Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e) Kit Bjerregaard Nielsen
Hold 2018 ke/2 (2g ke/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundstoffer og det periodiske system
Titel 2 Ioner og ionforbindelser
Titel 3 Molekyler og kovalente bindinger
Titel 4 Lakrids
Titel 5 Alkohol - et rusmiddel (organisk kemi)
Titel 6 Cola (Syre-basekemi)
Titel 7 Redoxreaktioner
Titel 8 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundstoffer og det periodiske system

Introduktion til kemi, grundstoffer og det periodiske system.

Forløbet skal danne en fælles basis på holdet. Alle skal have repeteret atomer, deres opbygning og det periodiske system. Vi ser på simple kemiske reaktioner og øver deres opskrivning - altså korrekt kemisk notation. Vi ser også på brugen af elektronprikformler.

Materiale:
Basiskemi C side 7 - 10, 13 (linje 13) - 15, 18 - 26

Kernestof der gennemgås helt eller delvis:
̶ kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
̶ grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
̶ simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse

Mål:
Kendskab til fagbegreber og fagsprog og anvendelse af disse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Ioner og ionforbindelser

I dette forløb ser vi på saltvand og andre salte og undersøger, hvad en ion er.
Vi ser på simple ioner og sammensatte ioner og formelenheder, let og tungtopløselige salte og bundfældning.

Materiale:
Basiskemi C side 31 - 47.
Rutediagram til navngivning af kemiske forbindelser.docx

Kernestof der gennemgås helt eller delvis:
̶ kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
̶ kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed
̶ ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
̶ fældningsreaktioner
̶ kvalitative metoder
̶ kemikaliemærkning og sikkerhedsvurdering ved eksperimentelt arbejde

Mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog og metoder til at beskrive simple kemiske problemstillinger
̶ relatere iagttagelser, modeller og symbolsprog til hinanden ved anvendelse af kemisk fagsprog
̶ gennemføre kvalitativt og kvantitativt eksperimentelt arbejde med simpelt laboratorieudstyr under hensyntagen til laboratoriesikkerhed
̶ indsamle og efterbehandle iagttagelser og resultater fra eksperimentelt arbejde
̶ dokumentere eksperimentelt arbejde mundtligt og skriftligt, herunder forklare simple sammenhænge mellem det eksperimentelle arbejde og den tilknyttede teori

Afleveringer:
Salt i vand  (journaløvelse)
Fældningsreaktioner (rapportøvelse)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Salt i vand. Journal 19-09-2018
Fældningsreaktioner 02-10-2018
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Molekyler og kovalente bindinger

I dette forløb undersøger vi hvad molekyler er. Vi gennemgår kovalent binding, tilstandsformer, elektronegativitet, polære bindinger og polære molekyler, blandbarhed med vand.

Materiale: Basiskemi C side 53-61, 67-75.

Afleveringer:
Stoffers opløselighed
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Stoffers blandbarhed 19-11-2018
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Lakrids

Tema om saltlakrids
Vi vil gennemgå fældningsreaktioner, stofmængde, molarmasse, mængdeberegninger, stofmængdekoncentration og titrering.

Materiale:
Basiskemi C side 79-93, 101-114
Madmagasinet "Lakrids".

Afleveringer:
Eksperiment med salmiak
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fremstilling af salmiak 13-12-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Alkohol - et rusmiddel (organisk kemi)

I dette forløb er omdrejningspunktet carbonatomets kemi i den del af kemien der kaldes "organisk kemi". Carbonhydrider, herunder alkaner, alkener og alkyner introduceres. Disse forbindelsers navngivning, tredimensionelle struktur, fysiske og kemiske karakteristika diskuteres og undersøges.
Vi undersøger kemiske forskelle på alkaner og alkener ved at lave reaktioner med dibrom. Sikkerhedsaspektet inddrages grundigt.

Materiale:
Basiskemi C side 118-133, 135-137(til og med linje 6), 138 139 (øverst), 144–147.

Aflevering:
Reaktioner med carbonhydrider
Destillation af vin
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Reaktioner med carbonhydrider 20-02-2019
Destillation af vin 28-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Cola (Syre-basekemi)

I forløbet lærer klassen om definitionen på en syre og en base, de kemiske reaktioner disse kan indgå i.
Desuden vil vi arbejde med pH-begrebet, og syre-basetitrering. Denne metode kan anvendes til at bestemme koncentrationen af en syre (eller base) med ukendt koncentration, ved at titrere med en base (eller syre) med kendt koncentration (potentiometrisk og kolorimetrisk).

Materiale:
Basiskemi C side 153-170.

Aflevering:
Bestemmelse af fosforsyreindholdet i cola
Bestemmelse af eddikesyreindholdet i lagereddike
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Bestemmelse af fosforsyreindholdet i cola 09-04-2019
Bestemmelse af eddikesyreindholdet i lagereddike 12-04-2019
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Redoxreaktioner

Kort introduktion til begrebet redox-kemi. Herunder forklares oxidation og reduktion som udtryk for en elektronoverførsel. Brugen af oxidationstal forklares. Forbrænding som eksempel på redoxreaktion fastslås. Eksempler på simple redoxreaktioner samt afstemning af disse - kendskab til afstemning vha. oxidationstal og redoxtitrering

Materiale:
Basiskemi C side 173 - 174, 178 – 186

Forsøg
Afbrænding af magnesium (demo)
Bestemmelse af jernindholdet i ståluld (journaløvelse samt videoaflevering af afstemning af redoxreaktion)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Jernindholdet i ståluld 09-05-2019
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer