Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Mette Kirstine Dernoff Nielsen
Hold 2017 id/s (1s id, 2s id, 2s id (puljetid), 3s id, 3s id (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 opvarmning
Titel 2 Forløb#2 Boldbasis
Titel 3 Forløb#3 håndbold
Titel 4 Forløb#4 Hip Hop
Titel 5 Forløb#5 Redskabsgymnastik og parkour
Titel 6 Forløb#6 Crossfit og grundtræning
Titel 7 Forløb#7 Fodbold
Titel 8 Forløb#8 Fodbold og træningsprojekt
Titel 9 Forløb#9 Dans
Titel 10 Forløb#10 Volley

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 opvarmning

Evalueringskrav/Studieplan:

Eleverne vil i dette forløb blive introduceret for 3 forskellige former for opvarmning: boldopvarmning, bokseopvarmning, traditionelopvarmning.

Eleverne vil lærer om takter og tælling af musikken, som de skal anvende, når de i grupper selv skal lave et opvarmningsprogram som skal fremvises og afprøves på klassen.

Eleverne vil også få kendskab til basal fysiologi såsom aerobe og anaerobe processer, lunger og hjerte/kredsløb.
Eleverne vil få en test i basal fysiologi som der gives en separat karakter for, og som vil tælle med i den samlede karakter over opvarmningsforløbet.

Eleverne vil blive evalueret på følgende:
- Samarbejde (gruppe opgaven – deltager I, i arbejdet og fremvisningen)
- Teoriens anvendelse og forståelse
- Takter og rytme (følger i takten)
- Forberedelse – fremvisning kan i jeres ting.

Materiale: C-det er idræt. Af Wolf, T m.fl. (2006) Gyldendal s. 12-29
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#2 Boldbasis

I boldbasis forløbet skal eleverne gennem aktiv deltagelse i timerne erfarer forskellige tekniske såvel som taktiske elementer indenfor boldspil.
Eleverne skal stifte bekendtskab med forskelige boldtyper og dermed også arbejde med forskellige måde at aflevere og modtage på. Eleverne skal yderligere arbejde med og opnå en forståelse af elementer såsom: Bredde/dybde, temposkifte, kommunikation; nonverbal og verbal, spilbarhed, samarbejde, som alle er elementer, der anvendes i boldspil generelt set.
Sidst i forløbet skal eleverne anvende en eller flere af elementerne ved at konstruere et boldspil i grupper, som afprøves med klassen.


Vurderingskrav:
- Samarbejdsevner
- Modtagning og afleverings teknik
- Bevidsthed omkring hvordan man bevæger sig på banen (fx spilbarhed, bredde/dybde)
- Spilkonstruktion – herunder hvorledes i anvender spilhjulet.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Besvar Undervisningsevaluering 27-02-2018
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#3 håndbold

I dette forløb
vil eleverne arbejde videre med deres teknik fra boldbasis forløbet i et håndboldforløb

Eleverne bliver introduceret for stødkastet, stempelbevægelser (evige pres), et enkelt kryds (centrekryds) og vil modtage undervisning i forsvars formationen 6:0. herunder vil der blive arbejdet på korrekt tackling, så vi undgår unødig skader i kampsituationer

Vurdering
Eleverne vurderes på:
- korrekt gribe og afleveringsteknik
- forståelse for stempelbevægelsen i kampsituationer
- korrekte tacklinger
- spilforstålse (herunder om eleverne kan gøre sig spilbare og se de åbne muligheder)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4 Hip Hop

Formål:
I dette forløb skal eleven tilegne sig foreviste koreografier, derudover skal eleven selv arbejde med at lave hiphop-koreografi. Eleven skal i løbet af forløbet indlære nogle af de basic moves og udtryk, som man bruger i hiphop-dans og breakdance. I forløbet kommer eleven til at arbejde med hiphop i form af koreografier, freestyle, freezes, battles, poses og body-rolls, så det kræver mod, samarbejde, kreativitet og rytme.

Evalueringskriterier:
- Kropsbeherskelse, herunder: - Balance i freezes - Styrke til at udføre freezes
- Koordination med både arme og ben i takt til musikken ved indlæring af nye serier
- Udtryk - ofte med bounce (let på tå, ned i knæ, ikke for rank holdning og med lidt attitude)
- Isolere bevægelser - bevæge enkelte kropsdele kontrolleret som i f.eks. body rolls
- Freestyle og kreativitet, herunder - Sammensætte øvede/kendte bevægelser på en ny måde i en lille koreografi
- En vis grad af freestyle/improvisation
- Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier

Materiale:
- Yubio (uddrag):
        - Kap 33.1 og 33.2 Hip hoppens historie og hip hop og breakdance s. 739-742
        - Kap 26.6 subkultur s. 647-649
- Rudolf Laban - BESS (uddrag). Susanne Ravn (2005); “Med kroppen som materiale - om dans i praksis”

Sider i alt: 8 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5 Redskabsgymnastik og parkour

Forløbsplan:
Formålet med redskabsgymnastik og parkour forløbet er, at arbejde med elevernes kropskontrol og bevægelseskvalitet. Eleverne skal mestre basale færdigheder inden for de to bevægelseskulturer. Eleverne skal bevidstgøres om forskelle og ligheder mellem redskabsgymnastik og parkour, så de kan bruge deres kropslige færdigheder i begge sammenhænge.

Der er fokus på, at eleverne vænnes til at have vægt på armene og at have hovedet nedad. Eleverne skal kunne udføre de udvalgte spring/færdigheder. Der arbejdes med sikker modtagning og herunder tillid til modtager.

Forløbet afsluttes med en video i grupper, hvor eleverne filmer udvalgte færdigheder inden for både redskabsgymnastik og parkour.
Læringsmål for forløbet:
Forstå forskelle og ligheder i bevægelsesmønstrene mellem parkour og redskabsgymnastik.
Kunne udføre precision jumps, cat crawl, step vault, lazy vault og monkey.
Kunne vurdere hvilken teknik, der kan anvendes ved en forhindring.
At kunne spænde op i kroppen, lave passende afsæt og kunne lave kip-bevægelse.
At kunne udføre forlæns rulle, håndstand (gerne med hjælp), vejrmølle og evt. hovedspring.
At kunne modtage sikkert og korrekt, primært ved håndstand og hovedspring.

Liiteratur:
https://www.youtube.com/watch?v=LIOs36b1G74

https://www.youtube.com/watch?v=oc9pS_2xb3c

Turn vault:
https://www.youtube.com/watch?v=qQwuML08lVE&feature=youtu.be

Palm spin:
https://www.youtube.com/watch?v=szoCW-OF6cs

Lazy spin:
https://www.youtube.com/watch?v=b8FFulDaTow&feature=youtu.be

Cat leap:
https://www.youtube.com/watch?v=dpT95I2ClaA

Til de ekstra gode elever:
Kash & Dash:
https://www.youtube.com/watch?v=1LQ6qg2Ud6Q&t=524s

Tic tac:
https://www.youtube.com/watch?v=gVj53D7c4Qs

(Film svare til ialt: 5 -6 sider)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#6 Crossfit og grundtræning

I dette forløb skal eleven lære om Crossfit som idrætsdisciplin både praktisk, teoretisk og kulturelt. Den praktiske del af forløbet er især centreret om de tekniske aspekter af disciplinen, hvor vi fokuserer på, kropsbeherskelse, høj funktionalitet og bevægelseskvalitet i de forskellige øvelser. Desuden arbejdes der efter at forbedre elevernes fysiske kapacitet.  
Den teoretiske dimension indebærer et fokus på kredsløbet, anaerob energiomsætning og grundprincipperne for forskellige former for styrketræning. Det er væsentligt, at eleverne kan koble den teoretiske viden sammen med den udførte praksis. Endeligt skal eleverne have en fornemmelse af de forskellige træningsformer og den kultur, Crossfit er bygget op omkring.
       
Organisering:
Forløbet er organiseret over 8 moduler. Hvert modul har sit tema/fokus. Undervisningen vil i de 6 første moduler være primært lærerstyret, hvorimod de to sidste vil være elevstyrede. Eleverne skal her selv udarbejde en drejebog inkl. en WOD i grupper af 5, som de udfører den sidste gang. Desuden skal hver elev have videooptaget 3 øvelser af høj teknisk færdighedsgrad (såkaldte ‘skills’), som skal afleveres til underviseren i det afsluttende modul.

1 modul - introduktion til Crossfit, kropsøvelser og WOD-opbygning
2 modul - Kettlebell som tema (Swings) + teori om anaerob energiomsætning og træningsformer
3 modul - Kettlebell fortsat (Turkish getup og snatch)
4 modul - Styrkeløft som tema + teori om styrketræningsprincipper + dødløft (1 RM og muskelstyrke afprøves)
5 modul - Powerclean + thurster
6 modul - Powerclean fortsat +  teamWOD
7 modul - ‘Open gym’ - elever træner deres ‘skills’ + konstruerer drejebog/WOD til næste gang
8 modul - Afprøvning af egne drejebøger/WODs + aflevere videoer med skills - fælles evaluering       

Læringsmål:
Kunne redegøre for begreberne kredsløbstræning, anaerob træning og styrketræning med de dertilhørende faglige begreber:
Kredsløbs-træning: Aerob/anaerob energiomsætning, iltoptagelse, kondital,
Anaerob træning: Anaerob- effekt, tolerance og hurtighed
Styrke: maksimal styrke, eksplosiv styrke, muskelvækst, spændstighed og betydningen af gentagelser og sæt.
Kunne redegøre for træningsprincipper for crossfit og anvende denne viden i udarbejdelsen, gennemførelsen og evaluering af egen WOD
Kunne udføre de gennemgåede øvelser teknisk korrekt, med kropsbevidsthed og med høj bevægelseskvalitet
Indgå i samarbejdsrelationer om udførelsen af de forskellige øvelser
Opnå en høj fysisk kapacitet

Materiale:
C-det er idræt s. 12-14, 32-39, 45-54

https://www.youtube.com/watch?v=t8XLor7unqU
Bear crawl

https://www.youtube.com/watch?v=9rtKE2TyoB8
(Monkey walk)

https://www.youtube.com/watch?v=_K7rv_vFOWM
(Spiderman)

https://www.youtube.com/watch?v=zBIWpPfc6NY
(Swings)

https://www.youtube.com/watch?v=ZQccQg4kDf8
(Snatch)

https://www.youtube.com/watch?v=-_zTytmHM94
(Turkish get-up)

https://www.youtube.com/watch?v=GVt4uQ0sDJE
(Powerclean)

https://www.youtube.com/watch?v=91TMWH1AYAM
(Dødløft)

https://www.youtube.com/watch?v=aea5BGj9a8Y&t=1s
(thursters)

https://www.youtube.com/watch?v=X6-DMh-t4nQ
(Push Press)

Sider i alt 24,5 (+ link 30 sider)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#7 Fodbold

Formålet med fodboldforløbet er en grundlæggende  indføring i de centrale elementer af fodboldspillet. Undervisningen i 2.g er lærerstyret, således at der sikres, at alle elever kan mestre basale færdigheder. Dog vil Elevgrupper blive inviteret til at står for små elementer såsom finter i en varighed af 20-25 min.
Der er fokus på mange boldberøringer, således at eleverne hurtigere kan få en fornemmelse af spillets tekniske elementer. I de første lektioner er der fokus på boldtilvænning og bevægelse på en fodboldbane, mens der i de følgende lektioner øves finter og vendinger, afleveringer samt afslutninger. Det hele sættes sammen i 5. og 6. lektion, hvor der er fokus på offensiv og defensiv samspil og taktik.
Forløbet afsluttes med en Drejebog og kampsituationer.

Læringsmål:
Drible med bolden, mens du har kontrol over den tæt ved dine fødder
Udføre to forskellige finter/vendinger  med og uden moderat pres fra modstander
Indersideafleveringer til makker 3-10 meter væk.
Returnere bold i luften til makkers hænder, når denne kaster til dig fra 1-2 meters afstand
Tæmme bolden efter modtagning af indersideaflevering fra makker 3-10 meter væk
Indgå i samspil med medspillere, mens en modspiller presser ( eks.4:1)
Gøre dig spilbar, når en medspiller har brug for at aflevere bolden
Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
Stille sig i korrekt forsvarsposition og tage bolden fra modstander, som er i moderat tempo.
Få en forståelse af forskellen på zone og mand-mand forsvar.
Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden og spiller den videre.

Materiale:
Det store overblik. Fodboldregler for begyndere https://www.888sport.dk/blog/fodbold/det-store-overblik-fodboldregler-begyndere-infografik  (8 sider)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#8 Fodbold og træningsprojekt

Form og formål
Som en del af idrætsundervisningen skal du udarbejde, gennemføre og evaluere et træningsprogram, der har til hensigt at forbedre din fysiske (fodbold)kondition og dermed din generelle træningstilstand og sundhed. I dette forløb vil rammen for projektet være fodboldtræning, og det er således en god ‘fodboldform’, som vi sigter mod.
Træningsprojektet er af 8-10 ugers varighed, og skal hjælpe dig til at omsætte din viden om kroppen og træning i praksis. Du skal med andre ord gerne opleve, at du selv er i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere et træningsprogram og derigennem komme i bedre fysisk form og øge din sundhed.  
Det er derfor meningen, at du på baggrund af den teoretiske og praktiske idrætsundervisning samt anden viden, oplevelser og erfaringer, udformer et træningsprogram, der passer til lige præcis din målsætning og dine behov. Selve træningsprogrammet, der udarbejdes i starten af forløbet, skal bane din vej gennem forløbet, og skal godkendes af mig (skal afleveres som en opgave i lectio).
Tiden mellem starttesten og den afsluttende test bruges til at gennemføre programmet. I løbet af disse uger fører du en kort træningslogbog over forløbet af træningen, der dels beskriver træningstype- mængde og intensitet og dels fortæller om oplevelsen af træningsprogrammet. Denne logbog medbringes til den praktiske idrætsundervisning, så du løbende kan tale med mig om, hvordan det går. De praktiske idrætstimer skrives selvfølgelig ind i din træningsplan, så disse er en del af din træning – udover denne undervisning skal du regne med at bruge minimum 1,5 timer om ugen på at træne i din fritid (og gerne mere!).  
Produkt og evaluering
En central del af ”Træningsprojektet” er den indledende og den afsluttende test af din fodboldform. Disse tests danner rammen om forløbet og er de videnskabelige data, der evalueres ud fra. Afslutningsvis skal du aflevere en rapport med teori, træningsplan, logbog, testresultater og en konklusion. Både rapporten, din fysiske form og dine fodboldevner vil indgå som en helhedsbedømmelse af forløbet.

Omfang:
Rapporten må fylde 5 sider, eksklusiv bilag. Den skal afleveres over lectio.

Litteratur og links
-          http://www.iform.dk/bohp/jsp/polopoly.jsp?d=1756&a=10447 Tegn din egen løberute
-          http://www.motion-online.dk/. Beregning af kondital og forslag til træningsformer.
- https://www.dbu.dk/boern-og-unge/traening-og-inspiration/. DBU’s hjemmeside - ideer til træningsøvelser.  
-  C-det er idræt s. 12-21 + 32-41 + 45-47 + 61-63

(Sider i alt 22)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#9 Dans

Formål:
Formålet med forløbet er at gå i dybden med cha cha cha. Eleverne skal opnå en kropslig forståelse af dansens teknik og rytme og en teoretisk forståelse af dansens historiske baggrund. Til sidst skal eleven (i grupper) selv kunne sætte variationerne sammen og tilnærmelsesvis beherske de forskellige elementer ved den udvalgte dans.
Eleverne benytter de kreative redskaber, de kender fra forrige forløb. Derfor kan de sættes til at skabe korte koreografier baseret på cha cha cha, de præsenteres for i dette forløb.
Forventningen til eleverne er at de kan anvende de tillærte grundtrin og variationer i selvvalgte koreografier.


Evalueringskriterier:
Musikforståelse: i stand til at begynde på den rigtige takt i musikken og i stand til at følge rytmen
Teoretisk forståelse for stilarternes oprindelse, kultur og udtryk
Kropsbeherskelse, herunder:  
istand til at udføre føddernes bevægelser i isolerede grundtrin og variationer
i stand til at koordinere de øvrige tekniske elementer ved dansen såsom dansefatning og holdning (føre og adlyde, tydeligt samspil parrerne imellem)
Sammensætte grundtrin og variationer i nye sammenhænge/koreografier
Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier


Materiale:

Labans bevægelseskvaliteter af John Friis (Fra Focus Idræt 2002)
links til grundtrin (se lektionsplaner)
Hvad er standard og latin.  Fra Gyldendals idrætsportal
Yubio kap 32, Cha cha cha s. 703-705

(sider i alt: 7,5)Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Forløb#10 Volley

Forløbsbeskrivelse:
Formålet med volleyballforløbet er en grundlæggende indføring i de centrale teknikker og taktikker i volleyball. I de første lektioner vil hovedvægten være på at få lært de forskellige slag. Eleverne skal primært arbejde med finger-og baggerslag, samt underhåndsserv. I mindre omfang arbejder eleverne med smash og blokade, hvor fokus primært vil ligge på tilløb og afsæt for smash og vedr. Blokade er fokus på afsæt samt forståelsen for hvornår man skal frem i en blokade.
Senere i forløbet skifter fokus over til at blive mere fokuseret på sammenspil og taktik. Eleverne arbejder på at få anden berøringen over til 3 positionen (hæver), samt forståelse for hvordan man kan stille op i hhv. forsvar/angreb.
Til sidst i forløbet vil der være en forløbsprøve, som tager udgangspunkt i beherskelse af de forskellige tekniske slag samt evnen til at indgå og fungere på et hold. Eleverne vil derudover arbejde med fokuspunkter til en drejebog samt lave forslag til øvelser m.m. til en drejebog.

Evaluering:
- Fingerslag med en højde og præcision, der gør det muligt efterfølgende at lave et angreb
- Baggerslag med en præcision og en højde, der gør det muligt for hæveren at spille bolden  
- Smash hvor der er korrekt tilløb samt sættes af på to ben, og bolden slås over nettet med en hånd
- Underhåndsserv, der rammer modstanderens bane
- Forståelse for regler og rotationssytem
- Evne til at placere sig rigtigt på banen i forhold til bold og medspillere
- Evne til at spille bolden det taktisk mest fornuftige sted hen

Se sidste lektion (modul 7) for, hvad der skal ske til forløbsprøven.

uddybende kommentar til evaluering/Succeskriterierne

Fingerslag:
Hænderne skal danne en skål over panden,  bolden mødes højt med afslappede fingre, armstrækning, vrangen ud på skålen og spændte fingre hvor tommelfinger peger fremad.

Baggerslag:
Modtagning skal ske med let bøjet knæ, skulderne løftet til hagen, korrekt håndfatning. Bolden rammes på pladen med strakte arme og den spilles mellem hofte og knæ.

Serv:
Hvis man er højre-håndet; venstre fod forrest, bolde i venstre hånd ud for højre knæ. Vægt forskydning fra højre til venstre ben i slaget.  Armen skal kører som et pendul. Rammes med knyttet hånd og strakt arm, skal komme over på modstanderens bane

Bevægelse i kamp situationer:
Om man flytter sig så man står i en god position for at modtage bolden
Fokus på at få bolden hen til hæver, samt forståelse for hvordan man stiller sig fx i forsvar/angreb.

Smash:
Fokus på korrekt tilløb (rytmen) afsæt med samlede ben og op ad. slå med en hånd til bolden så den kommer over

Blokade: man laver et samlet afsæt, opad, med armene og fingrene spændte let foran hovedet.


Materiale:
Uddrag fra: Volley kompendium (Pdf) s. 1-8
Uddrag fra Yubio; Regler organisering og ide kap 13 (dok)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DfaPx7HkBQw
Stående serv Kids og Teenvolley – Volleyball Danmark (overhåndsserv)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_d0GmFkWwy8
Teknik – underhåndsserv (Bredde udvikling)

Link: https://www.dgi.dk/volleyball/oevelser/9641
Blokade og Smash (DGI)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TJb5yn4Gpz4&feature=youtu.be
Kapitel 13 Basic 3 Smash (Yubio)


Sider i alt: 11 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer