Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Lluís Castellarnau Barceló, Mie S. Sørensen
Hold 2017 id/m (1m id, 2m id, 2m id (puljetid), 3m id, 3m id (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Opvarmningsforløb
Titel 2 Bold
Titel 3 Ultimate
Titel 4 Floorball
Titel 5 Fodbold
Titel 6 Hip hop
Titel 7 Crossfit
Titel 8 Pakour/Spring gymnastik
Titel 9 Tenis
Titel 10 Træningprojekt & fodbold.
Titel 11 Basket
Titel 12 De forbudte trin
Titel 13 De forbudte trin
Titel 14 O-løb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Opvarmningsforløb

Evalueringskrav/Studieplan:

Eleverne vil i dette forløb blive introduceret for forskellige former for opvarmning: boldopvarmning, danseopvarmning, traditionelopvarmning.

Eleverne vil lærer om takter og tælling af musikken, som de skal anvende, når de i grupper selv skal lave et opvarmningsprogram som skal fremvises og afprøves på klassen.

Eleverne vil også få kendskab til basal fysiologi såsom aerobe og anaerobe processer, lunger og hjerte/kredsløb.
Eleverne vil få en test i basal fysiologi som der gives en separat karakter for, og som vil tælle med i den samlede karakter over opvarmningsforløbet.

Eleverne vil blive evalueret på følgende:
- Samarbejde (gruppe opgaven – deltager I, i arbejdet og fremvisningen)
- Teoriens anvendelse og forståelse
- Takter og rytme (følger i takten)
- Forberedelse – fremvisning.

Materiale: C-det er idræt. Af Wolf, T m.fl. (2006) Gyldendal s. 12-29
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Bold

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Ultimate

Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Floorball

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Fodbold

Formålet med fodboldforløbet er en grundlæggende  indføring i de centrale elementer af fodboldspillet. Undervisningen i 2.g er lærerstyret, således at der sikres, at alle elever kan mestre basale færdigheder. Elevgrupper står dog for opvarmningen til hver lektion.
Der er fokus på mange boldberøringer, således at eleverne hurtigere kan få en fornemmelse af spillets tekniske elementer. I de første lektioner er der fokus på boldtilvænning og bevægelse på en fodboldbane, mens der i de følgende lektioner øves finter og vendinger, afleveringer samt afslutninger. Det hele sættes sammen i 5. og 6. lektion, hvor der er fokus på offensiv og defensiv samspil og taktik.
Forløbet afsluttes med en forløbsprøve/ kampsituationer.
Læringsmål:
Drible med bolden, mens du har kontrol over den tæt ved dine fødder
Udføre to forskellige finter/vendinger  med og uden moderat pres fra modstander
Indersideafleveringer til makker 3-10 meter væk.
Returnere bold i luften til makkers hænder, når denne kaster til dig fra 1-2 meters afstand
Tæmme bolden efter modtagning af indersideaflevering fra makker 3-10 meter væk
Indgå i samspil med medspillere, mens en modspiller presser ( eks.4:1)
Gøre dig spilbar, når en medspiller har brug for at aflevere bolden
Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
Stille sig i korrekt forsvarsposition og tage bolden fra modstander, som er i moderat tempo.
Få en forståelse af forskellen på zone og mand-mand forsvar.
Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden og spiller den videre.
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Hip hop

Formål:
I dette forløb skal eleven tilegne sig foreviste koreografier, derudover skal eleven selv arbejde med at lave hiphop-koreografi. Eleven skal i løbet af forløbet indlære nogle af de basic moves og udtryk, som man bruger i hiphop-dans og breakdance. I forløbet kommer eleven til at arbejde med hiphop i form af koreografier, freestyle, freezes, battles, poses og body-rolls, så det kræver mod, samarbejde, kreativitet og rytme.

Evalueringskriterier:
- Kropsbeherskelse, herunder: - Balance i freezes - Styrke til at udføre freezes
- Koordination med både arme og ben i takt til musikken ved indlæring af nye serier
- Udtryk - ofte med bounce (let på tå, ned i knæ, ikke for rank holdning og med lidt attitude)
- Isolere bevægelser - bevæge enkelte kropsdele kontrolleret som i f.eks. body rolls
- Freestyle og kreativitet, herunder - Sammensætte øvede/kendte bevægelser på en ny måde i en lille koreografi
- En vis grad af freestyle/improvisation
- Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier

Materiale:
- Yubio (uddrag):
          - Kap 33.1 og 33.2 Hip hoppens historie og hip hop og breakdance s. 739-742
          - Kap 26.6 subkultur s. 647-649
- Rudolf Laban - BESS (uddrag). Susanne Ravn (2005); “Med kroppen som materiale - om dans i praksis”
- Kap 5; hiphopkulturen og breakdance fra “dans dans dans Ideer i teori og praksis” af Lis Engel (2007)
- Dans med unge oplæg til undervisning i koreografi i idræt af Charlotte S. Nielsen m.fl. (2007)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Crossfit

LÆRINGSMÅL/HVAD SKAL I KUNNE?

Udføre følgende øvelser på en teknisk korrekt måde:
- Kettlebell snatch
- Turkish get-up
- Dødløft
- Jerk
- Evt. fuldt clean and jerk

Sammensætte og præsentere øvelser og programmer på en fornuftig måde (jeres egen WOD)

Være fysisk i stand til at gennemføre øvelser og programmer, herunder:
- have en god fysisk kapacitet
- kunne vælge passende vægte til de givne øvelser i forhold til den tid/de antal gentagelser der skal arbejdes

Støtte, motivere og korrigere for dine klassekammerater, herunder at kunne komme med relevante fokuspunkter til dine klassekammerater, for at de kan lave øvelserne mere teknisk korrekt

Have forståelse for begreberne aerob og anaerob træning, herunder
- At kunne redegøre for om en given øvelse primært er aerob eller anaerob
- At kunne forklare hvilke energisystemer der primært trænes
- At kunne redegøre for effekterne af de to typer af træning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Pakour/Spring gymnastik

Mini forløb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Tenis

Mini forløb
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Træningprojekt & fodbold.

Form og formål
Som en del af idrætsundervisningen skal du udarbejde, gennemføre og evaluere et træningsprogram, der har til hensigt at forbedre din fysiske (fodbold)kondition og dermed din generelle træningstilstand og sundhed. I dette forløb vil rammen for projektet være fodboldtræning, og det er således en god ‘fodboldform’, som vi sigter mod.
Træningsprojektet er af 8-10 ugers varighed, og skal hjælpe dig til at omsætte din viden om kroppen og træning i praksis. Du skal med andre ord gerne opleve, at du selv er i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere et træningsprogram og derigennem komme i bedre fysisk form og øge din sundhed.  
Det er derfor meningen, at du på baggrund af den teoretiske og praktiske idrætsundervisning samt anden viden, oplevelser og erfaringer, udformer et træningsprogram, der passer til lige præcis din målsætning og dine behov. Selve træningsprogrammet, der udarbejdes i starten af forløbet, skal bane din vej gennem forløbet, og skal godkendes af mig (skal afleveres som en opgave i lectio).
Tiden mellem starttesten og den afsluttende test bruges til at gennemføre programmet. I løbet af disse uger fører du en kort træningslogbog over forløbet af træningen, der dels beskriver træningstype- mængde og intensitet og dels fortæller om oplevelsen af træningsprogrammet. Denne logbog medbringes til den praktiske idrætsundervisning, så du løbende kan tale med mig om, hvordan det går. De praktiske idrætstimer skrives selvfølgelig ind i din træningsplan, så disse er en del af din træning – udover denne undervisning skal du regne med at bruge minimum 1,5 timer om ugen på at træne i din fritid (og gerne mere!).  
Produkt og evaluering
En central del af ”Træningsprojektet” er den indledende og den afsluttende test af din fodboldform. Disse tests danner rammen om forløbet og er de videnskabelige data, der evalueres ud fra. Afslutningsvis skal du aflevere en rapport med teori, træningsplan, logbog, testresultater og en konklusion. Både rapporten, din fysiske form og dine fodboldevner vil indgå som en helhedsbedømmelse af forløbet.

Træningsplan og logbog:
Du skal som led i din forberedelse til projektet lave en kravsanalyse af fodboldspillet, en kapacitetsanalyse af dine ‘fodboldegenskaber’, en målsætning og en træningsplan. Vi vil også arbejde med denne del i timerne, men vær opmærksom på, at du også skal bruge noget tid hjemme, og at træningsplanen skal afleveres på lectio inden modul 3.
Når træningsperioden er gået i gang forventes det, at du som minimum træner 2 gange om ugen med en total træningstid på minimum 1,5 time (meget gerne mere). Både praktiske idrætstimer og sport udenfor skoleregi indgår i din træningsplan og træningstid.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Basket

Fokusområder
Læringsmål
Skudteknik
Afleveringsteknik
Ball-handling
Triple-threat-position
Opdækning
Lay-ups
V-cut
Screeninger

Lære om basket regler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 De forbudte trin

Formålet med forløbet er at gå i dybden med EN af de beskrevne danse, samt Les Lancier. Eleverne skal opnå en kropslig forståelse af dansens teknik og rytme og en teoretisk forståelse af dansens historiske baggrund. Til sidst skal eleven (i grupper) selv kunne sætte variationerne sammen og tilnærmelsesvis beherske de forskellige elementer ved de udvalgte danse.
Eleverne benytter de kreative redskaber, de kender fra forrige forløb. Derfor kan de sættes til at skabe korte koreografier baseret på de stilarter, de præsenteres for i dette forløb. Eleverne stifter bekendtskab med de kreative redskaber inden for en bestemt stilart. I 3g arbejder vi med  pardanse som enten er Cha Cha Cha/jive/salsa og Les Lancier.
Forventningen til eleverne er at de kan anvende de tillærte grundtrin og variationer i selvvalgte koreografier.


Evalueringskriterier:
Musikforståelse: i stand til at begynde på den rigtige takt i musikken og i stand til at følge rytmen
Teoretisk forståelse for stilarternes oprindelse, kultur og udtryk
Kropsbeherskelse, herunder:  
istand til at udføre føddernes bevægelser i isolerede grundtrin og variationer
i stand til at koordinere de øvrige tekniske elementer ved dansen såsom dansefatning og holdning (føre og adlyde, tydeligt samspil parrerne imellem)
Sammensætte grundtrin og variationer i nye sammenhænge/koreografier
Bevægelseskvalitet og udtryk
Overføre en stilart til en anden stilart/rytme (fx danse lancier til hip hop musik
Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier


Materiale:

Labans bevægelseskvaliteter af John Friis (Fra Focus Idræt 2002)
links til grundtrin (se lektionsplaner)
Hvad er standard og latin.  Fra Gyldendals idrætsportal
Yubio kap 32, Cha cha cha s. 703-705
Yubio kap 32, Jive s. 711-712.
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Dans/Folkedans/salsa (korte version Salsa)
https://www.musikipedia.dk/salsa/indblik (udvidet version salsa)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 O-løb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer