Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Karen Trydeman Knudsen
Hold 2016 re/x (3x re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til religion
Titel 2 Buddhisme
Titel 3 Kristendom
Titel 4 Islam
Titel 5 Etik
Titel 6 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til religion

Introduktion til faget
- introduktion til religion i det senmoderne samfund
- brillekursus
- indefra/udefra synsvinkel
- religionsfænomenologi
- religionsdefinitioner (inkl. egen konstruktion heraf); substantielle og/eller funktionelle
- Ninian Smarts model (religion har 7 dimensioner)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Buddhisme

Introduktion om hinduismen (s. 122-128).

Buddhismen:
Udbredelse
Opståen
Retninger (se mere nedenfor) knyttet til geografiske områder
Historisk udvikling
Religiøs praksis (herunder: nirvansk, karmisk og apotropæisk buddhisme)
Klassiske forestillinger:
- De 4 ædle sandheder
- Den ædle 8-leddede vej (=Middelvejen)
- Den 12-leddede årsagskæde (ses i Livshjulet)
Livshjulet
- De 5 skandhaer
Bodhisattva
(Avalokitesvara, Dalai Lama)

Theravada
Mahayana
Vajrayana (Diamantvejsbuddhisme)
Buddhisme forskellige steder: Japan, Kina (Zen/Chan), Tibet, Danmark.

Ekskursion til buddhistisk tempel: Chua Van Hanh (Odense)
Vietnamesisk, Mahayana.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kristendom

Intro: Kristendommen i verden i dag (og særtræk).
Kristendommens oprindelse
Introduktion til jødedommen. Jødedommen som forudsætning og baggrund for kristendommen.
Skabelse, syndefald (+ tolkninger af syndefaldet).
Loven (+ israelistisk-jødisk religionshistorie og GT).
Kristnes forhold til Loven? (De 10 bud og Bjergprædikenen. Det dobbelte kærlighedsbud).
Tema om offer (Odyseen, GT og Paulus).
Jesu død. Nadver - offer (perspektivering til Luther).
Kristendommens historie - kirkehistorie.
Kristen praksis. Kristne trosforestillinger.
Kristen etik.
Kristendom og naturvidenskab.

Læst fra Bibelen:
1. Mos 1,1-3,24 (skabelse og syndefald)
1. Mos 17-18 + 22 (uddrag om Abraham)
5. Mos 5, 1-22 (-33) + Matt 5, 17-47 (De 10 bud og Bjergprædikenen. Om Loven)
Mark 15, 1-47 (Jesus for Pilatus mv. (korsfæstelse, død og opstandelse))
Mark 16, 1-8 Kvinderne ved graven (OBS! Fejl: der står Mark 1 på udleverede ark)
Es 52,13 - 53,12 (Herrens lidende tjener)
Dan 7,1 + 13-15 (Menneskesønnen)
Apostlenes gerninger:2 (pinse, Helligånden)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Islam

Muslimske holdninger og udtryk
Fakta om islam
Islams historiske udvikling
Efter Muhammed:
- de 4 retledede kaliffer
- Sunni/Shia islam
Religiøs praksis (områder i livet som muslim)
- De 5 Søjler
- Andre ritualer
Helligsteder
Moskeen
Islamiske forestillinger
- De 6 trosartikler
Det islamiske samfundssyn
- De 5 retsskoler
- De 4 kilder, Sharia bygger på

Muslim i det danske samfund
Sha'ria i Danmark (+ former for Sha'ria)
Begrebet Jihad

Til at sætte disse fænomener i perspektiv  har vi set uddrag fra SKAM IV (der handler om en muslimsk pige (gymnasieelev) i det norke samfund (Oslo).

Film om pilgrimsfærden: BBC: "Hajj - the journey of a lifetime".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Etik

Der læses fra Sørensen, Stig F.: "Perspektiver på religion", Frydenlund 2016.

Værdier
Etik/moral
Intrinsisk værdi / instrumentel værdi
Værdiabsolutisme / værdirelativisme
Søren Kierkegaard
Georg Brandes
Sekularisering, teknologi, kulturmøde, globalisering (som svar på, hvorfor etik er blevet vigtigt)

Individniveau, gruppeniveau, samfundniveau
Utilitarisme (individuel, social - Bentham, J. St. Mill)
Præferenceutilitarisme (P Singer)
Pligtetik
- regeletik
- -Immanuel Kant
- situationsetik
- K. E. Løgstrup: Den etiske fordring
Jürgen Habermas: Kommunikativ etik
Axel Honneth: anerkendelsesetik
Jean-Paul Sartre: Etisk subjektivisme
Indeterminisme og determinisme.
Deskriptiv etik, Normativ etik, metaetik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer