Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e)
Hold 2018 fy/x (1x fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Termisk og mekanisk energi
Titel 2 Lyd og bølger
Titel 3 Lys
Titel 4 Lys og atomer
Titel 5 Kosmologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Termisk og mekanisk energi


Eleverne er indledningsvis blevet introduceret til forskellige energiformer og energiomsætning - herunder elektrisk energi og effekt. Herefter er der arbejdet med energiligninger hørende til de forskellige fasesituationer (opvarmning, smeltning og fordampning).

Mekanisk energi og energibevarelse (mekanikkens energisætning). Formlerne for potentiel- og kinetisk energi uddybes og udledes senere i et forløb omhandlende klassisk mekanik.

Note om termisk (indre) energi med fokus på mikroskopiske (atomare/ molekylære) argumenter i henhold til forståelsen af faseovergange.

Eksperimentelt arbejde:
• Specifik varmekapacitet for vand
• Specifik varmekapacitet for metaller
• Specifik fordampningsvarme for vand
• Undersøgelse af mekanisk energi for en hoppende bold (ultralydscensor)

Demonstrations-/ fælleseksperimenter:
• Varmekapaciteten for vand og olie

Det er hensigten at forløbet fordrer følgende faglige mål:
- kende og kunne opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge
- ud fra grundlæggende begreber og modeller kunne foretage beregninger af fysiske størrelser
- kunne behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal: Mekanisk energi for en hoppende bold 21-11-2018
Journal: Fordampningsvarme 18-12-2018
Journal: Varmekapacitet 18-12-2018
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Eksperimentelt arbejde
  • Gruppearbejde
  • Lærerstyret undervisning
Titel 4 Lys og atomer

Eleverne har arbejdet med følgende indenfor emnet:
• Fotoner og energi
• Bohrs atommodel (kvalitativ beskrivelse)

Materiale:
Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2011,2. udgave
s. 142-144m og 148.

Demonstrations-/ fælleseksperimenter:
• Fluorescens i tonicvand.

Det er hensigten af forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener eller kan føre til løsninger af problemstillinger, hvor faglige begreber og metoder anvendes
• gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
• kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe
• kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Brydningsindeks 10-04-2019
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Lærerstyret undervisning
Titel 5 Kosmologi

Den nære astronomi
• Big bang-teorien og tilhørende observationer, der underbygger
• Afstandsbestemmelse: Parallaksemetode, størrelsesklassemetoden og Hubbles lov


Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2011,2. udgave
s. 200-205, 207-224

Eksperimenter:
• Bestemmelse af Hubblekonstanten for et ballonunivers

Det er hensigten af forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener eller kan føre til løsninger af problemstillinger, hvor faglige begreber og metoder anvendes
• gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
• kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe
• kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer