Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Tine Almblad Egholm
Hold 2017 id/q (1q id, 2q id, 2q id (puljetid), 3q id, 3q id (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Boldbasis
Titel 2 Opvarmning
Titel 3 Alternative boldspil og styrketræning
Titel 4 Fodbold1
Titel 5 Crossfit
Titel 6 Hiphop
Titel 7 Redskabsgymnastik og parkour
Titel 8 Træningsprojekt med fodbold
Titel 9 Volleyball
Titel 10 Dans - Jive og Les Lanciers

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Boldbasis

Boldbasis: I forløbet bliver eleverne introduceret til boldspillets elementer, såsom taktik, teknik, bredde/dybde, temposkifte m.m.
Eleverne skal kunne reflekterer over hvorledes spil kan forbedres og hvilke elementer der er essentielle for spillet.
Eleverne skal blive bekendt med basale aflevering og modtagninger ift. forskellige boldtyper og de skal have kendskab til spilhjulet som skaber baggrund for elevernes egne konstruktioner af et boldspil i grupper.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Opvarmning

Gennemførelse og skriftligt oplæg

I skal gruppevis (3- 5 personer) udarbejde et opvarmningsprogram. Opvarmningsprogrammet skal gennemføres under jeres ledelse med resten af holdet.
Udover den praktiske afvikling skal I på forevisningsdagen aflevere et skriftligt oplæg indeholdende:
- Redegørelse for programmets opbygning
- Redegørelse for de enkelte øvelser og deres formål
- Kommentarer til musikvalg
- Redegørelse for, hvilken aktivitet programmet stiler mod eller om opvarmningsprogrammet har mere almen karakter.

Hver afvikling afsluttes med en fælles evaluering af de enkelte opvarmningsprogrammer ud fra følgende parametre:
- Er de generelle principper for et opvarmningsprogram opfyldt?
- Er progressionen passende?
- Passer musik og bevægelser sammen?
- Hvordan formidles programmet?
- Var alle gruppemedlemmer aktive?
- Hvilke eventuelle ændringer ville kunne gøre programmet endnu bedre?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Alternative boldspil og styrketræning

Alternative boldspil som: flagfootball, slagbold mm.

Der fremvises opvarmingsprogrammer sideløbende i dette forløb, og alt efter hvor meget vi når hver time, introduceres eleverne for forskellige alternative boldspil. Elevernes bliver også introduceret til fitnesskælderen og forskellige styrketræningsmetoder.

Læringsmål for alternative boldspil:

Jeg kender reglerne
Kan kan overføre min viden fra boldbasis til eksempelvis flagfootball (spilhjulet)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Fodbold1

Formålet med fodboldforløbet er en grundlæggende  indføring i de centrale elementer af fodboldspillet. Undervisningen i 2.g er lærerstyret, således at der sikres, at alle elever kan mestre basale færdigheder. Elevgrupper står dog for opvarmningen til hver lektion.
Der er fokus på mange boldberøringer, således at eleverne hurtigere kan få en fornemmelse af spillets tekniske elementer. I de første lektioner er der fokus på boldtilvænning og bevægelse på en fodboldbane, mens der i de følgende lektioner øves finter og vendinger, afleveringer samt afslutninger. Det hele sættes sammen i 5. og 6. lektion, hvor der er fokus på offensiv og defensiv samspil og taktik.
Forløbet afsluttes med en forløbsprøve/ kampsituationer.


Læringsmål:
Drible med bolden, mens du har kontrol over den tæt ved dine fødder
Udføre to forskellige finter/vendinger  med og uden moderat pres fra modstander
Indersideafleveringer til makker 3-10 meter væk.
Returnere bold i luften til makkers hænder, når denne kaster til dig fra 1-2 meters afstand
Tæmme bolden efter modtagning af indersideaflevering fra makker 3-10 meter væk
Indgå i samspil med medspillere, mens en modspiller presser ( eks.4:1)
Gøre dig spilbar, når en medspiller har brug for at aflevere bolden
Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
Stille sig i korrekt forsvarsposition og tage bolden fra modstander, som er i moderat tempo.
Få en forståelse af forskellen på zone og mand-mand forsvar.
Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden og spiller den videre.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Crossfit

Forløbsbeskrivelse: Crossfit
I dette forløb skal eleven lære om Crossfit som idrætsdisciplin både praktisk, teoretisk og kulturelt. Den praktiske del af forløbet er især centreret om de tekniske aspekter af disciplinen, hvor vi fokuserer på, kropsbeherskelse, høj funktionalitet og bevægelseskvalitet i de forskellige øvelser. Desuden arbejdes der efter at forbedre elevernes fysiske kapacitet.  Den teoretiske dimension indebærer et fokus på kredsløbet, anaerob energiomsætning og grundprincipperne for forskellige former for styrketræning. Det er væsentligt, at eleverne kan koble den teoretiske viden sammen med den udførte praksis. Endeligt skal eleverne have en fornemmelse af de forskellige træningsformer og den kultur, Crossfit er bygget op omkring.        
Organisering:
Forløbet er organiseret over 7 moduler. Hvert modul har sit tema/fokus. Undervisningen vil i de 5 første moduler være primært lærerstyret, hvorimod de to sidste vil være elevstyrede. Eleverne skal her selv udarbejde en WOD i grupper af 5, som de udfører den sidste gang. Desuden skal hver elev have videooptaget 3 øvelser af høj teknisk færdighedsgrad (såkaldte ‘skills’), som skal afleveres til underviseren i det afsluttende modul.
modul - introduktion til Crossfit, kropsøvelser og WOD-opbygning
modul - Kettlebell som tema + teori om anaerob energiomsætning og træningsformer
modul - Styrkeløft som tema + teori om styrketræningsprincipper
modul - Clean and Jerk + andre helkropsøvelser
modul - Balance, kip og kropskontrol
modul - ‘Open gym’ - elever træner deres ‘skills’ + konstruerer WOD til næste gang
modul - Afprøvning af egne WODs + aflevere videoer med skills - fælles evaluering       
Læringsmål:
Kunne redegøre for begreberne kredsløbstræning, anaerob træning og styrketræning med de dertilhørende faglige begreber:
Kredsløbs-træning: Aerob/anaerob energiomsætning, iltoptagelse, kondital,
Anaerob træning: Anaerob- effekt, tolerance og hurtighed
Styrke: maksimal styrke, eksplosiv styrke, muskelvækst, spændstighed og betydningen af gentagelser og sæt.
Kunne redegøre for træningsprincipper for crossfit og anvende denne viden i udarbejdelsen, gennemførelsen og evaluering af egen WOD
Kunne udføre de gennemgåede øvelser teknisk korrekt, med kropsbevidsthed og med høj bevægelseskvalitet
Indgå i samarbejdsrelationer om udførelsen af de forskellige øvelser
Opnå en høj fysisk kapacitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Hiphop

Formål:
I dette forløb skal eleven tilegne sig foreviste koreografier, derudover skal eleven selv arbejde med at lave hiphop-koreografi. Eleven skal i løbet af forløbet indlære nogle af de basic moves og udtryk, som man bruger i hiphop-dans og breakdance. I forløbet kommer Eleven til at arbejde med hiphop i form af koreografier, freestyle, freezes, battles, poses og body-rolls, så det kræver mod, samarbejde, kreativitet og rytme.

Evalueringskriterier:
Kropsbeherskelse, herunder: - Balance i freezes - Styrke til at udføre freezes
Koordination med både arme og ben i takt til musikken ved indlæring af nye serier
Udtryk - ofte med bounce (let på tå, ned i knæ, ikke for rank holdning og med lidt attitude)
Isolere bevægelser - bevæge enkelte kropsdele kontrolleret som i f.eks. body rolls
Freestyle og kreativitet, herunder - Sammensætte øvede/kendte bevægelser på en ny måde i en lille koreografi -
En vis grad af freestyle/improvisation
Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier

Selvevalueringsskema kan finde på yubio kap. 33.5 s.755
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Redskabsgymnastik og parkour

Forløbsplan:
Formålet med redskabsgymnastik og parkour forløbet er, at arbejde med elevernes kropskontrol og bevægelseskvalitet. Eleverne skal mestre basale færdigheder inden for de to bevægelseskulturer. Eleverne skal bevidstgøres om forskelle og ligheder mellem redskabsgymnastik og parkour, så de kan bruge deres kropslige færdigheder i begge sammenhænge.

Der er fokus på, at eleverne vænnes til at have vægt på armene og at have hovedet nedad. Eleverne skal kunne udføre de udvalgte spring/færdigheder. Der arbejdes med sikker modtagning og herunder tillid til modtager.

Forløbet afsluttes med en video i grupper, hvor eleverne filmer udvalgte færdigheder inden for både redskabsgymnastik og parkour.
Læringsmål for forløbet:
- Forstå forskelle og ligheder i bevægelsesmønstrene mellem parkour og redskabsgymnastik.
- Kunne udføre precision jumps, cat crawl, step vault, lazy vault og monkey med flow og kvalitet i bevægelserne
- Kunne vurdere hvilken teknik, der kan anvendes ved en forhindring.
- At kunne spænde op i kroppen, lave passende afsæt og kunne lave kip-bevægelse.
- At kunne udføre forlæns rulle, håndstand (gerne med modtagning), vejrmølle og evt. hovedspring, med god kvalitet i bevægelserne
- At kunne modtage sikkert og korrekt, primært ved håndstand og hovedspring.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Træningsprojekt med fodbold

Form og formål
Som en del af idrætsundervisningen skal du udarbejde, gennemføre og evaluere et træningsprogram, der har til hensigt at forbedre din fysiske (fodbold)kondition og dermed din generelle træningstilstand og sundhed. I dette forløb vil rammen for projektet være fodboldtræning, og det er således en god ‘fodboldform’, som vi sigter mod.
Træningsprojektet er af 8-10 ugers varighed, og skal hjælpe dig til at omsætte din viden om kroppen og træning i praksis. Du skal med andre ord gerne opleve, at du selv er i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere et træningsprogram og derigennem komme i bedre fysisk form og øge din sundhed.  
Det er derfor meningen, at du på baggrund af den teoretiske og praktiske idrætsundervisning samt anden viden, oplevelser og erfaringer, udformer et træningsprogram, der passer til lige præcis din målsætning og dine behov. Selve træningsprogrammet, der udarbejdes i starten af forløbet, skal bane din vej gennem forløbet, og skal godkendes af mig (skal afleveres som en opgave i lectio).
Tiden mellem starttesten og den afsluttende test bruges til at gennemføre programmet. I løbet af disse uger fører du en kort træningslogbog over forløbet af træningen, der dels beskriver træningstype- mængde og intensitet og dels fortæller om oplevelsen af træningsprogrammet. Denne logbog medbringes til den praktiske idrætsundervisning, så du løbende kan tale med mig om, hvordan det går. De praktiske idrætstimer skrives selvfølgelig ind i din træningsplan, så disse er en del af din træning – udover denne undervisning skal du regne med at bruge minimum 1,5 timer om ugen på at træne i din fritid (og gerne mere!).  
Produkt og evaluering
En central del af ”Træningsprojektet” er den indledende og den afsluttende test af din fodboldform. Disse tests danner rammen om forløbet og er de videnskabelige data, der evalueres ud fra. Afslutningsvis skal du aflevere en rapport med teori, træningsplan, logbog, testresultater og en konklusion. Både rapporten, din fysiske form og dine fodboldevner vil indgå som en helhedsbedømmelse af forløbet.


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Træningsprogram 05-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Volleyball


Fokus på grundslag og boldfornemelse. Vi skal stifte bekendtskab med reglerne og beherske de simpleste af dem.
For at få volleyballspillet til at fungere vil I i starten af forløbet blive præsenteret for en del spil og øvelser, hvor regelsæt og teknikker er justeret med det formål at holde et højt aktivitetsniveau og tilvænne jer til volleyballspillets karakteristika. Disse spil og øvelser vil alle sammen lede frem mod volleyballspillet i sin endelige form. I lærer også at lave en drejebog

Faglige mål:
At kunne beherske:
Fingerslag
Baggerslag
Underhåndsserv
Modtagning og opspil til hæver

At have kendskab til:
Smash
Fremløb til smash
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Træningsprojekt 01-11-2019
Virtuel time drejebog 05-12-2019
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Personlige
  • Initiativ
  • Sociale
  • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
  • Eksperimentelt arbejde
  • Gruppearbejde
  • Lærerstyret undervisning
Titel 10 Dans - Jive og Les Lanciers

Formål:
Formålet med forløbet er at gå i dybden med jive samt Les Lancier. Eleverne skal opnå en kropslig forståelse af dansens teknik og rytme og en teoretisk forståelse af dansens historiske baggrund. Til sidst skal eleven (i grupper) selv kunne sætte variationerne sammen og tilnærmelsesvis beherske de forskellige elementer ved de udvalgte danse.
Eleverne benytter de kreative redskaber, de kender fra forrige forløb. Derfor kan de sættes til at skabe korte koreografier baseret på de stilarter, de præsenteres for i dette forløb. Eleverne stifter bekendtskab med de kreative redskaber inden for en bestemt stilart. I 3g arbejder vi med  pardanse som enten er Cha Cha Cha/jive/salsa og Les Lancier.
Forventningen til eleverne er at de kan anvende de tillærte grundtrin og variationer i selvvalgte koreografier.


Evalueringskriterier:
- Musikforståelse: i stand til at begynde på den rigtige takt i musikken og i stand til at følge rytmen
- Teoretisk forståelse for stilarternes oprindelse, kultur og udtryk
- Kropsbeherskelse, herunder:  
- istand til at udføre føddernes bevægelser i isolerede grundtrin og variationer
- i stand til at koordinere de øvrige tekniske elementer ved dansen såsom dansefatning og holdning (føre og adlyde, tydeligt samspil parrerne imellem)
- Sammensætte grundtrin og variationer i nye sammenhænge/koreografier
- Bevægelseskvalitet og udtryk
- Overføre en stilart til en anden stilart/rytme (fx danse lancier til hip hop musik
- Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier


Materiale:

Labans bevægelseskvaliteter af John Friis (Fra Focus Idræt 2002)
links til grundtrin (se lektionsplaner)
Hvad er standard og latin.  Fra Gyldendals idrætsportal
Yubio kap 32, Cha cha cha s. 703-705
Yubio kap 32, Jive s. 711-712.
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Dans/Folkedans/salsa (korte version Salsa)
https://www.musikipedia.dk/salsa/indblik (udvidet version salsa)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer