Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Bodil Lanng Pallisgaard, Kasper Sørensen
Hold 2017 id/d (1d id, 2d id, 2d id (puljetid), 3d id, 3d id (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Opvarmningsforløb
Titel 2 Funktionel træning
Titel 3 Boldbasis
Titel 4 Fodbold del 1
Titel 5 Bevægelse til musik og hip hop
Titel 6 Crossfit
Titel 7 Redskabgymnastik og parkour
Titel 8 Træningsprojekt og fodbold
Titel 9 Jive og Les Lanciers
Titel 10 Floorball
Titel 11 Repetition og gymnastik og parkour del 2

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Opvarmningsforløb

Formålet med forløbet i opvarmning til musik er, at du bliver i stand til at planlægge og udføre
et opvarmningsprogram til musik, som varmer kroppen op og gør udøveren klar til at dyrke idræt
bagefter. Du skal altså have en teoretisk og praktisk indsigt i, hvad et opvarmningsprogram til
musik indeholder, hvordan det bygges op, og hvordan man bruger musikken aktivt.

Hvad skal I kunne?
- Høre musikkens tælling og starte bevægelsen på 1. taktslag i musikken
- Holde rytmen og udføre bevægelser i takt til musikken
- Planlægge øvelserne til et opvarmningsprogram til musik på ca. 15 min
- Finde egnet musik til de fundne øvelser
- Udføre eget opvarmningsprogram og instruere en gruppe/et hold i det
- Argumentere for opbygningen af programmet, øvelserne og musikvalget
- Demonstrere forståelse for progression i intensitet og øvelsesvalg
- Koordinere bevægelser og udføre opvarmningsøvelser teknisk korrekt
- Reflektere og kommentere på andre gruppers opvarmningsprogrammer
- Vise teoretisk forståelse for, hvorfor man varmer op
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Funktionel træning

Formålet med forløbet i funktionel træning er en grundlæggende indføring i træningsformen, kendskab til centrale tekniske øvelser og forståelse for de forskellige måder, træningen kan sammensættes på.
I de første lektioner har fokus primært været på øvelser med egen kropsvægt, og efterfølgende er der blevet inddraget kettlebells. I hver lektion skal I desuden lære en ny måde at sammensætte træningen på.
Forløbsprøven tager udgangspunkt i de gennemgåede tekniske øvelser og de forskellige måder at sammensætte træningen på.

HVAD SKAL I KUNNE?
- Udføre øvelser med egen kropsvægt på en teknisk korrekt måde
- Udføre øvelser med det inddragede udstyr på en teknisk korrekt måde
- Sammensætte og præsentere øvelser og programmer på en fornuftig måde
- Være fysisk i stand til at gennemføre øvelser og programmer
- Støtte, korrigere, motivere, og tælle for jeres klassekammerater

ØVELSER I FORVENTES AT KENDE:
-Atomic sit-ups
-Wall climbers
-Push-up release (variationer: knæ, tæer, bred, smal)
-Burpees
-Squat (variationer: jump, m. vægt)
-Kettlebell swing
-Russian twist
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Boldbasis

I boldbasis forløbet skal vi arbejde med basisfærdigheder inden for forskellige typer af boldspil og med boldspil som holdspil.
Formålet med forløbet er at opnå en bredere spilforståelse og et bedre samspil mellem krop, bold og bevægelse, som kan overføres fra et boldspil til et andet.
Eleverne bliver introduceret for spilhjulet og skal i grupper udarbejde deres eget boldspil, som skal præsenteres for og afprøves af de andre elever.
Gruppearbejdet evalueres af lærer og elever


Bedømmelses kriterier:
Eleven bedømmes på baggrund af forståelsen af bevægelsesmønstre og kommunikation i kaosspil, tekniske færdigheder/teknisk forståelse i boldhåndtering samt forståelsen af spilhjulets elementer i spiludvikling.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Fodbold del 1

Formålet med fodboldforløbet er en grundlæggende  indføring i de centrale elementer af fodboldspillet. Undervisningen i 2.g er lærerstyret, således at der sikres, at alle elever kan mestre basale færdigheder. Elevgrupper står dog for opvarmningen til hver lektion.

Der er fokus på mange boldberøringer, således at eleverne hurtigere kan få en fornemmelse af spillets tekniske elementer. I de første lektioner er der fokus på boldtilvænning og bevægelse på en fodboldbane, mens der i de følgende lektioner øves finter og vendinger, afleveringer samt afslutninger. Det hele sættes sammen i 5. og 6. lektion, hvor der er fokus på offensiv og defensiv samspil og taktik.
Forløbet afsluttes med en forløbsprøve/ kampsituationer.

Læringsmål:
-Drible med bolden, mens du har kontrol over den tæt ved dine fødder
-Udføre to forskellige finter/vendinger  med og uden moderat pres fra modstander
-Indersideafleveringer til makker 3-10 meter væk.
-Returnere bold i luften til makkers hænder, når denne kaster til dig fra 1-2 meters afstand
-Tæmme bolden efter modtagning af indersideaflevering fra makker 3-10 meter væk
-Indgå i samspil med medspillere, mens en modspiller presser ( eks.4:1)
-Gøre dig spilbar, når en medspiller har brug for at aflevere bolden
-Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
-Stille sig i korrekt forsvarsposition og tage bolden fra modstander, som er i moderat tempo.
-Få en forståelse af forskellen på zone og mand-mand forsvar.
-Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden og spiller den videre.

Pensum
Boldbasis – En praktisk håndbog af Eiberg og Siggaard, 2007, side 9-11, 18-19, 27, 34-35, 40-45, 52-53. Eller se vedlagt kompendium
Regler i fodbold

Eleverne skal teoretisk redegøre for:
- Hvad det vil sige at gøre sig spilbar
- Hvad betyder det at udnytte banens bredde og dybde
- Hvordan og hvornår laver vi temposkifte
- Hvordan og hvornår laver vi screeninger
- Hvad er fordelene/ulemperne på mandopdækning og zoneforsvar
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Bevægelse til musik og hip hop

I dette forløb skal eleven tilegne sig foreviste koreografier, derudover skal eleven selv arbejde med at lave hiphop-koreografi. Eleven skal i løbet af forløbet indlære nogle af de basic moves og udtryk, som man bruger i hiphop-dans og breakdance. I forløbet kommer eleven til at arbejde med hiphop i form af koreografier, freestyle, freezes, battles, poses og body-rolls, så det kræver mod, samarbejde, kreativitet og rytme.

Evalueringskriterier:
- Kropsbeherskelse, herunder: - Balance i freezes - Styrke til at udføre freezes
- Koordination med både arme og ben i takt til musikken ved indlæring af nye serier
- Udtryk - ofte med bounce (let på tå, ned i knæ, ikke for rank holdning og med lidt attitude)
- Isolere bevægelser - bevæge enkelte kropsdele kontrolleret som i f.eks. body rolls
- Freestyle og kreativitet, herunder - Sammensætte øvede/kendte bevægelser på en ny måde i en lille koreografi
- En vis grad af freestyle/improvisation
- Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier

Litteratur
- Rudolf Laban - BESS (uddrag). Susanne Ravn (2005); “Med kroppen som materiale - om dans i praksis”
- Hiphoppens historie Yubio 739-742
-Kropskultur og Breakdance
- Musik og tælle takter Yubio 655-656
-Opbygning af et opvarmningsprogram fra  bogen C det er  idræt s 24-29
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Crossfit

Den praktiske del af forløbet er især centreret om de tekniske aspekter af disciplinen, hvor vi fokuserer på, kropsbeherskelse, høj funktionalitet og bevægelseskvalitet i de forskellige øvelser. Desuden arbejdes der efter at forbedre elevernes fysiske kapacitet.  
Den teoretiske dimension indebærer et fokus på kredsløbet, anaerob energiomsætning og grundprincipperne for forskellige former for styrketræning. Det er væsentligt, at eleverne kan koble den teoretiske viden sammen med den udførte praksis.
       
Organisering:
Forløbet er organiseret over 8 moduler. Hvert modul har sit tema/fokus. Undervisningen vil i de 6 første moduler være primært lærerstyret, hvorimod de to sidste vil være elevstyrede. Eleverne er ansvarlige for opvarmningen til forløbet, samt  udarbejde en WOD i grupper, som de udfører den sidste gang. Desuden skal hver elev have videooptaget 3 øvelser af høj teknisk færdighedsgrad (såkaldte ‘skills’), som skal afleveres til underviseren i det afsluttende modul.

1 modul - introduktion til Crossfit, kropsøvelser og WOD-opbygning
2 modul - Kettlebell som tema + teori om anaerob energiomsætning og træningsformer
3 modul - Kettlebell fortsat
4 modul - Styrkeløft som tema + teori om styrketræningsprincipper + dødløft (1 RM og muskelstyrke afprøves)
5 modul - Powerclean + thurster + andre helkropsøvelser
6 modul - Clean and jerk + andre helkropsøvelser
7 modul - ‘Open gym’ - elever træner deres ‘skills’ + konstruerer drejebog/WOD til næste gang
8 modul - Afprøvning af egne drejebøger/WODs + aflevere videoer med skills - fælles evaluering       

Læringsmål:
Kunne redegøre for begreberne kredsløbstræning, anaerob træning og styrketræning med de dertilhørende faglige begreber:
Kredsløbs-træning: Aerob/anaerob energiomsætning, iltoptagelse, kondital,
Anaerob træning: Anaerob- effekt, tolerance og hurtighed
Styrke: maksimal styrke, eksplosiv styrke, muskelvækst, spændstighed og betydningen af gentagelser og sæt.
Kunne redegøre for træningsprincipper for crossfit og anvende denne viden i udarbejdelsen, gennemførelsen og evaluering af egen WOD
Kunne udføre de gennemgåede øvelser teknisk korrekt, med kropsbevidsthed og med høj bevægelseskvalitet
Indgå i samarbejdsrelationer om udførelsen af de forskellige øvelser
Opnå en høj fysisk kapacitet

Pensum
Aerob træning for begyndere, C-det er idræt s 41-47
Et lille mini kompendium i forbindelse med Crossfit
Luk samfundet op, Brøndum og Hansen, 2015, s 61-63 om Giddens
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Redskabgymnastik og parkour

I dette forløb har der været fokus på kropsspænding, kropskontrol og overførelses af energi
Eleverne har arbejdet med en masse deløvelser, som har forbedret elevernes kropserfaring på gulv, airtrack, balancebomme mm. De har desuden arbejdet med tillidsøvelser, som de har benyttet i arbejdet med at sikre hinanden.
Eleverne har fået undervisning i følgende:
Akrobatik, kamplege og akroyoga
Forlands - og baglands rulle (overførsel af energi)
Hovedstand, håndstand (kropsspænding)
Kip, hovedspring, kraftspring og møllevendinger (overførsel af energi, timing, skulderafvikling)
Balancebom (kropskontrol)  
Forstå forskelle og ligheder i bevægelsesmønstrene mellem parkour og redskabsgymnastik.
Kunne udføre precision jumps, cat crawl, step vault, lazy vault og monkey med flow og kvalitet i bevægelserne
Kunne vurdere hvilken teknik, der kan anvendes ved en forhindring.
At kunne modtage sikkert og korrekt, primært ved håndstand og hovedspring.

Eleverne har i hold skulle udarbejde en serie indeholdende:   
Parkour, filmes ude:
• Vaults (lazy, step, turn), vis mindst to.
• Precision jumps
• Wall run (vises inde)
• Cat leap
• Cat crawl
Redskabsgymnastik, filmes inde:
• Rulle
• Håndstand (gerne med modtagning hvis det er nødvendigt)
• Vejrmølle
Færdigheder I kan vise:
Parkour:
• Monkey vault
• Palm spin
Redskabsgymnastik:
• Hovedspring
• Hovedstand
• Baglæns kolbøtte

Teoretisk
https://www.youtube.com/watch?v=oc9pS_2xb3c
Foredrag med Hans Bonde. Temaet for oplægget vil være ”med kroppen ind i kulturen”. Hvilken betydning har kroppen og sporten for samfundsudvikling og hvordan bliver kroppen og sporten brugt som iscenesættelse i det moderne samfund?
Pensum: Hans Bonde. Med kroppen ind i kulturen. http://idraetshistorie.dk/med-kroppen-ind-i-kulturen/
KAPITEL 6 FRA BOGEN:  MED KROPPEN IND I KULTUREN. IDRÆTSHISTORISKE STREJFLYS.
HANS BONDE  Under medvirken af Stanis Elsborg KAPITEL 6 • NUTIDENS OLYMPISKE LEGE: BEIJING 2008 OG SOTJI 2014 POLITIK I SPORT

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Træningsprojekt og fodbold

Forløbet er bygget op som et (individuelt) træningsprojekt, der har til hovedformål at forbedre din fysiske(fodbold)kondition og dermed din generelle træningstilstand og sundhed. I dette forløb vil rammen for projektet være fodboldtræning, og det er således en god ‘fodboldform’, som vi sigter mod.
Træningsprojektet er af 8-10 ugers varighed, og skal hjælpe dig til at omsætte din viden om kroppen og træning i praksis. Du skal selv planlægge, gennemføre og evaluere et træningsprogram og derigennem komme i bedre fysisk form og øge din sundhed. Afslutningsvis skal der udarbejdes en træningsrapport, hvor du skal være i stand til at evaluere på dit træningsforløb og de tilhørende testresultater. Dette afleveres som en lydfil.
Tiden mellem starttesten og den afsluttende test bruges til at gennemføre programmet. I løbet af disse uger fører du en kort træningslogbog over forløbet af træningen, der dels beskriver træningstype- mængde og intensitet og dels fortæller om oplevelsen af træningsprogrammet. Denne logbog medbringes til den praktiske idrætsundervisning, så du løbende kan tale med mig om, hvordan det går. De praktiske idrætstimer skrives selvfølgelig ind i din træningsplan, så disse er en del af din træning – udover denne undervisning skal du regne med at bruge minimum 1,5 timer om ugen på at træne i din fritid (og gerne mere!).  

I bedømmelsen af forløbet indgår en samlet vurdering af, i hvor høj grad du opfylder følgende mål:
- Din evne til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt personligt træningsprogram
- Din evne til følge op på og løbende justere træningsprogrammet.
- Din løbende ajourføring af trænings-logbog.
- Din fysiske kapacitet (hvor 'god' fodbold-form du er i)
- Din tekniske og taktiske kapacitet; herunder spilforståelse, løbemønstre, bevægelse på banen, tæmninger, afleveringer og skud på mål..   
- Den teoretiske viden, som du viser i timere omkring fysiologi og træningslære. Herunder en grundlæggende forståelse for testopbygning, arbejdskravs- og kapacitetsanalyser, aerob og anaerob energiomsætning og træningsmetoder, træningsadaptationer og træthedsfaktorer under arbejde.
- Den afsluttende rapport/lydfil, hvor du skal kunne koble teoretisk viden med dit personlige træningsprogram med brug af faglig viden og terminologi. Denne rapport afleveres som en lydfil som efterfølgende evalueres

Pensum.
Yubio kapitlet 3. træningslære side 71-77
c-det er idræt 80-92 (13)
https://www.youtube.com/watch?v=0EQMwPniYpg&t=300 (fodboldfitness)
https://vorespuls.dk/loeb/artikler/ny-viden-om-loeb-saadan-bliver-du-hurtigere


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Jive og Les Lanciers

Formålet med forløbet er at beherske dansen jive samt Las Lancier. Eleverne har skulle opnå en forståelse for dansens teknik og rytme, samt en teoretisk forståelse af dansens historiske baggrund. I starten havde eleverne fokus på grundtrinene samt bevægelse til musikken. Efterfølgende har vi bygget flere variationer på, udviklet forskellige rutiner. Slutteligt har eleverne sammensat en kort koreografi som de har skulle filmet.  
Evalueringskriterier:
Musikforståelse: i stand til at begynde på den rigtige takt i musikken og i stand til at følge rytmen
Teoretisk forståelse for stilarternes oprindelse, kultur og udtryk
Tekniske færdigheder. placering og bevægelse af fødder, ben og hofte i dansen
- Tekniske færdigheder mht. kropsholdning og dansefatninger
- Kunne flere forskellige dansevariationer
- Sætte variationerne sammen til små serier inden for den valgte dans
- Kunne føre en partner/blive ført af en partner
- Overføre en stilart til en anden stilart/rytme (fx danse lancier til hip hop musik)
- Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier

Pensum
Gundtrinnet i jive fra Gydeldal
Bevægelseskvaliteter af John Friis Fokus idræt 2002
Derfor danser vi Lanciers - Videnskab.dk
Hvad er standard og latindans
Jive fra Yubio side 711-712
Jive variationer
Musik og tælle takter Yubio 655-656
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Floorball

Der er indarbejdet følgende tekniske færdigheder
-Kunne kontrollere og beskytte bolden
-Kunne foretage hensigtsmæssige tæmninger og trækpasninger
-Kunne udføre trækskud og håndledsskud
-Kunne vende med bolden
-Få erfaringer med forskellige finter
-Kunne deltage hensigtsmæssigt i med- og modspilssituationer
-Have kendskab til basale regler i floorball

Teoretisk at har arbejdet med idræt som fritidsinteresse og hvordan det organiseres i Danmark.
Eleverne har kendskab til:
- Hvorfor folk dyrker idræt og hvad de dyrker
- Hvordan idrætten er organiseret i Danmark i den organiserede idræt (DIF,DGI og DFIF), den uorganiserede idræt, den selvorganiserede idræt og den kommercielle idræt.

Læsestof: Idræt - et fag, en fritidsinteresse, en livstil, idræt C - teori i praksis, Systime, s 7-17
Hvad er floorball
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Repetition og gymnastik og parkour del 2

Forløbet skal samle op på alle foregående forløb, hvor eleverne desuden har arbejdet med drejebøger,

Der er tilført supplerende teoretisk materiale til forløbene:
- Fodbold: Regler i fodbold
- Floorball: Hvad er floorball
- Crossfit_ Luk samfundet op, Brøndum og Hansen, 2015, s 61-63 om Giddens
- Hiphop samt Jive: Musik og tælle takter Yubio 655-656
- Gymnastik og parkour: Kropskulturens historie i Danmark, Idræt C - teori i praksis s 32-38
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer