Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag B
Lærer(e) Kasper Sandberg Sørensen
Hold 2018 Sa/h2 (2h Sa/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Partier og ideologier
Titel 2 Kriminalitet
Titel 3 Fra velfærdsstat til konkurrencestat?
Titel 4 Ulighed - godt eller skidt?
Titel 5 Populisme - en trussel mod demokratiet?
Titel 6 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Partier og ideologier

Forløbet har fokus på:
- De politiske ideologier (liberalisme, konservatisme, socialisme) og undergrene af disse ideologier (socialliberalisme, nyliberalisme, socialkonservatisme, socialdemokratismen, revolutionær socialisme)
- De politiske partier
- Partistruktur og vælgeradfærd (klassepartier - catch-all partier, class voting - issue voting, kernevælgere - marginalvælgere)
- Den politiske venstre-højreskala, herunder fordelingspolitik og værdipolitik
- Molins, Downs og Strøms teorier om partiers adfærd

- Eleverne har desuden lavet en undersøgelse af de politiske partier i Danmark
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kriminalitet

Forløbet har fokus på:
- Retsstatsprincipper (f.eks. lighed for loven, magtens tre-deling, uskyldig til det modsatte er bevist, osv.)
- Fordele og ulemper ved hårde straffe
- Tiltag til forebyggelse af kriminalitet - hvad virker, hvad virker ikke
- Faktorer med betydning for kriminalitet (f.eks. fattigdom, uddannelsesniveau, etnisk baggrund, osv)
- Sociologiske begreber til forklaring af kriminalitetsmønstre (socialisering, formelle/uformelle normer, social arv, mm)
- Integration og kriminalitet (herunder integrationsformer (assimilation, segregation og pluralistisk integration) og Hylland Eriksens teori om indvandreres identitetsvalg)
- Axel Honneths anerkendelsesteori
- De danske partiers retspolitik og sammenhængen med deres politiske ideologier
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Fra velfærdsstat til konkurrencestat?

Forløbet har fokus på:
- Opfyldelsen af behov, herunder Maslows behovspyramide
- Forskellen på stat, marked og civilsamfund
- Velfærdsstatsmodeller (den residuale, korporative og universelle model)
- Økonomiske mål, herunder begreberne vækst, arbejdsløshed, inflation, betalingsbalance, statsbudget og grøn økonomi
- Det økonomiske kredsløb
- Konjunkturudsving
- Økonomisk politik, særligt finans- og pengepolitik
- Vurderinger af den økonomiske politik: monetarisme vs. keynesianisme
- Økonomisk globalisering
- Konkurrenceevne (konkurrenceevne på kort sigt, strukturel konkurrenceevne og institutionel konkurrenceevne)
- Konkurrencestaten vs. den traditionelle universelle velfærdsstat
- Stress i det senmoderne samfund (herunder Giddens' begreber om aftraditionalisering, individualisering, refleksivitet, osv.)
- Hartmut Rosas teori om accelerationssamfundet og stress
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Ulighed - godt eller skidt?

Forløbet har fokus på:
- Argumenter for og imod ulighed, herunder Rawls' og Nozicks politiske filosofi
- Stramningsstrategien og opkvalificeringsstrategien ift. arbejdsløse
- Bourdieus teori om kapitalformer, sociale klasser, habitus og livsstil
- Forskellige modeller for inddeling i social grupper/sociale klasser
- Social arv og social mobilitet
- Fattigdomsbegrebet (relativ og absolut fattigdom)
- Ulighed i forskellige lande
- Samfundsvidenskabelig metode
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Populisme - en trussel mod demokratiet?

Forløbet har fokus på den voksende utilfredshed med "de gamle" partier og årsager til fremkomsten af nye typer af partier/politikere som kan betegnes som populistiske partier/protestpartier. Der er arbejdet med følgende begreber/teorier:
- Direkte demokrati og repræsentativt demokrati
- Deltagelsesdemokrati og konkurrencedemokrati
- Magtbegreber og magtresurser
- Lobbyisme
- Medier og spin, herunder Habermas' opfattelse af "den ideelle demokratiske dialog"
- EU's institutioner
- EU's demokratiske problemer
- EU's økonomiske politik, særligt EU's indre marked og Finanspagten (EU's sparepolitik)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer