Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Karen Trydeman Knudsen
Hold 2016 re/y (3y re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til religion
Titel 2 Buddhisme
Titel 3 Kristendom
Titel 4 Islam
Titel 5 Etik
Titel 6 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til religion

Introduktion til faget
- introduktion til religion i det senmoderne samfund
- brillekursus
- indefra/udefra synsvinkel
- religionsfænomenologi
- religionsdefinitioner (inkl. egen konstruktion heraf); substantielle og/eller funktionelle
- Ninian Smarts model (religion har 7 dimensioner)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Buddhisme

Introduktion om hinduismen (s. 122-128).

Buddhismen:
Udbredelse
Opståen
Retninger (se mere nedenfor) knyttet til geografiske områder
Historisk udvikling
Religiøs praksis (herunder: nirvansk, karmisk og apotropæisk buddhisme)
Klassiske forestillinger:
- De 4 ædle sandheder
- Den ædle 8-leddede vej (=Middelvejen)
- Den 12-leddede årsagskæde (ses i Livshjulet)
Livshjulet
- De 5 skandhaer
Bodhisattva
(Avalokitesvara, Dalai Lama)

Theravada
Mahayana
Vajrayana (Diamantvejsbuddhisme)
Buddhisme forskellige steder: Japan, Kina (Zen/Chan), Tibet, Danmark.

Ekskursion til buddhistisk tempel: Chua Van Hanh (Odense)
Vietnamesisk, Mahayana.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kristendom

Intro: Kristendommen i verden i dag (og særtræk).
Kristendommens oprindelse
Introduktion til jødedommen. Jødedommen som forudsætning og baggrund for kristendommen.
Skabelse, syndefald (+ tolkninger af syndefaldet).
Loven (+ israelistisk-jødisk religionshistorie og GT).
Kristnes forhold til Loven? (De 10 bud og Bjergprædikenen. Det dobbelte kærlighedsbud).
Tema om offer (Odyseen, GT og Paulus).
Jesu død. Nadver - offer (perspektivering til Luther).
Kristendommens historie - kirkehistorie.
Kristen praksis. Kristne trosforestillinger.
Kristen etik.
Kristendom og naturvidenskab.

Læst fra Bibelen:
1. Mos 1,1-3,24 (skabelse og syndefald)
1. Mos 17-18 + 22 (uddrag om Abraham)
5. Mos 5, 1-22 (-33) + Matt 5, 17-47 (De 10 bud og Bjergprædikenen. Om Loven)
Mark 15, 1-47 (Jesus for Pilatus mv. (korsfæstelse, død og opstandelse))
Mark 16, 1-8 Kvinderne ved graven (OBS! Fejl: der står Mark 1 på udleverede ark)
Es 52,13 - 53,12 (Herrens lidende tjener)
Dan 7,1 + 13-15 (Menneskesønnen)
Apostlenes gerninger:2 (pinse, Helligånden)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Islam

Muslimske holdninger og udtryk
Fakta om islam
Islams historiske udvikling
Efter Muhammed:
- de 4 retledede kaliffer
- Sunni/Shia islam
Religiøs praksis (områder i livet som muslim)
- De 5 Søjler
- Andre ritualer
Helligsteder
Moskeen
Islamiske forestillinger
- De 6 trosartikler
Det islamiske samfundssyn
- De 5 retsskoler
- De 4 kilder, Sharia bygger på

Muslim i det danske samfund
Sha'ria i Danmark (+ former for Sha'ria)
Begrebet Jihad

Dokumentar: Kvinder, islam og mig (DR TV): Til at sætte disse fænomener i perspektiv  har vi set en engelsk dokumentar om en yngre muslimsk kvinde, som selv arbejdede på at frigøre sig fra (især) faderens normer, samt på, at hendes far skulle tilkende hende en større grad af frihed.

Film om pilgrimsfærden: BBC: "Hajj - the journey of a lifetime".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Etik

Der læses fra Sørensen, Stig F.: "Perspektiver på religion", Frydenlund 2016.

Værdier
Etik/moral
Intrinsisk værdi / instrumentel værdi
Værdiabsolutisme / værdirelativisme
Søren Kierkegaard
Georg Brandes
Sekularisering, teknologi, kulturmøde, globalisering (som svar på, hvorfor etik er blevet vigtigt)

Individniveau, gruppeniveau, samfundniveau
Utilitarisme (individuel, social - Bentham, J. St. Mill)
Præferenceutilitarisme (P Singer)
Pligtetik
- regeletik
- -Immanuel Kant
- situationsetik
- K. E. Løgstrup: Den etiske fordring
Jürgen Habermas: Kommunikativ etik
Axel Honneth: anerkendelsesetik
Jean-Paul Sartre: Etisk subjektivisme
Indeterminisme og determinisme.
Deskriptiv etik, Normativ etik, metaetik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer