Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Tine Almblad Egholm
Hold 2017 DA/b (1b DA, 2b DA, 3b DA, 3b DA (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Selvfremstilling og analyse af medie(værk 1)
Titel 2 Folkevise og folkeeventyr (Værk 2 og 3)
Titel 3 DHO -forløb: Familien gennem tiden (Værklæsning 4)
Titel 4 Nyhedsformidling + artikelskrivning
Titel 5 Oplysningstiden og Holberg (værklæsning 5)
Titel 6 Skriftlighed
Titel 7 Romantik og romantisme
Titel 8 Ondskab
Titel 9 Det moderne og det folkelige gennembrud
Titel 10 Værklæsning Individuelt værk (værk 6)
Titel 11 Skriftlighed - de tre genrer
Titel 12 Realismer og modernismer (+ karrierelæring)
Titel 13 Karrierelæring
Titel 14 Sprogligt forløb om rap
Titel 15 Dokumentar
Titel 16 Repetition og eksamenstræning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Selvfremstilling og analyse af medie(værk 1)

I dette forløb vil vi se på selvfremstilling i den postmoderne virkelighed. Herunder vil vi komme ind på brugen af hhv facebook, blogs og youtubekanaler og realityprogrammer. Vi vil beskæftige os med Roman Jacobsons kommunikationsmodel. Derudover vil vi drøfte Habermas, Goffman og Meyrowitz teorier om selv og selvfremstilling.
Vi vil i forlængelse heraf begive os over i en drøftelse af massemediernes indflydelse - og som følge heraf komme ind på realitygenren (hvad er reality, reaityserier og realityshows) og seersegmenter (herunder Bourdieu og Minervamodellen).

Vigtige begreber:
Kommunikationsmodellen
Habitus
Kapital
Minervamodellen
Frontstage, backstage, middleregion
Fakta og fiktionskoder

Formålet med dette forløb er, igennem analyse af de nye sociale medier samt diverse dokumentarformer, at få et indblik i og viden om denne tendens samt at opnå et kritisk, analyserende blik på vores aktuelle medievirkelighed.

Forløbet starter med et forfatterbesøg af Asta Olivia Nordenhof

Forløbet afsluttes med en analyse af selvvalgt medieværk


Øvrige materialer:
Lasse Vöge: "Hvad glor vi på" (Politiken 2002)
Gitte Horsbøl: "Den iscenesatte virkelighed" (2004)
Realityafsnit: De unge mødre

I 2.g (Marts 2019) Deltog klassen i et arrangement  med UNG:DOX  under CPH:DOX/Copenhagen International Film Festival, med temaet:
Identitet og selvfremstilling på de sociale medier.

Det var en paneldebat og dobbelt film-visning
Dokumentarer: Jawline og Searching Eva
Debatten ledtes af Emma Holten, Ida Rud og Louise Kjølsen.

Begge film er interessante indgangsvinkler til at forstå vores digitale tilværelse - hvordan man kan bruge det digitale rum til at uddanne og udvikle sin identitet, og hvad andres digitale identitet betyder for ens mulighed for at spejle og finde sig selv samt hvad der sker når dette bliver et middel man kan profitere på. Hvad er egentlig oprigtigt og hvad er performance? Og hvad har det i sidste ende overhovedet af betydning?


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Medieanalyse 07-12-2017
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Folkevise og folkeeventyr (Værk 2 og 3)

INDHOLD OG FOKUS:
Fokus for dette forløb er middelalderlitteratur, samt metodisk danskfaglig analyse og fortolkning af folkeviser og folkeeventyr.  Der læses både et medieværk (Arven) og et kortere litterær værk  (H C Andersen "De vilde svaner") Begge værker analyseres og der holdes mundtlige oplæg.

NØGLEORD litteraturhistorisk periode: middelalder
Folkeviser som genre - trylleviser / ridderviser
Folkeeventyr som genre

NØGLEORD danskfaglig metode (analyse og fortolkning)
Teksternes funktion i samtiden
Komposition - aktantmodel
Personkarakteristik
Fortæller og synsvinkel
Fortælleteknik
Tekstens tid
Motiv og tema
Perspektivering
Særligt i forbindelse med folkeviser: Formelvers og syrebadsteknik

SKRIFTLIGHED:
Som en del af dette forløb skriver eleverne en litterær analyse om "Kong Lindorm"

KERNESTOF:
Folkevise: "Harpens Kraft", Dansk litteratur Falkenstjerne 1
Folkevise: "Ebbe Skammelsøn", Dansk litteratur Falkenstjerne 1
Folkeeventyr: "Kong Lindorm", Dansk litteratur Falkenstjerne 1
Folkeeventyr: De 11 svaner

Værklæsning: H C Andersen De vilde svaner

Værklæsning Filmen: Arven af Per Fly  - her arbejdes bl.a. med begreberne: skæbne, slægt, ære og hævn.

Litteraturhistorisk baggrundsstof:
Litteraturens Veje 2. udg. 10 opl. s. 40-44 og s. 58-71

NB: alle dokumenter ligger i 1.b/da- mappen "Folkeviser og folkeeventyr"

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 DHO -forløb: Familien gennem tiden (Værklæsning 4)

Forløbet er tværfagligt med historiefaget. Forløbet danner udgangspunkt for DHO-opgaven og skriveugen i uge 11.
Gennem nedslag i forskellige litterære perioder ser vi på familiebilledet gennem tiden. Sideløbende læser eleverne Jens Blendstrups "Gud taler ud", som også kan indgå i DHO-opgaven. Desuden inddrages forskellige noveller, hvor familien er tema.

Nøgleordene for er billedanalyse er:
Komposition
Perspektiv
Lys
Faver
Symboler
Kontekst

Eleverne fremlægger i grupper en analyse af et kendt familiebillede.

I arbejdet med "Gud taler ud" har vi fokus på den litterære analyse og lægger især vægt på genrebestemmelse.

Vi arbejder også med forskellige noveller gennem tiden, hvor familielivet er i fokus, og eleverne trænes i novelle analyse, så de har flere muligeheder i deres DHO-opgave.

Tekster:
Nattens Dronning af Tove Ditlevsen (1952)Læringsmål for processen med DHO-opgaven:
Du kan opstille succeskriterier for din opgave, altså forklare hvad der skal med i din opgave, for at den svarer på problemformuleringen
Du kan anvende din viden fra faget til at forklare, analysere og fortolke problemformuleringens emne eller spørgsmål med.
Du kan anvende materiale og metoder fra undervisningen til at forklare, analysere og diskutere problemformuleringen med.
Du kan anvende citater som dokumentation for dine påstande.
Du kan bruge dine analyser som belæg for din fortolkning.

Læringsmål for det skriftlige arbejde med DHO-opgaven:
Du kan skrive en indledning.
Du kan skrive og organisere en logisk sammenhængende hoveddel.
Du kan formulere en konklusion der samler op på din analyse og din diskussion.
Du kan organisere afsnit i forhold til hinanden og derved skabe en logisk sammenhæng i opgaven.
Du kan integrere problemformuleringen løbende i din besvarelse, så alle opgavens dele fremstår relevante.
Du kan anvende viden om grammatik i din skriftlige fremstilling.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Nyhedsformidling + artikelskrivning

Vi  har særligt fokus på forskellene mellem de journalistiske genrer og hvad de bruges til. Vi skelner mellem nyhedsartikler, reportager og argumenterende artikler (leder, kronik, kommentar, politisk analyse). Vi skal se hvilket journalistisk arbejde der ligger bag artiklerne. Og vi skal se på kendetegn ved det journalistiske sprog.  

I skal lære noget om, hvad en nyhed er. Vi skal se på nyhedens funktion og rolle. I forlængelse heraf på afsenderorienteret vs modtagerorienteret formidling – herunder de fem nyhedskriterier, de forskellige nyhedsgenrer (og formål), argumentationen i nyheder samt nyhedslayoutet (både sprogligt og visuelt).
Derudover vil vi både beskæftige os med de skrevne nyheder (avisartikler) – og de mundtligt formidlede (tv-nyheder).

I skal selv skrive en artikel til en udvalgt avis, og vi har fokus på sproglig korrekthed

Læringsmål:
At kende til dansk nyhedsformidling og kunne analysere og fortolke nyhedsartikler med henblik på at forstå nyhedens rolle.

Succeskriterier:
-At kunne identificere forskellige nyhedstyper
- At have kendskab til de forskellige målgrupper
- At kunne forstå kommunikationssituationen
- At kunne analysere nyhedsartikler med afsæt i nyhedskriterier og komposition.
- At kunne analysere artiklernes sproglige virkemidler
- At kunne udforme en artikel selv

Materialer:
Henning Olsson: "Ryd forsiden" (2004)
Mediehåndbogen (nettet) om avisformater.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Oplysningstiden og Holberg (værklæsning 5)

Litterært: Eleverne skal stifte bekendtskab med de litteraturhistoriske strømninger som var betydelige under Oplysningstiden. De skal desuden arbejde afgrænset med Holberg som forfatter. Der skal skabes paralleller med datiden strømninger og nutidens problematikker. Forløb skal give en forståelse for Holbergs komedier samt en forståelse for centrale begreber som fornuft, rationalisme, liberalisme og oplysning.

Eleverne har desuden arbejdet med "En kongelig affære" som værk, hvor de har arbejdet med:
• Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk
• Få kendskab til Oplysningstiden og dens betydning for vores samfund i dag
• Prøve at vurdere forskellige beskrivelser af filmens personer som kilder

Forløbet afrundes med en mediefortolkning af dramaet.


Metoder: Eleverne skal arbejde med den ideologikritiske metode som værktøj i læsning af en given tekst. De skal desuden arbejde med dramaet og arbejde med, hvordan man analyse og fortolker et drama som værk.


Læringsmål:
Jeg kan:
- redegøre for oplysningstiden som periode
- forklare centrale begreber som fornuft, rationalisme, liberalisme og oplysning.
- forklare samspillet mellem Holbergs tekster og samtiden

Kernestof:
- Ludvig Holberg: ""Erasmus Montanus", 1722 (værk)
- En Kongelig Affære (2012) af  Nikolaj Arcel (værk)
- Kilder: Brug litteraturhistorien, kap. om Oplysningstiden

.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Skriftlighed

Eleverne får præsenteret de tre genrer og arbejder især med den debatterende artikel.

Læringsmål:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Romantik og romantisme

Faglige mål:
Periodelæsning og analyse af relevante tekster i forhold til begreberne: universal romantik, nyplatonisme, national romantik, biedermeier, panteisme, poetisk realisme, romantisme, gotik, (elever skal kunne definere disse begreber samt identificere dem i periodens tekster) Eleverne skal også kende til de læste forfatteres litterære retning og evt., skift i retning i løbet af perioden  bl.a.- H C Andersen)Tekster:
Oehlenschläger: Morgenvandring
Der er et yndigt land (1.g)

Staffeldt:
Indvielsen

H.C.Andersen:
"Hyrdinden og skorstensfejeren"
Film: "Den skæve skygge"

Aarestrup:
Angst

Blicher:
"Marie: En erindring fra Vesterhavet"

Andet:
Nick Cave og Kylie Minogue "Where the wild rose Grow" (1995)
Medina "For altid" (2011)
NIk og Jay "Vi vandt idag" (2012) (1.g)
Beyonce "If I were a boy"
Tim Burton "Corpse Bride" (trailer 2005)

Teori:
Brug litteraturhistorien s. 61-100


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Virtuel time 25-09-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Ondskab

" I vor tid opfattes det onde ikke længere som et selvstændigt begreb, det defineres i kun  forhold til det enkelte menneske og dets selvoholdelsesdrift" (Ondskab, vold og lidenskab" s.9)
I dette forløb skal vi undersøge, hvordan ondskab forklares i forskellige genrer - både ældre tekster og helt i nye medier. Vi skal se på, hvordan temaet ondskab er blevet behandlet i forskellige genrer og med forskelligt fokus - psykologisk, politisk og fysisk.
Idag er true crime genren meget populær ,og der findes et hav af dokumentarer, podcasts og andet, som viser vores syn på ondskab idag.
Vi kigger også lidt tilbage på 90' ernes film om meningsløs vold (ondskab) i bl.a. Seven, Pulp Fiction, Twin Peaks, Onskabens øjne osv.
Forløbet afsluttes med, at eleverne laver deres egen podcast om et mord eller et mysterie.

Grundbog: Ondskab, vold og lidenskab (Munk og Engelbrect - dansklæreforeningen)
Intro til forløbet s. 7-9

Psykologisk:
Det nødvendige drab (Berlingske 19.1.1997) s. 45-50
Det uartige barn  - Brødrene Grimm s.51
Flammer 81997) af Charlotte  weitze s.52-56

Politisk: intro s. 71-73
Den rene ondskab (1996) - Carsten Jensen  s. 74-79

Fysisk: intro s. 117-119
Spasser (1996) Camilla Christensen s. 125-127
Kære Didde (1997) s. 135-146T


Øvrige tekster og klip:
Podcast - Mørkeland (episode 34 Halloween 32 Højbjergmordet og 16 )
Podcast - Mørkeland (minimord episode 3 Brødremordet - 10 minutter inde i programmet)
Seven - Scene: "The Box" (youtube)
Onskabens øjne - The escape scene : https://www.youtube.com/watch?v=s3nIw30hn4U
Hitchcock - Psyko - The shower scene: https://www.youtube.com/watch?v=0WtDmbr9xyY

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Det moderne og det folkelige gennembrud

Klassen arbejder med Det moderne Gennembrud og især Brandes. Perioden kontrasteres til romantikken, og det illustreres hermed, hvordan litteraturstrømningerne bevæger sig i pendulsvingninger. Teksterne læses litteraturhistorisk med paralleller til periodens store historiske begivenheder. Der er fokus på realisme, impressionisme og naturalisme samt litteraturen som debatterende forum (herunder sædelighedsfejden, ægteskab som institution, religion, samfundsmæssige uligheder) . Der arbejdes især med teksterne tematikker, sproglige aspekter og fortællerforhold. Under arbejdet med det folkelige gennembrud er især fortællervinkel, replikimpressionisme og sproget centrum for fortolkningerne.


Faglige mål:
- At eleverne kan give en litteraturhistorisk perspektivering til det moderne gennembrud samt Brandes krav om at sætte problemer under debat
- At eleverne kan karakterisere en teksts fremstillingsformer og vigtigste temaer
- At eleverne kan identificere impressionistisk fortælleteknik

Tekster:
Brug Litteraturhistorien s. 102- 144


Georg Brandes: Indledning til hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur. Uddrag.
Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød. 1887
Henrik Pontoppidan " Ane Mette  1887 (uddrag)
Amalie Skram: Constance Ring (uddrag),1888.
Martin Andersen Nexø: Lønningsdag (En idyl). 1900
Herman Bang: Branden. 1884
J P Jacobsens: To verdener 1879
Henrik Pontoppidans ”Ørneflugt” (1893)
Martin Andersen Nexø "Pelle Erobren" 1909 (uddrag)
Johannes V Jensen "Arbejderen" 1997


Dokumentar: 1800-tallet på vrangen (7.del)
https://www.dr.dk/tv/se/18-tallet-pa-vrangen/1800-tallet-pa-vrangen-2/18-tallet-pa-vrangen-7-8

Digtere, divaer og dogmebrødre
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Virtuel 09-01-2019
Danskstil3 28-01-2019
Det moderne gennembrud 01-02-2019
Virtuel - Pontoppidan 07-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Værklæsning Individuelt værk (værk 6)

INDIVIDUEL VÆRKLÆSNING: NYERE TID

PRÆSENTER DIN BOG FOR TAE I EN LILLE VIDEO (CA. 5 MIN. ANVISNING NEDENFOR)
ULTRAKORT PRÆSENTATION TEKST/FORFATTER/ ÅR/ GENRE
HVAD ER DET SÆRLIGE VED BOGEN FOR DIG?
GIV MIN. TRE CENTRALE CITATER FRA DIN BOG, SOM VISER EN SÆRLIG TEMATISK, KOMPOSITORISK ELLER SPROGLIG POINTE. BRUG DINE FAGBEGREBER.
SÆT BOGEN I PERSPEKTIV TIL ET TEMA, EN ANDEN BOG, LITTERATURANALYSEN ELLER ANDET, SOM DU HAR MED DIG FRA DIN UNDERVISNING I DANSK
HVAD KAN TAE BLIVE KLOGERE PÅ UD FRA DIN BOG?


Fatima: Sugarbabe
Celina: Sukker - Gitte Løkkegård
Sara: Hun bad selv om det - Louise O´neill
Maddie: Elefantpassernes børn - Peter Høeg
Sarah: Det sidste brev fra din elsker - Jjo Moyes
Cecilie: Natstjerne - Noel
Caroline: På kant med livet - Niven
Manu: - Yes man - Jesper Nøddesbo
Thor - Hvor taler du flot dansk . Abdel
Mathilde V-: Journal 64 - Jussi Adler Olsen
Annika: 100 dage - Lotte Kaa Andersen
Mathilde B: Hvis bare... - Sarah Engell
Malou. Måske fortæller jeg dig det en dag - Heidi Fjellstrup
Sascha: En to tre nu - Jesper Wung Sung
Ankie: Filterløs - Anna Arendse Thorsen
Frederikke: Døden kører Audi" af  Kristian Bang Fos.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Skriftlighed - de tre genrer

Forløbet skal forberede eleverne til eksamen i skriftlig dansk og har fokus på de tre genrer.

Grundbog: Skriftlig eksamen i dansk af Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mose

Kernebegreber:
Formidlingsbevidsthed
Den gode indledning
Den røde tråd
Genretræk

Tekster: Followers af Christian Yde Frostholm (2009)  - Den analyserende artikel
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Stil 1 20-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Realismer og modernismer (+ karrierelæring)

Eleverne introduceres for realistiske og modernistiske træk i litteraturen. Formålet er, at eleverne ved forløbets afslutning selv kan udpege træk, der peger i både den ene og den anden retning. De skal således være i stand til at udpege både genkendelige og ikke-genkendelige træk i teksten.

Vi starter med en introduktion til Ekspressionismen og mellemkrigstiden. Derefter fungerer de udvalgte tekster som nedslag op gennem den nyere litteratur.  

Faglige mål:
- At eleverne skal kunne identificere realistiske og modernistiske træk i litteraturen
- At eleverne kan argumentere for, hvilken effekt henholdsvis realistiske og modernistiske træk skaber
- Eleverne skal kunne genkende ekspressionistiske træk
- Eleverne skal kunne redegøre for begreberne social realisme, eksistentialisme, konfrontationsmodernisme
og nyrealisme. Minimalisme og de tomme pladser.

Materiale:
Grundbøger:
Brug Litteraturen:
145-153 (mellemkrigstiden)
162-194 (kapitlerne : Efterkrigstiden 1950'erne og Forbrug og fremmedgørelse 1960'erne)
194- 230 Velfærdskrise (1970-80) og individ og identitet (1990érne)

Tekster:
Broby-Johansen: Bordelpige dræber ufødt (Blod)
Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål 1920)
Tom Kristensen: Nat i Berlin (ikke gennemgået - vi hører Nordstrøms sang Nat i Berlin)
Herdal: Før Jul
Martin A. Hansen: Roden 1947
Karen Blixen: uddrag af Babettes gæstebud (1952)
Klaus Rifbjerg: Det er blevet os pålagt (1963)
Anders Bodelsen: Signalet
Vita Andersen: Arkitektens specialitet (1977)
Michael Strunge: Det kommende (1978)
Helle Helle: Fasaner
Naja Marie Aidt: Ond i sulet
Charlotte Weitze: Villy
Lone Hersløv "Jeg ved ikke om den slags tanker er normale" (2009)


Værk: Yahya HassanAndet:
Dokumentar om Karen Blixen (Store danskere)
DR-dokumentar: Øgendahl og de store forfattere: Karen Blixen
DR-dokumentar: Øgendahl og de store forfattere: Michael Strunge

Musikvideo: Nirvana "Smells like teen ssirit (1991)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Timeopgave om "Roden" 11-10-2019
stil 2 11-10-2019
Digt "Jeg skulle have været..." 31-10-2019
timeopgave om Helle Helles fasaner 06-12-2019
Stil 3 06-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 KarrierelæringEleven skal reflektere over egne valg både personlige og karrieremæssige.
Eleven kan udpege centrale valg og dets betydning for individets i udvalgte tekster.
Eleven kan finde og forstå eksistentialistiske træk i litteraturen.
Eleven kan lave et kreativt produkt, der afspejler valgets betydning i litteraturen og for individet.

Tekster:
Dan Turell: Jeg skulle have været taxacauffør
Svend Brinckmann: Skal du da ikke bare ’være dig selv’? Næ, helst ikke!  (Kronik)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Sprogligt forløb om rap

Målet med forløbet er at opnå indsigt i de ofte oversete litterære kvaliteter i rap-genren. Igennem læsningen af raptekster er målet at blive i stand til at analysere rappens sproglige virkemidler – med fokus på rim og rytme, billedsprog og ordspil samt at få et indblik i rappens koder, såsom det særlige hiphop-lingo, rollespil og polyfoni.


Materialer:
Lars Bukdahl: "Poesi der" (2004)
Jokeren: "Vi nævner ingen navne"
Mc Einar: "Provokerer, onanerer"
Østkyst Hustlers: "Han får for lidt"

Elevanalyser og fremlæggelser af:
Jooks: "Hun vil ha' en rapper" (2009)
Raske Penge: "Bor her" (2011)
Malk de Koijn: "En gang" (2011)
Per Vers: ”Bli’r ved” (2011)
Den gale pose: ”Definitionen af en stodder” (2001)

Forløbet afsluttes med et selvstændigt værk, som der skrives stil om (litterær artikel)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Dokumentar

I forløbet arbejder eleverne analytisk, teoretisk og praktisk med dokumentargenren.

LÆRINGSMÅL:
- eleverne kan definere dokumentargenren
- eleverne kan udpege Fakta- og fiktionskoder i en dokumentarisk fremstilling
- eleverne kan identificere kendetegn ved den observerende, deltagende og dybdeborende dokumentar.
- eleverne kan analysere filmiske og dramaturgiske virkemidler i en dokumentarfilm

Forløbet afsluttes med, at elever laver deres egen lille dokumentar (2 minutter)


Materiale:
Den Iscenesatte virkelighed (repetition)
Håndbog til dansk ( s. 223-228)

Far bag tremmer -  Indefra med Anders Agger DR1 (2019)
Adoptionenspris  - (TV2) (ca. 30 minutter) - ikke gennemgået
På røven i Nakskov afsnit 1  - (TV2) -  hel dokumentaranalyse
Fars pige - (DR1 2020) afsnit 1 og 2 - analyse af første afsnit
Operation X - bolighajerne - TV2 2014 - definere genren deltagende dokumentar
Armadillo -  2011 Janus Metz - analyse (anslag og berettermodel)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Repetition og eksamenstræning

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
dansk stil 14-04-2020
repetition af oplysningstid 15-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer