Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Anne Louise Sølvtoft Ottosen
Hold 2018 ps/6 (2g ps/6)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Tema 1: Hukommelse, læring og motivation
Titel 2 Tema 2: Mennesket i ekstreme fællesskaber
Titel 3 Tema 3: Barndommens betydning
Titel 4 Tema 4: Personlighed, modgang og mestring

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Tema 1: Hukommelse, læring og motivation

Formålet med forløbet er dels at blive introduceret til faget og fagets metoder samt at få indsigt i, hvordan hukommelsen og motivation har indflydelse på læring. Vi vil især fokusere på to af de mange psykologiske teorier der eksisterer, nemlig behaviorismen og kognitiv psykologi. Begge disse teorier har forklaringer på, hvordan vi tænker og lærer og hvad der motiverer os, men også hvad der muligvis holder os fanget i bestemte adfærdsmønstre. Vi kigger også nærmere på modeller og teorier om hukommelsen (tre-lagermodellen) og hvordan hukommelsen bruges i en moderne verden med smartteknologi. Sidst, runder vi motivation (indre og ydre), tillært hjælpeløshed vs. tillært optimisme og selvdisciplin og kigger på undersøgelser, der viser at disse begreber har en indvirkning på læring. Baumrinds opdragelsesstile vil sat i forhold til begreberne indre og ydre motivation.

Kernestof:
Fra Kompendium:
• Kognitiv psykologi (fra www.liv.dk) - 2 s
• Adfærdspsykologi /Behaviorisme (fra www.liv.dk) - 2 s
• Marie Groth Andersen, Sådan motiverer vi os selv og andre (Deci og Ryan), 2012 - 2 s
• Sonja Schoubye, Tillært optimisme og tillært hjælpeløshed (Martin Seligman) - 1 s
• Forskningsnyt, 2006, Selvdisciplin er vigtigere for unges uddannelse end intelligensen (Martin Seligman) - 1 s

Ole Schultz Larsen, Psykologiens Veje, s. 165-177 (Opmærksomhed, perception og hukommelse, men ikke gestaltlove). 12 s
Ravn og Wolf, Fra celle til selfie, Columbus, 2015, s. 56-59 (Opdragelse: Baumrinds opdragelsesstile og socialisering) - 3 s
Powerpoint med Brewer og Treyens kontorforsøg samt Loftus og Palmers afhøringsforsøg - (baseret på uddrag fra Restudy video: https://portal.restudy.dk/video/Hvor_p%C3%A5lidelig_er_hukommelsen--1/id/4317/educationCategoryId/2 ) - 4 s

Supplerende stof:
- Morten Mikkelsen, Lærere glemmer at arbejde med elevers hukommelse, 2011 (uddrag) - 1 s
- Louise Scheibel, At huske i en moderne verden, fra JyllandsPosten 2006 - 2 s (om moderne hjælpemidler, der gør at vi ikke længere træner simpel hukommelse)
- Suzette Frovin, Smartphones stresser vores hjerner, fra Djøfbladet, 08.06.2016 - 2s
- Klip fra Marshmallow forsøget på Youtube - 1 s
- Opmærksomhedstest på Youtube (1 s)
- TV2, Den perfekte Opdragelse, episode 1 (5 s)
- klip fra Superhukommelse - brug følelserne (2 s)
- Powerpoint samt klip fra Mischels skumfidusforsøg (1 s)
- DR 3 dokumentar, Børn uden Hukommelse, 2013 (5 s)
- BT, Øjenvidners hukommelse kan blive bedre, 2003 (Om det kognitive interview) 1s
- Forskningsnyt: Små øjenvidner kan manipuleres, 2001 1s
- Jyllandsposten, 'Haribo pædagogik i Vollsmose' og 'Opbakning til inspektøren', - 2 s

Forløbet blev evalueret med en skriftlig evaluering

I alt 50 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Tema 2: Mennesket i ekstreme fællesskaber

Hvordan påvirkes vi af de andre - de grupper vi tilhører? Hvorfor er vi lydige overfor autoriteter? Hvor får vi fordomme fra og hvordan kan de opløses? Hvordan kan vi se på onde handlinger med socialpsykologiske 'briller' eller med teori om individuel opvækst ?
Dette er nogle af de indledende spørgsmål til emnet, der vil dreje sig om gruppepåvirkning men også individuel baggrund og personlighed. Vi vil gennemgå en del klassiske forsøg og eksperimenter og diskutere om 'onde handlinger' kan tilskrives gruppedynamik og/eller individuelle faktorer.

Teorier man skal kende og kunne anvende:
• Cooley’s gruppetyper samt begreberne 'gruppetænkning' og 'gruppepolarisering'
• Individualpsykologisk (Olweus) versus socialpsykologisk forklaring på mobning/ondskab (EXBUS; Helle Rabøl)
• Zimbardo’s fængselsforsøg (Stanford fængselseksperiment)
• Milgram’s forsøg om lydighed overfor autoriteter
• Asch’s forsøg om konformitet
• To teorier om fordomme: Sherif’s konfliktteori samt Tajfel og Turner’s social identitetsteori samt
• Goldberg's teori om opvækstens betydning i forhold til aggressiv og voldelig adfærd (fem faktorer)
- Festingers teori om holdninger (affektiv, kognitiv og adfærdsmæssig del) og kognitiv dissonans
- Konsekvenser af lang tids mobning: Sourander (risiko for depression) og artikel fra Fyns Stiftstidende, 2018 (mister tillid)

Kernestof:
Ole Schultz Larsen, Psykologiens Veje, Systime, 2018 (I-bogen): s. 5500 (introduktion til socialpsykologi), s. 5537 (Massehypnose og flokmentalitet)  s. 5536, (Gruppetyper), s. 5535 (Konformitet, Mobning) og s. 5532, (lydighed og autoritet) samt s. 5633, Goldbergs teori om opvæksten betydning i forhold til voldelig adfærd. I alt 12 sider.

'Stanford fængselseksperiment', Fra Kuschel, Ondskabens Psykologi, Frydenlund, 2004, s. 51-53 ( 2 sider)

Ravn & Wolf, Fra Celle til Selfie', Columbus, 2015: ’Roller og Fordomme’, s. 174-175 samt s. 282-285, 'Kognitiv dissonans' (5 sider i alt)

Sourander, 'Børns mobbeadfærd fordobler risiko for depression', Videnskab.dk, 2016 (uddrag, 1 side)

Helle Rabøl, om mobning fra et gruppepsykologisk perspektiv: https://www.youtube.com/watch?v=WenvnZs8kYk (1 s)
Jette Kofod om Digital Mobing: https://vimeo.com/58057250 (3 s)
Asterisk, INTIMITET OG TILLID ER PÅ SPIL, NÅR UNGE DELER BILLEDER DIGITALT, sept. 2017 (2 s)

Supplerende stof:
- Fyns Stiftstidende, 2018, Skiftede skole, men blev hængt ud på Facebook: Du er klam og grim! (1 side)
• TV-Dokumentar: Dansk version af Milgrams forsøg, ’Lydighedens Dilemma’ DPU (3 s)
• Youtube: Asch’s forsøg om gruppepres/konformitet (2 s)
- TV dokumentar om 'Bandekrigerne', del 2, - rockere og gruppetyper (2 s)
- TV Dokumentar, Hængt ud på nettet', 2017 (5 s)
- Politiken, 'Perkerne mod White Trash', 2012 (2 sider)
- Test dine fordomme om dialekt: https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/test-dine-fordomme-er-du-mindre-tiltrukket-af-folk-med-dialekt (1 s)

Holdet har arbejdet med gennemførelse af enten selvvalgt forsøg eller præsentation for andre grupper af et socialpsykologisk forsøg vi ikke havde læst. Dvs. forskellige elever har arbejdet med og fremlagt Ron Jones forsøg, konformitetsforsøg, tilskuereffekten og forsøg med pluralistisk ignorance (5 s)

Forløbet er blevet afsluttet med en skriftlig evaluering i lectio

I alt 49 s
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Tema 3: Barndommens betydning

Forløbet sætter særligt fokus på barnets udvikling i den tidlige barndom og stiller spørgsmålet, om det virkelig er så afgørende for den videre udvikling, at den tidlige barndom går godt?
Vi undersøger hvad forholdet til forældrene og opdragelsen betyder, men også hvilke konsekvenser den øgede adgang til teknologi og skærme har, og på den anden side, ringe økonomiske vilkår for nogle børn.

Vigtige begreber i forløbet er bl.a. : tilknytning, tryg base, grundliggende mistillid/tillid til verden, sårbarhed, resiliens, affektiv afstemning, RIG'er, Ansigtsduetter, windows of opportunity, omsorgssvigt, opdragelsesstile, risiko- og beskyttelsesfaktorer, identitet, empati og teknologi, temperament, stress og kognitiv omstrukturering.

Kernestof:
- Eriksons udviklingsteori: den tidlige barndom (1 og 2. fase), Psykologiens Veje, I-bog, p5052 (s. 73-75 i bog) - 3s
- Tilknytningsteori og tilknytningssmønstre (Bowlby), Psykologiens Veje s. 96-100, (4 s)
- Youtube Klip med Harlows abeforsøg (Food or Security) - 1s
- Psykologiens Veje, Omsorgssvigt s. 120-121 (2 s) + lærergennemgang af reaktioner på omsorgssvigt s. 122-24 (3 s)
- ForskningsNyt, Tilknytningsstil hos voksne − i lyset af deres barndom, 1999. (2 sider)
- Mary Ainsworths Fremmedtest: https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU&feature=related  og https://www.youtube.com/watch?v=WjOowWxOXCg  - 2 s
- Graversen, Daniel Sterns syn på selvet og relationer, fra Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed, Hans Reitzels Forlag, 2015. (ca 1 side)
- Forskelle i medfødt temperament (Thomas & Chess), PV I-bog p4903 (s. 69-71 i bog) - 3s
- Historien om en Mønsterbryder (aktuelt stof/bilag om Lisbeth Zornig) 2 s
- Videnskab.dk: Børn fra trange kår styrer følelserne dårligere som voksne: https://videnskab.dk/kultur-samfund/born-fra-trange-kar-styrer-folelserne-darligere-som-voksne - 2 s
- Baumrinds opdragelsesstile (repetition fra tema 1) Fra Celle til selfie, s. 56-59 - 3 s
- Resiliens og Kauai-undersøgelsen (Werner og Smith), PV e-bog - 3 s.

Supplerende stof:
• Restudy video: Tilknytning (om Bowlbys indre arbejdsmodeller og begrebet determinisme) 2 s
- Videnskab.dk, Kys og kram påvirker, hvordan spædbørns gener udtrykkes, 2017. - 1 s
• Videnskab.dk, Store daginstitutioner skader børns indlæringsevne, 2015 - 1 s
• Politiken, 2015, Hjerneforsker: Skærmen udvikler ikke børns empati. 1 s
• DR, 2014: Sådan udvikler du dit barns hjerne bedst (om still-face forsøget og ’windows of opportunity’ - 2 s
- Dokumentar: Er du mors lille dreng? - 5s
- Klip fra Dokumentar 'Vrede Piger' (om ukontrollerbar vrede relateret til svigt i barndom) - 2 s

I alt 46 s.

Forløbet blev afsluttet med en skriftlig evaluering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Tema 4: Personlighed, modgang og mestring

Forløbet handler om den modgang vi alle møder i livet i større eller mindre grad. Det kan være i form af mobning, stress eller kriser men det interessante er, hvorfor er der stor forskel på, hvordan vi reagerer og hvordan vi håndterer modgang i livet? Først kigger vi på personlighedspsykologien, som har fokus på, hvordan vi grundlæggende er forskellige. Begreber som ekstrovert/introvert, risikovillig og forsigtig type samt 'The Big Five' – personlighedstræk behandles som grundlag for at kunne diskutere, hvordan vi er forskellige i forhold stresspåvirkning. Igen kommer vi ind på begrebet robusthed overfor sårbarhed, temperament men også hvilken udfordring man står overfor som ung i en senmoderne verden.

Kernestof:
Schultz Larsen, Psykologiens Veje, 2008: (Personlighedspsykologi), s. 38-39 (risikovillig vs. forsigtig type) + 41-46 (OSN) - kun kort gennemgået i læreroplæg (5 s)

Fra Nielsen, Psykologi og socialpsykologi, kapitel 14 (stress og coping) og kapitel 16 (Traumatisk Krise og PTSD) - 10 s

Fra Schultz Larsen, Psykologiens Veje, 2018 (e-bog):
- Personlighed, The Big Five + OCEAN - 2s
- indre faktorer til stress (Seligman's attitributionsteori og forsigtig/risikovillig type, høj/lav OSN) - 2 s

Forskningsnyt, Hvorfor trives optimister bedre? PsykologNYT, 2003 (copingstrategier) - 2s

Thomas Nielsen, Forskningsnyt, nr. 22, 2009, Hvem får psykiske skader af krigsdeltagelse? 2 s

Supplerende stof:
- Når det hele koger over: Hver fjerde unge føler sig stresset: https://www.dr.dk/levnu/tvaers/naar-det-hele-koger-over-hver-fjerde-unge-foeler-sig-stresset (tal om unge og stress samt videoklip med udsagn) - 1s
- Videnskab.dk: Personlighed er meget mere end at være introvert eller ekstrovert, 26. april, 2015 - 3 s
- DR:DK artikel, Accepter din lille forsigtig-peter, 2013: https://www.dr.dk/levnu/boern/accepter-din-lille-forsigtig-peter 2 s
- Peter Lund Madsen podcast om stress: https://www.dr.dk/radio/p1/hjernekassen-pa-p1/hjernekassen-pa-p1-2019-01-07
- Videnskab.dk: Ny terapimetode hjælper torturofre: https://videnskab.dk/krop-sundhed/ny-terapimetode-hjaelper-torturofre 2s
- DR: dokumentar, Ødelagt af krig (om PTSD ofre) - 5 s

alt 36 s.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer