Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Frida Hansen
Hold 2017 DA/e (1e DA, 2e DA, 3e DA, 3e DA (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Nyhedsformidling, news og fake news + skriftlighed
Titel 2 Saga og folkevise (+værk)
Titel 3 Dansk-historie forløb
Titel 4 Humor i dansk
Titel 5 Dokumentarisme (+medieværk)
Titel 6 Problemer under debat (+ind. værk)
Titel 7 Selvfremstilling i nyeste tids litteratur
Titel 8 Diskursanalyse i dansk (+ værk)
Titel 9 Skriftlighed - at tænke mens man skriver
Titel 10 Modernisme (+romanværk)
Titel 11 Upålidelige fortællere (+værk)
Titel 12 Opsamling og repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Nyhedsformidling, news og fake news + skriftlighed

Forløbet dækker det mediefaglige samt det sproglige stofområde. I forløbet indgår et delforløb med fokus på skriftlig udtryksfærdighed. Eleverne træner her målrettet forskellige skrivekompetencer indenfor journalistisk formidlende genrer samt skrivediscipliner som redegørelse og diskussion.

I første del beskæftiger vi os overordnet med de nyhedsformidlende genrer. Fokus ligger på nyhedskriterier, nyhedsbehov, målgrupper, grafisk opbygning og det journalistiske sprog. Eleverne arbejder med analyse af nyhedsartikler i trykte medier og samt elektroniske nyhedssites. Som del af arbejdet stifter eleverne bekendtskab med og diskuterer genrer som clickbait og fake news samt deres konsekvens for det moderne mediebillede.

I anden del af forløbet arbejder vi med elektronisk nyhedsformidling. Fokus ligger her på filmiske virkemidler, fakta- og fiktionskoder, fremstillingsformer, fortællehierarki og opbygning/flow.
I forløbet indgår desuden kendskab til og refleksioner over god presseskik og presseetiske regler samt public service.

Læringsmål i forløbet:
I har kendskab til nyhedshistoriers opbygning (den omvendte nyhedstrekant)
I har kendskab til kravene til faktaformidling
I kan analysere en nyhed med fokus på nyhedskriterier, nyhedsbehov og målgruppe
I kan karakterisere det journalistiske sprog og redegøre for de sproglige krav og udfordringer, der er til nyhedsformidling
I har kendskab til pressens rolle i et demokratisk samfund
I kan redegøre for forskellen på fakta- og fiktion, samt identificere de virkemidler, der knytter sig til fakta- og fiktionsgenrerne
I kan næranalysere levende billeder med fokus på brugen af filmiske virkemidler
I kan redegøre for sammensætnignen af tv-nyhedsindslag med fokus på fremstillingsform, fortællehierarki og forløbsstruktur
I kan forklare samspillet i brugen af billeder og lyd, herunder tekster og speak i et tv-nyhedsindslag
I kan redegøre for flow og forløbsstruktur i en tv-nyhedsudsendelse samt forklare, hvordan seeren fastholdes
I har kendskab til de udvidede nyhedsgenrer og new journalism

Læringsmål i skriftligt arbejde
- at opbygge en nyhedsartikel efter den omvendte nyhedstrekant og anvende nyhedskriterierne i praksis
- at give og modtage respons på skriftligt arbejde
- at skrive formidlende til en ukendt læser
- at redegøre  sagligt for en tekst
- at skrive karakteristik
- at skrive en saglig diskussion

Litteratur:
Kirsten Sparre og Lars Kabel: “Grundlæggende definitioner på nyheder”
Mogens Meilby: "De klassiske nyhedsværdier"
Henning Olsson og Henrik Poulsen: Ryd Forsiden! s. 101-108:  “Nyhedsartiklens farvelade: Sproglige virkemidler”
Henning Olsson og Henrik Poulsen: Ryd Forsiden! s. 17-19 og 21-24: "Vi er alle afhængige af nyheder"
Henning Olsson og Henrik Poulsen: Ryd Forsiden! s. 76-80: "De udvidede nyhedsgenrer"
Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: "Den iscenesatte virkelighed" s. 12-25



Nyhedsindslag, herunder reportage og feature fra ældre tv-nyhedsudsendelser


Samlet omfang: 115 sider


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Nyhedsartikel 17-11-2017
Opgave om smartphones - 1. aflevering 04-12-2017
Kronik - 2. aflvering 18-12-2017
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Saga og folkevise (+værk)

INDHOLD OG FOKUS:
Fokus for dette forløb er den norrøne digtning og middelalderlitteratur, samt danskfaglig analyse og fortolkning af saga, folkevise og folkeeventyr.   
I forbindelse med forløbet arbejder eleverne med sagaen Gunlaug Ormstunge som værk med skriftlig afløsning i form af en litterær artikel.

Centrale begreber:
Slægtssamfund og fællesskabsorientering
Kollektivistisk livsform
Landnamstid, sagatid og sturlungatid
Tryllevise og riddervise
Syrebadsteknik og ekspansionsteknik
Formelsprog
Skæmteevetyr og trylleeventyr
Modsætningsregel, tretalsregel og bagvægtsregel
Individuationsproces

LÆRINGSMÅL FOR FORLØBET:
I kan analysere, fortolke og perspektivere tekster fra oldtid og middelalder.
I kan anvende danskfaglige metoder og begreber i analysen af teksterne, herunder særligt ydre og indre kompositionsanalyse, personkarakteristik og fortællerkarakteristik.
I kan udpege centrale genretræk ved sagatekster, folkeeventyr og folkeviser.
I kan forklare, hvilken funktion teksterne havde i deres samtid.
I kan diskutere, hvordan teksterne afspejler datidens samfundsforhold, menneskesyn og livsopfattelser.

Tekster:
Saga: "Gunlaug Ormstunges saga" (Værklæsning), i Mogens Bjerring-Hansen m.fl. (red.)  Dansk litteratur Falkenstjerne 1
Folkevise: "Torbens Datter" og "Germand Gladensvend" i Mimi Sørensen og Mads Rangvild: "Brug Litteraturhistorien"
Folkeeventyr: "Kong Lindorm",  i Mogens Bjerring-Hansen m.fl. (red.)  Dansk litteratur Falkenstjerne 1


Supplerende litteratur:
"Folkeviserne" og "De islandske sagaer" i Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens Veje (ibog)
Mimi Sørensen og Mads Rangvild: "Brug Litteraturhistorien"s. 12-29, herunder afsnittene: ”Middelalderens samfund”, ”Folkevisens flade personer og voldsomme temaer” og ”Ridderviser og Trylleviser”

Samlet omfang: 110 s.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Dansk-historie forløb

Barok, oplysningstid og romantik.
Forløbet, der foregår i samspil med historie, fokuserer på demokrati og samfund.
I dansk læses tekstnedslag fra barok, oplysningstud og nationalromantik med fokus på, hvordan teksterne afspejler og bearbejder samfundsmæssige forhold og idealer i deres samtid.

Læste tekster:
Kingo: indledning til hyldestdigt til Christian d. 5., 1671
Holberg: Jeppe på Bjerget (uddrag)
Oehlenschläger: Guldhornene
Oehlenschläger: Fædrelandssang
H.C. Andersen: Danmark, mit fædreland

Film: En kongelig affære

Mads Rangvid og Mimi Sørensen: Brug Litteraturhistorien (2016): afsnit om barok, oplysningstid og nationalromantik.

Samlet omfang: 60 s.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Humor i dansk

INDHOLD OG FOKUS:
Fokus for dette forløb er humor som verdensopfattelse og dens funktion. Undervejs i forløbet studeres sprogets betydning for humor, sproglige virkemidler, sproghandlinger, samtalemaksimer, humorteorier og intertekstualitet. Undervejs i forløbet analyserer og fortolker et bredt udvalg af tekster, som peger på og tematiserer netop disse elementer.   

Som led i forløbet har eleverne deltaget i Kat Talk med Per Vers og har med udgangspunkt i foredraget arbejdet selvstændigt med sproglig kreativitet.

Læringsmål for forløbet
Eleverne udvikler deres sproglige bevidsthed og sproglige kreativitet.
Eleverne kan forklare, hvordan sprog kan skabe humor.
Eleverne kan reflektere over sprogets forskellige funktioner.
Eleverne kan reflektere over de(n) funktion(er) humor kan have i forbindelse med forskellige former for kommunikation.

Nøgleord:
- Humorteorier (forløsningsteorien, uoverensstemmelsesteorien, overlegenhedsteorien)
- Stilistik - herunder især sproglig flertydighed
- Sproghandlinger: indirekte/direkte sproghandlinger
- Grice's samtalemaksimer + samarbejdsprincippet


Materiale:
Per Vers: "Black Power"
Uddrag fra "Rytteriet" (Snobberne, Vi kører den ind med Penis (Grundtvig), Mor taler om kønsbehåring)
Knæk Cancer/Kasper og Frank: "Rynkebyløbet"
"Tæt på sandheden" med Jonathan Spang fra maj 2018
Danske Spil: "Der er så meget, kvinder ikke forstår", udvalgte reklamer
Robert Zola Christensen: "Vaskehallen"
Matt Groening & Josh Weinstein: "Disenchantment" episode 1 (Perspektiverende tekst)

Baggrundstekst: Jensen, Balle Michael, Humor i dansk, kap 1 "Huller i verden", Systime 2013, s. 7-13, kap 2 "Flere betydninger", s. 42-49, kap 3 "Når sproget handler", s. 63 - 68, kap 5 "Hvad er sjovt", Balle Michael, Humor i dansk, Systime 2013.

Samlet omfang: 70 s.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Første danskstil 12-09-2018
Anden danskstil 12-10-2018
Genaflevering 09-11-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Dokumentarisme (+medieværk)

I forløbet arbejder eleverne analytisk, teoretisk og praktisk med dokumentargenren.

LÆRINGSMÅL:
- eleverne kan definere dokumentargenren
- eleverne kan udpege autenticitetsmrkører i en dokumentarisk fremstilling
- eleverne kan identificere kendetegn ved den autoritative, observerende, deltagende og performative dokumentar.
- eleverne kan analysere filmiske og dramaturgiske virkemidler i en dokumentarfilm

Film: Testamentet af Christian Sønderby Jepsen


Litteratur:
Dorte Granild og Mette Wolfhagen: Dox - forløb i medier, L&R, 2016, s. 18-21, 44
Jørgen Asmussen og Johannes Fibiger: Den medierede virkelighed, L&R, 2013, s. 116-120

Samlet omfang: 55 s.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Problemer under debat (+ind. værk)

Vi skal arbejde med litteratur, der sætter problemer under debat. Forløbet har især fokus på Det moderne gennembrud.

Du skal kunne analysere, fortolke og perspektivere tekster med fokus på hvilke tidstypiske problemer teksten sætter under debat, og hvordan den gør det. I forløbet trækker vi desuden kort tråde til andre perioder: romantikken, oplysningstiden og hævnpornodebatten i moderne tid.

I tilknytning til forløbet læses et selvvalgt værk med samfundskritisk fokus. Skriftlig afløsning.

Succeskriterier:
Du kan
-I skal kunne redegøre for centrale tanker og ideer i det moderne gennembrud.
- I skal kunne beskrive og kategorisere realistiske tekster.
- I skal kunne forklare, hvordan realistiske tekster afspejler kulturelle og samfundsmæssige strømninger i deres samtid.



Litteratur:
August Strindberg: Racens forbedring (1884)
Henrik Pontoppidan: Nådsensbrød
Herman Bang: Frøkenen (1883)
Amalie Skram: "Constance Ring" (uddrag)
Henrik Ibsen: "Et dukkehjem" (1879) (uddrag)
J.P. Jacobsen: Fru Marie Grubbe (1876) (uddrag)
Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren (uddrag)
Jeppe Aakjær: Tyendesang
Holger Drachmann: Da bygen kom

Billeder:
J. Th. Lundbye: "Efteraarslandskab ved Hankehoej" (1847)
H. A. Brendekilde: "Udslidt" (1889)
Fremlæggelser i grupper om: Erik Henningsen: ”Sat ud" (1892), H.A. Brendekilde: "En landevej" (1893), Peter Hansen: ”Søndagsbajere ”(1912), L.A. Ring: ”I høst” (1885), Fritz Syberg: ”Frokosten” (1906), Peter Hansen: ”Pløjemanden vender” (1900-02), Anna Ancher: ”Et plukkegilde” (1904)

Medietekster:
DR Dokumentar: ”Ung, nøgen og udstillet”, DR 2016 (perspektiverende tekst til sædelighedsfejden)
Deadline: Hævnporno. Uddrag af debat mellem Sørine Gotfredsen og Emma Holten. DR, 2015, (perspektiverende tekst til sædelighedsfejden)


Supplerende tekster:
Fra Mimi Sørensen og Mads Rangvid: "Brug Litteraturhistorien" (2014), kapitler: Da Danmark blev moderne, Impressionistisk skrivestil, Mande og kvinderoller til debat og Da arbejderne vinder frem

Fra Johannes Fibiger og Gerd Lütken, "Litteraturens veje", systime, ibog: Det folkelige gennembrud

"1800-tallet på vrangen" 6: Kulturkamp, kapitalisme og bordelromaner, 1864-1880  og 7: Revolutionsdrømme, realisme og dobbeltmoral, 1880-1890, DR 2006

Samlet omfang: 210 s.

Selvlæste værker:
Safa: Yahya Hassan: ‘Digte’
Eline: Khaled Hosseini: ‘Drageløberen’
Philip: Fatima Alzahra’a Alatraktchi: “Pære-perker-dansk”,
Sebastian: Suzanne  Collins: ”Dødsspillet”
Laura: Yahya Hassan: ‘Digte’
Morten: Yahya Hassan: ‘Digte’
Cathrine: ”Dødsspillet” af Suzanne  Collins
Melina: Henrik Ibsen: Et dukkehjem
Jannik: Yahya Hassan: ‘Digte’
Silje: Jane Austen: Stolthed og fordomme
Rasmus: Yahya Hassan: ‘Digte’
Sascha: Henrik Ibsen: Et dukkehjem
Caroline: Jonas T. Bengtson: ”Sus”
Freja: Jussi Adler-Olsen: “Journal 64”
Jacob: William Goldring: Fluernes herre
Jens: George Orwell: 1984
Mila: Henrik Ibsen: Et dukkehjem
Nabiha: Kgebetli Moele: “Uden titel”
Nicolaj: Jussi Adler-Olsen: “Journal 64”
Nicolai: George Orwell: Kammerat Napoleon
Peter: Veronica Roth: Divergent - Afvigeren
Anton: Ray Bradbury: Fahrenheit 451
Frederik: Jakob Ejersbo: Nordkraft
Bastian: Veronica Roth: Divergent - Afvigeren
Mathilde: Sara Omar: Dødevaskeren
Malcolm: Francis s. Fitzgerald: Den Store Gatsby
Oliver: Henrik Pontoppidan: Muldskud (samlingen godkendt som værk)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Selvfremstilling i nyeste tids litteratur

I dette forløb skal eleverne arbejde med begreber og tekster, der knytter sig til selvbiografien og selvfremstilling i tekster. Eleverne skal desuden læse et selvvalgt værk (se liste herunder). I forløbet er der fokus på tekster fra nyeste tid, dvs. at de fleste tekster er fra de sidste 5-10 år. Der arbejdes med forskellige begreber og mindre uddrag af tekster samt med filmen "Sorg og glæde". En vigtig pointe med forløbet er at give eleverne en erkendelse af, hvordan man via litteraturen kan fremstille sig selv, men også hvordan den hjælper den enkelte med at forstå sig selv.

Litterære tekster:
Lone Hørslev: "Konfirmation" og Dy Plambeck: "Fido Dido-sættet" i "Bogens Verden - tidsskrift for litteratur og kultur", nr. 2, 2008
Asta Olivia Nordenhof: "Luderdigt", 2011 fra bloggen "Jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.com"
Maria Gerhardt: Transfervindue, 2017 (Uddrag)
Claus Beck Nielsen/Das Beckwerk: "Den sidste tekst" (uddrag), i Vagant 2012
Karl Ove Knausgård: af "Min kamp" (bd. 1, to uddrag), 2010
Olga Ravn: Print selv-digt/ Cup cake-digt
Olga Ravn: "Mean Girl" (uddrag), 2014
Yahya Hassan: "Trælameller", "Du kommer i helvede min bror" "Anholdt", "Kontaktperson", "Bekendelser" og "Langdigt" (uddrag) fra "Digte" 2013


Sekundære tekster
"Selvbiografi og selviscenesættelse" i Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien, Systime, 2014
Linea Maja Ernst: "Det perverse pigeblik" i Information, 6. juni 2014
Poul Behrendt og Mads Bunch  "Skam og skyld" samt "Sorg og glæde" (inkl. sceneudskrifter fra filmen) i "Selvfortalt", Dansklærerforeningen, 2015
Line Arlien Søborg: "At miste sin egen fortælling" i Filmmagasinet Ekko  #65 2014.
Nikolaj Mangurten Rubin: "Kan fiktion være injurier?" i Ekko #65. 2014.
Nils Malmros: "Til dem det måtte interessere" filmmagasinet "Ekko"  #66 2014

Medietekster:
"Sorg og glæde", spillefilm, Nils Malmros 2013

Yahya Hassan "Performancevideo", Gyldeldal, https://www.youtube.com/watch?v=N839DlASGkA
Interview med Anne Dorte Michelsen i forbindelse med programmet "Mentor"
"Venter på Bjarne". Musikvideo med sang af Anne Dorte Michelsen
Yayah Hassans facebookprofil


Samlet omfang: 150 s.

- at kunne redegøre for selvfremstilling og performativitet som centrale tendenser i nyeste tids litteratur

- at kunne redegøre for og skelne mellem forskellige typer af selvfremstilling i litteraturen

- at anvende viden om biografisk læsning i analysen af selvfremstillende tekster

- at kunne analysere af performativt biografistiske tekster med fokus på samspillet mellem tekst og paratekst

- at kunne redegøre for etiske aspekter af selvfremstilling, herunder at reflektere over konsekvenserne af at udviske grænsen mellem fiktion og fakta

- at kunne diskutere og forholde sig kritisk til andres og egen selviscenesættelse

Begreber:
Hovedstolen
Dobbeltkontrakten
Performance
Parateksten
Fiktionalisering
Performativ biografisme
Autofiktion

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Sidste danskstil 25-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Diskursanalyse i dansk (+ værk)

I forløbet arbejder vi med sprog som magtredskab. Vi undersøger, hvordan en bestemt sprogbrug kan fungere meningsdannende og i sidste ende influere vores forestillinger om verden og vores handlinger. I forløbet anvender vi diskursanalyse på et bredt udvalg af teksttyper, herunder debatterende tekster, reklamer og skønlitteratur. Forløbet trækker desuden på tidligere gennemgået stof - herunder argumenationsanalyse, sproghandlingsteori og stilistisk analyse.

I sidste del af forløbet arbejder vi med postkolonialistisk og ideologikritisk læsning af tekster, som omhandler kulturmøder, hvor fortrinsvist vestlige forfattere beskriver det ikke-vestlige fremmede. Forløbet tager afsæt i Edward Saids teori om orientalisme og den kulturelle anden, og eleverne træner i forløbet evnen til at læse tekster med fokus på, hvilke grundlæggende diskurser og verdenssyn teksterne udtrykker.

Læringsmål med forløbet:
I kan lave diskursanalyse af forskellige typer tekster og i den forbindelse anvende relevant fagterminologi.  
I kan diskutere, hvornår og hvordan sprog fungerer som magtredskab, herunder et middel til meningsdannelse.
I kan forklare, hvad hatespeech er og stille spørgsmål til/reflektere over, hvor meget hadefulde sproghandlinger fylder i vores sprog.
- I kan redegøre for Edward Saids teorier om orientalisme og det kulturelle andet.
- I kan analysere tekster om kulturmøder ud fra en postkolonialistisk og ideologikritisk vinkel.
- I kan disktuere, hvordan fremstillinger af "det fremmede" i vestlig litteratur fra det 20. og 21. århundrede italesætter fælles overbevisninger om kultur og etnicitet.



Begreber:
Diskursanalyse
Nodalpunkt
Ækvivalenskæde
Differenskæde
Flydende betegnere
Antagonistisk diskurs
Antagonismepar
Hegemonisk diskurs

Sproghandlinger - herunder
Informerende sproghandlinger
Regulerende sproghandlinger
Selvfremstillende sproghandlinger
Hatespeech
Argumentationsanalyse + analyse af appelformer
Stilistisk analyse
Den kulturelle anden
Postkolonialisme

TEKSTER
Pia Kjærsgaard: "Herfra min verden går" (uddrag), tale ved Dansk Folkepartis årsmøde 18. september 2010
Chris Kjær Jessen: "Joachim B. Olsen: Mænd er mere ambitiøse, og det afspejler lønnen"
Interview i Berlingske d. 26. Sept. 2012
Joachim B. Olsen: Biologi gør at kvinder hellere vil blive hjemme og passe børn
Berlingske 8. Feb. 2016
Nikoline: "Danskhed", raptekst + video, 2019
Martin Henriksen: "Danskhed er sindelag", i Politiken 1. okt. 2016
Stram Kurs: Etniske danskere. Uddrag fra partiets officielle hjemmeside 2019
Rudyard Kipling: ”Hvid mands byrde”
Johannes V. Jensen: af "Aandens Stadier" (om Afrika og pygmæerne)
Karen Blixen: af ”Den afrikanske farm”
Uddrag af debatindlæg fra eb.dk/nationen

VÆRKLÆSNING:
Athena Farrokzhad: Vitsvit (2013)

MEDIETEKSTER:
Søren Pilmark: tale fra landsindsamling for flygtninge, DR 2015
DR: "Den store bagedyst", 4. episode (2016)
Reklamebilleder og logoer fra bl.a.: Cirkelkaffe, Haribo Skippermix, Haribo Zulu, Tørsleff Atamon, Tørsleff Vanille,  Polar-Is, Kims sorte kugler.


SUPPLERENDE TEKSTER
"Håndbog til dansk - litteratur, sprog og medier!, af Ole Schultz Larsen, s. 168-174
"Blik for køn" af Ditte Campion (2016), s. 24-26 (om diskursanalysens begreber), 30-31 (om kønnede diskurser) 69-72 (om hatespeech)
"Krydsfelt" af Berit Riis Langdahl, Pia Quist m.fl (2013), s. 247 og 252
“Karen Blixen – en fantastisk skæbne” (uddrag om Blixens tid i Afrika), DR1, instr. Anna von Lowzow og Marcus Mandal
Emil Eggert Scherrebeck: ”Har du også glemt, hvorfor det hedder kolonialvarer?”, i "Information" d. 3. januar 2015
MAZ PLECHINGER: Var din slikmund! i ”Jyllandsposten” d. 26. januar .2014
Camilla Schwalbe: "Hverken Skipper-mix, negerboller eller Hottentotkarrusellen er racisme” i Jyllandsposten d. 30. juni 2015

Samlet omfang: 145 s.



Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Skriftlighed - at tænke mens man skriver

I forløbet arbejdes med skriftlighed i danskfaget, herunder særligt med den personlige stemme og kreativ skrivning.
Mål med forløbet er at træne kreativ og faglig skriftlighed samt at styrke kendskabet til reflekterende og debatterende tekster.

LÆRINGSMÅL:
At kunne udpege karakteristika ved reflekterende og debatterende tekster,
At kunne skrive reflekterende og debatterende.
At kunne veksle mellem abstrakt og konkret i skriftlig fremstilling af et spørgsmål eller problem.
At skrive med en personlig stemme.
At vurdere og forholde sig kritisk-analytisk til egne og andres tekster.


TEKSTER
Michel de Montaigne: Om venskab (slutningen af 1700-tallet)
Karl Ove Knausgård: af: Mit Fædreland (…) i Weekendavisen fredag den 19. august 2011
Sørine Gotfredsen: af: Lad os bruge Anders Breivik rigtigt, Berlingske Tidende d. 29.7. 2011

Desuden lærerproducerede øvelser og korte teksteksempler.

Samlet omfang: 25 s.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Modernisme (+romanværk)

I forløbet beskæftiger vi os med litterære nybrud og perioder i det 20. århundredes litteratur under overskriften modernisme. Forløbet har særligt fokus på forholdet mellem form og indhold i modernistiske tekster gennem 1900-tallet. Forløbet tager udgangspunkt i mellemkrigstidens ekspressionsime, dadaisme og surrealisme, og bevæger sig herfra til efterkrigstidens heretica-digtning og senere konfrontationsmodernisme og absurdisme. Endelig læses Inger Christensens "Sommerfugledalen" som eksempel på systemdigting.

Som led i forløbet læses Panduros "Rend mig i traditionerne" som romanværk. Eleverne arbejder først med analyse og fortolkning af værket. Analysen omstættes i en kreativ opgave, hvor eleverne producerer en remediering af værket til et selvvalgt medie.

LÆRINGSMÅL FOR FORLØBET
Du kan forklare, hvad betegnelsen modernisme dækker over i forbindelse med kunst og litteratur.
Du kan identificere genremæssige karakteristika for modernistiske tekster (både litteratur og billedkunst) og skelne mellem forskellige modernismeformer.
Du kan analysere og fortolke modernistiske værker med vægt på stil og udtryk.
Du kan anvende din viden om modernisme til at diskutere og reflektere over forholdet mellem udtryk og indhold i en tekst.

LÆSTE TEKSTER:
Rudolf Broby-Johansen: BORDELPIGE DRÆBER UFØDT
Rudolf Broby-Johansen: LYSTMORD
Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål
Jens August-Schade: På Café
gustaf munch-petersen: præsentation
Martin A. Hansen: Agerhønen
Klaus Rifbjerg: "Livet i badeværelset" og "Det er blevet os pålagt"
Peter Seeberg: Patienten
Inger Christensen: "Sommerfugledalen"

VÆRK:
Leif Panduro: "Rend mig i traditionerne"

KUNSTVÆRKER
Salvador Dali: "Drøm forårsaget af en bi der flyver om et granatæble, et sekund før opvågnen" (1944)
Wilhelm Freddie: "Ude på landet" (1934)

SUPPLERENDE TEKSTER:
"Realismer - modernismer" af Steffen Auring og Erik Svendsen, Systime, 2011, s. 16-25 og s. 27
"Krydsfelt" af Berit Langdal, Mimi Olsen og Pia Quist, Gyldendal, 2013, s. 151-154 (om psyokanalytisk læsning)
Litteraturens veje af Johannes Fibiger og Gert Lütken, s. 310 (om surrealismen i Danmark)
Læreroplæg om systemdigning.

Litteratursiden.dk:
"Rudolf Broby-Johansen: Blod", URL: http://www.litteratursiden.dk/analyser/broby-johansen-rudolf-blod
"Tom Kristensen: Fribytterdrømme", URL: http://www.litteratursiden.dk/analyser/kristensen-tom-fribytterdroemme
"Heretica: Kulturkrise og poetisk frelse", URL: http://www.litteratursiden.dk/artikler/heretica-kulturkrise-og-poetisk-frelse
"Klaus Rifbjerg - Konfrontation", URL: http://www.litteratursiden.dk/analyser/rifbjerg-klaus-konfrontation
"Apollinsk og dionysisk", Den store danske, URL: http://denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Religion_og_verdensbillede/apollinsk_og_dionysisk

MEDIETEKSTER:
DRKultur (vært: Peter Kær): 1000 års kunsthistorie: Modernismen, 2014
Robert Wiene: Dr. Caligaris Kabinet (uddrag) 1920

Samlet omfang: 220 s.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Upålidelige fortællere (+værk)

I forløbet arbejder eleverne intensivt med tekstanalyse med fokus på fortællerfunktionen, fortællerens pålidelighed samt afsender-modtagerforholdet. Der arbejdes fortrinsvist med novellegenren, men også med andre korte prosaformer.
Forløbet indledes med værklæsning af Blichers "Sildig Opvågnen".

Læringsmål:
At kunne analysere en tekst med fokus på fortællerforhold, herunder at skelne mellem forfatter og implicit samt eksplicit fortæller i en tekst.
At kunne forholde sig kritisk undersøgende til udsigelsesforholdet i en tekst.
At kunne diskutere og vurdere fortællerinstansens betydning for udsigelsen i en tekst.

FAGTEKSTER:
Birgitte Darger m.fl: Begreb om dansk (2009) s. 35-38

VÆRK:
St.ST. Blicher: Sildig Opvågnen (1828)

TEKSTER:
Jens Blendstrup: "Sofus er læge og mor er syg"
Sidsel Falsig Petersen: "Heavy Metal"
Jan Sonnergård: "Polterabend" og "Reprise på Kroghs Fisserestaurant"
Pia Juul: "En flinker fyr"
Edgar Allan Poe: "Den sorte kat"
Naja Maria Aidt: "Kvinden i baren"


Samlet omfang: 120 s.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer