Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Anne-Sofie Obel Mesing
Hold 2018 ps/h2 (2h ps/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Læring og motivation
Titel 2 Den sociale livmoder
Titel 3 Personlighed og identitet i det senmoderne samfund
Titel 4 Gruppepsykologiske processer og digital mobning
Titel 5 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Læring og motivation

Læringsmål:
- At opnå kendskab til teori og undersøgelser om læring og motivation samt formidling og anvendelse af disse i praksis. Metarefleksion over egen læring.
- Kritisk vurdering af teoriers gyldighed.

Spørgsmål, som vi vil besvare:
Hvad er læring? Hvad skal der til for at lære? Hvad er motivation? Hvad afgør, om vi er motiverede?

Psykologiske retninger: Kognitionspsykologi, behaviorisme, udviklingspsykologi, socialpsykologi

Teorier, begreber og undersøgelser:
Atkinson og Shriffins hukommelsesmodel, cues, chunking, multitasking og opmærksomhed, processering, konsolidering, generationseffekten (som nok burde hedde genereringseffekten!).
Edgar Dales læringspyramide
BDNF og motionens betydning for indlæring
Behaviorisme (indlæringsteori) - klassisk betingning (chokindlæring, systematisk desensibilisering, angst og fobi) og operant betingning (positiv og negativ forstærkning, positiv og negativ straf, udslukning).
Bandura: Self efficacy
Attributionsteori (Heider), indlært hjælpeløshed og tillært optimisme (Martin Seligman), imageorienterede og læringsorienterede elever (Carol Dweck)
Piaget: Kognitive skemaer, assimilation og akkommodation
Epstein: selv-teori og omverdens-teori (kognitive skemaer for en selv og ens omverden)
Selvdisciplin vs. intelligens, Walter Mischels marshwallow test, der tidligt forudsiger graden af selvdisciplin + Duckworth & Seligmans undersøgelse af elevers selvdisciplin og uddannelsestrivsel
Intelligens – arv eller miljø? Undersøgelse af Capron og Duymes om adoptivbørn

Materiale:
Fra Celle til Selfie: 249-260 (256-258 var frivillig læsning), 266-273, 278-282. Sider: 19
Lærersammenstillet kopi om Atkinson og Shriffins model. Sider: 1
Hannibal, Jette (2012) Self efficacy – Banduras teori om motivation. Sider: 4,5
Psykologiens Veje (ibog): Attributionsteori. Sider: 2
Schoubye, Sonja (2012): Tillært optimisme og tillært hjælpeløshed. Sider: 1
Psykologiens Veje (2010): 248 (Capron & Duymes undersøgelse af intelligens). Sider: 1
Forskningsnyt nr. 15 2006 : Selvdisciplin er vigtigere for unges uddannelse end intelligensen! Sider: 1


Andet (youtubeklip mv.):
Testning af kort- og langtidshukommelse på klassen
Moonwalking bear: https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
Piano stairs: https://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds
Little Albert: https://www.youtube.com/watch?v=9hBfnXACsOI&t=224s
Carol Dweck: Developing a growth mindset. https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ
Plan B (dokumentar)
Tvillingeekseperimentet: Hvor ondt gør mistillid? (Rosenthaleffekten): https://www.youtube.com/watch?v=Yh2449t_nMw&t=1s
Marshmallowtesten: https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ


I alt antal sider: 29,5

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Den sociale livmoder


Læringsmål:
- Kendskab til teorier fra den psykoanalytiske tradition samt nyere teorier om børns udvikling
- Viden om metoder i psykologi

Spørgsmål, vi vil undersøge:
Hvad kendetegner den ”sociale livmoder”, som et barn kan siges at fødes ud i? Hvad er god omsorg? Hvordan påvirker omsorg og omsorgssvigt psyken?

Psykologiske retninger: Udviklingspsykologi, behaviorisme (social indlæringsteori), kognitionspsykologi

Teorier, begreber og undersøgelser:
- Omsorg (tilsyn, stimulation og tilknytning)
- Erikson: basic trust og basic mistrust
- Else Kristensens 4 typer omsorgssvigt (aktivt fysisk, passivt fysisk, aktivt psykisk og passivt psykisk)
- Arne Poulsen: Resiliens (modsat sårbarhed), beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer
- Winnicott: den-gode-nok-mor, identifikation, holding, overgangsobjekt, individuation, sandt og falsk selv
- Harlows forsøg med aber: kærlig omsorg (blødhed) og praktisk omsorg (mad)
- John Bowlby: Tilknytning
- Mary Ainsworth: Eksperimentet Strange situation (økologisk validitet) - Tilknytningsstile (tryg, utryg-ængstelig, utryg-undgående, utryg-desorganiseret)
- Bandura: Imitation og observerende læring – social indlæringsteori
- Daniel Stern: Den moderne spædbarnsforskning. Interaktion mellem barn og omsorgsperson. De 4 domæner. Ansigtsduetter, RIG’er, affektiv afstemning.
- Baumrinds opdragelsesstile (autoritær, eftergivende, uinvolveret, autoritativ).
- Tilknytning i voksenlivet
- Hukommelse i barndommen: sprogets betydning og hjernens udvikling

Materiale:
Fra Celle til Selfie: 10-18, 24-29. Sider: 14
Psykologiens Veje (kopi): 96-100, 146-151. Sider: 11
Vil tidligt skadede børn komme sig efter adoption? – Psykolog Nyt, 21, 1998. Sider: 1
Børns evne til at forstå følelsesmæssige udtryk afhænger af deres erfaringer. Forskningsnyt, 10, 2001. Sider: 2
Tilknytning hos voksne – i lyset af deres barndom. Psykolog Nyt, 12, 1999. Sider: 2
Derfor husker vi ikke begivenheder fra vores tidlige barndom. Samvirke, 17/12 2014. Sider: 3


Andet:
The Strange Situation: https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU&pbjreload=10
Dokumentar: Er du mors lille dreng? TV2, 1998.
Frivillig dokumentar: Aldrig mere mor. DR1, 2016
Ppt om tilknytning i voksenlivet
Dokumentar: Sådan træner du bedst dit barns hjerne. DR1, 2014
Dokumentar: Min barndom i helvede. DR, 2015
Artikel: Børn med stress savner tryghed. Kristeligt Dagblad, 22/4-2019 (læst i forbindelse med fagpakkeprojekt)

Sider i alt: 33
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Personlighed og identitet i det senmoderne samfund


Læringsmål:
- Forståelse for jegidentitet som et resultat af samspillet mellem arv, tidligt miljø og samfundstendenser
- Metodisk og kritisk bevidsthed om eksperimenter og forskellige bias

Spørgsmål, vi vil undersøge:
Hvordan formes vores personlighed og identitet?
Hvad kendetegner det at være ung i det senmoderne samfund?
Hvilke udfordringer og muligheder er der ved at være ung i det senmoderne samfund?

Psykologiske retninger: Socialpsykologi, psykoanalysen, personlighedspsykologi, udviklingspsykologi, behaviorisme

Teorier, begreber og undersøgelser:
1. Identitet
- Ziehe: Spejling, narcissistisk socialisationstype, idealjeg, social arena, kulturel frisættelse, aftraditionalisering
- Giddens: Det refleksive projekt, selvfortælling, ontologisk sikkerhed, narrativ identitet (konstrueret identitet)
- Erikson: Psykosocial udviklingsopgave, Identitetskrise vs. Identitetsforvirring, helstøbt identitet, negativ identitet
Behaviorisme: Operant betingning (belønningen ved at fx at deltage i en drukkultur), imitaiton
2. Personlighed
Psykoanalysen: Forsvarsmekanismer
Henrik Høeg Olesen: Den forsigtige og risikovillige type
3. Stress
- akut og kronisk, beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer, ydre faktorer (Livsforandringer, mængden/typen af stimuli, krav-kontrol-modellen) og indre faktorer (personlighed, attributionsteori, OAS – herunder barndommens betydning).
- Coping (mestring): Problemløsningsfokuseret coping, emotionsfokuseret coping, undgående coping.


Materiale:
Fra Celle til Selfie: 32-38, 59-66, 96-108. Sider: 28
Psykologiens Veje: 37-46, 299-409, ibog: Sider: 20
Lene Metner & Peter Storgård (2007): Mestring og mestringsstrategier (siderne 1-2 og 8). Udgivet på www. KRAP.nu/mestring.pdf), tilgået 5/2-2019. Sider: 3

Bobby Zachariae: Stress. https://www.youtube.com/watch?v=UmTV7yD6Cwo, tilgået 16/1-2019


Andet:
Personlighedstest (online)
Hannibal, Jette (2014): Intro til psykologiske metoder på psykologi C. (kopi). Sider: 12
Case: Jeg har ikke nået at tænke over, om det var sjovt. Journalisten.dk 28/07/2014. Sider: 3
Frivillig læsning: Narrativ psykologi. Kilde: Pædagogik – Introduktion til pædagogens grundfaglighed (ibog). Sider: 2
Dokumentar: Fuld af ungdom. DR, 2011


Sider i alt: 68
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Gruppepsykologiske processer og digital mobning

Læringsmål:
- Kritisk vurdering af psykologisk viden
- Anvendelse af psykologisk viden i praksis

Spørgsmål, vi vil undersøge:
Hvordan påvirker en gruppe individet? Kan alle mennesker begå onde handlinger? Hvordan kan man forklare fænomenet digital mobning?

Psykologiske retninger: Socialpsykologi, psykoanalysen, personlighedspsykologi, udviklingspsykologi, behaviorisme

Teorier, begreber og undersøgelser:
- Zimbardo: Stanford Prison Experiment. Roller, deindividualisering. Inkl. kritik af eksperimentet (validitet).
- Milgram: Lydighedseksperimentet. Lydighed, autoritetstro, distancering og nærhedsprincippet, personlig-deltagelse-princippet, meningsfælle, kognitiv dissonans, årsager til lydighed. Autoritær personlighed og jeg-svaghed (personlige egenskaber) versus normalitetshypotesen (gruppeadfærd – almindelige mennesker adlyder)
- Asch: Konformitetsforsøget. Sanktioner, imitation, gruppepres, meningsfælle, årsager til konformitet (informationsbaseret og normativ konformitet).
- Social determinisme (social arv og psykosocial arv, mønsterbryder)
- Dan Olweus, undersøgelse: individualpsykologisk perspektiv på mobning (aggression)
- eXbus-forskningsprojekt: gruppepsykologisk perspektiv på mobning (longing for belonging og social eksklusionsangst)
- Albert Bandura: Moralsk frakobling.
- Goldberg: Opvækstens betydning for aggression – skam, ligegyldighed, manglende sorgfølelse, sproglige vanskeligheder, rollemodeller.
- Køn og kønsforskelle. Biologisk køn (evolutionspsykologi, neuropsykologi) vs. konstrueret køn (behaviorisme, kognitiv psykologi, postmoderne psykologi, socialpsykologi).


Materiale:
Fra Celle til Selfie: 148-155, 182-188, 224-228. Sider: 20
Psykologiens Veje: 29-40. Sider: 11
Psykologiforsøget der løb løbsk. Videnskab.dk, 28/3-2010. Sider: 4
Moralsk frakobling. Psykologiens Veje (ebog). Sider: 3
Opvækstens betydning i forhold til aggression og voldelig adfærd. Psykologiens Veje (ebog). Sider: 2
Mobning – klassiske og nyere teorier. Specialpædagogik: Tidskrift for specialpædagogik og inklusion. Nr. 1, 2011. Sider: 6
Teorien bag det socialdynamiske mobbesyn. Center for Rummelighed, http://rummelighed.org/h-teorien-bag-det-nye-socialdynamiske-mobbesyn/, tilgået 1/3-2019. Sider: 3
Nye øjne på mobning. DPU, 1/5-2009. http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk/vis-artikel/artikel/nye-oejne-paa-mobning/, tilgået 30/4-2019. Sider: 6
Det mest berømte psykologiforsøg nogensinde kan være fup. Videnskab.dk, 16/8-2018. Sider: 4

Andet:
Stanford prison experiment: https://amara.org/da/videos/764uN8LlN7q5/info/feature-film-the-stanford-prison-experiment-documentary/
Dokumentar: Hængt ud på nettet, DR 2017
Dokumentar: Menneskedyret (4), TV2 2005
Artikel: Buksevand for øjnene af hele verden. DPU, 1/5-2009, http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk/vis-artikel/artikel/buksevand-for-oejnene-af-hele-verden/, tilgået 30/4-2019. Sider: 3
Artikel: Elever kalder sexvideo-sag ”skræmmende” og ”overraskende”. TV2.dk, 15. jan. 2018. Sider: 1
Artikel: Mobbere ignorerer moralske standarder. Videnskab.dk, 10/5-2011. Sider: 2
Artikel (uddrag): Skolens ledelse kan sætte en stopper for mobning. Videnskab.dk, 10. juli 2014. Sider: 1,5
Artikel: Piger mobber mere på nettet. Videnskab.dk, 15/10-2013. Sider: 2
Case (uddrag): Mobbet på nettet. Ude og hjemme, 30. maj 2017. Sider: 1,5


I alt 71
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer