Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Claus Bjørn
Hold 2017 id/c (1c id, 2c id, 2c id (puljetid), 3c id, 3c id (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Opvarmning
Titel 2 Boldbasis
Titel 3 Opsamling - Årsprøve intro
Titel 4 Fodbold I
Titel 5 Grundtræning med Crossfit
Titel 6 Kropsbasis med hiphop
Titel 7 Træningsprojekt med lid fodbold
Titel 8 Basketball
Titel 9 Les Lanciers og Jive
Titel 10 Outtro

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Opvarmning

Eleverne vil i dette forløb blive introduceret for traditionelopvarmning.

Eleverne vil lærer om takter og tælling af musikken, som de skal anvende, når de i grupper selv skal lave et opvarmningsprogram som skal fremvises og afprøves på klassen.
Der skal, gruppevis, udarbejdes et opvarmningsprogram. Opvarmningsprogrammet skal gennemføres under gruppens ledelse med resten af holdet som ”forsøgspersoner”
Udover den praktiske afvikling skal der afleveres et skriftligt oplæg indeholdende:
- Redegørelse for programmets opbygning
- Redegørelse for de enkelte øvelser og deres formål
- Kommentarer til musikvalg
- Redegørelse for, hvilken aktivitet programmet stiler mod eller om opvarmningsprogrammet har mere almen karakter.


Eleverne vil også få kendskab til basal fysiologi såsom aerobe og anaerobe processer, lunger og hjerte/kredsløb.
Eleverne vil få en test i basal fysiologi som der gives en separat karakter for, og som vil tælle med i den samlede karakter over opvarmningsforløbet.

Eleverne vil blive evalueret på følgende:
- Samarbejde (gruppe opgaven – deltager I, i arbejdet og fremvisningen)
- Teoriens anvendelse og forståelse
- Takter og rytme (følger i takten)
- Forberedelse – fremvisning kan i jeres ting.

Materiale: C-det er idræt. Af Wolf, T m.fl. (2006) Gyldendal s. 12-29
samt diverse grafer og figurer, der virker understøttende for den fysiologiske del.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Boldbasis

I forløbet bliver eleverne introduceret til boldspillets elementer, såsom taktik, teknik, bredde/dybde, temposkift m.m.
Eleverne skal kunne reflekterer over hvorledes spil kan forbedres og hvilke elementer der er essentielle for spillet.
Eleverne skal blive bekendt med basale aflevering og modtagninger ift. forskellige boldtyper og de skal have kendskab til spilhjulet som skaber baggrund for elevernes egne konstruktioner af et boldspil i grupper.

I boldbasis forløbet skal eleverne gennem aktiv deltagelse i timerne erfarer forskellige tekniske såvel som taktiske elementer indenfor boldspil.

Eleverne skal stifte bekendtskab med forskellige boldtyper og dermed også arbejde med forskellige måde at aflevere og modtage på. Eleverne skal yderligere arbejde med og opnå en forståelse af elementer såsom: Bredde/dybde, temposkift, give and go, kommunikation; nonverbal og verbal, spilbarhed, samarbejde, som alle er elementer, der anvendes i boldspil generelt set.

Sidst i forløbet skal eleverne anvende deres kendskab til spilhjulet og deres almene boldspils viden til at konstruere et boldspil i grupper, som afprøves med klassen.


Vurderingskrav:
- Samarbejdsevner
- Modtagning og afleverings teknik
- Bevidsthed omkring hvordan man bevæger sig på banen (fx spilbarhed, bredde/dybde)
- Spilkonstruktion – herunder hvorledes i anvender spilhjulet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Opsamling - Årsprøve intro

Dette "Mini-forløb", er afsat til at samle op på årets læring, samt give en introduktion til en eventuel årsprøve (på længere sigt en introduktion til den afsluttende 3g eksamen)

Modulet består af henholdsvis en teoretisk del:
Hvordan forgår eksamen, hvad lægges der vægt på, hvilke dele af pensum er relevante etc.
Samt en mere praktisk del:
Lave en drejbog, konstruerer slagkraftige grupper, øve sig på drejebog etc.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Fodbold I

Formålet med fodboldforløbet er en grundlæggende  indføring i de centrale elementer af fodboldspillet. Undervisningen i 2.g er lærerstyret, således at der sikres, at alle elever kan mestre basale færdigheder. Elevgrupper står dog for opvarmningen til hver lektion.
Der er fokus på mange boldberøringer, således at eleverne hurtigere kan få en fornemmelse af spillets tekniske elementer. I de første lektioner er der fokus på boldtilvænning og bevægelse på en fodboldbane, mens der i de følgende lektioner øves finter og vendinger, afleveringer samt afslutninger. Det hele sættes sammen i 5. og 6. lektion, hvor der er fokus på offensiv og defensiv samspil og taktik.
Forløbet afsluttes med en forløbsprøve/ kampsituationer.


Læringsmål:
Drible med bolden, mens du har kontrol over den tæt ved dine fødder
Udføre to forskellige finter/vendinger  med og uden moderat pres fra modstander
Indersideafleveringer til makker 3-10 meter væk.
Returnere bold i luften til makkers hænder, når denne kaster til dig fra 1-2 meters afstand
Tæmme bolden efter modtagning af indersideaflevering fra makker 3-10 meter væk
Indgå i samspil med medspillere, mens en modspiller presser ( eks.4:1)
Gøre dig spilbar, når en medspiller har brug for at aflevere bolden
Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
Stille sig i korrekt forsvarsposition og tage bolden fra modstander, som er i moderat tempo.
Få en forståelse af forskellen på zone og mand-mand forsvar.
Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden og spiller den videre.  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Grundtræning med Crossfit

I dette forløb skal eleven lære om Crossfit som idrætsdisciplin både praktisk, teoretisk og kulturelt. Den praktiske del af forløbet er især centreret om de tekniske aspekter af disciplinen, hvor vi fokuserer på, kropsbeherskelse, høj funktionalitet og bevægelseskvalitet i de forskellige øvelser. Desuden arbejdes der efter at forbedre elevernes fysiske kapacitet.  Den teoretiske dimension indebærer et fokus på kredsløbet, anaerob energiomsætning og grundprincipperne for forskellige former for styrketræning. Det er væsentligt, at eleverne kan koble den teoretiske viden sammen med den udførte praksis. Endeligt skal eleverne have en fornemmelse af de forskellige træningsformer og den kultur, Crossfit er bygget op omkring.        

Organisering:
Forløbet er organiseret over 7 moduler. Hvert modul har sit tema/fokus. Undervisningen vil i de 5 første moduler være primært lærerstyret, hvorimod de to sidste vil være elevstyrede. Eleverne skal her selv udarbejde en WOD i grupper af 5, som de udfører den sidste gang. Desuden skal hver elev have videooptaget 3 øvelser af høj teknisk færdighedsgrad (såkaldte ‘skills’), som skal afleveres til underviseren i det afsluttende modul.

Læringsmål:
Kunne redegøre for begreberne kredsløbstræning, anaerob træning og styrketræning med de dertilhørende faglige begreber:
Kredsløbs-træning: Aerob/anaerob energiomsætning, iltoptagelse, kondital,
Anaerob træning: Anaerob- effekt, tolerance og hurtighed
Styrke: maksimal styrke, eksplosiv styrke, muskelvækst, spændstighed og betydningen af gentagelser og sæt.
Kunne redegøre for træningsprincipper for crossfit og anvende denne viden i udarbejdelsen, gennemførelsen og evaluering af egen WOD
Kunne udføre de gennemgåede øvelser teknisk korrekt, med kropsbevidsthed og med høj bevægelseskvalitet
Indgå i samarbejdsrelationer om udførelsen af de forskellige øvelser
Opnå en høj fysisk kapacitet

Skills vi har arbejdet med:
Håndstand, handstand push up, wallclimbs
Türkish Get Up, Kettle Bell snatch
Thruster, Clean and Jerk, push press   

Sider læst i C - det er idræt: 12-14; 32-29 & 45-48
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kropsbasis med hiphop

Formål:
I dette forløb skal eleven tilegne sig foreviste koreografier, derudover skal eleven selv arbejde med at lave hiphop-koreografi. Eleven skal i løbet af forløbet indlære nogle af de basic moves og udtryk, som man bruger i hiphop-dans og breakdance. I forløbet kommer eleven til at arbejde med hiphop i form af koreografier, freestyle, freezes, battles, poses og body-rolls, så det kræver mod, samarbejde, kreativitet og rytme.

Evalueringskriterier:
- Kropsbeherskelse, herunder: - Balance i freezes - Styrke til at udføre freezes
- Koordination med både arme og ben i takt til musikken ved indlæring af nye serier
- Udtryk - ofte med bounce (let på tå, ned i knæ, ikke for rank holdning og med lidt attitude)
- Isolere bevægelser - bevæge enkelte kropsdele kontrolleret som i f.eks. body rolls
- Freestyle og kreativitet, herunder - Sammensætte øvede/kendte bevægelser på en ny måde i en lille koreografi
- En vis grad af freestyle/improvisation
- Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier

Materiale:
- Yubio (uddrag):
        - Kap 33.1 og 33.2 Hip hoppens historie og hip hop og breakdance s. 739-742
        - Kap 26.6 subkultur s. 647-649
- Rudolf Laban - BESS (uddrag). Susanne Ravn (2005); “Med kroppen som materiale - om dans i praksis”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Træningsprojekt med lid fodbold

Forløbet er bygget op som et (individuelt) træningsprojekt, der har til hovedformål at forbedre din fysiske kapacitet indenfor et givent område (mest vægt på VO2max), fodbold samt din teoretiske viden om, hvordan dette gøres mest hensigtsmæssigt.
Det fordrer, at du lærer om kroppens adaptioner til specifik trænings regimer, samt at du har disciplin til at udfører dette. Ydermere er skal der arbejdes med sundhed i forbindelse med dette projekt. Både den fysiologiske og den mentale sundhed vil blive bragt på bane. Hvilke parametre er interessante som indikatorer (VO2, blodtryk, kapilarisering, fibertype fordeling, kolesterol sammensætning etc.).       
Sideløbende med det fysiske og teoretiske formål skal du lære de basale tekniske færdigheder i fodbold: her fokuseres der især på at lære bevægelsesmønstre, tæmninger, afleveringer, finter og skud på mål.

Du skal i løbet af projektperioden udarbejde en individuel træningsplan, hvor du viser, at du kan koble din teoretiske viden på praksis. Afslutningsvis skal der udarbejdes en træningsrapport, hvor du skal være i stand til at evaluere på dit træningsforløb og de tilhørende testresultater. Det forventes, at den praktiske inspiration og den teoretiske viden du allerede besidder og oparbejder gennem undervisningen, løbende kan anvendes under træningsprojekt-forløbet og i den afsluttende skriftlige rapport.

I bedømmelsen af træningsningrapporten og forløbet indgår en samlet vurdering af, i hvor høj grad du opfylder følgende mål:
- Din evne til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt personligt træningsprogram
- Din evne til følge op på og løbende justere træningsprogrammet.
- Din løbende ajourføring af trænings-logbog.
- Din fysiske kapacitet (hvor 'god' fodbold-form du er i)
- Din tekniske og taktiske kapacitet; herunder spilforståelse, løbemønstre, bevægelse på banen, tæmninger, afleveringer og skud på mål..   
- Den teoretiske viden, som du viser i timere omkring fysiologi og træningslære. Herunder en grundlæggende forståelse for testopbygning, arbejdskravs- og kapacitetsanalyser, aerob og anaerob energiomsætning og træningsmetoder, træningsadaptationer og træthedsfaktorer under arbejde.
- Den teoretiske viden du viser i timerne og formår at inkorporere i den afsluttende rapport , vedrørende sundhed fysisk som mental.
- Den afsluttende rapport, hvor du skal kunne koble teoretisk viden med dit personlige træningsprogram med brug af faglig viden og terminologi.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Grov-problemformulering 09-09-2019
Trænings program til projekt 24-09-2019
Idræt Projekt rapport 29-11-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Basketball

Formålet med floorballforløbet er en grundlæggende indføring i de centrale aspekter af
basketball. Eleverne bliver præsenteret for fundamentals indenfor ballhandling, driblinger/finter, afleveringer og skud, herunder layups. Eleverne bliver præsenteret for 3 mod 3 spil på en kurv.

Eleverne evalueres ved en afsluttende film, hvori de viser deres færdigheder indenfor: driblinger, finter, afleveringer, layup og straffekast.

Læringsmål:
- Du skal kunne drible med både venstre og højre hånd
- Du skal kunne vise to finter, fx crossover
- Du skal kunne lave en korrekt 2 hånds brystaflevering
- Du skal kunne lave et korrekt layup
- Du skal kende og kunne forklare hvordan et straffekast skud udføres. Også gerne udføre det korrekt.
- Du skal kunne vise basal forsvarsteknik, og vide hvordan du skal handle i en reboundsituation
- Du skal kunne indgå i 3 mod 3 samspil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Les Lanciers og Jive

Formål:
Formålet med forløbet er at gå i dybden med jive samt Les Lancier. Eleverne skal opnå en kropslig forståelse af dansens teknik og rytme og en teoretisk forståelse af dansens historiske baggrund. Til sidst skal eleven (i grupper) selv kunne sætte variationerne sammen og tilnærmelsesvis beherske de forskellige elementer ved de udvalgte danse.
Eleverne benytter de kreative redskaber, de kender fra forrige forløb. Derfor kan de sættes til at skabe korte koreografier baseret på de stilarter, de præsenteres for i dette forløb. Eleverne stifter bekendtskab med de kreative redskaber inden for en bestemt stilart. I 3g arbejder vi med  pardanse som er jive og Les Lancier.
Forventningen til eleverne er at de kan anvende de tillærte grundtrin og variationer i selvvalgte koreografier.


Evalueringskriterier:
- Musikforståelse: i stand til at begynde på den rigtige takt i musikken og i stand til at følge rytmen
- Teoretisk forståelse for stilarternes oprindelse, kultur og udtryk
- Kropsbeherskelse, herunder:  
- istand til at udføre føddernes bevægelser i isolerede grundtrin og variationer
- i stand til at koordinere de øvrige tekniske elementer ved dansen såsom dansefatning og holdning (føre og adlyde, tydeligt samspil parrerne imellem)
- Sammensætte grundtrin og variationer i nye sammenhænge/koreografier
- Bevægelseskvalitet og udtryk
- Overføre en stilart til en anden stilart/rytme (fx danse lancier til hip hop musik
- Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier


Materiale:

Labans bevægelseskvaliteter af John Friis (Fra Focus Idræt 2002)
links til grundtrin (se lektionsplaner)
Hvad er standard og latin.  Fra Gyldendals idrætsportal
Yubio kap 32, Jive s. 711-712.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Outtro

Outtro....
Diverse sidste småting til de ekstra corona-timer.... Lidt O-løb med pensumspørgsmål, repetition og små-tests etc.
Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer