Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Melanie Trüe
Hold 2018 ng/2 (2g ng/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Vand som ressource
Titel 2 Landbrug og bæredygtighed
Titel 3 Klima og energi
Titel 4 Den dynamiske jord

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Vand som ressource

Vand er central for vores livsbetingelser. Adgang til vand og vandets kvalitet er af stor betydning.
I vores forløb arbejder vi med vandets kredsløb og har fokus på overjordisk afstrømning.

undervisningens opbygning:
1. vandets kredsløb
2. luftfugtighed og nedbørsdannelse, især dugpunktskurven
3. vandbalanceligning
4. Jordvandet
5. det fluviale landskab


Modelforsøg:
1. vandets kredsløb
2. vand og vegetation
3. strømkar - modelforsøg fluvialmorfologi

Case: Lindved Å
1. Tværprofil
2. Strømhastighed (kvantitativ og kvalitativ forsøg)
3. Sedimentation
4. Åen og mennesket - Udstilling på museet
5. iagttagelser af omgivelsen mht. mulige forureningskilder
6. vandføring og nedbør


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
modelforsøg vandstrømkar 03-09-2018
Lindved Å 21-09-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Landbrug og bæredygtighed

Ca. 60% af Danmarks areal anvendes i dag som landbrugsjord. På baggrund af landsbyen Dræby undersøger vi sammenhang mellem landbrugsproduktion, jordbund, arealanvendelse og bæredygtighed.
På verdensplan er produktionen af mad udfordret af en voksende befolkning og klimaforandringer på den anden side. Det er en en af FNs målsætninger, at sikre adgang til mad for alle mennesker. Derfor vil vi i en miniprojekt prøve at løfte blikket og undersøge, hvordan man forskellige steder på verdensplan kan sikre både naturgrundlaget samt madproduktionen under hensyntagen af de jordbundsforhold, der forfindes.

undervisningens opbygning:
1. Fourastiés model for erhvervsudvikling
2. Landbrugsproduktion og naturgrundlag
3. stofstrømme i økosystemer
4. definition af bæredygtighed
5. landbrugets påvirkning af landskabet
6. landbrugets udvikling
7. jordbundsforhold i Danmark, herunder: jordbundsprofil, jordbundens sammensætning, kornstrørrelsesfordeling
8. kort overblik over kvælstofkredsløb (supplerende materiale)
9. klima- og plantebælter
10 Afhængighed af jordbundens udvikling fra klimapåvirkning

Case Dræby:
1. Ekskursion til Dræby:
- landsbyen: anvendelse af bygninger og sammenligning med tideligere anvendelser
- arealanvendelse rundt om landsbyen
- jordbundsundersøgelse: kvalitativ undersøgelse i felten, prøvetagning til kvantitativ undersøgelse i laboratoriet; samt jordbundsprofil - dog kun maks 40 cm dyb
2. undersøgelse af jordbunden i laboratoriet:
- sigteprøve
- undersøgelse af permeabilitet og porøsitet
- undersøgelse af markvandskapacitet
- vækstforsøg med karse
3. bedømmelse af jordbundens beskaffenhed og dens kvalitet som landbrugsjord.


Miniprojekt: Mad til milliarder
Under hensyntagen på følgende krav, arbejder holdet i smågrupper for at belyse en enkelt lands muligheder for landbrugsproduktion og adgang til fødevarer, samt en overvejelse mht. fremtidsperspektiver især på baggrund af klima-, befolknings- og technologiudvikling.

- Jordbundsforhold  - her kan det både være det overordnede men også specifik i fht bestemte afgrøder
- Klima
- Nuværende landbrugsproduktion – her må an gerne komme ind på enkelte afgrøder eller husdyr
- Befolkning og befolkningsudvikling
- Befolkningens adgang til fødevarer (fx kalorieindtægt per capita eller befolkningens BMI som indikator for over- eller underernæring)
- Fremtidig udviklingsperspektiv

materialet til miniprojektet findes individuelt i grupperne, pensum er derfor den enkelte elevs projekt samt dens kilder.


Foredrag til klima:
1. klima til debat:
Klimaet er for alvor kommet på dagsordenen, både i Danmark og globalt. Europe Direct Odense og Europakommissionen i Danmark inviterer dig til dialogmøde om klimaet, hvor du kan møde Jesper Theilgaard, meteorolog og foredragsholder, og Mette Koefoed-Quinn, kontorchef for EU's generaldirektorat for klima, til en snak om klimaet, klimaforandringer og hvilke initiativer, EU bidrager med på området. Aftenens moderator er Jesper Borup fra DR P1 og P4.
2.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Klima og energi

Med udgangspunkt i filmen "vendepunkter for klima - Grønland" og foredragene "Klima til debat" med Jesper Theilgaard og Mette Kofoed-Quinn (november 18) og af Sebastian Mernild om klimaforandringer og havet, undersøger vi i dette forløb de faktorer, der påvirker klimaet. Vi ser her på de globale system med både det globale vindsystem og havstrømmene. Vi kommer kort ind på klima- og plantebælter igen og undresøger så, hvordan fossile brændstoffers afbrænding indgår i kulstofkredsløbet, og hvordan forbruget af fossile brændstoffer har påvirket kuldioxidindholdet i atmosfæren og dermed temperaturudvikling.

Undervisningens opbygning:
1. Strålings- og energibalance
2. Temperatur
3. Den atmosfæriske cirkulation
4. Klima- og plantebælter (revisited)
4. Drivhuseffekten og global opvarmning
5. Havstrømme
6. kulstofkredsløb
7. oliedannelse
8. olieindvinding og olieforbrug


forsøg:
1. CO2 og temperaturudvikling
2. Den termohaline cirkulation
3. oliebjergarter
4. oliekridt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Den dynamiske jord

Med jordskælvet i Japan som udgangspunkt undersøger vi de processer, der har forårsaget jordskælvet. men vi ser også på de konsekvenser, mennesker konfronteres med, når naturkatastrofer rammer deres levesteder.

Undervisningens opbygning:
1. Jordens indre
2. den pladetektoniske model
3. Jordskælv og jordskælvsbølger
4. Tsunami

case: Japan 2011
- undersøgelse af tsunamibølgers hastighed afhængig af vanddybde
- undersøgelse af påvirkning af undersøgelsesområdet på baggrund af jordskælvskort, modeller og satellitbilleder

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer