Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Mie S. Sørensen
Hold 2017 id/i (1i id, 2i id, 2i id (puljetid), 3i id, 3i id (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Opvarmning- og sundhedsforløb
Titel 2 Boldbasis
Titel 3 Yoga og akrobatik
Titel 4 Forløb#4 Redskabsgymnastik og Parkour
Titel 5 Forløb#5 Crossfit
Titel 6 Forløb#6 Dans - Hiphop
Titel 7 Forløb#7 Fodbold
Titel 8 Forløb#8 Træningsprojekt og fodbold
Titel 9 Forløb#9 Yoga 2
Titel 10 Cha cha cha og Les Lancier
Titel 11 Corona idræt

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Opvarmning- og sundhedsforløb

Opvarmningsforløbet i 1g. tager udgangspunkt i praksis, men kobles løbende til teori om opvarmning herunder basal fysiologi og musikforståelse.
I forløbet præsenteres et eksemplarisk opvarmningsprogram til musik. Opvarmningsprogammet diskuteres først på baggrund af elevernes kropslige oplevelser, hvorefter programmerne vil blive relateret til teorien - i forhold til indhold, opbygning og progression.

Med udgangspunkt i lærerens eksempel samt den præsenterede teori om opvarmning, skal eleverne i de efterfølgende moduler gruppevis udarbejde og øve deres eget opvarmningsprogram, som afslutningsvis formidles til resten af holdet.

Indhold:
- Lærerinitieret opvarmningsprogram til musik.
- Praktiske øvelser til udvikling af øvelser.
- Metode til at finde opvarmningsmusik  (C- det er idræt "Musiktælling", idraetsmusik.dk, afprøv i praksis)
- Teori om opvarmning (Hvorfor skal man varme op? Progression i program, de forskellige faser).
- Gruppearbejde.
- Formidling af opvarmningsprogram.
- Feedback og opponentgrupper: Alle grupper er ansvarlige for at give konstruktiv feedback til en udvalgt gruppe.


Eleverne skal kunne:
- udarbejde et musik-ledsaget opvarmningsprogram på skrift.
- argumentere idrætsfagligt for valg af øvelser.
- formidle et musik-ledsaget opvarmningsprogram for resten af holdet.
- vurdere et opvarmningsprogram på baggrund af praktiske erfaringer og teoretisk indsigt.  
- give konkret konstruktiv feedback som opponentgruppe med fokus på fx: progression, valg af øvelser og musik, rytme/tempo, instruktion osv.

Faglige mål:
At eleverne opnår praktisk erfaring med at udarbejde, formidle og vurdere et opvarmningsprogram ud fra en række idrætsfaglige krav. Formålet vil derudover være, at øge elevernes teoretiske indsigt i opvarmningsprogrammers betydning for skadeforebyggelse, præstation og motivation. Den praktiske erfaring og teoretiske indsigt skal eleverne kunne anvende i idrætstimerne såvel som i tiden efter gymnasiet.
Forløbets opbygning og en tydelige kobling mellem praksis og teori skal desuden styrke elevernes forståelse af fagligheden og arbejdsmetoder i faget idræt i gymnasiet.


Teoretisk:
- Redegøre for opvarmningsprogrammers betydning i relation til skadeforebyggelse, præstation og motivation.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Boldbasis

Formålet er at introducere eleverne for boldspillets grundlæggende elementer. I slutningen af forløbet skal eleverne kunne demonstrere basale tekniske- og taktiske færdigheder i de kendte boldspil. Formålet er ligeledes at give eleverne et fælles 'boldsprog' som kan bruges i idrætstimerne i både 2 og 3g.

Kernestof:
- Spilhjulet
- Aktiviteter der fremmer alsidige krops og boldoplevelser
- Aktiviteter der fremmer fysisk aktivitet
- Aktiviteter hvor elevernes samarbejdsevne og sociale kompetencer i en idrætssituation bliver styrket.

Der er særligt arbejdet med følgende fokuspunkter:
- Alsidige boldspil til at udvikle boldbeherskelse og spilforståelse
- Basale principper i boldspil: Placering, aflevering/modtagning, tempo, bredde/dybde, angreb/forsvar, omstilling, retningsskift.
- Kommunikation i forskellige typer spilsituationer

Mål og fokus:
- Indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer
- Have forståelse for egen og andres rolle
- Udvikle egne færdigheder i forskellige typer boldspil
- Teknik: gribe, aflevere/modtage, dribling, bevægelse med bold, afslutninger.
- Taktik: hvornår/hvordan aflevere, bevægelse for boldholder, forsvarstaktik, angrebstaktik.

Arbejdsformer:
-Klasseundervisning/Gruppearbejde/
- Konstruktion og visning af eget boldspil i grupper: Eleverne konstruerer selv spil og lærer via spillehjulet at justere spil så de virker efter en bestemt hensigt
- Undervisningen har hovedsageligt været kønsintegreret..

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Yoga og akrobatik

Kort valgfrit forløb - yoga og akrobatik

Mål for forløbet: Alignment, smidighed, balance, kropsspænding og samarbejde i akrobatikken.

Fokus er primært på de fysiske øvelser. I planlægningen af forløbet er der truffet en række didaktiske valg; bl.a. er der valgt en meget lærerstyret tilgang til yoga. Dette valg er truffet ud fra en overvejelse om at give eleverne mulighed for fordybelse i yogaen, hvilket vil sige, at de kun skal koncentrere sig om sig selv og de forholdsvis simple instruktioner.

I sammenhæng med yogaen introduceres til basale stillinger i akroyoga - akrobatiske stillinger, som kræver samarbejde mellem to-tre elever ad gangen. Akrobatikken kræver koncentration, samarbejde og kommunikation med partner samt tillid og det at turde at give slip.

Senere i forløbet skal eleverne arbejde mere selvstændigt i små grupper og sammensætte enten en yogasekvens eller en akroyogasekvens på baggrund af de allerede lærte positioner, samt enkelte nye og inspiration fra youtube. De filmes og lægges i G-drev.

Bedømmelse:
Eleverne øver fra gang til gang på solhilsen, og der kigges på progressionen i selve udførslen af disse fra første til sidste modul.
Bedømmelseskriterierne vil knytte sig til ’alignment’, balance, til dels smidighed, samarbejde i grupperne og udførslen af deres sekvenser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4 Redskabsgymnastik og Parkour


I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med både redskabsgymnastikken og parkour. Eleverne får viden om både forskelle og ligheder. De arbejder undersøgende og eksperimenterende med øvelser fra begge idrætsgrene.
Eleverne skal gennem alsidig idrætsudøvelse opnå viden og færdigheder, der udvikler deres forståelse for idrættens mangfoldighed og idrætslige kompetencer. I dette forløb er det centralt, at eleverne arbejder med at sammensætte gymnastiske bevægelser, fx ruller, afsæt, forflytning, sving, kip, rotation, balance, spænding/afspænding og bevægelsesrytme på og med redskaber og herigennem opnå kropsbeherskelse. Det er centralt i arbejdet med gymnastiske bevægelser at gå fra isolerede øvelser til mere komplekse og sammensatte bevægelser, fx fra rulle til håndstand-rulle. På baggrund af temaet kan redskabsaktiviteterne også være eksperimenterende, fx gennem parkour, hvor redskaberne anvendes på andre måder end i den mere traditionelle redskabsgymnastik. Egen og andres sikkerhed i redskabsaktiviteter er ligeledes et helt centralt område, fx i arbejdet med støtte- og sikkerhedsmodtagning.

Vurderingskrav redskabsgymnastik:
- Rulle
- Håndstand
- Håndstandrulle
- Vejrmølle
- Hovedspring eller overslag

Vurderingskrav til parkour
- Forskellige vaults
- Wall-run
- Catbalance
- Catleap
- Positions
- Rolls

Eleverne bliver evalueret på en afsluttende film, hvori de viser deres læringsmål.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5 Crossfit

Forløbsbeskrivelse: Crossfit
I dette forløb skal eleven lære om Crossfit som idrætsdisciplin både praktisk, teoretisk og kulturelt. Den praktiske del af forløbet er især centreret om de tekniske aspekter af disciplinen, hvor vi fokuserer på, kropsbeherskelse, høj funktionalitet og bevægelseskvalitet i de forskellige øvelser. Desuden arbejdes der efter at forbedre elevernes fysiske kapacitet.  Den teoretiske dimension indebærer et fokus på kredsløbet, anaerob energiomsætning og grundprincipperne for forskellige former for styrketræning. Det er væsentligt, at eleverne kan koble den teoretiske viden sammen med den udførte praksis. Endeligt skal eleverne have en fornemmelse af de forskellige træningsformer og den kultur, Crossfit er bygget op omkring.
        
Organisering:
Forløbet er organiseret over 7-8 moduler. Hvert modul har sit tema/fokus. Undervisningen vil i de 5 første moduler være primært lærerstyret, hvorimod de to sidste vil være elevstyrede. Eleverne skal her selv udarbejde en WOD i grupper af 3-5, som de udfører den sidste gang. Desuden skal hver elev have videooptaget 3 øvelser af høj teknisk færdighedsgrad (såkaldte ‘skills’), som skal afleveres til underviseren i det afsluttende modul.

1. modul - introduktion til Crossfit, kropsøvelser og WOD-opbygning
2. modul - Kettlebell som tema + teori om anaerob energiomsætning og træningsformer
3-4. modul - Styrkeløft som tema + teori om styrketræningsprincipper
5. modul - Power Clean and push press + andre helkropsøvelser
6. modul - Balance, kip og kropskontrol - håndstansøvelser
7. modul - ‘Open gym’ - elever træner deres ‘skills’ + konstruerer WOD til næste gang
8. modul - Afprøvning af egne WODs + aflevere videoer med skills - fælles evaluering       

Læringsmål:
- Kunne redegøre for begreberne kredsløbstræning, anaerob træning og styrketræning med de dertilhørende faglige begreber:
- Kredsløbs-træning: Aerob/anaerob energiomsætning, iltoptagelse, kondital, anaerob træning: Anaerob- effekt, tolerance og hurtighed
- Styrke: maksimal styrke, eksplosiv styrke, muskelvækst, spændstighed og betydningen af gentagelser og sæt.
- Kunne redegøre for træningsprincipper for crossfit og anvende denne viden i udarbejdelsen, gennemførelsen og evaluering af egen WOD
- Kunne udføre de gennemgåede øvelser teknisk korrekt, med kropsbevidsthed og med høj bevægelseskvalitet
- Indgå i samarbejdsrelationer om udførelsen af de forskellige øvelser
- Opnå en høj fysisk kapacitet

Materiale:
C-det er idræt s. 32-39, 45-54 (pdf'er vedhæftet lektionsplanen)
Instruktionsvideoer på  youtube (se lektionsplan)

Sider i alt ca. 20 (inkl. videolinks 25 sider)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#6 Dans - Hiphop

Formål:
I dette forløb skal eleven tilegne sig foreviste koreografier, derudover skal eleven selv arbejde med at lave hiphop-koreografi. Eleven skal i løbet af forløbet indlære nogle af de basic moves og udtryk, som man bruger i hiphop-dans og breakdance. I forløbet kommer eleven til at arbejde med hiphop i form af koreografier, freestyle, freezes, battles, poses og body-rolls, så det kræver mod, samarbejde, kreativitet og rytme.

Evalueringskriterier:
- At udvikle en grundlæggende forståelse for rytme, bevægelse og tælling/taktslag
- At træne balance og koordination
- At kunne bruge rum og bevægelseskvaliteter til at skabe dans og koreografi
- Kropsbeherskelse, herunder: - Balance i freezes - Styrke til at udføre freezes
- Udtryk - ofte med bounce (let på tå, ned i knæ, ikke for rank holdning og med lidt attitude)
- Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier


Materiale:
- Yubio (uddrag):
        - Kap 33.1 og 33.2 Hip hoppens historie og hip hop og breakdance s. 739-742
        - Kap 26.6 subkultur s. 647-649
- Rudolf Laban - BESS (uddrag). Susanne Ravn (2005); “Med kroppen som materiale - om dans i praksis”
- Kap 5; hiphopkulturen og breakdance fra “dans dans dans Ideer i teori og praksis” af Lis Engel (2007)
- Dans med unge oplæg til undervisning i koreografi i idræt af Charlotte S. Nielsen m.fl. (2007)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#7 Fodbold

Mål med forløbet:
Det overordnede mål er at udvikle elevernes tekniske og taktiske færdigheder inden for fodbold mest muligt. Forløbet tager udgangspunkt i arbejdet med de basale tekniske færdigheder, hvorefter der løbende vil blive mere fokus på de taktiske elementer.

De tekniske elementer falder i hovedområderne driblinger, tæmninger, afleveringer og afslutninger, og inden for hvert område vil eleverne blive undervist i en række specifikke tekniske færdigheder.

Taktisk sigter forløbet mod at udvikle elevernes offensive og defensive spilforståelse – både individuelt og teamtaktisk.

Succeskriterier (progression i følgende punkter):
1. Boldkontrol. Basale driblinger og tæmninger samt korte indersideafleveringer.
2. Afleveringer i bevægelse. Sammenspilsøvelser og bevægelse uden bold.
3. Afslutninger – inderside- og evt. vristspark.
4. Individuelt forsvar og angreb samt lange afleveringer.
5. Forsvar og angreb som hold – taktisk fokus – samarbejde.

Undervisningsformer:
- lærerstyret
- gruppe/pararbejde (samarbejdsøvelser)
- holdsamarbejde i kampsituation
- Elevinitiativer (opvarmninger/øvelser).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#8 Træningsprojekt og fodbold

Forløbet er bygget op som et (individuelt) træningsprojekt, der har til hovedformål at forbedre din fysiske(fodbold)kondition og dermed din generelle træningstilstand og sundhed. I dette forløb vil rammen for projektet være fodboldtræning, og det er således en god ‘fodboldform’, som vi sigter mod.
Træningsprojektet er af ca 8 ugers varighed, og skal hjælpe dig til at omsætte din viden om kroppen og træning i praksis. Du skal selv planlægge, gennemføre og evaluere et træningsprogram og derigennem komme i bedre fysisk form og øge din sundhed. Afslutningsvis skal der udarbejdes en træningsrapport, hvor du skal være i stand til at evaluere på dit træningsforløb og de tilhørende testresultater.

Tiden mellem starttesten og den afsluttende test bruges til at gennemføre programmet. I løbet af disse uger fører du en kort træningslogbog over forløbet af træningen, der dels beskriver træningstype- mængde og intensitet og dels fortæller om oplevelsen af træningsprogrammet. Denne logbog vedlægges i den afsliuttende træningsrapport. De praktiske idrætstimer skrives selvfølgelig ind i din træningsplan, så disse er en del af din træning – udover denne undervisning skal du regne med at bruge minimum 1,5 timer om ugen på at træne i din fritid (og gerne mere!).  

I bedømmelsen af forløbet indgår en samlet vurdering af, i hvor høj grad du opfylder følgende mål:
- Din evne til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt personligt træningsprogram
- Din evne til følge op på og løbende justere træningsprogrammet.
- Din løbende ajourføring af trænings-logbog.
- Din fysiske kapacitet (hvor 'god' fodbold-form du er i)  
- Den teoretiske viden, som du viser i timere omkring fysiologi og træningslære. Herunder en grundlæggende forståelse for testopbygning, arbejdskravs- og kapacitetsanalyser, aerob og anaerob energiomsætning og træningsmetoder, træningsadaptationer og træthedsfaktorer under arbejde.
- Den afsluttende rapport, hvor du skal kunne koble teoretisk viden med dit personlige træningsprogram med brug af faglig viden og terminologi.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Træningsplan 08-09-2019
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#9 Yoga 2

Yogaforløbet bygger på elevernes færdigheder fra det korte minforløb yoga+akroyoga fra 1g. Kravene er derfor hævede, og det forventes, at bevægelseskvalitet forbedres undervejs i forløbet og at eleverne arbejder selvstænidgt med øvelserne hjemme for opnå forbedret styrke, balance, alignment og smidighed.

I praksis er forløbet bygget op omkring øvelser ud fra tre overordnede kategorier: drejninger, alignment og balance. Eleverne læser teoretisk om det autonome nervesystem, stress og hvordan yogaen kan anvendes som redskab til at forbygge stress. Der arbejdes med åndedrættet gennem hele forløbet. Undervejs står eleverne for små oplæg om den teoretiske lektie, og i plenum snakkes/reflekteres der over, hvordan teorien passer ind i yogaens praksis.

Starten er forløbet er lærerstyret – eleverne følger læreren. Senere arbejdes der mere selvstændigt i grupper, hvor målet er at samarbejde om at skabe egen serie ud fra kriterierne, at inkludere positioner med alignment, balance, drejning og kriger i serien.

Forløbet sluttes af med fremvisninger af serierne, mens resten af klassen deltager og giver opponentgruppefeedback. Skriftligt afleverer elevrene en drejebog, som kan anvendes som inspiration til en mulig eksamen. Dertil skal det nævnes, at eleverne må anvende akroyogapositioner i deres drejebog og dermed knytte deres kropslige erfaringer fra 1g.

Læringsmål for forløbet:
Praksis: At forbedre og udvikle bevægelseskvalitet ud fra følgende punkter:
- Alignment specielt i velkendte og gennemøvede positioner som fx: nedadvendte hund, solhilsen, krigerpositioner, positioner med drejninger, vrid og balance,
- At kunne arbejde med øvelserne i forbindelse med et kontrolleret åndedræt
- At opnå mere smidighed i løbet af forløbet
- At blive stærkere og opnå bedre balance i udvalgte balance/core positioner.
- At kunne samarbejde om, skabe og instruere i egen selvvalgt serie.
Teoretisk:
- At kunne svare på, hvad det sympatiske og parasympatiske nervesystem er.
- At få kendskab til og kunne forstå, hvordan det autonome nervesystem (på et basalt niveau) hænger sammen med stresstilstande
- At få kendskab til åndedrætsteknikker, som kan medvirke til at mindske stress (at kunne manipulere og dermed deaktivere det sympatiske nervesystem og aktivere det parasympatiske nervesystem)

Produktkrav:
- Serie med instruktion lagt i fælles drevmappen
- Serie klar til fremvisning med instruktion
- Drejebog

Arbejdsformer:
- Lærerstyret følg-mig-princip
- Pararbejde (fx i smidighedsøvelser)
- Gruppe og matrixarbejde
- Indviduel deltagelse undervejs

Teoritekster:
B –for bedre idræt (2009): ”Stress” s. 34-35, ”Det autonome nervesystem” s. 128-131 (3 ns)
Simon Khron: Nærmere noget – filosofien bag yoga (2013). Fra kap: ”Sindet som modspiller” s. 81-84 (3,5 ns)
Deninteligentekrop.dk: ”Den 10. Kranienerve – nøglen til vores velbefindende” (10 februar, 2018) (ns 2).
Kompendium med beskrivelser af øvelser anvendt i forløbet (3 ns)

Varighed: 7 moduler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Cha cha cha og Les Lancier

Formålet med forløbet er at gå i dybden med cha cha cha i 4 moduler og lancier som supplement i 3 moduler. Eleverne skal opnå en kropslig forståelse af dansenes teknik og rytme og en teoretisk forståelse af dansens historiske baggrund. Til sidst skal eleven (i grupper) selv kunne sætte variationerne af Cha cha cha sammen og tilnærmelsesvis beherske de forskellige elementer ved den udvalgte dans.
Forløbet afsluttes med drejebogsskrivning af Cha cha cha - eleverne må (eget valgt) gerne inddrage bevægelser fra lancier i deres drejebog.


Evalueringskriterier:
Musikforståelse: i stand til at begynde på den rigtige takt i musikken og i stand til at følge rytmen
Teoretisk forståelse for stilarternes oprindelse, kultur og udtryk
Kropsbeherskelse, herunder:
- istand til at udføre føddernes bevægelser i isolerede grundtrin og variationer
- i stand til at koordinere de øvrige tekniske elementer ved dansen såsom dansefatning og holdning (føre og adlyde, tydeligt samspil parrerne imellem)
Sammensætte grundtrin og variationer i nye sammenhænge/koreografier

Materiale:

Labans bevægelseskvaliteter af John Friis (Fra Focus Idræt 2002)
links til grundtrin (se lektionsplaner)
Hvad er standard og latin.  Fra Gyldendals idrætsportal
Yubio kap 32, Cha cha cha s. 703-705
Lanciervideoer

(sider i alt ca.: 10 )
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Corona idræt

Hvordan undgår man inaktivitet i en tid med pandemi, hvor restriktioner begrænser vores muligheder for fysisk udfoldelse?

I er nu træningseksperterne, og I skal give råd og et konkret eksempel på, hvordan danskerne undgår inaktivitet og livsstilssygdomme i denne corona-tid. I grupper skal I beslutte jer for et emne I gerne vil arbejde med. I skal lave et program på 15-20 min, som ikke kræver redskaber og evt. ikke så meget plads. I skal selvstændigt finde relevant teori fra forløb som crossfit, yoga, hiphop, træningsprojekt og inddrage det i jeres overvejelser.

Målet er selvstændigt at kunne:
- udforme et reflekteret træningsprogram på baggrund af forløbene I har haft de 3 år i gymnasiet
- anvende teori til jeres emne og praksis
- samarbejde, lytte, blive enige – alle gruppemedlemmer deltager aktivt i diskussion og præsentation

_________

I grupper fremlægger eleverne kort deres teoretiske overvejelser om program og hvordan det kunne passe ind i et længere træningsforløb. Derefter instruerer gruppen resten af holdet i deres program. Derudover er enkelte elever ansvarlige for korte oplæg om lektierne. Således afvikles de sidste moduler på baggrund af gruppernes planlægning og elevoplæg.

Produktkrav:
- google docs med program+teoretiske overvejelser
- kort fremlæggelse + instruktion

Kernestof:
"Så galt kan det gå på 14 dage - Blodet bliver sådan helt mælkeagtigt". BT (29 marts, 2020)
"Sundhed, motion og livsstil", C- Det er idræt: s. 80-94
Ns. i alt: 16

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer