien. Identitet. Kulturelle forskelle. Integrationsformer. Menneskeret. Rettigheder og pligter. Socialkarakter og samfundstyper.

Ca 51 sider


Faglige mål

- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer

- undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder

- formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge  

- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber

- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Velfærdsstat

Forløbet handler om velfærdsstaten og dens udfordringer i en globaliseret Verden.

Velfærdsstatsmodeller (universel, residual og selektiv).  Samfundsarenaerne stat, marked og civilsamfund Velfærdsstatens udfordringer: Ældrebyrden, demografien, globalisering, klima, indvandring, E-handel, Uddannelse. Sundhed.


Forløbet dækker følgende dele af kernestoffet:
- Økonomi: Velfærd og fordeling, herunder markedsstyring og politisk styring

Ca 57 Sider


Faglige mål

- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer

- undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold.

- undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet

- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder

- formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge

- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kriminalitet

Forløb om kriminalitet og straf.

Centrale begreber:
Fængselstyper, Strafformer. Unge og voksne kriminelle. Kriminel lavalder. Udmåling af straf. Formildende og skærpende omstændigheder. Mørketal. Generalprævention. Specialprævention. Recidiv. Hvorfor straffer vi? Politik og straf.

Ca 55 sider

Faglige mål

- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer

- undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre

- undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet

- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber

- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer