Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Fie Balnagown Ross, Søren Ellehammer Johansen
Hold 2017 DA/q (1q DA, 2q DA, 3q DA, 3q DA (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Litterær analyse
Titel 2 SKAM IV
Titel 3 Freud, folkeviser og folkeeventyr
Titel 4 Dansk-historieforløb "Køn i kontekst"
Titel 5 Oplysningstiden og Holberg
Titel 6 Den analyserende artikel
Titel 7 Retorisk analyse
Titel 8 Humor i Dansk
Titel 9 Romantikken og romantismen
Titel 10 Værklæsning
Titel 11 Nyheder
Titel 12 Den debatterende artikel
Titel 13 Det moderne gennembrud (inkl. værk)
Titel 14 Værklæsning: Eksil (værk 4)
Titel 15 Den reflekterende artikel
Titel 16 Den iscenesatte virkelighed - tv-dokumentar
Titel 17 Ekspressionisme (inkl. individuelt værk)
Titel 18 Sprog og magt
Titel 19 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 SKAM IV

Forløbets overordnede formål er, at eleverne skal kunne analysere, fortolke og perspektivere sæson 4 af netdramaserien SKAM. De skal forstå og redegøre for seriens tværmedialitet. De skal kunne anvende relevante film- og medieanalytiske fagbegreber i arbejdet med sæsonens 10 webisoder og koble disse betragtninger med en indholdsanalyse. Forløbet afsluttes med en individuel essayopgave, hvor eleverne skal reflektere over begrebet skam i relation til elevernes egen hverdag og seriens tematikker

Faglige mål:
demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen
navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus.
demonstrere viden om fagets metoder
analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster i alle medier

Indhold:

I forløbet fokuserer vi på:
Danskfaglige metoder til analyse af et senmoderne medieværk
Seerforventninger
Netdramaet som genre
Tværmedialitet
Dramaturgi, fortællerforhold, synsvinkel og fokalisering
Filmiske virkemidler
Intertekstualitet
Musikkens funktion
Symbolik og tematik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Freud, folkeviser og folkeeventyr

Du skal i dette forløb opnå en forståelse for de væsentligste genretræk ved folkeviser og folkeeventyr, samt hvordan teksterne passer ind i deres historiske kontekst. Rent analytisk arbejder vi ud fra den tese, at teksterne under overfladen er et udtryk for de identitetskonflikter og -begrænsninger som datidens mennesker stod overfor, da individet i høj grad var underlagt samfundets og familiens normer og havde ringe mulighed for selvbestemmelse: Til bedre at forstå disse konflikter anvender vi aktantmodellen samt Sigmund Freuds personlighedsmodel i analysearbejdet. Endelig er det meningen, at vi skal diskutere og vurdere, om teksterne kan sige noget om, hvordan vi lever vores liv i dag.

En stor del af forløbet vil foregå som gruppearbejde, hvor hver enkelt gruppe skal arbejde intensivt med at analysere en enkelt af teksterne ud fra de opstillede faglige mål (se nedenfor). Dette arbejde fremlægges mundtligt for klassen i slutningen af forløbet.

Du skal efter forløbet opfylde følgende faglige mål:

Have kendskab til, samt kunne identificere, de væsentligste genretræk i teksterne - både sprogligt og indholdsmæssigt
Kunne vurdere teksternes autencitet- og om de fiktive tekster overhoved kan sige noget om samtidens livsforhold?
Kunne beskrive den historiske kontekst med fokus på samfundets og familiens opbygning og normer.
Kunne anvende Sigmund Freuds personlighedsmodel til at forstå de fiktive personers handlinger, motiver og konflikter i teksterne.   
Kunne anvende aktantmodellen til at beskrive subjektet i teksterne.
Kunne diskutere og vurdere teksternes værdi for det moderne menneskes livsførelse:
  
Indhold:

s. 46-49 & 58-67 af kapitel 2: Middelalderen i 'Litteraturens Veje' af Johannes Fibiger og Gerd Lütken. Systime, (2009).  
’Præsentation af Freuds psykoanalytiske metode’ Hentet fra e-bogen ’Litteraturens Huse’, Systime, 2016.
Teksterne: Ebbe Skammelsøn, Germand Gladensvend, Harpens Kraft og Jomfruen i fugleham i 'Folkeviser' af Jørgen Lorenzen. CEC GAD, (1974).
'Rødhætte' (årstal ukendt) oversat i elektronisk udgave af Michael Husted (1996)
'Kong Lindorm' i 'Kanon i dansk (bind 1)' (2005)
'Tornerose'; elektronisk udgave fra Brødrene Grimms eventyr  
’Prins Hvidbjørn’ (årstal ukendt); i ’Dansk Folkedigtning’ af Erik Dal (1965)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Dansk-historieforløb "Køn i kontekst"

"Køn i kontekst" er klassens dansk- historieforløb. Forløbet strækker sig fra midten af 1800-tallet til i dag.
Vi beskæftiger os med kønshistorie og kvindeopfattelse, og derfor er der fra forløbets start fokus på udviklingen i kvindernes vilkår og rettigheder.

Læringsmål for forløbet (overordnet for både dansk og historie):
- I kan huske og beskrive kvindens rolle i samfundet fra midten af 1800-tallet til i dag.
- I kan forklare sammenhængen mellem kvindens rolle i samfundet og den måde, hun er blevet skildret på i litteratur, reklamer og film/tv-serier.
- I kan reflektere over, hvordan nutidens kønsopfattelse og diskursen omkring kønnene er et produkt af den udvikling, kønsopfattelsen har været igennem fra 1800-tallet til i dag.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Oplysningstiden og Holberg

Formålet med forløbet er at give en litteraturhistorisk indsigt i oplysningstiden, en forståelse for Holbergs komedier samt en forståelse for centrale begreber som fornuft, rationalisme, deisme, empirisme og oplysning.

Jeg kan:
- redegøre for oplysningstiden som periode
- forklare centrale begreber som oplysning, rationalisme, deisme og empirisme
- forklare samspillet mellem Holbergs tekster og samtiden

Kernestof:
Ludvig Holberg: "Erasmus Montanus", 1723 (værk)
Ludvig Holberg: ""Jeppe på bjerget", 1722 (uddrag)
Holbergs "Epistel nr. 347" om maskerader, 1748
Holbergs "Epistel nr. 91 "Om kaffe"   
Nicolaj Arcel: "En kongelig affære", 2012 (film)
Sørensen og Rangvid: Brug litteraturhistorien, s.46-47
Egen ppt. om oplysningstiden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Retorisk analyse

Sprogbrug, argumentation og retorisk analyse er i centrum for forløbet, der skal skærpe blikket for og give viden om retorisk analyse samt vurdering af kommunikation; her i form af taler.


George W. Bush: Tale til nationen den 11.9.2001
Jens Stoltenberg: Tale i Oslo Domkirke den 24.7.2011
Helle Thorning-Schmidt: Tale på Utøya et år efter Breivik, den 22.7.2012
I grupper har eleverne selv lavet retoriske analyser af henholdsvis Lars Løkkes åbningstale i Folketinget den 2.10.2018, Christian den X's tale efter befrielsen den 5. maj 1945, Adolf Hitlers tale den 30.1.1940, Lars Løkkes nytårstale 2018, Oprah Winfreys tale ved Golden Globe 2018, Kronprinsesse Marys tale til Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag og Barack Obamas "Yes we can"-tale i 2008.

Læringsmål:
- I skal kunne lave en retorisk analyse af en tale og herunder kunne analysere jer frem til talerens formål og budskab
- I skal kende til det retoriske pentagram
- I skal kende til sproglige virkemidler, fx antitese, triader, anaforer, metaforer, sammenligninger og effekten af virkemidlerne
- I skal kunne bedømme om talerens valg af fx disposition, sprog, appelformer er hensigtsmæssige ift. det retoriske
pentagram
- I skal selv kunne foretage hensigtsmæssige valg vha. det retoriske pentagram
Læringsmål: https://padlet.com/rkfbr/7wd6s65crkn6
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Humor i Dansk

Forløbet omhandler humor, og fokus er, hvordan vi bruger/kan bruge sproget til at skabe humor. Forløbet skal overordnet videreudvikle elevernes sproglige bevidsthed.

Materiale:
"Humor i Dansk" af Michael Balle Jensen
"Polen smelter" (Fra ZULU Awards 2017)
Uddrag fra Mick Øgendahls "Fest"
Klip med Noah og Adam
"Tættere på himlen" af Burhan G + Nik & Jay

Læringsmål til forløbet
Eleverne udvikler deres sproglige bevidsthed. (Det overordnede læringsmål)
Eleverne kan forklare, hvordan sprog kan skabe humor.
Eleverne kan reflektere over sprogets forskellige funktioner.
Eleverne kan reflektere over de(n) funktion(er) humor kan have i forbindelse med forskellige former for kommunikation.

Nøgleord:
- Humorteorier (overlegenhedsteorien, forløsningsteorien, uoverensstemmelsesteorien)
- Stilistik - herunder især sproglig flertydighed
- Sproghandlinger: indirekte/direkte sproghandlinger
- Grice's samtalemaksimer + samarbejdsprincipper
- Kommunikationssituation (Det retoriske pentagram)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Romantikken og romantismen

Litteraturhistorisk forløb om romantik og romantisme som litterære perioder. Forløbet introducerer bredt til samfundsforhold, filosofiske strømninger og litteratur i samtiden.

Nøglebegreber: Universalromantik, nyplatonisme, dualisme, organismetanken, panteisme, nationalromantik, biedermeier.

Kernestof:
Sørensen og Rangvid: Brug litteraturhistorien, 2014, s. 62-91
Egen ppt. om romantikken og romantisme inkl. billedkunst.
Schack Staffeldt: "Indvielsen", 1804
Adam Oehlenschläger: "Simon Peder", 1805
Adam Oehlenschläger: "Guldhornene", 1801
Adam Oehlenschläger: "Der er et yndigt land", 1819
Emil Aarestrup: "Angst" og "Paa Sneen", 1838
H.C. Andersen: "Skyggen", 1847
St. St. Blicher: "Sildig Opvaagnen", 1828
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Nyheder

I dette forløb skal vi arbejde med skrevne nyheder - på tryk og på web. Vi beskæftiger os med og analyserer nyheder med fokus på nyhedskriterier, nyhedsopbygningen og det journalistiske sprog. Vi kigger også på, hvordan de sociale medier spiller en rolle for nyhedsbilledet og kigger på begrebet "fake news".

Læringsmål:
- Jeg kender til de danske aviser og deres særlige karakteristika
- Jeg kender til nyhedskriterierne og nyhedsopbygningen
- Jeg ved, hvad der kendetegner de forskellige avisers målgrupper
- Jeg ved, hvad der kendetegner nyhedsjournalistikkens genrer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Det moderne gennembrud (inkl. værk)

Litteraturhistorisk forløb om det moderne gennembrud (primært i Norden). Forløbet introducerer bredt til samfundsforhold, idéverden og kulturelle udtryksformer i samtiden.

Eleverne har læst et individuelt værk fra Det moderne gennembrud.

Nøglebegreber: Naturalisme, (kritisk) realisme, impressionisme, sædelighedsfejde

Læringsmål:
- I kan huske og forklare karakteristika ved det moderne gennembrud.
- I kan huske og forklare Georg Brandes' holdninger til litteraturen, og I kan reflektere over hans betydning for udviklingen i den danske litteratur.
- I kan identificere naturalisme og impressionisme i tekster fra perioden.
- I kan analysere og fortolke tekster fra perioden, og I kan perspektivere tekst/billeder til det omgivende samfund.


Kernestof:
Introduktion til Det moderne gennembrud fra "Brug litteraturhistorien", s. 102-107
Georg Brandes: "Indledning til Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur", 1871
Egen PPT om det moderne gennembrud
J.P.Jacobsen: "To verdener", 1879
Henrik Pontoppidan:"Naadsensbrød", 1887
Herman Bang: "Foran alteret"
Amalie Skram: "En rose"
Individuelle værker af J.P.Jacobsen, Henrik Pontoppidan, Amalie Skram og Herman Bang
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Den iscenesatte virkelighed - tv-dokumentar

I forløbet har vi arbejdet med tv-dokumentaren som genre. Vi har haft fokus på typer af dokumentarer og på fakta-fiktionskoder. I forbindelse med forløbet har vi set "De vaccinerede piger". I analysen har vi fokuseret på at afdække, hvordan dokumentaren iscenesætter virkeligheden.

Læringsmål:
-Jeg ved, hvilke fakta- og fiktionskoder der er i de filmiske virkemidler (billedudsnit, perspektiv, kamerabevægelser, lys, lyd, scenografi, klipning)
-Jeg kan anvende denne viden til at analysere en tv-dokumentar
-Jeg kan karakterisere den observerende og den dybdeborende dokumentar.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Ekspressionisme (inkl. individuelt værk)

Målet med forløbet er at styrke elevernes evne til at analysere lyrik med fokus på stilistiske virkemidler. Vi har særligt fokus på den modernistiske understrømning ekspressionisme, og vi ser på, hvordan ekspressionisterne forsøger at udtrykke deres oplevelse af den kaotiske verden efter 1. verdenskrig. Der er altså fokus på lyrikkens stærke udtryk.

Vi læser lyrik af Johannes V. Jensen og ser på, hvordan han kan siges at være en forløber for ekspressionismen.
Vi læser ekspressionistisk lyrik af Broby-Johansen og Tom Kristensen og ser på, hvordan de på forskellig vis udtrykker deres oplevelse af verden.

Endelig perspektiverer vi den ekspressionistiske lyrik til mere moderne lyrik af Michael Strunge, Yayha Hassan, Mette Mostrup, Asta Olivia Nordenhof og Christina Hagen. Her ser vi på lighederne samt på, hvordan moderne forfattere bruger lyrikken til at udtrykke vrede.

I forbindelse med forløbet læser eleverne en selvvalgt digtsamling (med fokus på det stærke udtryk). I forlængelse af deres læsning skriver de selv et digt, hvor de imiterer digtsamlingens stil og tone. Digtet læser de op på en litteraturcafé i klassen, hvor de også præsenterer deres valg af stil og tone.

Læringsmål:
- Jeg forstår overordnet begrebet modernisme, og hvordan det står i modsætning til realisme
- Jeg har fået en dybere forståelse for den modernistiske understrømning ekspressionisme med særligt fokus på lyrikken
- Jeg forstår, hvordan ekspressionisterne forsøger at udtrykke deres oplevelse af den kaotiske verden efter 1. verdenskrig
- Jeg forstår, hvordan moderne lyrik kan perspektiveres til ekspressionistisk lyrik
- Jeg kan analysere og fortolke lyrik med fokus på stilistiske virkemidler
- Jeg kan identificere særlige ekspressionistiske træk i lyrik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Sprog og magt

I dette forløb skal eleverne beskæftige sig med sproghandlinger og diskursanalyse. Hvad siger vi egentlig, når vi taler og skriver? Og hvorfor siger vi det?

Formålet med dette forløb er, at eleverne bliver i stand til at genkende og analysere forskellige sproghandlinger samt identificere bestemte diskurser i sprogbrug. Eleverne skal arbejde med teorien bag sproghandlingerne samt arbejde med begreberne om face. Forløbet tjener også et dannelsesmæssigt formål, da det styrker elevernes evne til at forholde sig kritisk-analytisk til en række forskellige tekster.

Læringsmål:
- Jeg kan navigere, udvælge og forholde mig kritisk og analytisk til information i mediebilledet samt deltage reflekteret i digitale fællesskaber
- Jeg kan demonstrere kendskab og forholde mig reflekteret til mediebilledet i dag
- Jeg kan dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
- Jeg kan analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
- Jeg kan undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes
- Jeg kan identificere de forskellige sproghandlinger i ytringer
- Jeg kan identificere og reflektere over diskurser i sprog
- Jeg kan relatere og skabe sammenhæng mellem sproghandlingsteori og autentisk sprog

Nøgleord: face, facework, sproghandlinger, diskursanalyse (nodalpunkt, ækvivalenskæde, hegemoni, differenskæde, antagonisme)

Kernestof:
Om sproghandlinger fra "Sproget arbejder", Birgitte Darger
Om diskursanalyse fra kapitlet i "Håndbog til dansk"
Egen ppt. om sproghandlinger, face, facework og diskursanalyse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Repetition

I-bøger:
- "Eksamensgenrerne dansk stx": https://eksamensgenrernedanskstx.systime.dk/
- "Håndbog til dansk": https://hbdansk.systime.dk/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer