Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2020/21
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Helene Qvistgaard
Hold 2017 DA/t (1t DA, 2t DA, 3t DA, 3t DA (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Litteraturens fortælleteknik (Litteratur)
Titel 2 Skrivekursus. Skriv analyserende og indled
Titel 3 Historie på Film. "Vikings" (Medier)
Titel 4 Dokumentaren i gråzonen. Medieværk
Titel 5 Argumentation og stilistik (Sprog)
Titel 6 Skrivekursus. Skriv redegørende og diskuterende
Titel 7 Dansk- Historie
Titel 8 Oplysningstid Holberg. Værk (Litteratur)
Titel 9 Romantikkens strømninger (Litteratur)
Titel 10 Kommunikation og Faglig formidling (Medier /Sprog)
Titel 11 Sammenbrud og Mellemkrigstid (Litteratur og Sprog)
Titel 12 Vor tids litteratur. Under overfladen (Litteratur)
Titel 13 Det moderne gennembrud
Titel 14 Genreskrivning. Debatterende Artikel
Titel 15 Selvfremstilling / Autofiktion. (Genre i Gråzonen)
Titel 16 Fortællende Journalistik (Genre i gråzonen)
Titel 17 Queer. Køn og Identitet. (Sprog)
Titel 18 Herman Bang. Ved Vejen. (Litteratur/Sprog/ Værk)
Titel 19 Litterær fortælleteknik. Lyrik (Litteratur/sprog)
Titel 20 Dokumentar. De fem Benspænd (Medie)
Titel 21 Dokumentar. De fem Benspænd (Medie)
Titel 22 Vor tids litteratur. Realismebrud (Litteratur)
Titel 23 Franz Kafka. Forvandlingen. Værk (Litteratur)
Titel 24 Besættelsens Lyrik (Litteratur)
Titel 25 Min Indre Skribent&Litteraturhistorisk overblik
Titel 26 Kanonforfattere. H.C. A Dybden og Bredden
Titel 27 Forløb#21

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Litteraturens fortælleteknik (Litteratur)

Vi sætter fokus på at læse litteratur og sætte faglige begreber i spil fra fortælleteknikken til prosa. Vi arbejder med højtlæsning og tekstlæsning. Skaber et læringsrum, hvor vi tør at byde ind med analyser og fortolkninger, og et læringsrum, hvor der kan arbejdes selvstændigt uden for klasserummet individuelt og i grupper.
Tekstmateriale:

Folkevise Aage og Else
Tove Ditlevsen: Nattens Dronning, 1952
Martin Andersen Nexø: Lønningsdag, en Idyl, 1900
Jan Sonnergaard: Sex, 1997
Jan Sonnergaard: Reprise på Kroghs Fisserestaurant, 2000

Arbejdet munder ud i litterær Artikel med valgfrihed inden for de noveller, vi har arbejdet med.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Folkevisen Åge og Else 10-11-2017
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Skrivekursus. Skriv analyserende og indled

Introduktion til skrivning og genre. Fokus er den analyserende skrivning og god indledning. Stilladsering til Litterær Artikel / Opbygning, struktur i de enkelte afsnit. Eleverne har valgfrihed inden for de noveller, vi har arbejdet med. De er ikke ikke udtømt i undervisningen, så der er plads til deres selvstændige arbejde med dem. De sætter de faglige begreber fra fortælleteknikken i spil.

Arbejdsformer: Individuelt og i pararbejde. Løbende respons fra Qv under skrivning og elektronisk frem til aflevering. Forløbet har fokus på at træne selvstændighed i skriveprocessen, koncentration, skriveflow, tryghed ved at fremvise sine udkast og at bruge skrivevejledning fra lærer. Fra Process til produkt og at opbygge en skriveidentitet under de nye faglige forhold i overgangen fra folkeskole til gymnasiet.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk Stil 1 Litterær Artikel 13-12-2017
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Historie på Film. "Vikings" (Medier)

Faglig formidling i TV-serier med historiske indhold. Vi ser udvalgt afsnit af Vikings. Gennmegang og redegørelse for filmiske virkemidler og fakta/fiktionskoder. Sætter de filmiske virkemidler i spil i den filmiske analyse af Vikings. Diskussion om TV-seriers troværdighed og egnethed i formidlingen af faglig historisk viden. Forløbet er desuden tænkt som træning til at kunne arbejde film i den tværfaglige DHO sidst på året.

I forløbet indgår Skriftlig aflevering, som træner den redegørende skrivning på baggrund af artiklen "Vikingerne kommer!!".  

Tekst: Horsbøl, Gitte: Den iscenesatte virkelighed, Systime, 2004

Arbejdsformer: Analysearbejde og fremlæggelser i Matrixgrupper - fælles gennemgang og diskussion.
Film: Michael Hirst, HBO, Vikings, episode 1 afsnit 1 + selvvalgt afsnit
Artikel: Vikingerne kommer! www.information.dk/kultur/2013/03/vikingerne-kommer
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk Stil 2 22-01-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Dokumentaren i gråzonen. Medieværk

Medieværk. Dokumentargenren og den dokumentariske filmanalyse. Repetition: Redegørelse for fakta/fiktionskoder, form, indhold og udtryk med fokus på dokumentarens gråzone mellem fakta og fiktion. Analyse af tendens og virkemidler af Per Wennichs dokumentar " Ingen slinger i Valsen", 1998.

Tekst: Horsbøl, Gitte m.fl, Den iscenesatte virkelighed, 2004
Film: Per Wennich: "Ingen Slinger i Valsen" 1998

Analysearbejde og fremlæggelser i Matrixgrupper.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Argumentation og stilistik (Sprog)

vælge sagprosa og retorik i denne opgave.

Tekst: Artikel: Wille, Martin Winkler, " Jeg er gymnasielærer, og jeg hader at give mine elever karakterer", Politiken 2016, politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5636650/Jeg-er-gymnasiel%C3%A6rer-og-jeg-hader-at-give-mine-elever-karakterer

Arbejdsformer. Pararbejde, halvklasse og fælles gennemgang
Tekst: Argumentationsanalyse (Analysepapir af Qv - påstand, belæg, hjemmel, rygdækning, gendrivelse, styrkemarkører og appelformerne)
Tekst: Stilistiske virkemidler (Analysepapir "Sproglige og stilistiske virkemidler" af Qv)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Vurderingsøvelse Vikingerne Kommer Dansk stil 2 14-02-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Skrivekursus. Skriv redegørende og diskuterende

Fokus på den redegørende og diskuterende skrivning og repetition af den analyserende skrivning på ny genre.
Opbygningen af en helstøbt Kronikopgave på baggrund af artiklen " Jeg er Gymnasielærer og jeg hader at give mine elever karakterer".

Forløbet træner skriftlighed med særligt fokus, f.eks. den redegørende skrivning, hvad er en redegørelse, hvordan styrer man sin redegørelse mod det centrale? Trækker her på forudgående forløb om argumentationsanalysen og kobler med den redegørende skrivning. Derudover træner eleverne den analyserende skrivning i form af karakteristik af virkemidler og argumentationsformen, herunder træner god struktur i det enkelte afsnit, Emnesætning og støttende sætninger. Endeligt introduceres til den diskuterende skrivning og den afprøves i deres færdig aflevering i form af en helstøbt kronikopgave. Forløbet træner samtidigt eleverne i at kunne skrive en stor opgave forud for den tværfaglige DHO, hvor både den redegørende, analyserende og diskuterende skrivning indgår.

Arbejdsform: Individuelt og med løbende respons fra lærer og henter sparring hos klassekammerater under skrivning også.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk Stil 3a 05-03-2018
Dansk Stil 3b 09-03-2018
DHO optakt Dansk Onsdag 14-03-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Dansk- Historie

Nedslag historiske perioder, herunder bl.a. middelalder og Folkeviser:

Tekst: " Holst, Nina m.fl: Dansk og Historie Grundbog til DHO-forløbet
Tekst: Folkevise: Jomfruen og Dværgekongen
Tekst: Folkevise: Ebbe Skammelsøn
Fællesnoter Folkeviser af Qv

Arbejdsformer - indviduelt, pararbejde, matrixgrupper

Optakt DHO. Introduktion og Inspirationskatalog til emner
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk Stil 3c 13-04-2018
Dansk Stil 4 07-05-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Oplysningstid Holberg. Værk (Litteratur)

I dette forløb arbejder klassen med værklæsning og perspektiv til litteraturhistorisk periode.

Baggrund: Litteraturens veje: 108-123. Træning af læsningsteknikker til baggrundsstof i dansk
Fællesnoter: Oplysningstid og Holberg
PowerPoint: Opsamling oplysningstid v. Qv

Kernestof: Holberg: Erasmus Montanus (Værk)
Gennemgang af værket suppleret med kreative bearbejdninger og opførelser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Kommunikation og Faglig formidling (Medier /Sprog)

Forløbet ligger inden for danskfagets mediemæssige og sproglige område og har til formål at skabe viden om kommunikationsteori og faglig formidling.

I dette forløb har klassen arbejdet med kommunikationsanalyse og faglig formidling i genrene:
Kampagneanalyse./ Podcasting. / Populærvidenskabelig artikel. / Kronik. / TED-talk / Retorik og Det mundtlige foredrag. Der indgår selvproduceret pod cast som afleveringsopgave.

Kernestof:
Kampagneanalyse. Introduktion til Roman Jakobsens Kommunikationsmodel i “Medier i Dansk” s. 153-154.  Derudover relevante analyseværktøjer fra den allerede kendte danskfaglige værktøjskasse - argumentation, retoriske appelformer, sprog og stilistik m.v.
Tre reklame/kampagnebilleder: “Bryd Tavsheden”, “Børnefonden”, “Fitness World”.

Podcasting. Dansk Stil: Selvproduceret litterær podcast om H.C. Andersens “Gartneren og Herskabet” og sammenhængen med H.C. Andersens liv.
Ugens Podcast: “Kan du forstå kvantefysik?” Forskerzonen https://videnskab.dk/naturvidenskab/ugens-podcast-kan-du-forstaa-kvantefysik

Roman Jakobsens Kommunikationsmodel i “Medier i Dansk” s. 153-154.
Jensen, Leif Becker: “Ud af elfenbenståarnet -  Fortælleteknik for fagfolk der vil skrive en god historie”.  “Skriv så læseren kan se og opleve det” (s. 37-58.)

Populærvidenskabelig artikel.: Elev 3.g RKS 2016: “Er det sandt?” Produceret til Weekendavisen i forbindelse med formidlings-SRP Dansk A-Mat A. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dMKDrK1FEr-VPIA2frDynvYtBlxoMK1S

Kort læreroplæg om Videnskabssprog vs. formidlingsprog.
Jensen, Leif Becker: “Ud af elfenbenståarnet -  Fortælleteknik for fagfolk der vil skrive en god historie”.  “Skriv så læseren kan se og opleve det” (s. 37-58.) + “I begyndelsen var Adam og Eva…” om dispositionsprincipper s. 97 - 111.

Kronik: Nielsen, Morten Ebbe Juul.” “Stop jagten på livets mening” Kristeligt Dagblad 16. nov. 2018
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/stop-jagten-paa-livets-mening


TED-talk: Daniel Kahneman: “ Gåden om oplevelse contra erindring” / danske undertekster. https://www.ted.com/talks/daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory?language=da&fbclid=IwAR1ZA9HuObeiCFgt_zn2-N3_LljlBYARnUfPwrBnxeW9Vu77lYPYSrP0dfE

Foredrag: Vincent Hendricks: “Forstå de unge i dag”. https://www.youtube.com/watch?v=jJoZN9bHB1A

Mundtlig formidling. Kompendium / Qv. “Om Bevingede ord- Retorikkens anvisninger til opbygning af foredraget. Desuden forløbets anvendte analyseværktøjer inden for kommunikation og faglig formidling.


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kommunikationsanalyse Er det sandt? 22-11-2018
Opsamling Komm&faglig formidling 06-12-2018
Refleksion over TED-Talk 10-12-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Sammenbrud og Mellemkrigstid (Litteratur og Sprog)

I dette forløb arbejder klassen med værdisammenbruddet omkring 1. verdenskrig og den forandringstid, som tiden herefter medfører, og som kunsten og litteraturen afspejler i særligt to tendenser: en kunst og litteratur, der afspejler temaer som angst og fremmedgørelse overfor verden og naturen, og heroverfor en anden ideologi og kunstnerisk tendens, der hylder fremskridtet og de forandringer, der ligger i tiden, herunder futurismen. Vi arbejder med disse to reaktioner, og hvordan de afspejles i et udsnit af forskellige typer af tekster.
Derudover arbejder vi med Ekspressionismen som formsprog. Sprogligt fokus. Hvordan etableres det ekspressionistiske formsprog i litteraturen og i billedkunsten?

Baggrund: Litteraturens Veje: Kapitel 11. Det store sammenbrud
Litteraturens Veje: Mellemkrigstid (Mellemkrigstid s. 274-280. Særligt fokus på Emil Bønnelycke og Tom Kristensen)
Litteraturens Veje: Leksikondel: Ekspressionisme
Kulturprogrammet: Digtere, Divaer og Dogmebrødre 1918-1930 Bonanza

Powerpoint: Mellem to verdenskrige // Qv
Fællesnoter

Kernestof:
Anslag til mellemkrigstiden: Tre opgaver: Edward Munch "Skriet", 1893", Pär Lagerkvist: "Ångest, Ångest är min arvedel" 1916. J. F. Willumsen: Naturskræk. Efter stormen nr. 2.1916
Pär Lagerkvist: "Far og jeg". 1924
Emil Bønnelycke, Århunderet, 1918
Marinetti: Futurismens Manifest, 1909
Tom Kristensen: Landet Atlantis, 1920
Georg Grosz: The lovesick man (maleri) 1916
Erich Maria-Remarque: Intet nyt fra Vestfronten, (uddrag) 1929 (Elevoplæg på baggrund af DHO)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skriv emnet frem! 18-01-2019
Virtuel udkast dansk stil 28-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Vor tids litteratur. Under overfladen (Litteratur)

Vi genoptager fokus på moderne litteratur fra 1.g med fokus på minimalismen, hverdagsrealismen og nyeksistentialisme i litteraturen. Forløbet træner samtidigt at "råbe tekstens tema ud" og at have selvstændigt mod til at tro på sin fortolkining og underbygge den for sin læser/den der lytter.

I forløbet indgår refleksionsøvelse og vidoeoptagelse af oplæg om moderne litteratur.

Kernestof:
Kim Fupz Aakeson: Dødsbo, 2013
Kathrine Marie Guldager: ”Voksne kan godt tale om sex, 2009
Helle Helle: "Mere Kaffe?", 2000

Litteraturens afspejling i journalistiske genre: Puk Damsgaard, Ser du Månen Daniel, 2015
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Under overfladen af moderne litteratur 28-03-2019
Eksamensspørgsmål 1 Videooptag 11-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Det moderne gennembrud

Det moderne Gennembrud
I dette forløb arbejder klassen med den litteraturhistoriske periode Det moderne gennembrud. Det fortsættes og afsluttes i begyndelsen af 3.g. Der anlægges både et litterært og et sprogligt fokus, bl.a. i arbejdet med den litterære impressionisme med sprogligt fokus. Der er derudover fokus på temaerne og realismen i kunsten, og hvordan den afspejles i forskellige stilretninger hos centrale forfattere og kunstnere i tiden, herunder den litterære impressionisme hos Herman Bang, naturalismen hos J.P. Jakobsen, Kritisk realisme hos Pontoppidan og hos Nøxø. Derudover fokus på kvindelitteraturen i tiden i læsning af Amalie Skram og Olivia Levison. De store temaer i perioden om samfundsdebatten, religionsopgør og kvinders stilling i samfundet.

Forløbet kombineres med moduler i Skriftlig dansk. Forløbet giver grundlag for 2.t´s årsprøvesæt i skriftlig dansk. Forfattere, der vil skabe forandring!

Baggrund: Litteraturens Veje: Det moderne gennembrud s. 194-195 + 200-210 + s. 216-218.

Baggrundsstof:
LItteraturens Veje:  leksikondel - naturalisme - impressionisme - realisme/kritisk realisme
Litteraturens Veje: Kapitel 8. Det moderne gennembrud.
Fællesnoter om de gennemgåede tekster og perioden.
PowerPoint: Introduktion til det moderne gennembrud / ved. Qv

Kernestof:
Herman Bang: Ved Vejen 1887 (Værk)
Henrik Pontoppidan: En Vandringsmand 1887
J.P. Jakobsen, af Fru Marie Grubbe Kapitel 1, 1876
Martin Andersen Nexø: Lønningsdag, 1900
Amalie Skram, Karens Jul. 1885
Olivia Levison: Støv, 1885
Den Hirschspungske samling. Udvalgte malerier til billedanalysen.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk stil 3 Litteraturen i vores tid 01-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Genreskrivning. Debatterende Artikel

Træner debatterende skrivning og genre Debatterende Artikel. Forløbet fokuserer dels på tilrettelæggelse af stoffet, som skal ind i den debatterende artikel - herunder at analysere elementer i teksterne og selv at skabe systematisk udbygget argumentation med konkrete eksempler som rygdækning i den diskussion man lægger frem for sin læser i debatterende artikel.
Kernemateriale: P1-udsendelse: Baggklog d. 11.08.2019
Supplerende materiale:
Artikler: http://nordlitt.dk/hvordan-skal-man-adskille-kunsten-fra-kunstneren/
Der fokuseres på indidivuelt skrivning, men klasserne arbejder i både mindre grupper, par og individuelt i tilrettelæggelsen af stoffet suppleret med fælles gennemgang i klassen med udvalgte pointer.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skriveøvelse Leaving Neverland 20-08-2019
Første udkast dansk stil 1 til gennemsyn 27-08-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Selvfremstilling / Autofiktion. (Genre i Gråzonen)

Forløbet har fokus på gråzone-genren Selvfremstilling og autofiktion. Træner dels genrekendskab og fortælleteknisk at afkode genrens dobbeltkontrakt og leg med de litterære virkemidler. Perspektiv til dokumentargenrens gråzone.
I forløbet arbejder vi også med at undersøge, om man kan fortælle barndom?, idet eleverne skriver og fortæller om barndom i individuelle sproglige udformninger og med det fortælleforhold, der synes oplagt for dem. Herefter kritisk stillingstagen til egen tekst, og det komplicerede i at fortælle sandheden - træner kritisk blik på selvfremstillingsgenre, herunder diskussion af biografien og selvbiografens store gennembrud som genre i de sidste 10 år. Forløbet fører over i et efterfølgende forløb om fortællende journalistik, hvor samme grundproblematik gør sig gældende.

Materialer: Claus Christensen og Peter Jensen, Livsværk, det selvbiografiske i ny dansk litteratur, Dansklærerforeningens forlag, 2008
Introduktion, s. 11-25
Kan Barndommen fortælles? S. 31-34
Christina Hesselholdt: Hovedstolen (uddag)
Carsten Andersen: ”Barndom i billeder”
Per Højholt: ”Imago. En selvbiografi”
Per Højholt: ”Jeg har ingen barndom”
Jørgen Leth: af "Det uperfekte Menneske".
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk stil 1 2. udkast til førrespons 05-09-2019
Dansk stil 1 3.g Debatterende Artikel 11-09-2019
Erindringsstykke om barndom 18-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Fortællende Journalistik (Genre i gråzonen)

Forløbet viderefører det fokus, vi har arbejdet med om genre i gråzonen, idet vi sætter fokus på den fortællende journalistisks udnyttelse af de skønlitterære virkemidler i en sagprosa-genre. Fokus på redegørelse for den fortællende journalistiks genretræk overfor den klassiske journalistik - historik og aktualitet. Med udgangspunkt i to storsælgende nyere værker inden for genren, henholdsvis Puk Damsgaards "Ser du månen, Daniel", 2015 og Åsne Seierstads "To søstre", 2015, arbejder vi med nærlæsning af uddrage af værkerne med henblik på problemstillingen, hvordan disse værker udnytter de litterære virkemidler til at fortælle den journalistiske historie og med hvilken effekt i forhold til at formidle fortællingen til sin læser. Eleverne trænes således i den tekstnære analyse med fokus på formens betydning for indholdet / den gode historie i den fortællende journalistik. I forløbet vurderer vi og diskutere analysen af værkerne i lyset af journaliststikkens grænser i spændfeltet mellem skønlitteratur  og journalistik og undersøger fordele og ulempe i denne genrens udnyttelse af de litterære virkemidler.

Kernemateriale:
Christian Kock: Fortællende Journalistik. Update.dk
Tekst: Puk Damsgaard: Ser du Månen, Daniel, 2015 uddrag s. 1-34 / s. 42-59
Tekst: Åsne Seierstad: To Søstre, 2016, uddrag s. 56-59 + paratekst
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Virtuel. Debatterende Artikel 24-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Queer. Køn og Identitet. (Sprog)

Forløbet sætter fokus på socialkonstruktivistisk kønsteori, herunder at kunne redegøre for Judith Butlers teori om kønnets sociale kontruktion, Austins sproghandlingsteori om performative sproghandlinger, kønsperformans, hate speech og diskursanalyse. Forløbet træner at tilegne sig begreber og teoretisk baggrundsforståelse for en af tidens store diskussioner, der handler om køn og identitet og mere grundlæggende brud med opfattelsen af, hvad der er naturligt og biologisk bestemt ud fra en binær opfattelse af sociale strukturer. Forløbet danner grundlag for det skriftlige arbejde i form af arbejdet med diskursanalyse og argumentation i den debatterende artikel som genre. Endvidere træner forløbet færdighed i at trække på en teoridannelse ind i diskussion om emnet som belæg og rygdækning.

Materialer: Campion Ditte: Blik for køn, kønsdiskurser hatespeech queerteori, Dansklærerforeningen 2018, s. 10-22 / s. 24 – 40 / s. 44-62

Supplerende materiale:
Artikel: https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/med-han-hun-og-hen-i-b%C3%B8rnehave
Artikel: https://www.dagens.dk/gossip/sam-smith-vil-ikke-laengere-kaldes-han-eller-ham

I forløbet arbejdes bl.a. i matrix- par og indiduelt. Der er tilknyttet debatternede skrivning under forløbet.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Videoaflevering + Genafl.Fortællende Journalistisk 21-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Herman Bang. Ved Vejen. (Litteratur/Sprog/ Værk)

Værk: Herman Bang: Ved Vejen, 1887:
Forløbet træner forståelse for den litterære impressionisme, herunder Herman Bangs realismesyn og med udblik til en række moderne litteraturs fremstillinger af virkelighed, herunder minimalismen. Forløbet styrker og repeterer den tekstnære litterære analyse og med fokus på den sproglige næranalyse også i forståelsen for og påpegningen af den litterære impressionistiske stil. Men primært læser vi også værket som et vidnesbyrd om den tid, det er skrevet i og taler om Bangs på mange måder moderne værk både i tema og form i lyset af en moderne læsers forståelse af værket, dets aktualitetsværdi i dag, hvad er specielt ved værket, hvad kan det stadig sige os i dag?
Supplerende materiale: Herman Bang: Den sidste Balkjole, 1885.

Forløbet giver plads til både individuel fordybelse i læsningen og en række arbejdsformer, hvor sparring om litteraturen og det konkrete analysearbejde med værkets komposition, sprog, tema er i spil. Der indgår en træning i løsningn af eksamensspørgsmål til Herman Bangs Den sidste Balkjole også. Derudover er det en mulighed at skrive om værket i den tilhørerende danske stil, som ligger i denne skemablok.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Litterær fortælleteknik. Lyrik (Litteratur/sprog)

Kort forløb før jul, hvor vi genopfrisker lyrikanalyse og sammenkobler det med en vanskelig tilgængelig digtning i 60´erne, Konfrontationsmodernismen. Vi læser og arbejder dybdegående med Klaus Rifbjergs digt: Det er blevet os pålagt, 1960. Herunder skaber klassen selv lyrik. Perspektiv til andre former for lyrik, som vi har arbejdet med - forløbet genopfrisker og styrker fokus på lyrikken. Skal bruges efter SRP-skrivningen bla. i dansk stil i det nye år.

Materialer: Klaus Rifbjerg: Det er blevet os pålagt, 1960
Fællesnoter om Konfrontationsdigtning
Litteraturens Veje, leksikondel: Konfrontationsmodernisme
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 Dokumentar. De fem Benspænd (Medie)

Forløbet repeterer dokumentaranalysen, herunder genren den deltagende dokumentar og trækker begrebet ”Verfremdungsteknik” i kunsten ind. Forløbet træner den grundlæggende færdighed i dokumentaranalyse og endvidere tanker om og analytiske bud på, hvad den underliggørende filmkunst og litteratur skaber for seeren og læseren. Endeligt trækker vi en tråd tilbage til forløbet om Selvfremstilling og autofiktion, hvori indgik Jørgen Leths ”Det uperfekte menneske”. Dokumentaren ”De fem benspænd” har Leths første ikoniske film ”Det perfekte menneske som omdrejningspunkt for den skabelsesproces, der foregår i dokumentaren.
Materiale: Film: Jørgen Leth & Lars von Trier: De fem benspænd, 2003

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
De fem Benspænd Analyseafsnit Mediefokus 06-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 Dokumentar. De fem Benspænd (Medie)

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk Stil 4. Alle tre genre 14-01-2020
Værklæsning. Selvvalgt. Videoaflevering. 20-01-2020
Bullbjerg arbejdsnoter 23-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 22 Vor tids litteratur. Realismebrud (Litteratur)

Forløbet går i dybden med den tekstnære litterære analyse af Naia Marie Aidts forfatterskab med fokus på to noveller. Vi ser nærmere på teksternes måde at twiste virkeligheden og sætter den litterære tekstnære analyse i spil for at undersøge brud på virkelighedsfremstillingen. Fortællerforhold, begivenhed, forholdet mellem fabula/sjuzet og indkredsningen af novellens centrale tema under overfladen på den afmålte handling. Forløbet er således både en repetition af de dansklitterære analysebegreber sat i spil, og samtidigt lægges op til en selvstændig tilgang til stoffet, hvor eleverne selv trækker tema og interessate tolkninger frem på baggrund af deres læsninger af den åbne tekst. Derudover introduceres til "Den nye realisme". Eleverne skal kunne redegøre for de tendenser, der ses i litteratur, der kan karakteriseres under den nye realisme efter 2000 og sætte begrebet i spil i forhold til Naia Marie Aidts fortælleunivers.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Værklæsning. Selvvalgt. Videoaflevering. 20-01-2020
Bullbjerg arbejdsnoter 23-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 23 Franz Kafka. Forvandlingen. Værk (Litteratur)

Forløbet introducerer til europæisk litteratur med fokus på Franz Kafka.
Materiale: Franz Kafka: Forvandlingen, 1915. Fokus på den tekstnære litterære analyse af værket. Perspektiv til Sjiklowskij ”Kunstens grep”, 1916 for at skabe fokus på litteraturens underliggørende greb og effekten heraf.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk Stil 5. Alle tre genre 11-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 24 Besættelsens Lyrik (Litteratur)

Forløbet repeterer den danskfaglige digtanalyse og i den forbindelse fordyber vi os i besættelsestiden eksistentialistiske lyrik bl.a. i Morten Nielsens digtning, 1943

Fælles læsning af en række digte fra Krigere uden Våben, 1943. Herefter selvvalgte digte og fremlæggelser af Morten Nielsens lyriske univers. Vi arbejder dels i Matrix og i klassesammenhæng
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Morten Nielsens digtning 09-03-2020
Førrespons Dansk stil 6 (virtuelt modul) 1 12-03-2020
Førrespons Dansk stil 6 (virtuelt modul) 2 16-03-2020
Dansk Stil 6. Færdig 17-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 25 Min Indre Skribent&Litteraturhistorisk overblik

Repeterer litteraturhistorisk læsning og tekster fra Middelalder til nyeste tid.
Kernestoffet er Litteraturens Veje baggrundsstof - udvalgte læste tekster og lærerforedrag. Forløbet kombineres med skriftlig dansk i form af skrivning med fokuspunkter - kombineres med øvelser i forløbet om "Min indre skribent".
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Min indre skribent 03-05-2020
Dansk Stil 7. Før studentereksamen 13-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 26 Kanonforfattere. H.C. A Dybden og Bredden

Afslutning på året - projekt om kanonforfattere og med fokus på H.C. Andersen. Dybden og bredden i forfatterskabet. Træner mundtlig oplæg forud for studentereksamenen i SRP.
Materialer: Uddrag af Fra Sump og Sol - baggrundsteori og tekstmateriale.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 27 Forløb#21

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer