Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Majbrit Tindahl Christiansen
Hold 2018 ps/4 (2g ps/4)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion
Titel 2 Læring og motivation
Titel 3 Omsorgens betydning for opvæksten
Titel 4 Ung i det senmoderne samfund
Titel 5 Gruppeprocesser og digital mobning
Titel 6 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion

Læringsmål:
- Introduktion til psykologien og dens fagområder
- Psykologiens hovedstrømninger
- Arv og miljø-debat
- Psykologiens metoder

Spørgsmål, som vi vil undersøge:
Hvad består psykologi af? Hvilke retninger har der eksisteret inden for psykologien, og hvordan står de i forhold til hinanden? Hvad er mennesket et produkt af? Hvad er forskellen på hverdagspsykologi og videnskabelig psykologi?

Teorier, begreber og undersøgelser:
Psykoanalyse, behaviorisme, evolutionær psykologi, eksistentiel og humanistisk psykologi, kognitiv psykologi og socialpsykologi
Arv og miljø
Den naturvidenskabelige, humanvidenskabelige og samfundsvidenskabelige tradition
Psykologiens metoder (observation, eksperiment, tværsnits- og længdesnitsundersøgelse, korrelationsstudier, interview, casestudier, spørgeskemaundersøgelser)
Etiske principper
Baumrinds fire opdragelsesstile

Materiale:
Larsen, Ole Schultz (2015): Psykologiens Veje. Systime: S. 7-24 og 147-150

Supplerende materiale:
Et uartigt barn (dokumentar)
Test your awareness: Whodunnit?: https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA

I alt antal sider: 22
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Læring og motivation


Læringsmål:
- At opnå kendskab til teori og undersøgelser om kognition og læring samt formidling og anvendelse af disse i praksis
- Metarefleksion over egen læring
- Kritisk vurdering af teoriers gyldighed

Spørgsmål, som vi vil undersøge:
Hvad er læring? Hvordan fungerer vores hukommelse? Hvad er motivation, og hvordan påvirkes vores motivation? Hvilken betydning har vores egen tilgang for vores læring?

Psykologiske retninger:
Kognitionspsykologi, behaviorisme, socialpsykologi, udviklingspsykologi

Teorier, begreber og undersøgelser:
Kognitive skemaer, indre og ydre faktorer der påvirker opmærksomhed
Opmærksomhed og perception: bottom-up- og top-down-processer
Social perception, stereotyper og fordomme, Rosenthal-effekten
Atkinson og Shiffrins hukommelsesmodel, cues, chunking, multitasking og selektiv opmærksomhed
Genkaldelse og forglemmelse
Motivation, indre og ydre motivationsfaktorer
Behaviorisme (indlæringsteori) - klassisk og operant betingning (positiv og negativ forstærkning, positiv og negativ straf, udslukning).
Tillært hjælpeløshed og tillært optimisme (Martin Seligmann)
Bandura: Self-efficacy
Carol Dweck: Imageorienterede og læringsorienterede elever (hhv. fastlåst og udviklende tankesæt)
Selvdisciplin vs. intelligens, Walter Mischels marshwallow test, der tidligt forudsiger graden af selvdisciplin + Duckworth & Seligmanns undersøgelse af elevers selvdisciplin og uddannelsestrivsel

Materiale:
Larsen, Ole Schultz (2015): Psykologiens Veje. Systime: S. 161-177, 204-216 (30 sider)
Hannibal, Jette (2010): Læring – motivation: Kan ros for at være intelligent være skadeligt? (3 sider)
Hannibal, Jette (2012): Self-efficacy - Banduras teori om motivation (5 sider)
Forskningsnyt nr. 15 (2006): Selvdisciplin er vigtigere for unges uddannelse end intelligensen! (1 side)
Schoubye, Sonja (2012): Tillært optimisme og tillært hjælpeløshed (1 side)


Supplerende materiale:
Testning af kort- og langtidshukommelse på klassen
Moonwalking bear: https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
Få en klæbehjerne (TV2 dokumentar, CFU)
Marshmallowtesten: https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
Plan B (TV2 dokumentar, CFU)
Carol Dweck: Developing a growth mindset. https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ

I alt antal sider: 40
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Omsorgens betydning for opvæksten


Læringsmål:
- Kendskab til teorier fra den psykoanalytiske tradition samt nyere teorier om børns udvikling
- Forståelse for omsorgens og familiens betydning for udviklingen i et livslangt perspektiv
- Anvendelse af teorier og metoder i et kritisk perspektiv

Spørgsmål, vi vil undersøge:
Hvordan foregår den normale udvikling? Hvad er god omsorg? Hvorfor er omsorg og tilknytning afgørende for menneskets psyke og relationer senere i livet?

Psykologiske retninger:
Udviklingspsykologi, behaviorisme (social indlæringsteori), kognitionspsykologi

Teorier, begreber og undersøgelser:
Psykoanalytiske udviklingsteorier og empirisk udviklingspsykologi (Den moderne spædbarnsforskning)
Eriksons psyko-sociale udviklingsteori (alle 8 faser)
Daniel Stern: Begyndende selv, kerneselv, intersubjektivt selv, verbalt selv, narrativt selv. Interaktion mellem barn og omsorgsperson, ansigtsduetter, RIG’er, affektiv afstemning
John Bowlby: Tilknytning
Mary Ainsworth: Tilknytningsstile og fremmensituationstest
Bandura: Imitation og observerende læring, modelling
Hukommelse i barndommen (kognitive skemaer og sprogets betydning)
Harlows forsøg med aber: Kærlig vs. Praktisk omsorg
Omsorg (tilsyn, stimulation og tilknytning)
Else Christensens fire typer af omsorgssvigt (aktivt fysisk, passivt fysisk, aktivt psykisk og passivt psykisk)
Reaktioner på omsorgssvigt
Sårbarhed og resiliens (”mælkebøttebørn”)
Den senmoderne familie (familietyper og skilsmissebørn)

Materiale:
Larsen, Ole Schultz (2015): Psykologiens Veje. Systime: S. 73-75, 80-100, 122-126, 326-331 (35 sider)
Angående Nicklas. Vores Børn, november 1996 (1 side)
Thormann, Inger: Kap. 3 Omsorgssvigt. S. 61-68 (8 sider)
”Skilsmissebørn med lige tid hos mor og far klarer sig bedst”. Videnskab.dk, 28/2 2017. (3 sider)
Børns evne til at forstå følelsesmæssige udtryk afhænger af deres erfaringer. Forskningsnyt, 10, 2001. (2 sider)
Derfor husker vi ikke begivenheder fra vores tidlige barndom. Samvirke, 17/12 2014. (3 sider)

Supplerende materiale:
Sådan træner du bedst dit barns hjerne (DR1 dokumentar, 2014)
Er du mors lille dreng? (TV2 dokumentar, 1998)
Er du mors lille dreng? 10 og 20 år senere. (TV2 dokumentar, 2018)
Min barndom i helvede (DR1 dokumentar, 2012)
Skilsmisse i børnehøjde (TV2 dokumentar, 2016)

I alt antal sider: 52

Skriftlig anonym undervisningsevaluering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Ung i det senmoderne samfund

Læringsmål:
- Kendskab til teorier til forståelse af personlighed og identitet samt forskelle og ligheder herimellem
- Forståelse for individuelle forskelle i håndteringen af fundamentale livsudfordringer
- Vurdering af menneskets sociale tilhørsforhold

Spørgsmål vi vil undersøge:
Hvad er forskellen på personlighed og identitet? Har vi én eller flere identiteter? Hvorfor klarer nogle mennesker sig godt igennem livet, mens andre bliver ramt af stress? Hvorfor er det så vigtigt for os at indgå i menneskelige fællesskaber?

Psykologiske retninger:
Personlighedspsykologi, socialpsykologi, kognitionspsykologi, udviklingspsykologi

Teorier, begreber og undersøgelser:
Personlighed (træk-teorier, The Big Five (OCEAN), TIPI-test)
Henrik Høgh-Olesen: Den forsigtige og den risikovillige type
Det optimale stimulationsniveau (OSN)
Forskellige definitioner på identitet (Erik Erikson, Kenneth Gergen og Anthony Giddens)
Sociale arenaer og marginalisering
Stress og coping (akut og kronisk stress, stress som et bio-psyko-socialt fænomen, de fire typer af copingstrategier)
Perceptionen og den kognitive fortolknings betydning for oplevelsen af stress
Tillært hjælpeløshed og tillært optimisme (Martin Seligmann)
Carol Dweck: Imageorienterede og læringsorienterede unge (hhv. fastlåst og udviklende tankesæt)

Materiale:
Larsen, Ole Schultz (2015): Psykologiens Veje. Systime: S. 37-43, 165-167, 288-298 og 401-409 (30 sider)
Identitetsdannelse i ungdomstiden. Den nye Psykologihåndbog, s. 168-169 og 172-179 (To særskilte pdf-kopier) (10 sider)
Nielsen: Stress og Coping. I: Psykologi og Socialpsykologi, s. 303-306 (4 sider)
”Hvorfor trives optimister bedre?” Forskningsnyt, nr. 3, 2003, s. 22-23 (2 sider)
”Jeg har ikke nået at tænke over, om det var sjovt” Journalisten.dk, 28/7 2014 (3 sider)

Supplerende materiale:
Fuld af ungdom (DR1 dokumentar, 2011)
De perfekte piger (DR3 dokumentar, 2018)
Damsgaard-Sørensen og Madsen, Birgit: Drømmejob. I: Stress – når kroppen siger fra. (1 side)

I alt antal sider: 50
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Gruppeprocesser og digital mobning

Læringsmål:
- Kendskab til socialpsykologiske eksperimenter og teorier omkring gruppedynamiske processer
- Identificering af psykologiske problemstillinger ud fra et aktuelt problemområde
- Forståelse for de bagvedliggende mekanismer, der driver mobbeadfærd
- Vurdering af de digitale mediers særegne udfordringer

Spørgsmål, vi vil undersøge:
Hvordan påvirkes mennesket i grupper? Hvad er mobning, og hvad er særligt ved den digitale mobning? Hvorfor opstår mobning? Hvilken betydning har køn, alder, tilknytning og tænkning for udførelsen og oplevelsen af mobning?

Psykologiske retninger:
Socialpsykologi, udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, kognitionspsykologi

Teorier, begreber og undersøgelser:
Store socialpsykologiske eksperimenter: Zimbardo (deindividualisering), Asch (konformitet) og Milgram (lydighed)
Formelle og uformelle roller og deres betydning i grupper samt for det enkelte menneskes oplevelse af sig selv og andre
Psykologiske metoder og deres etiske problemstillinger
Kendetegn ved mobning og digital mobning
Årsager til mobning (Individuelt og relationelt perspektiv)
Bandura: Moralsk frakobling
Goldberg: Udvikling af aggressiv adfærd
Kønsmæssige forskelle i udvikling og mobbeadfærd
Social perception (stereotyper, fordomme, diskrimination, Halo-effekt og Rosenthal-effekt)
Internettets konsekvenser for neurale forandringer

Materiale:
Larsen, Ole Schultz (2015): Psykologiens Veje. Systime: S. 25-34, 166-168, 355-356, 361-369 og 373-376 (28 sider)
Psykologiforsøget der løb løbsk (uddrag). Videnskab.dk, d. 28/3 2010 (4 sider)
Fugl, Marie: Buksevand for øjnene af hele verden. Asterisk 46, april, 2009 (3 sider)
Christensen, Jørgen (2011): Mobning som en form for individuel aggression. I: Mobning, klassiske og nyere teorier. Specialpædagogik 1, s. 12-15 (4 sider)
Madsen, Monica: Teorien bag det nye socialdynamiske mobbesyn. 14.09.14, Center for rummelighed (2 sider)
Bandura: Moralsk frakobling. Psykologiens Veje, ibog. (3 sider)
Goldberg: Opvækstens betydning i forhold til aggression og voldelig adfærd. Psykologiens Veje, ebog. (2 sider)
Lund, Mette: Mobbere ignorerer moralske standarder. Videnskab.dk, 10.03.11 (3 sider)
Foss: Piger mobber mere på nettet. Videnskab.dk, 15.10.13 (3 sider)
Halo-effekten (udleveret kopi) (1 side)
Madsen: Internettet ændrer din hjerne. Videnskab.dk, 07.05.11 (5 sider)

Supplerende materiale:
Psykologiske metoder og etiske principper (ppt og udleveret kopi)
Hængt ud på nettet (DR2 dokumentar, 2017)
Helle Rabøl om mobning: https://www.youtube.com/watch?v=WenvnZs8kYk
Hvad driver mobningen?: https://www.youtube.com/watch?v=EURFcRCVIcI
BIF vs FCK: https://www.youtube.com/watch?v=C9edDa9AubQ&pbjreload=10
Kortdok: De vrede piger – Cilles historie: https://www.youtube.com/watch?v=jBKFzijHEzs

I alt antal sider: 58
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Repetition

Læringsmål:
- Repetere og skabe overblik over anvendte metoder, teorier og begreber
- Sammenstilling af teori fra de forskellige kernestofområder og temaer
- Kritisk kunne forholde sig til og anvende psykologisk viden

Materiale:
Repetition af materialet fra de forrige fire tematiske forløb
Intet nyt materiale
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer