Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Lasse Michael Jensby
Hold 2017 re/a (2a re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Shamanisme
Titel 2 Jødedom
Titel 3 Kristendom
Titel 4 Islam

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Shamanisme

Forløbet tager udgangspunkt i Kwakiutl-indianernes religion (her er kernebegreberne blandt andet baxwes, nawalak, numaym, hamatsa) og dansk, nutidig shamanistisk tradition for at se på forskelle og ligheder i religiøs praksis og behov. De to former for shamanisme sammenlignes ved hjælp af Ninian Smarts syv dimensioner, og kernefaglige begreber introduceres; herunder myte, ritual (og overgangsritual), helligt-profant.

MATERIALER:
Jensen, Tim, m.fl. (red.): Gyldendals religionshistorie. Gyldendalske Boghandel, 1994. 1. udgave. Side 35-41
Madsen, Lene: Grundbogen til religion C. Systime 2013. 2. udgave, side 11-15, 18-19, 251-257 og 267-268
Sørensen, Jørgen Podemann (red.): Skriftløse folks religioner. Gads Forlag, 1988. 1. udgave. Side 128-133, 137-140, 142-145, 148-152 og 154-155
http://www.ods-shaman.dk/
Takanaiya Schanne - Shamanhulen. http://familiekanalen.tv/?portfolio=takanaiya-schanne-shamanhulen
http://www.tvsyd.dk/artikel/67804:Anne-paa-Herrens-Mark---shamaner
https://www.youtube.com/watch?v=n9vnh0IdOxw (Kwakiutl anima spirits)
https://www.youtube.com/watch?v=QRT_6ZmcGR4 (Kwakiutl ceremonial dance)
https://www.youtube.com/watch?v=X1P4ZrNhO8k (Hamatsa Initiation)

Der blev evalueret
Ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Jødedom

INDHOLD
Forløbet beskæftiger sig med jødedommen. Der fokuseres på at jødedommen både er en nationalitet og en religiøsitet og dermed en partikulær religionstype. Ifølge myterne i torahen indgik guden en pagt med Abraham, som blev stamfader til det jødiske folk og blev lovet det hellige land. I pagten med Moses fik jøderne 613 bud (herunder kosher), som de skal overholde. Guden belønner eller straffer folket kollektivt alt efter, om de opfylder buddene eller ej. Herudover gennemgås jødernes forhold til Jerusalem. Slutteligt beskrives forskellige måder at være jøde på.

MATERIALER:
Madsen, Lene m.fl.: Grundbog til Religion C. Systime, 2013. 2. udgave. Side 11-15, 18-19, 21-31, 39-45, 251-257
Fafner, m.fl.: Israel-Palæstina (i-bog). Systime. Kapitel: Tolkninger af jødedom
Filmklip: YouTube: Martin Krasnik forsvarer omskæring af drenge. https://www.youtube.com/watch?v=iTslmQGxE60
Dokumentar: Jødedommen - Grin med Gud 3. DR2, 2012
GT: 2. Mosebog, kapitel 12, 1-20
GT: 3. Mosebog kapitel 11
Dokumentar: Ortodokse jøder - når Gud bestemmer. Danmark ifølge Bubber. TV2, 2012

Skriftlig evaluering på tavlen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kristendom

INDHOLD
Kristendommens afgørende udgangspunkt er jødedommen. Centrale fænomener i jødedommen, såsom skabelsen, messias og påsken fortolkes ind i en nye forståelse af, at mennesket er syndigt og at guden frelser menneskeheden via sit offer. Grundfortællingen er skabelse, syndefald, forsoning og forløsning, som har sin rod i bjergprædikenens radikalisering af moseloven. Herefter ses der på forskellene mellem katolsk og luthersk-protestantisk kristendom, hvilket undersøges i ifm. Sakramenterne og gennem læsning af Luthers lille katekismus. Det kristne næstekærlighedsbegreb undersøges med udgangspunkt i begrebsparrene biblicistisk etik/situationsetik og individuel pligt/social forpligtelse. Forløbet afsluttes med en undersøgelse af kristendommen i en senmoderne, dansk virkelighed, der ikke er sekulariseret men nærmere individualiseret.

MATERIALER
Mikkelsen, Hanne Guldberg: Da Jesus blev kult. I ”Kristendommen – en undervisningsavis”, Politiken & Gyldendal. Nordisk Forlag 2006
Madsen, Lene m.fl.: Grundbog til Religion C. Systime, 2013. 2. udgave. Side 49-79 og 82-86 (og 251-257)
Gammel Testamente, 1. Mosebog 1, 26-31 (Lad os skabe mennesker i vort billede...)
Gammel Testamente, 1. Mosebog 3, 17-19 (Adams straf ved syndefaldet)
Ny Testamente, Matthæusevangeliet 27, 45-50 (Korsordene)
Ny Testamente, Johannesevangeliet 19, 28-30 (Korsordene)
Ny Testamente, Kolossenserbrevet 1, 12-14 (Forløsningen ved Kristus)
Ny Testamente, Lukasevangeliet 2, 1-21 ("Juleevangeliet")
Ny Testamente, Galaterbrevet 5, 2-12 (Om omskærelsen)
Ny Testamente, Matthæusevangeliet kapitel 5-7 (Bjergprædikenen - i uddrag)
Ny Testamente, Matthæusevangeliet, kapitel 26, 17-29 (Nadveren)
Ny Testamente, Markusevangeliet, kapitel 2, 1-12 (Helbredelsen af den lamme i Kapernaum)
Ny Testamente, Matthæusevangeliet, kapitel 20, 1-16 (Lignelsen om arbejderne i vingården)
Ny Testamente, Lukasevangeliet, kapitel 15, 11-32 (Lignelsen om den fortabte søn)
Ny Testamente, Markusevangeliet, kapitel 2, 23-28 (Aksplukningen på sabbatten)
Martin Luther: Den Store Katekismus: Led os ikke i fristelse
Restudy: https://www.restudy.dk/video/Kristendom_-_en_blanding_af_j%C3%B8disk_og_gr%C3%A6sk/id/1743/versionId/1606
Restudy: https://www.restudy.dk/video/det-nye-testamente-overfor-det-gamle-testamente/id/1386/versionId/1606
Restudy: https://www.restudy.dk/video/intro-til-bibelen/id/1456/versionId/1606/educationCategoryId/2
Den sidste nadver - street version (1½ minut) https://www.youtube.com/watch?v=IsxylrUYOXY
Pia Kjærsgaards nadver-fail: https://www.youtube.com/watch?v=CqkxKn0O8us
Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste. http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste
Skuespil af Lasse Jensby: Katolik eller protestant?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Islam

INDHOLD
Efter en kort historisk fremstilling fokuserer forløbet først på en gennemgang af troen (Iman), de religiøse pligter (Ibadat) og dagligdags handlinger (Muamalat). Centrale begreber er i den forbindelse guds enhed, profeterne, englene, bøgerne, dommedag og forudbestemmelsen - de fem søjler: bekendelsen, bøn, faste, almisse og valfart - sharia, halal og haram. Dernæst koncentrerer forløbet sig om islam i en dansk sammenhæng og diskuterer strategier i forbindelse med mødet med det moderne samfund (traditionalisme, modernisme, fundamentalisme og sekularisme) samt konversion og religiøs terrorisme.

MATERIALER
Madsen, Lene m.fl.: Grundbogen til Religion C. Systime, 2. udgave: Side 92-103 og 108-118
Sørensen, Stig: Perspektiver på religion. Frydenlund, 2016. Side 309-313
Profetens natterejse og himmelfærd. I Følner m.fl.: Kuplen muren graven. Gyldendal, 2012
Dokumentar: Hajj – pilgrimsfærd til Mekka. DR2, 2003
Munk, Merete og Cilla Transø: Islam - klassiske og nutidige kilder. Pantheon 1995. Side 69 (Profeterne).
Steffensen, Jens M.: Islam - Fra beduinkult til verdensreligion. Systime 2005. 2. udgave. Side 74-75 (koranen om dommedag).
Islamqa.dk: Hvor lang tid skal der gå, før man må bede igen efter at man har røget hash eller indtaget alkohol? http://islamqa.dk/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=332&category_id=33&Itemid=1
Når naboens datter bliver muslim (1:2). DR, 2017. http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011701211035
Petersen, Ole Bjørn og Hans-Henrik Fafner: Radikalisering og terrorisme. Systime 2016. 1. udgave. Side 9-12, 51-53, 64-70 og 73
Hvorfor blev denne mand terrorist? Kristeligt dagblad, 17. februar 2015.

Ca. 62 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer